Teksti suurus:

Sotsiaalministri 30. novembri 1999. a määruse nr 75 „Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2015, 8

Sotsiaalministri 30. novembri 1999. a määruse nr 75 „Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas” muutmine

Vastu võetud 04.03.2015 nr 7

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 4 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 30. novembri 1999. a määruse nr 75 „Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas” muutmine

Sotsiaalministri 30. novembri 1999. a määruses nr 75 „Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirja järele lisatakse ülaindeks 1 ja määruse teksti lõpus esitatakse normitehniline märkus järgmises sõnastuses:

1 Nõukogu direktiiv 92/58/EMÜ töökohas kasutatavate ohutus- ja/või tervisekaitsemärkide miinimumnõuete kohta (EÜT L 245, 26.08.1992, lk 23–42), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/27/EL (ELT L 65, 05.03.2014, lk 1–7).”;

2) määruse lõpus olev tärniga tähistatud tekst kustutatakse;

3) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Nõudeid ei kohaldata turustatavate ohtlike ainete, segude, toodete ja seadmete märgistamisel ega maa-, vee- ja lennuliikluse korraldamiseks.”;

4) paragrahvi 8 lisatakse uus lõige 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Ohtlike ainete või segude ladustamiseks kasutatavad alad, ruumid või aiaga ümbritsetud territooriumid tuleb tähistada käesoleva määruse § 9 lõikes 2 esitatud sobiva hoiatusmärgiga või §-s 10 esitatud nõuetele vastava märgistusega, kui üksikpakendite või mahutite sildid ei ole selleks otstarbeks sobivad. Kui käesoleva määruse § 9 lõikes 2 ei ole hoiatusmärki, millega hoiatada isikuid ohtlike ainete või segude eest, tuleb kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. a määruse (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355) (edaspidi CLP-määrus), V lisas sätestatud asjakohast ohupiktogrammi.”;

5) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Hoiatusmärgid

Hoiatusmärgi olulised tunnused on kolmnurkne kuju, must piltkiri kollasel taustal ja must ääris, kusjuures kollane osa moodustab vähemalt 50% märgi pindalast.
 * Hoiatusmärki „Ohuala” ei kasutata ohtlike ainete ega segude eest hoiatamiseks, välja arvatud juhul, kui hoiatusmärki kasutatakse kooskõlas käesoleva määruse § 10 lõike 6 teise lausega selleks, et tähistada ohtlike ainete või segude ladusid.”;

6) paragrahvi 10 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ohtliku aine või segu mahutid ja mahutid koos nähtava torustikuga, mis sisaldab või mille kaudu transporditakse ohtlikke aineid ja segusid, peavad olema märgistatud asjakohase ohupiktogrammiga vastavalt CLP-määrusele.

(2) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata mahutite suhtes, mida töökohtades kasutatakse lühiajaliselt, ega mahutite suhtes, mille sisu muutub sageli, tingimusel et rakendatakse muid samaväärset kaitset tagavaid meetmeid, eelkõige töötajate teavitamise ja juhendamisega seotud meetmeid.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutud märgistust võib:
1) asendada käesoleva määruse § 9 lõikes 2 esitatud hoiatusmärgiga. Kui samaväärne hoiatusmärk puudub, tuleb kasutada CLP-määruse V lisas sätestatud asjakohast ohupiktogrammi;
2) täiendada lisateabega, näiteks ohtliku aine või segu nimetuse või valemiga ning ohtu puudutavate üksikasjadega;
3) mahutite transportimise korral töökohas täiendada või asendada märkidega, mida kohaldatakse ohtlike ainete või segude transportimisel Euroopa Liidus.”;

7) paragrahvi 10 lõikes 6 asendatakse sõna „valmistis” sõnaga „segu”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2015. a.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json