Teksti suurus:

Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2013, 4

Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 08.06.2011 nr 53
RT I, 10.06.2011, 12
jõustumine 13.06.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.07.2012RT I, 27.07.2012, 930.07.2012
05.03.2013RT I, 12.03.2013, 215.03.2013

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 ja § 621 lõike 2 alusel.
[RT I, 27.07.2012, 9 - jõust. 30.07.2012]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, toetuse määr ja suurus, sealhulgas toetuse maksimaalne suurus, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord, nõuded toetuse saajale, toetuse väljamaksmise kord ning taotluse rahuldamise otsuse muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord ning enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist toetatava tegevuse elluviimise riigieelarvelistest vahenditest rahastamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).
[RT I, 27.07.2012, 9 - jõust. 30.07.2012]

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 2.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 alusel ja korras tootjarühmana tunnustatud tulundusühistu, kes on komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), artikli 2 punkti 7 tähenduses mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja (edaspidi taotleja).
[RT I, 27.07.2012, 9 - jõust. 30.07.2012]

  (2) Mittepuiduliste metsasaaduste töötlemise korral võib toetust taotleda üksnes mikroettevõtja.

  (3) Sama tegevuse kohta võivad toetust taotleda ka kaks või enam taotlejat ühiselt.

§ 3.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja on kantud äriregistrisse;
  2) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse kohustuste summa omakapitali summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta keskmisena väiksem kui 2 või võrdne 2-ga;
  3) taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta keskmisena suurem kui 1 või võrdne 1-ga;
  4) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;
  5) taotleja kohta ei ole taotluse esitamise tähtpäevale järgneva päeva seisuga karistusregistrisse kantud karistusandmeid turuinfo esitamise, toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise, loomade heaolu, tarbijakaitse ning keskkonnanõuete rikkumise eest;
  6) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;
  7) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
  8) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.

  (2) Lõike 1 punktis 2 sätestatud võlakordaja võib olla suurem kui 2 ja sama lõike punktis 3 sätestatud maksevõime näitaja väiksem kui 1, kui see on tingitud tavapäraselt suurtest lühiajalistest kohustustest, mis tulenevad taotleja liikmete toodetud põllumajandustoodete kokkuostust.
[RT I, 27.07.2012, 9 - jõust. 30.07.2012]

  (3) Lõikes 2 sätestatud lühiajalised kohustused on taotleja puhul tavapäraselt suured, kui seda kinnitavad tema taotluse esitamise majandusaastale vahetult eelnenud kolme järjestikuse majandusaasta aruanded.

  (4) Lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud näitajate arvutamisel ümardatakse näitaja väärtus täpsuseni kaks kohta pärast koma.

  (5) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, peavad kõik taotlejad vastama toetuse saamise nõuetele.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub Eestis:
  1) toiduainete ja sööda töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia ostmine, paigaldamine ja rakendamine;
  2) toiduainete ja sööda töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku lao- või tootmishoone laiendamine ja rekonstrueerimine „Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras;
  3) toiduainete ja sööda töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku lao- või tootmishoone ning rajatise püstitamine „Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras;
  4) toiduainete ja sööda töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku tarkvara ning info- ja sidetehnoloogilise seadme ostmine, paigaldamine ja rakendamine;
  5) toiduainete ja sööda või toiduks ja söödaks mittekasutatavate põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku puhastusseadme osaks oleva seadme ostmine, paigaldamine ja rakendamine ning puhastusseadme osaks oleva rajatise püstitamine, laiendamine ja rekonstrueerimine „Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras;
  6) toiduks või söödaks mittekasutatavate põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ja tehnoloogia ostmine, paigaldamine ja rakendamine.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tegevusi ei toetata tubakatoodete töötlemise ja turustamise korral.

  (3) Lõikes 1 nimetatud tegevusi toetatakse alkoholi töötlemise korral üksnes puuvilja- ja marjaveini ning piirituse puhul.

  (4) Lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks antav toetus on regionaalabi komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 13 tähenduses.

