Teksti suurus:

Tubakaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2015, 7

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.03.2015 otsus nr 619

Tubakaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 18.02.2015

§ 1.  Tubakaseaduse muutmine

Tubakaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolev seadus sätestab tubakatootele ja selle pakendile ning tubakatootega seonduvatele toodetele kohaldatavad nõuded, tubakatoote käitlemisele esitatavad erinõuded, spondeerimispiirangu ja tubakatoote müügiedenduse keelu ning keelud ja piirangud tubakatoote tarbimisele, samuti järelevalve seaduse täitmise üle ning vastutuse seaduse rikkumise eest. Käesoleva seaduse esmane eesmärk on tagada inimese tervise kaitse.”;

2) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesolevas seaduses käsitatakse Euroopa Liidu territooriumi, liikmesriiki ning liiduvälist riiki alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 11 tähenduses.”;

3) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Suitsetatavate tubakatoodete liigid on sigaret, sigar, sigarillo ning suitsetamistubakas alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 16 lõigete 2–41 tähenduses.”;

4) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Suitsuvaba tubakatoode on tubakatoode, sealhulgas närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Tubakatootega seonduvad tooted

(1) Tubakatootega seonduvad tooted on:
1) tubakatootega sarnaselt kasutatavad tooted, millega imiteeritakse tubakatoodete tarbimist, ja tooted, mida kasutatakse tubakatoodete asendamiseks, sealhulgas elektrooniline sigaret, taimsed suitsetatavad tooted, erinevad materjalid vesipiibutubaka asendamiseks ja tubakavaba huuletubakas, sõltumata nende toodete nikotiinisisaldusest;
2) otseselt tubakatoote tarvitamiseks mõeldud tooted, sealhulgas vesipiibud ja piibud, nende osad ja tarvikud, sigaretipaberid, sigaretihülsid ja nende täitmise seadmed, tubakatoodete juurde kuuluvad ja nendega ühendatavad filtrid, filtreerivad piibupesad ja filtripadrunid, sigari- ja sigaretipitsid ning nendega võrdsustatavad kaubad ja nende osad ning muud tooted.

(2) Elektrooniline sigaret on toode, mida võib kasutada nikotiini sisaldava auru suuotsa kaudu tarbimiseks, või sellise toote komponent, sealhulgas täitekapslid, mahutid ja seade ilma täitekapsli või mahutita. Elektroonilised sigaretid võivad olla ühekordsed või täitepakendi või mahuti abil täidetavad või ühekordselt kasutatavate täitekapslitega laetavad.

(3) Taimne suitsetatav toode on taimede, ravimtaimede või puuviljade baasil valminud toode, mis ei sisalda tubakat ja mida saab tarbida põlemisprotsessi abil.”;

6) paragrahvi 6 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Käitlemiseks mittelubatud suitsetatavaid tubakatooteid on suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma.”;

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Käitlemiseks mittelubatud suitsuvabu tubakatooteid on suures koguses, kui nende tubakatoodete kogus ületab kolmekümnekordselt käesoleva seaduse § 24 lõike 2 punktis 1 märgitud kogust.”;

8) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) valikuline terviseohu üldhoiatus ja valikuline terviseohu lisahoiatus;”;

9) paragrahvi 12 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe võib sigari, sigarillo või suitsetamistubaka müügipakendil ja rühmapakendil esitada kleebistel.”;

10) paragrahv 14 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 16 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 16 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui sigarite, sigarillode ja suitsetamistubaka müügipakendi või seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavam pind on suurem kui 75 ruutsentimeetrit, peab valge taust, millele kantakse terviseohu hoiatus, katma vähemalt 22,5 ruutsentimeetrit sellest pinnast.”;

13) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Majandustegevusteadet ei esitata tubakatoodete müügiks avalikul üritusel.”;

14) paragrahvi 24 tekst loetakse lõikeks 1 ning muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Suitsuvaba tubakatoote käitlemine on keelatud, välja arvatud suitsuvaba tubakatoote ladustamine ärilisel eesmärgil käitatava sellise laeva pardal, mis suundub riiki või lähtub riigist, kus laeval ladustatava suitsuvaba tubakatoote müük on lubatud.”;

15) paragrahvi 24 täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises sõnastuses:

„(2) Käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet võib füüsiline isik mitteärilisel eesmärgil Eestisse tuua koos temaga liikuvas pagasis:
1) teisest liikmesriigist maksimaalselt kümme pakki tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi;
2) liiduvälisest riigist ühe paki tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi.

(3) Käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet võib füüsiline isik mitteärilisel eesmärgil liiduvälisest riigist Eestisse tuua koos temaga liikuvas pagasis kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel Eestisse saabumisel.

