Teksti suurus:

Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskiri

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2019, 10

Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskiri1

Vastu võetud 10.04.2014 nr 29
RT I, 17.04.2014, 1
jõustumine 01.05.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2015RT I, 05.01.2016, 118.01.2016
07.02.2019RT I, 12.02.2019, 715.02.2019

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 351 lõike 6 ja § 352 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eestis registreerimisele kuuluva väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise kord, sealhulgas liiklusregistrile esitatavate andmete loetelu, registriandmete muutmise, registrist kustutamise, registreerimistunnistuse, registreerimisnumbri ja registreerimismärgi väljastamise kord ning registreerimisnumbri paigaldamise ja teisaldatava registreerimismärgi kasutamise kord ja registreerimistunnistuse vormid.

§ 2.   Mõisted

  Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
  1) register – liiklusregister liiklusseaduse tähenduses;
  2) registritoiming – veesõiduki ja sellega seotud isikute andmete registrisse sisestamine ja muutmine, veesõiduki registrist kustutamine, veesõiduki kasutamisele või käsutamisele seatud piirangute registrisse kandmine ja kustutamine ning registri andmetest päringute ja väljavõtete tegemine;
  3) registritoimingu taotleja (edaspidi taotleja) – veesõiduki omanik või muu registritoimingu taotlemiseks õigustatud isik;
  4) registreerimiseelne ülevaatus – väikelaeva ja jeti tehnilise vastavuse kontroll vastavalt meresõiduohutuse seaduse § 354 lõikes 1 ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuli 2011. a määruses nr 72 „Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavate andmete loetelu” sätestatud nõuetele;
  5) tehnilise ülevaatuse kontrollakt – meresõiduohutuse seaduse § 36 lõike 10 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruses sätestatud nõuetele vastav dokument;
  6) registreerimine – Eestis esmakordselt kasutusele võetava, registrisse kandmata veesõiduki ja sellega seotud isikute andmete kandmine registrisse;
  7) registriandmete muutmine – registrisse kantud veesõiduki ja sellega seotud isikute andmete muutmine, lisamine või ärajätmine;
  8) registrist kustutamine – veesõiduki kustutamiskande tegemine registris;
  9) registreerimistunnistus – käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohane väikelaeva registrisse kandmist tõendav dokument, lisas 2 toodud vormi kohane alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registrisse kandmist tõendav dokument ja lisas 3 toodud vormi kohane jeti registrisse kandmist tõendav dokument;
  10) registreerimisnumber – registreerimisel veesõidukile antud kordumatu tähe või tähtede ja numbrite kombinatsioon;
  11) vastutav kasutaja – isik, kes kasutab veesõidukit kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu alusel ja kes on kantud veesõiduki eest vastutava kasutajana registrisse. Vastutav kasutaja on meresõiduohutuse seaduse § 351 lõigetes 3 ja 4 nimetatud juhtudel registrisse kantud isik;
  12) kasutaja – isik, kelle andmed on kantud registrisse veesõiduki omaniku taotluse alusel;
  13) identifitseerimisnumber (HIN/CIN kood või valmistaja tähis) – veesõidukile kantud tähtede ja/või numbrite kombinatsioon, mille valmistaja on määranud konkreetse veesõiduki tähistamiseks;
  14) [Kehtetu - RT I, 12.02.2019, 7 - jõust. 15.02.2019]
  15) esmase registreerimise kuupäev – väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registrisse esmakordse kandmise kuupäev;
  16) CE-märgis – märgis, mis näitab väikelaeva ja jeti vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/53/EL väikelaevade ja jettide kohta ning direktiivi 94/25/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 354, 28.12.2013, lk 90–131) nõuetele;
[RT I, 05.01.2016, 1 - jõust. 18.01.2016]
  17) vastavusdeklaratsioon – tootja kirjalik kinnitus, et jett või väikelaev vastab käesoleva paragrahvi punktis 16 nimetatud direktiiviga esitatud nõuetele ja järgitud on direktiivis sätestatud väikelaeva või jeti nõuetele vastavuse tõendamise korda;
  18) ümberehitus – remont, ümberseadistus, ümbertegemine, moderniseerimine jms tegevus, mille käigus muutuvad väikelaeva või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva tehnilised andmed, sõiduomadused või kvaliteedinõuetele vastavus;
  19) Maanteeamet – Maanteeamet või selle struktuuriüksus;
  20) veesõiduk – väikelaev, alla 12-meetrise kogupikkusega laev ja jett;
  21) ettevõtja – meresõiduohutuse seaduse § 352 lõikes 2 nimetatud ettevõtja;
  22) isikut tõendav dokument – isikut tõendavate dokumentide seaduse §-des 2 ja 4 nimetatud dokument.

