HALDUSÕIGUSAvaliku teenistuse eriregulatsioonid

Teksti suurus:

Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus (lühend - KRAPS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2015, 29

Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus

Vastu võetud 16.12.2009
RT I 2010, 1, 2
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
08.12.2010RT I, 28.12.2010, 601.01.2012
15.06.2011RT I, 08.07.2011, 801.01.2012
07.12.2011RT I, 28.12.2011, 101.01.2012, osaliselt kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
12.12.2012RT I, 29.12.2012, 101.01.2013, osaliselt 01.04.2013 ja 01.07.2013
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014
11.02.2015RT I, 12.03.2015, 101.01.2016

§ 1.   Kõrgemate riigiteenijate ametipalk

  Käesolevas seaduses nimetatud kõrgemate riigiteenijate ametipalk on käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud kõrgeima palgamäära, lõikes 2 nimetatud kõrgeima palgamäära indeksi ning §-s 3 sätestatud koefitsiendi korrutis.

§ 2.   Kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär

  (1) Kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär on 5200 eurot.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kõrgeim palgamäär indekseeritakse iga kalendriaasta 1. aprilliks kõrgeima palgamäära indeksiga, mille väärtus on 50% tarbijahinnaindeksi aastase muutuse ja sotsiaalmaksu laekumise aastase muutuse aritmeetilisest keskmisest. Indeksit väljendatakse täpsusega kolm kohta pärast koma.

  (3) Tarbijahinnaindeksi aastast muutust väljendatakse indeksiga, mis saadakse eelmise kalendriaasta tarbijahinnaindeksi väärtuse ja üle-eelmise kalendriaasta tarbijahinnaindeksi väärtuse vahe jagamisel üle-eelmise kalendriaasta tarbijahinnaindeksi väärtusega, lähtudes Statistikaameti ametlikult avaldatud tarbijahinnaindeksi väärtusest. Indeksit väljendatakse täpsusega kolm kohta pärast koma.

  (4) Sotsiaalmaksu laekumise aastast muutust väljendatakse indeksiga, mis saadakse eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksu laekumise kogusumma ja üle-eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksu laekumise kogusumma vahe jagamisel üle-eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksu laekumise kogusummaga, lähtudes Rahandusministeeriumi andmetest sotsiaalmaksu laekumise kohta. Indeksit väljendatakse täpsusega kolm kohta pärast koma.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kõrgeima palgamäära indeksi avaldab Rahandusministeerium oma veebilehel iga kalendriaasta 15. märtsiks.
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 3.   Kõrgemate riigiteenijate ametipalga koefitsiendid

  (1) Vabariigi Presidendi ametipalga koefitsient on 1,0.

  (2) Riigikogu esimehe ametipalga koefitsient on 1,0.

  (3) Peaministri ametipalga koefitsient on 1,0.

  (4) Riigikohtu esimehe ametipalga koefitsient on 1,0.

  (5) Riigikogu aseesimehe ametipalga koefitsient on 0,85.

  (6) Riigikontrolöri ametipalga koefitsient on 0,85.

  (7) Õiguskantsleri ametipalga koefitsient on 0,85.

  (8) Riigikohtu liikme ametipalga koefitsient on 0,85.

  (9) Ministri ametipalga koefitsient on 0,85.

  (10) Riigisekretäri ametipalga koefitsient on 0,85.

  (11) Riigikogu komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe ametipalga koefitsient on 0,85.

  (12) [Välja jäetud]
[RT I, 08.07.2011, 8 - jõust. 01.01.2012]

  (13) Riigikogu komisjoni aseesimehe ja fraktsiooni aseesimehe ametipalga koefitsient on 0,75.

  (14) Ringkonnakohtu kohtuniku ametipalga koefitsient on 0,75.

  (15) Riigikogu liikme ametipalga koefitsient on 0,65.

  (16) Maa- ja halduskohtu kohtuniku ametipalga koefitsient on 0,65.

  (17) [Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014]

  (18) Riikliku lepitaja ametipalga koefitsient on 0,55.

  (19) Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametipalga koefitsient on 0,55.

  (20) Eesti Panga nõukogu esimehe ametipalga koefitsient on 0,35.

  (21) Eesti Panga nõukogu liikme ametipalga koefitsient on 0,25.

§ 4.   Kõrgemate riigiteenijate palgamäära muutmine

  Riigikogu otsustab vajaduse korral käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 sätestatud kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära muutmise koosseisu kolmanda aasta kevadistungjärgul. Palgamäära muutus jõustub Riigikogu järgmise koosseisu volituste alguspäeval.

§ 41.   Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade koefitsientide vähendamine kõrgendatud kaitsevalmiduse ja sõjaseisukorra ajal

  (1) Kõrgendatud kaitsevalmiduse ja sõjaseisukorra ajal, kui riigi julgeoleku tagamise huvides on vaja riigieelarve seadusesse teha muudatus, mille tagajärjel vähendatakse riigi eelarvest makstavaid töötasusid, on Vabariigi Valitsusel õigus teha Riigikogule ettepanek käesoleva seaduse § 3 lõigetes 1, 3, 4, 6–10, 12, 14 ja 16–21 sätestatud koefitsientide ajutiseks vähendamiseks.

  (2) Vabariigi Valitsuse ettepanekus esitatakse koefitsientide vähendamise ulatus, võttes proportsionaalselt arvesse riigieelarvest makstavate töötasude kogusumma vähenemise ulatust.

  (3) Riigikogu otsustab koefitsientide vähendamise, vähendamise ulatuse ja otsuse kehtivuse aja esimesel võimalusel Vabariigi Valitsuse ettepanekust arvates.

  (4) Riigikogu otsus jõustub otsusele järgneva kalendrikuu esimesel kuupäeval.
[RT I, 12.03.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 5.   [Välja jäetud]
[RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 6.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7.   [Välja jäetud]
[RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 8. – § 9. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   [Välja jäetud]
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 11. – § 16. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 17.   Kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära indekseerimise rakendamine

  (1) Käesoleva seaduse § 3 lõigetes 2, 5, 11, 13 ja 15 nimetatud kõrgemate riigiteenijate ametipalgale kohaldatakse indekseerimist alates 2013. aasta 1. aprillist.

  (2) Käesoleva seaduse § 3 lõigetes 1, 3, 4, 6–10, 14 ja 16–21 nimetatud kõrgemate riigiteenijate ametipalgale kohaldatakse indekseerimist alates 2015. aasta 1. aprillist.
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 18.   [Välja jäetud]
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 19.   Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.
[RT I, 28.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2012]

  (11) Käesoleva seaduse § 3 lõiked 4, 8, 14 ja 16 ning § 6 jõustuvad 2013. aasta 1. juulil.
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

  (2) Käesoleva seaduse § 3 lõiked 1, 3, 6, 7, 9, 10 ja 17–21 ning §-d 9 ja 11–16 jõustuvad 2014. aasta 1. jaanuaril.
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json