§ 5.   Nõuded toetatavate tegevuste kohta

  (1) Kavandatav investeeringuobjekt ja selle alune maa on taotleja omandis või on selle alusele maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Ehitis, kuhu seade paigaldatakse või kus seda kasutatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (2) Kui kaks või enam taotlejat taotlevad ühiselt toetust, on kavandatav investeeringuobjekt ja selle alune maa nende kaasomandis või on selle alusele maale nende kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Ehitis, kuhu seade paigaldatakse või kus seda kasutatakse, kuulub toetust ühiselt taotlevate taotlejate kaasomandisse või on antud neile õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (3) Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem, kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 6.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Paragrahvis 4 nimetatud toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustab investeeringuobjekti maksumus, mis koosneb investeeringuobjekti väljavalitud hinnapakkumuse maksumusest, abikõlbliku investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika maksumusest ja nendega kaasnevast tagastamatust käibemaksust.

  (2) Tootmishoone püstitamiseks toetuse taotlemise korral peavad toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest vähemalt 40% moodustama seadme ja tehnoloogia ostmise, paigaldamise ja rakendamise kulud.

  (3) Abikõlblik kulu peab olema põhjendatud, selged ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja vajalikud tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

  (4) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) jaekaubandust edendava tegevuse elluviimiseks tehtavad kulud;
  2) tasu taotleja enda või tema töötaja tehtud töö eest;
  3) veovahendi ja selle haagise ostmise kulud, välja arvatud toiduainete ja sööda või toiduks ja söödaks mittekasutatavate põllumajandustoodete veoks vajaliku sellise veovahendi ja selle haagise, põllumajandustoodete töötlemisel ja turustamisel tootmis- ja laohoones kasutatava veovahendi ning veovahendile paigaldatava seadme, mille eripära tuleneb taotleja töödeldavatest ja turustatavatest toodetest, ostmise kulud;
  4) sellise seadme ja tehnoloogilise liini ostmise kulud, mida kasutatakse toetusega hõlmamata toodete töötlemiseks ja turustamiseks;
  5) kulutused selliste toodete töötlemisvõimsuse suurendamisse, mille normaalse turuväljundi olemasolu ei ole võimalik tõendada;
  6) standardtarkvara, -arvutustehnika ja -sidevahendi, sealhulgas mobiiltelefoni ostmise kulud;
  7) kasutatud seadme ostmise kulud juhul, kui nimetatud seade on toodetud rohkem kui kolm aastat tagasi, selle ostmiseks on saadud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi ning nimetatud seadme hind ületab selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnast kõrgem;
  8) lihtsa asendusinvesteeringu tegemise kulud pärast samalaadse põhivara kasuliku eluea lõppemist;
  9) lepingu sõlmimise, intressi, kindlustuse jms kulud;
  10) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole hiljemalt viie aasta möödudes arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest läinud üle toetuse saajale;
  11) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  12) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist „Käibemaksuseaduse” alusel;
  13) rendi-, kütuse-, koolitus-, side- ja veo- või sõidukulud, muud üldkulud ning töötasu;
  14) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  15) maa ja olemasoleva hoone ostmise ja rentimise kulud;
  16) õigusteenuse ja raamatupidamisteenuse ning teostatavusuuringu kulud;
  17) reklaamikulud;
  18) notaritasu;
  19) riigilõiv, trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  20) toreduslikud kulutused „Tsiviilseadustiku üldosa seaduse” § 63 tähenduses ja muud majanduslikult ebaotstarbekad kulud;
  21) keskkonnamõju hindamise ja detailplaneeringu koostamise kulud;
  22) hoone lammutamise kulud, kui need ei ole kajastatud hinnapakkumuses ja hoone lammutamine ei ole osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest;
  23) piima ja piimatooteid jäljendavate või asendavate toodete töötlemise ja turustamise kulud;
  24) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimise või investeeringuobjektiga otseselt seotud;
  25) muud kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumidega.

  (5) Lõike 4 punktis 1 sätestatud kulud on abikõlblikud jaekaubanduseks kasutatava seadme ostmise korral, kui kavandatava investeeringu tulemusena hakatakse turustama taotleja liikmete toodetud jaekaubanduses turustatavat põllumajandustoodet.