§ 3.   Registritoimingu korraldus

  (1) Maanteeamet teeb registritoiminguid veesõiduki omaniku või muu registritoimingu taotlemiseks õigustatud isiku taotluse alusel.

  (2) Registritoimingu tegemiseks peab taotleja esitama kirjalikus või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis taotluse ja vajalikud alusdokumendid.

  (3) Registritoimingu taotluse esitamiseks võib veesõiduki omanik või muu registritoimingu taotlemiseks õigustatud isik kasutada esindajat, kes peab esitama vähemalt kirjalikus või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis volikirja, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Kui registritoimingu taotlus esitatakse kirjalikult, peab taotleja esitama Maanteeametile isikut tõendava dokumendi.

  (5) Registritoimingu taotluses märgitakse vähemalt:
  1) veesõiduki omaniku ees- ja perekonnanimi või ärinimi, elu- või asukoht, isikukood, sünniaeg või registrikood, füüsilisest isikust veesõiduki omaniku isikut tõendava dokumendi nimetus ja number, kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  2) esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, isikut tõendava dokumendi nimetus ja number, kui taotluse esitab esindaja;
  3) veesõiduki kasutaja, vastutava kasutaja või teiste veesõidukiga seotud isikute ees- ja perekonnanimi või ärinimi, isikukood või registrikood, kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  4) andmed veesõiduki kohta (veesõiduki liik, mark, mudel, identifitseerimisnumber selle olemasolul);
[RT I, 12.02.2019, 7 - jõust. 15.02.2019]
  5) taotletav registritoiming.

  (6) Veesõiduki vastutava kasutaja registrisse kandmiseks tuleb Maanteeametile esitada andmed vastava kasutuslepingu või omandireservatsiooniga müügilepingu kohta, mille alusel veesõidukit kasutatakse. Veesõiduki vastutav kasutaja peab enda registrisse kandmiseks andma nõusoleku. Krediidi- või finantseerimisasutuse puhul krediidiasutuste seaduse tähenduses eeldatakse liisingulepingu või muu sarnase lepingu alusel sõiduki kasutamisel vastavat nõusolekut.

  (7) Maanteeametil on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust enne registritoimingu tegemist.

  (8) Maanteeamet keeldub registritoimingu tegemisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või pädev isik on tuvastanud, et esitatud dokument on võltsitud või võltsimistunnustega.

  (9) Registriandmed veesõidukitele kehtestatud piirangute kohta on avalikud.

  (10) Registritoimingute tegemise eest tasutakse riigilõivu seaduses sätestatud korras.

2. peatükk Veesõiduki registreerimine 

§ 4.   Veesõiduki registreerimine

  (1) Väikelaev ja jett registreeritakse, kui need on läbinud registreerimiseelse ülevaatuse.

  (2) Alla 12-meetrise kogupikkusega laev registreeritakse, kui on teostatud selle tehniline ülevaatus Veeteede Ametis.

  (3) Veesõiduk registreeritakse omaniku taotluse alusel, millele tuleb lisada veesõiduki seaduslikku omandamist või kasutusvaldust tõendav dokument ning toimingust lähtuvalt dokumendid alljärgnevast loetelust:
  1) kasutatud veesõiduki registreerimisel veesõiduki registreerimistunnistus, kui see on eelnevalt väljastatud;
  2) veesõiduki sissetoomise või tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid;
  3) väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollakt väikelaeva ja jeti puhul;
  4) Veeteede Ameti poolt väljastatud tehnilise ülevaatuse kontrollakt alla 12-meetrise kogupikkusega laeva või väikelaevaks ümberregistreeritava laeva puhul.

  (4) Kui veesõiduk kuulub ühistele omanikele, kantakse liiklusregistrisse kõik omanikud ning vastutava kasutajana omanike poolt määratud üks omanik.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taotluses peab veesõiduki omanik esitama andmed riigilõivu ja maksu tasumise kohta, kui nende tasumine on seaduses ette nähtud.

