Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuli 2014. a määruse nr 49 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2021
Avaldamismärge:RT I, 12.02.2021, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuli 2014. a määruse nr 49 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord” muutmine

Vastu võetud 08.02.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 74 lõike 10 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuli 2014. a määruse nr 49 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord” muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. juuli 2014. a määruses nr 49 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimise nõuded ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 7 lõikes 2 ja § 11 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad „Maanteeameti tehnoosakonna töötaja” sõnaga „Transpordiamet”;

3) paragrahvi 7 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõna „keretüüp” sõnadega „kere nimetus”;

4) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Esmakordset atesteerimist võib taotleda:
1) sõiduauto atesteerimiskategoorias;
2) sõiduauto ja mootorratta atesteerimiskategoorias;
3) sõiduauto ja traktori atesteerimiskategoorias;
4) sõiduauto, mootorratta ja traktori atesteerimiskategoorias.”;

5) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui taotletakse atesteerimist ka traktori atesteerimiskategoorias, lisandub 20 traktori atesteerimiskategooria küsimust.”;

6) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui ülevaataja on atesteeritud ja töötanud ülevaatajana vähemalt 3 kuud, võib ülevaataja taotleda atesteerimist veoauto, suure haagise, bussi, eriliigilise ADR ja eriliigilise CEMT atesteerimiskategoorias.”;

7) paragrahvi 9 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 10 lõike 7 teises lauses asendatakse sõnad „esmakordse atesteerimise nõuetest” sõnadega „lähtuda §-st 8”;

9) paragrahvi 10 lõike 8 esimeses lauses asendatakse sõnad „täiendavate atesteerimiskategooriate lisamise nõuetest” sõnadega „§-st 9”;

10) paragrahvi 11 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Bussi atesteerimiskategooria taotlemine ülevaatuse teostamiseks trollile”;

11) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Paragrahvi 1 punktid 4–7 ja 11 jõustuvad 2021. aasta 1. juunil.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 3 Ülevaataja väljaõppe, praktika ja täiendusväljaõppe õppekavad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json