  (6) Lõike 4 punktis 8 nimetatud lihtsaks asendusinvesteeringuks loetakse investeering, mille abil asendatakse olemasolev ehitis või selle osa või seade või tehnoloogia uue ajakohastatud ehitise või selle osa või seadme või tehnoloogiaga ilma tootmisvõimsust 25% võrra suurendamata või tootmise laadi või kasutatavat tehnoloogiat põhjalikult muutmata. Asendusinvesteeringuks ei loeta vähemalt 30 aasta vanuse ehitise täielikku lammutamist ja asendamist ajakohastatud ehitisega ega ehitise rekonstrueerimist, kui tegevuse kulud moodustavad vähemalt 50% uue samaväärse ehitise väärtusest. Asendusinvesteeringuks ei loeta ka üle kümne aasta vanuse seadme ja tehnoloogia asendamist uue seadme ja tehnoloogiaga.

  (7) Lõikes 6 nimetatud tootmisvõimsuseks loetakse taotlejale kuuluvate sama liiki seadmete tootmisvõimsus kokku.

§ 7.   Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumuse kohta

  (1) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 30 000 eurot, on taotleja investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumus).

  (2) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 30 000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, on taotleja investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.

  (3) Kui taotleja taotleb toetust ehitise rekonstrueerimiseks, sisaldab investeeringuobjekti hinnapakkumus ka uue samaväärse ehitise püstitamise hinda.

  (4) Kui taotleja taotleb toetust kasutatud seadme ostmiseks, sisaldab investeeringuobjekti hinnapakkumus ka uue samaväärse seadme hinda.

  (5) Väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga. Kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, põhjendab ta tehtud valikut.

  (6) Investeeringuobjekti hinnapakkumusel on iga tegevuse ja investeeringuobjekti hind eraldi välja toodud.

  (7) Kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu investeeringuobjekti hinnapakkumusi, põhjendab ta seda.

  (8) Hinnapakkuja ning tema osanik, aktsionär või liige ei tohi olla taotleja liige ega kuuluda taotleja juhatusse ega olla taotleja liikme osanik, aktsionär või liige ega kuuluda selle juhatusse või nõukokku, välja arvatud juhul, kui ostetavat teenust või tööd pakub või kaupa müüb ainult üks isik. Taotleja ja tema liige ei tohi olla hinnapakkuja osanik, aktsionär või liige ega kuuluda selle juhatusse või nõukokku, välja arvatud juhul, kui ostetavat teenust või tööd pakub või kaupa müüb ainult üks isik.

§ 8.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  (2) Kui taotleja on saanud sama investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi mikro- ja väikese suurusega ettevõtja puhul toetuse suurus koos tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abiga ületada 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ning keskmise suurusega ettevõtja puhul 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Kui taotleja on saanud Tallinnas ja Harjumaal asuva sama investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või vähese tähtsusega abi, ei tohi mikro- ja väikese suurusega ettevõtja puhul toetuse suurus koos tagastatava riigiabi või vähese tähtsusega abiga ületada 60% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ning keskmise suurusega ettevõtja puhul 50% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  (3) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta arengukava programmiperioodi jooksul on 1 920 000 eurot.

  (4) Tootmishoone püstitamiseks toetuse taotlemise korral on toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kogu arengukava programmiperioodi jooksul 640 000 eurot.

  (5) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, võib iga taotleja taotleda toetust lõikes 1 sätestatud määral.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 9.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIAle lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ja lisas 2 toodud vormi kohase äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus). Lisaks esitab taotleja PRIAle lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ja lisas 2 toodud vormi kohase äriplaani elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 10.   Nõuded taotluse kohta

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks PRIAle avalduse ja äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2–4.

  (2) Taotleja esitab oma nõuetekohasust ning raamatupidamise andmeid ja maksukohustuslasele esitatud nõuete täitmist tõendavad järgmised dokumendid:
  1) kui taotleja ettevõte on tunnustatud „Toiduseaduse” alusel või tunnustatud või registreeritud „Söödaseaduse” alusel, siis Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA) õiend, milles antakse hinnang kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgse nõuetekohasuse kohta;
  2) taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande ärakiri, mis kajastab tema vähemalt kuue kuu tegevust, kui majandusaasta aruanne ei ole esitatud äriregistrisse;
  3) kui taotleja kuulub kontserni, siis taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri.