  (6) Veesõidukile antakse registreerimisel registreerimisnumber, mis tuleb kanda veesõidukile käesoleva määruse §-s 10 sätestatud korras.

3. peatükk Registriandmete muutmine 

§ 5.   Registriandmete muutmine

  (1) Registriandmete muutmiseks tuleb viie tööpäeva jooksul alates andmete muutumisest esitada Maanteeametile taotlus, millele tuleb toimingust lähtuvalt lisada dokumendid alljärgnevast loetelust:
  1) veesõiduki kehtiv registreerimistunnistus;
  2) veesõiduki omandiõiguse üleminekut tõendav dokument;
  3) kohtuotsus või -määrus;
  4) Veeteede Ameti väljastatud tehnilise ülevaatuse kontrollakt ümberehitatud väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva puhul;
  5) Veeteede Ameti väljastatud tehnilise ülevaatuse kontrollakt väikelaeva puhul, mis kantakse registrisse alla 12-meetrise kogupikkusega laevana, või alla 12-meetrise kogupikkusega laeva puhul, mis kantakse registrisse väikelaevana.

  (2) Taotleja peab esitama andmed registritoimingu eest riigilõivu tasumise kohta, kui riigilõivu tasumine on seaduses ette nähtud.

  (3) Registriandmete muutmiseks veesõiduki võõrandamisel võivad registrijärgne omanik ja omandaja esitada ühise kahepoolselt allkirjastatud avalduse, millega nad kinnitavad veesõiduki võõrandamislepingu olemasolu. Sellisel juhul peab Maanteeamet mõlemad isikud või nende esindajad tuvastama.

  (4) Registriandmete muutmiseks veesõiduki võõrandamisel võib veesõiduki registrijärgne omanik esitada Maanteeametile taotluse, milles ta teatab veesõiduki võõrandamisest. Taotlusele tuleb lisada omandi üleandmist tõendav dokument. Omandi üleandmist tõendavat dokumenti ei pea taotlusele lisama krediidi- või finantseerimisasutus krediidiasutuste seaduse tähenduses, kuid sellisel juhul tuleb taotluses esitada andmed omandi üleandmist tõendava dokumendi ja veesõiduki omandanud isiku kohta.

  (5) Kui veesõiduki kohta on registrisse kantud käsutuspiirangu, peab veesõiduki registriandmete muutmiseks veesõiduki võõrandamisel või vastutava kasutaja vahetumisel olema piirangu kehtestaja kirjalik nõusolek.

  (6) Politsei poolt tagaotsitavaks kuulutatud veesõiduki registriandmete muutmine on keelatud.

4. peatükk Registrist kustutamine 

§ 6.   Registrist kustutamine

  (1) Veesõiduki omanik on kohustatud veesõiduki registrist kustutamiseks esitama Maanteeameti kohalikule asutusele taotluse järgmistel juhtudel:
  1) veesõiduki väljaviimisel Eestist seoses veesõiduki omaniku elukoha vahetuse või veesõiduki võõrandamisega;
  2) veesõiduki kasutamisest loobumisel;
  3) veesõiduki uppumisel, hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul tehakse veesõiduki registreerimistunnistusele kirje registrist kustutamise kohta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel tuleb veesõiduki registreerimistunnistus Maanteeametile tagastada.

  (4) Kui veesõiduki kohta on registrisse kantud käsutuspiirangu, peab veesõiduki registrist kustutamiseks olema piirangu kehtestaja kirjalik nõusolek.

5. peatükk Registreerimistunnistuse väljastamine, asendamine ja tagastamine 

§ 7.   Registreerimistunnistuse väljastamine

  (1) Maanteeamet väljastab väikelaeva registreerimisel ja registriandmete muutmisel omanikule käesoleva määruse lisas 1 toodud vormi kohase registreerimistunnistuse, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva omanikule käesoleva määruse lisas 2 toodud vormi kohase registreerimistunnistuse ja jeti omanikule käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi kohase registreerimistunnistuse.

  (2) Registreerimistunnistusele kantakse andmed veesõiduki omaniku või vastutava kasutaja kohta. Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva kasutamise puhul kantakse registreerimistunnistusele andmed veesõidukile meresõiduohutuse seaduse alusel kehtestatud piirangute kohta.

  (3) Täiendavalt käesoleva määruse lisas toodud vormidel nõutud andmetele võib omaniku soovil registreerimistunnistusele kanda järgmised andmed:
  1) veesõiduki mootori mark, mudel ja seerianumber;
  2) muu teave veesõiduki kohta.

