Teksti suurus:

Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping nr 2020 – 5

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Ida-Viru Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2020, 17

Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping nr 2020 – 5

Vastu võetud 10.02.2020


MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus (registrikood 80425950 aadress Keskväljak 1 Jõhvi), keda esindab juhatuse liige Heiki Luts (edaspidi Keskus), ühelt poolt

ja

Kohtla-Järve Linnavalitsus (registrikood 75001017 aadress Keskallee 19 Kohtla-Järve), keda esindab linnapea Ljudmila Jantšenko (edaspidi Linnavalitsus), teiselt poolt (edaspidi koos Pooled ja eraldi Pool) sõlmivad käesoleva riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu alljärgnevas:


1. Lepingu dokumendid

1.1. Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lepingu lisa(de)st, milles lepitakse kokku lepingu sõlmimise ajal ja pärast lepingu sõlmimist ning mis on lepingu lahutamatuteks osadeks ja moodustavad koos lepinguga ühtse tervikliku kokkuleppe poolte vahel.

1.2. Lepingul on sõlmimise hetkel järgmised lisad:
1.2.1. Lisa 1 – Aruande vorm.


2. Lepingu eesmärk ja ese

2.1. Võttes arvesse asjaolu, et Kohtla-Järve bussiliinidel nr 7, 15, 17, 21, 28, 28a ja 29 teenindatakse Ida-Virumaa elanikke väljaspool Kohtla-Järve linna haldusterritooriumi ning riik soovib seda toetada, sõlmisid Pooled lepingu, et määratleda Poolte õigused ja kohustused.

2.2. Lepingu ese on Keskuse poolt Linnavalitsusele üleantav riigieelarveline toetus (edaspidi Toetus) punktis 2.1 nimetatud lepinguliste kohustuste täitmiseks.


3. Poolte kohustused

3.1. Linnavalitsus kohustub:
3.1.1. kasutama Toetust lepingus ja lepingu lisa(de)s kokkulepitud korras ja tingimustel;
3.1.2. iga kalendrikuu 10-ndaks kuupäevaks esitama Keskusele lepingu lisas 1 ettenähtud vormil aruande;
3.1.3. pidama Toetusena saadud raha kohta arvestust kooskõlas raamatupidamise seadusest tulenevate nõuetega;
3.1.4. võimaldama Keskusel kontrollida Linnavalitsuse esitatud aruannete õigsust, Toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust ja Toetuse kasutamise sihipärasust;
3.1.5. viivitamatult teatama Keskusele asjaoludest, mis takistavad lepingut täitmast või lepingu täitmisel esinevatest muudest probleemidest.

3.2. Keskus kohustub:
3.2.1. üle kandma Linnavalitsusele lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks 169930 (ükssada kuuskümmend üheksa tuhat üheksasada kolmkümmend eurot) 12 võrdses osas, igakuiste maksetena, kord kuus hiljemalt 20-ndaks kuupäevaks;
3.2.2. Lepingu punktis 3.1.2 sätestatud kohustuse rikkumine Linnavalitsuse poolt vabastab Keskust Toetuse maksmise kohustusest kuni rikkumise lõppemiseni.


4. Vaidluste lahendamine

4.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige vastastikusel mõistmisel põhinevate ja avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel.

4.2. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.


5. Lepingu kehtivus

5.1. Leping jõustub tagasiulatuvalt alates 01.01.2020.

5.2. Leping kehtib kuni 31.12.2020.


6. Lõppsätted

6.1. Lepingust tuleneva õiguse teostamisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist.

6.2. Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

6.3. Käesolev leping on avalik ja sõlmitud eesti keeles, kahel lehel ning allkirjastatud digitaalselt.

   

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

 

 

Heiki Luts

Ljudmila Jantšenko

Juhatuse liige

Linnapea

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus

Kohtla-Järve Linnavalitsus

 

 

Lisa 1 Aruande vorm

/otsingu_soovitused.json