Teksti suurus:

Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tagastamise ja aruandluse kord

Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tagastamise ja aruandluse kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2019, 5

Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tagastamise ja aruandluse kord

Vastu võetud 07.02.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse riigilõivuseaduse § 7 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tagastamise ja aruandluse kord.

§ 2.  Riigilõivukonto ja viitenumbrid ning muu teave

  (1) Riigilõivuga maksustatava toimingu riigilõiv laekub riigieelarvesse e-riigikassas Siseministeeriumile kuuluva e-konto (edaspidi riigilõivukonto) kaudu.

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksust, kes teeb riigilõivuga maksustatava toimingu, eristab riigilõivu tasumise viitenumber, mis avalikustatakse Siseministeeriumi kodulehel.

§ 3.  Riigilõivukontole vaatajaõiguste taotlemine

  (1) Selleks, et saada vaatajaõigusi riigilõivukontole, esitab kohaliku omavalitsuse üksus Siseministeeriumile digitaalallkirjastatud taotluse. Taotluses märgitakse selle isiku, kellele vaatajaõigusi taotletakse, ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber ja e-posti aadress.

  (2) Riigilõivukontole vaatajaõiguste lõpetamiseks saadab kohaliku omavalitsuse üksus Siseministeeriumile teate, kus märgitakse isiku, kelle vaatajaõigusi soovitakse lõpetada, ees- ja perekonnanimi, isikukood ning vaatajaõiguste lõpetamise kuupäev.

§ 4.  Sularahas makstava riigilõivu kogumine ja riigilõivukontole kandmine

  (1) Kui riigilõiv makstakse sularahas, kogub kohaliku omavalitsuse üksus sularaha kassasse (edaspidi sularahakassa). Väljamaksed sularahakassast on lubatud vaid sissemakseks riigilõivukontole.

  (2) Kohaliku omavalitsuse üksus viib sularaha panka riigilõivukontole sissemakse tegemiseks arvestuskuu viimasel tööpäeval.

  (3) Kui kohaliku omavalitsuse üksuses ei ole pangakontorit, kus saab teha sularahatoiminguid, teeb kohaliku omavalitsuse üksus sularaha sissemakse pangaautomaadis. Selleks taotleb kohaliku omavalitsuse üksus Siseministeeriumilt riigilõivukontoga seotud deebetkaardi.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud deebetkaardi saamiseks esitab kohaliku omavalitsuse üksus Siseministeeriumile digitaalallkirjastatud taotluse. Taotluse vorm on avaldatud Rahandusministeeriumi kodulehel.

§ 5.  Riigilõivu tagastamine

  (1) Riigilõivu tagastamiseks esitab riigilõivu tasunud isik kohaliku omavalitsuse üksusele taotluse, milles esitab järgmised andmed:
  1) isikuandmetena taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi, isiku- või registrikood, e-posti aadress ja telefoninumber;
  2) makse andmetena makstud summa, makse sooritamise kuupäev, makseviis ja toimingu nimetus, mille eest riigilõiv maksti;
  3) riigilõivu tagastamise pangakonto, panga nimi, konto omaniku nimi ja isiku- või registrikood ning tagasi taotletava riigilõivu summa;
  4) taotleja allkiri ja kuupäev.

  (2) Riigilõivu tagastamiseks teeb kohaliku omavalitsuse üksus riigilõivu tagastamise otsuse, milles esitab järgmised andmed:
  1) riigilõivu tagastamise pangakonto, panga nimi, konto omaniku nimi ja isiku- või registrikood;
  2) riigilõivu tagastamise taotluse läbivaatamisega kaasnenud menetluskulu summa;
  3) tagastatava riigilõivu summa;
  4) riigilõivu tagastamise õiguslik alus.

  (3) Riigilõivu tagastamise otsuse edastab kohaliku omavalitsuse üksus täitmiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele.

§ 6.  Riigilõivu aruandlus

  (1) Riigilõivuga maksustatavate toimingute kohta koostab kohaliku omavalitsuse üksus igal arvestuskuul aruande, milles märgib toimingu nimetuse ja nende arvu ning kogutud riigilõivusumma. Aruanne esitatakse Siseministeeriumile hiljemalt arvestuskuule järgneva kuu 5. kuupäevaks.

  (2) Siseministeeriumil on õigus saada kohaliku omavalitsuse üksuselt lisainfot ja väljavõtet riigilõivu laekumise kohta ning tutvuda asjakohaste dokumentidega kohaliku omavalitsuse üksuses kohapeal.

Katri Raik
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json