§ 8.   Registreerimistunnistuse asendamine

  (1) Kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse asendamiseks tuleb veesõiduki registrijärgsel omanikul või vastutaval kasutajal esitada Maanteeametile avaldus, milles tuleb muuhulgas märkida asendamise tinginud asjaolud.

  (2) Kui registrijärgne veesõiduki omanik ja omandaja esitavad registriandmete muutmiseks veesõiduki võõrandamisel ühise kahepoolselt allkirjastatud avalduse ja veesõiduki registrijärgne omanik tuvastatakse Maanteeametis, ei ole kaotatud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimistunnistuse eelnev asendamine nõutav.

§ 9.   Registreerimistunnistuse tagastamine

  Registriandmete muutmisel ja veesõiduki registrist kustutamisel tuleb registreerimistunnistus Maanteeametile tagastada, kui käesoleva määrusega ei sätestata teisiti.

6. peatükk Registreerimisnumber 

§ 10.   Registreerimisnumber ja selle veesõidukile kandmine

  (1) Väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimisnumber on seitsmekohaline kokkukirjutatud kolmest ladina suurtähest, tähekoha pikkusest kriipsust ja kolmest araabia numbrist koosnev kombinatsioon.

  (2) Jeti registreerimisnumber on neljakohaline kokkukirjutatud ühest ladina suurtähest ja kolmest araabia numbrist koosnev kombinatsioon.

  (3) Täht või tähed peavad asuma registreerimisnumbris esimesel kohal ja kasutada ei tohi täpitähti.

  (4) Veesõidukile kantava registreerimisnumbri kõrgus on 80–200 mm ja tähejoone paksus 1/7 registreerimisnumbri kõrgusest.

  (5) Registreerimisnumber kantakse väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva mõlemale pardale või tekiehitisele paralleelselt pardajoonega ning jeti esiosa mõlemale küljele. Registreerimisnumber kantakse veesõidukile nähtavale kohale.

  (6) Registreerimisnumber kantakse heledale pinnale tumeda tähistusega ja tumedale pinnale heleda tähistusega. Registreerimisnumber peab olema selgesti kirjutatud ja kergesti loetav.

7. peatükk Teisaldatav registreerimismärk 

§ 11.   Teisaldatav registreerimismärk

  Käesolevas peatükis nimetatud teisaldatav registreerimismärk kantakse painduvale plastikalusele ja peab vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2011. a määruse nr 49 „Riiklikele registreerimismärkidele ja nende valmistamisele esitatavad nõuded” § 2 lõike 1 punkti 6, lõigete 2 ja 3, § 3, § 4 lõigete 3–5 ja § 5 lõike 4 nõuetele.

§ 12.   Teisaldatava registreerimismärgi väljastamine

  (1) Teisaldatav registreerimismärk väljastatakse ettevõtjale kirjaliku taotluse alusel üheks aastaks.

  (2) Ühele ettevõtjale väljastatavate teisaldatavate registreerimismärkide arvu otsustab Maanteeamet sõltuvalt ettevõtja valmistamis- või müügikohtade arvust.

  (3) Koos teisaldatava registreerimismärgiga väljastatakse ettevõtjale käesoleva määruse lisades 1 ja 2 toodud vormikohane väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva (edaspidi käesoleva peatüki tähenduses laev) registreerimistunnistus ning teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päevik.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teisaldatava registreerimismärgiga laeva registreerimistunnistusele kantakse ainult järgmised andmed:
  1) teisaldatava registreerimismärgi tunnusnumber;
  2) registreerimistunnistuse väljaandmise kuupäev ja kehtivusaeg;
  3) ettevõtja ärinimi, asukoht ja registrikood ning sissekanne „Kehtib ainult koos teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päevikuga”.

  (5) Teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päeviku väljastamisel kannab Maanteeamet päevikusse ettevõtja ärinime, asukoha, registrikoodi, kontakttelefoni numbri, teisaldatava registreerimismärgiga laeva registreerimistunnistuse numbri ja teisaldatava registreerimismärgi tunnusnumbri.

  (6) Ettevõtja tegevuse jätkumisel ja teisaldatava registreerimismärgi nõuetekohasel kasutamisel võib teisaldatava registreerimismärgi kasutamisõigust ühe aasta kaupa pikendada. Teisaldatava registreerimismärgi kasutamisõiguse pikendamisel pikendatakse ka teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päeviku kasutusõigust sama tähtajani.