(4) Suitsuvaba tubakatoote toimetamine Eestisse posti teel või muul samalaadsel viisil on keelatud.”;

16) paragrahvi 27 tekst loetakse lõikeks 1 ning muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Alla kaheksateistaastasel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.”;

17) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Alaealisel on keelatud viibida suitsetamisruumis või suitsetamisalal.”;

18) paragrahvi 28 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Alaealisel on keelatud omandada, omada ja vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid.

(2) Alaealisele on keelatud müüa ja müügiks pakkuda tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatoote kujuga sarnanevat toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid. Selle keelu järgimiseks on müüjal õigus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ning keelduda eelmises lauses loetletud toodete müümisest, kui dokumenti ei esitata.

(3) Täisealine ei tohi alaealisele tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid osta, pakkuda ega üle anda.

(4) Alaealist on keelatud rakendada töödel, mis on seotud tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste käitlemisega.”;

19) paragrahvi 29 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kohtades on tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.”;

20) paragrahvi 30 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ruum on tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga ning nähtaval kohal asub mõistlikus suuruses eestikeelne teave alaealisel suitsetamisruumis viibimise keelu kohta;”;

21) paragrahvi 30 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) ala on tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga ning nähtaval kohal asub mõistlikus suuruses eestikeelne teave alaealisel suitsetamisalal viibimise keelu kohta;”;

22) paragrahvi 33 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 44, 49, 50, 51 ja 52 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.”;

23) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Maksu- ja Tolliamet võib riikliku järelevalve teostamisel kohaldada vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.”;

24) paragrahvi 39 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksumärgiga märgistamata või teistele nõuetele mittevastavas müügipakendis või keelatud tubakatoodetega kauplemise või nende hoidmise, ladustamise või edasitoimetamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

25) paragrahvi 45 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatoote kujuga sarnaneva toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste käitlemisel vanusepiirangu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.”;

26) paragrahvi 46 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Täisealise isiku poolt tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste alaealisele ostmise, pakkumise või üleandmise eest, kui puudub käesoleva seaduse §-s 44 või 45 sätestatud väärteokoosseis, –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.”;

27) paragrahvi 47 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Alaealise poolt suitsetamise või suitsuvaba tubakatoote või tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut.”;

28) seaduse 8. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 531 järgmises sõnastuses:

§ 531. Seaduse kohaldamine närimistubakale

Enne 2015. aasta 1. maid tarbimisse lubatud närimistubaka jae- ja hulgimüüki võib teostada kuni 2015. aasta 31. detsembrini.”.

§ 2.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tubakatoode käesoleva seaduse mõistes on sigar, sigarillo, sigaret ja suitsetamistubakas.”;

2) paragrahvi 16 lõiget 4 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) jaemüüki suunatud töödeldud või töötlemata tubakas, mis on suitsetamiskõlblik. Tubakas, välja arvatud kasvav taim, ja tubakajäätmed loetakse jaemüüki suunatuks, kui neid ladustatakse väljaspool aktsiisiladu.”;

3) paragrahvi 16 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 56 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Suitsetamistubaka aktsiisimäär on 61 eurot ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta.”;

5) paragrahvi 57 lõike 1 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 57 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4 nimetatud iga tubakatoote kogus moodustab 100 protsenti tubakatoodete aktsiisivabastusest. Ühe reisija puhul kohaldatakse aktsiisivabastust tubakatoodete mis tahes kombinatsiooni suhtes tingimusel, et üksikute aktsiisivabastuste protsentide kogusumma ei ületa 100 protsenti.”;

7) paragrahvi 571 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) üks kilogramm suitsetamistubakat.”;

8) paragrahvi 58 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Füüsilisel isikul on lubatud aktsiisivabalt importida käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustel tubakatooteid mitte rohkem kui 50 sigaretti, 25 sigarillot, 10 sigarit või 50 grammi suitsetamistubakat.”.

§ 3.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustiku § 376 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksumärgiga märgistamata või nõuetele mittevastavas müügipakendis või keelatud tubakatoodetega kauplemise, nende hoidmise, ladustamise või edasitoimetamise eest suures koguses –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.”.

§ 4.  Reklaamiseaduse muutmine

Reklaamiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 17. Tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste reklaam”;

2) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse ka tubakatootega seonduva toote ja selle osiste reklaamile ning neid tooteid tähistava kaubamärgi kasutamisele. Tubakatootega seonduvaid tooteid käsitatakse tubakaseaduse tähenduses.”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 4, 6, 7, 14 ja 15 ning §-d 2 ja 3 jõustuvad 2015. aasta 1. mail.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 8–12 jõustuvad 2016. aasta 1. jaanuaril.

§ 6.  Rakendussäte

Enne käesoleva seaduse jõustumist avalikustatud reklaame võib avalikustada kuni nende avalikustamise tähtaja möödumiseni, kuid mitte kauem kui kaks kuud käesoleva seaduse jõustumisest arvates.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json