Teksti suurus:

Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määruse nr 70 „Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2014
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2014, 1

Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määruse nr 70 „Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 05.03.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 4 ja § 24 lõike 4 alusel ja kooskõlas §-ga 19.

Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a määruses nr 70 „Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) viivitamata teavitama kirjalikult rakendusüksust projekti abil teenitud tulust projekti abikõlblikkuse perioodil või kuni 2017. a 31. märtsini välja arvatud juba § 13 lõike 1 punkti 1 alusel koostatud finantsanalüüsis arvesse võetud tulust;”;

2) paragrahvi 17 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) vähendama projekti abikõlblikke kulusid projekti vara kasuliku eluea jooksul teenitava puhastulu osa võrra, mis on proportsioonis abikõlblike kuludega projekti kogukuludest hiljemalt 2017. a 31. märtsiks.”;

3) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui projekt teenib tulu abikõlblikkuse perioodil ja teenitud tulu on suurem Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2007. a määruse nr 26 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord” § 11 lõikes 2 nimetatud analüüsis prognoositud tulust, esitab toetuse saaja uuendatud finantsanalüüsi projekti lõpparuandega.”.

4) lisa 7 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Taavi Rõivas
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

Lisa Projekti sisearuanne

/otsingu_soovitused.json