  (3) Lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud dokumente ei pea esitama taotleja, kelle majandusaasta lõppeb vähem kui 60 tööpäeva enne § 9 lõike 2 kohaselt teatatud taotluse esitamise tähtaja viimast päeva.

  (4) Taotleja esitab kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
  1) kasutatud seadme ostmise korral seadme hinnapakkuja kinnitus selle kohta, et ostetav seade ei ole toodetud rohkem kui kolm aastat tagasi, selle ostmiseks ei ole saadud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi ning nimetud seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnast madalam;
  2) paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud juhul vähemalt kolme hinnapakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri ning § 7 lõikes 2 nimetatud juhul vähemalt ühe hinnapakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri;
  3) paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud juhul lisas 3 toodud vormi kohane hinnavõrdlustabel, kusjuures väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud;
  4) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud hoone, punktis 3 nimetatud hoone ja rajatise ning punktis 5 nimetatud puhastusseadme puhul ehitusloa ärakiri, kui ehitusluba on nõutav „Ehitusseaduse” kohaselt;
  5) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud hoone, punktis 3 nimetatud hoone ja rajatise ning punktis 5 nimetatud puhastusseadme puhul ärakiri ehitusprojekti joonistest ehitise üldvaadete kohta koos ehitusprojekti seletuskirjaga, kui see on nõutav ehitusloa saamiseks;
  6) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et ehitis, mida kavandatakse ehitada, ja selle alune maa kuuluvad taotleja omandisse või on nimetatud maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, ning ehitis, kuhu toetuse abil ostetav seade paigaldatakse või kus seda kasutatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  7) paragrahvi 4 lõike 1 punktides 2, 3 ja 5 nimetatud tegevuste puhul kaasomaniku kirjalik nõusolek investeeringu tegemiseks, kui investeeringuobjekt, mille kohta toetust taotletakse, asub kaasomandis oleval maal;
  8) keskkonnamõju hindamise aruanne, kui see on nõutav „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” kohaselt.

  (5) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada vaid ühe taotluse.

  (6) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, esitavad taotlejad ühise taotluse ning lõikes 4 nimetatud dokumendid, kuid avalduse ja äriplaani ning lõikes 2 nimetatud dokumendid esitab iga taotleja taotluse juurde eraldi.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 11.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 12.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Äriplaanis esitatud kavandatavate majandusaastate kohta käivate prognooside täitmise võimalikkuse hindamiseks on PRIAl õigus kasutada eksperti.

  (3) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
  1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
  2) ei esine „Euroopa liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
  3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

  (4) Kui taotleja majandusaasta lõppeb vähem kui 60 tööpäeva enne § 9 lõike 2 kohaselt teatatud taotluse esitamise tähtaja viimast päeva, siis loetakse, et taotleja vastab nõuetele, mille täitmist kontrollitakse tema majandusaasta aruande alusel, kui nimetatud nõuded on täidetud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt.

  (5) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 2 kohaselt taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 13.   Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide põhjal, andes taotlusele hindepunkte lisa 4 kohaselt.

  (2) Esmalt hindab PRIA nende taotlejate taotlusi, kes on tunnustatud piimaveiste, lehmapiima ja selle töötlemisel saadud toote või mahepõllumajandusliku tootmisviisi kohta ja taotlevad toetust toiduainete ja sööda töötlemiseks. Kui pärast nimetatud nõuetele vastavate taotluste rahuldamist jääb toetatava tegevuse rahastamise eelarvest vahendeid üle, hindab PRIA muude taotlejate taotlusi.

  (3) Lõikes 2 nimetatud taotlejate kohta koostatakse hindamistulemuste alusel eraldi taotluste paremusjärjestus.

  (4) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (5) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 60 lõike 3 alusel taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

  (6) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, siis hinnatakse iga hindamiskriteeriumi alusel kõiki taotlejaid eraldi ja taotluse hindepunktide summa saamiseks arvutatakse taotlejate hindepunktide aritmeetiline keskmine.

§ 14.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 1 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuste alusel parimad taotlused „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 60 lõike 5 punkti 2 alusel.