  (7) Kadunud, varastatud või kasutuskõlbmatuks muutunud teisaldatava registreerimismärgi või teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päeviku asendamiseks tuleb ettevõtjal esitada taotlus, milles tuleb märkida teisaldatava registreerimismärgi või teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päeviku asendamise tinginud asjaolud.

  (8) Maanteeamet väljastab lõikes 7 nimetatud taotluse alusel teisaldatava registreerimismärgi duplikaadi või uue teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päeviku.

§ 13.   Teisaldatava registreerimismärgi paigaldamine ja kasutamine

  (1) Teisaldatav registreerimismärk paigaldatakse laevale nähtavale kohale.

  (2) Teisaldatavat registreerimismärki võib kasutada ainult selle ettevõtja laeval, kellele teisaldatav registreerimismärk on väljastatud.

  (3) Teisaldatava registreerimismärgiga laevaga võib sooritada laeva müügieelseid proovi- või katsesõite alates kella 8.00 kuni 20.00.

  (4) Enne teisaldatava registreerimismärgi igakordset kasutamist peab ettevõtja kandma teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päevikusse laeva kohta järgmised andmed, mille õigsust kinnitab väikelaeva või alla kasutav isik või tema esindaja oma allkirjaga:
  1) laeva mark, mudel, identifitseerimisnumber;
  2) laeva kasutava ettevõtja või tema esindaja nimi, aadress ja väikelaevajuhi tunnistuse number, kui selle olemasolu on vastavalt meresõiduohutuse seadusele nõutav;
  3) laeva kasutamise aeg (kuupäev ja alguse ning lõpu kellaaeg).

  (5) Teisaldatava registreerimismärgiga laeva kasutamisel peab pardal olema ettevõtja, kellele registreerimismärk on väljastatud, või tema esindaja. Ettevõtjal või tema esindajal peab olema kaasas teisaldatava registreerimismärgiga laeva registreerimistunnistus, teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päevik, väikelaeva juhtimisõigust tõendav dokument, kui selle olemasolu on vastavalt meresõiduohutuse seadusele nõutav, ja ettevõtja volikiri laeva kasutamiseks.

  (6) Ettevõtja, kellele teisaldatav registreerimismärk on väljastatud, vastutab märgi sihipärase kasutamise ja käesolevas peatükis sätestatud korra järgimise eest ning tagab teisaldatava registreerimismärgiga laeva lubatud kasutamise ajal riikliku järelevalve teostaja päringutele operatiivse vastamise.

  (7) Teisaldatav registreerimismärk, teisaldatava registreerimismärgi kasutamise päevik ja teisaldatava registreerimismärgiga laeva registreerimistunnistus tuleb Maanteeametile tagastada, kui:
  1) teisaldatava registreerimismärgi kasutusaeg on lõppenud;
  2) ettevõtja lõpetab tegevuse meresõiduohutuse seaduse § 352 lõikes 2 nimetatud tegevusalal;
  3) riikliku järelevalve teostaja on Maanteeametile teinud esildise käesolevas peatükis sätestatud korra rikkumise kohta.

8. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Kohaldamine purjepaatidele

  Enne käesoleva määruse jõustumist registreeritud purjejahtide registreerimisnumbriks jääb purjejahile väljastatud purjetähis.

§ 15.   Kogumahutavuse andmete kandmine registrisse

  (1) Alla 12-meetrise kogupikkusega laeva kogumahutavus kantakse registrisse ainult mõõtekirja alusel.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist registrisse kantud mahtuvuse andmeid ei loeta mõõtekirja alusel antud kogumahutavuse andmeteks.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2014. a.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/53/EL väikelaevade ja jettide kohta ning direktiivi 94/25/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 354, 28.12.2013, lk 90–131).
[RT I, 05.01.2016, 1 - jõust. 18.01.2016]

Lisa 1 Väikelaeva registreerimistunnistus
[RT I, 12.02.2019, 7 - jõust. 15.02.2019]

Lisa 2 Alla 12-meetrise kogupikkusega laeva registreerimistunnistus
[RT I, 12.02.2019, 7 - jõust. 15.02.2019]

Lisa 3 Jeti registreerimistunnistus
[RT I, 12.02.2019, 7 - jõust. 15.02.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json