  (3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 4 alusel.

  (4) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 3 nimetatud taotluse osalise rahuldamise otsuse või „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 2 või 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

§ 15.   Muudatustest teavitamine

  (1) Taotleja või toetuse saaja teavitab alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest viivitamata PRIAt kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) ettevõtja ühinemisest, jagunemisest ja lõpetamisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust.

  (2) Taotleja või toetuse saaja teavitab alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest viivitamata PRIAt kirjalikult nõusoleku saamiseks:
  1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatusest;
  2) toetuse saamise või kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ja toetuse väljamaksmise kord 

§ 16.   Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja teeb investeeringu ja esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2014. aastal.

  (2) Toetuse saaja teeb kavandatavast investeeringust osa, mille maksumus moodustab vähemalt 25% kogu investeeringu abikõlblikust maksumusest, ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (3) Kui toetuse saaja on investeeringu tegemist alustanud, kuid lõikes 2 nimetatud mahus investeeringu tegemist takistab toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu, millest on PRIAt viivitamata teavitatud, esitab ta lõikes 2 nimetatud tähtajal koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega tõendid toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu esinemise ja lõikes 1 nimetatud tähtajal kogu investeeringu tegemise võimalikkuse kohta.

  (4) Kui investeeringu senise tegemise asjaolusid ja toetuse saaja olukorda hinnates on PRIA veendunud, et kogu investeeringu tegemine lõikes 1 nimetatud tähtajal ei ole võimalik, muudab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 4 kohaselt taotluse rahuldamise otsust või jätab sama seaduse § 62 lõike 5 alusel toetuse välja maksmata ja tunnistab taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

  (5) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) investeeringuobjekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  2) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
  3) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet;
  4) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

  (6) Kui toetuse saaja korraldab oma majandustegevuse ümber selliselt, et lõpetab põllumajandustoodete töötlemise ja annab toetuse abil soetatud investeeringuobjekti üle ettevõtjale, kelle üle ta omab valitsevat mõju, või ettevõtjale, kes omab tema üle valitsevat mõju (edaspidi ülevõtja) ning üleandmine ei kahjusta Euroopa Liidu õigusaktides, määruses ja arengukavas sätestatud toetuse andmise eesmärki ja ülevõtjale määratud toetus kokku ei ületa §-s 8 taotleja kohta sätestatud toetuse määra ja suurust, loetakse lõike 5 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti säilitamise ja sihipärase kasutamise kohustus täidetuks, kui seda kohustust täidab ülevõtja.

  (7) Lõikes 6 nimetatud toetuse saaja ja ülevõtja esitavad investeeringuobjekti säilitamise ja sihipärase kasutamise kohustuse üleandmise kohta nõusoleku saamiseks PRIAle avalduse koos järgmiste dokumentidega:
  1) kokkulepe investeeringuobjekti üleandmise kohta ning toetuse saaja kinnitus majandustegevuse ümberkorraldamise kohta;
  2) allkirjastatud kinnitus investeeringuobjekti säilitamise ja sihipärase kasutamise kohustuse ülevõtmise kohta, millest nähtub ülevõetav investeeringuobjekt ja selle sihipärase kasutamise lõpptähtaeg.

  (8) PRIA otsustab nõusoleku andmise 20 tööpäeva jooksul lõikes 7 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates. Kui PRIA annab nõusoleku investeeringuobjekti säilitamise ja sihipärase kasutamise kohustuse üleandmiseks, loetakse investeeringuobjekti ülevõtmisest alates toetuse saajaks investeeringuobjekti üle võtnud isik.
[RT I, 27.07.2012, 9 - jõust. 30.07.2012]

§ 17.   Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) PRIA poolt toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast investeeringu täielikku või osaliselt tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle lisas 5 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö, väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kui investeeringuobjektiks on ehitis.

  (2) PRIA poolt toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja kapitalirendi (liisingu) puhul PRIAle pärast investeeringu täielikku või osaliselt tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
  2) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku ärakiri;
  3) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte.

  (3) Kapitalirendile andja on „Krediidiasutuste seaduse” alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (4) Lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal ning lõike 1 punktis 3 nimetatud üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

§ 18.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole või kapitalirendi puhul toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 16 lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (2) PRIA jätab toetuse maksmata „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 19.   Tegevuse rahastamine enne kulutuste tegemist

  (1) Toetatava tegevuse elluviimist võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 621 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest rahastada pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud ja nende eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.
[RT I, 27.07.2012, 9 - jõust. 30.07.2012]

  (2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamist sooviv toetuse saaja esitab pärast investeeringu täielikku või osaliselt tegemist PRIAle lisas 5 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos § 17 lõikes 1 nimetatud dokumentidega.

  (3) PRIA teeb toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest, arvestades seejuures toetuse saaja usaldusväärsust.

  (4) [Kehtetu - RT I, 27.07.2012, 9 - jõust. 30.07.2012]

  (5) Paragrahvi 17 lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ning lisas 5 toodud vormi kohane kuludeklaratsioon koos § 17 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIAle seitsme tööpäeva jooksul tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud raha laekumisest arvates.
[RT I, 27.07.2012, 9 - jõust. 30.07.2012]

  (6) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse 25 tööpäeva jooksul lõikes 5 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.
[RT I, 27.07.2012, 9 - jõust. 30.07.2012]

  (7) [Kehtetu - RT I, 27.07.2012, 9 - jõust. 30.07.2012]

§ 20.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Toetuse taotlemisega ja investeeringu tegemisega seotud dokumente säilitatakse PRIAs kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 21.   Rakendussätted

  (1) Paragrahvi 6 lõiget 5 kohaldatakse üksnes 2011. aastal taotluse esitamise tähtajal toetuse taotlemise korral.

  (2) Kuni 31. detsembrini 2011 esitab PRIA Tarbijakaitseametile pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva nimekirja kõikide taotlejate kohta. Tarbijakaitseamet teavitab PRIAt tarbijakaitsenõudeid rikkunud taotlejatest, kelle süüteo toimepanemise eest mõistetud või määratud karistuse andmed ei ole taotluse esitamise tähtpäevale järgneva päeva seisuga karistusregistrist kustutatud.

  (3) Kuni 31. detsembrini 2011 esitab PRIA Keskkonnainspektsioonile pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva nimekirja kõikide taotlejate kohta. Keskkonnainspektsioon teavitab PRIAt keskkonnanõudeid rikkunud taotlejatest, kelle süüteo toimepanemise eest mõistetud või määratud karistuse andmed ei ole taotluse esitamise tähtpäevale järgneva päeva seisuga karistusregistrist kustutatud.

  (4) Kuni 31. detsembrini 2011 esitab PRIA VTAle pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva nimekirja kõikide taotlejate kohta. VTA teavitab PRIAt toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise ning loomade heaolu nõudeid rikkunud taotlejatest, kelle süüteo toimepanemise eest mõistetud või määratud karistuse andmed ei ole taotluse esitamise tähtpäevale järgneva päeva seisuga karistusregistrist kustutatud.

  (5) Paragrahvi 16 lõikeid 2–4 ei kohaldata enne 2012. aastat toetust taotlenud toetuse saaja suhtes.
[RT I, 27.07.2012, 9 - jõust. 30.07.2012]

  (6) 2013. aastal võib toetust taotleda taotleja, kes on tootjarühmana tunnustatud piimaveiste, lehmapiima ja selle töötlemisel saadud toote või mahepõllumajandusliku tootmisviisi kohta.
[RT I, 12.03.2013, 2 - jõust. 15.03.2013]

  (7) 2013. aastal toetatakse piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise kohandumist uute väljakutsetega ning toetust ei saa taotleda turustamiseks vajaliku investeeringu tegemiseks.
[RT I, 12.03.2013, 2 - jõust. 15.03.2013]

Lisa 1 Investeeringutoetuse avaldus

Lisa 2 Investeeringutoetuse äriplaan

Lisa 3 Hinnapakkumuste võrdlustabel parima pakkumuse valimiseks

Lisa 4 Taotluse hindamise kriteeriumid

Lisa 5 Kuludeklaratsioon investeeringuks tehtud kulutuste deklareerimiseks

/otsingu_soovitused.json