HALDUSÕIGUSMajandustegevus eri valdkondades

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Tubakaseadus (lühend - TubS)

Tubakaseadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2015, 77

Tubakaseadus1

Vastu võetud 04.05.2005
RT I 2005, 29, 210
jõustumine 05.06.2005, osaliselt vastavalt §-le 59.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2006RT I 2007, 4, 1901.09.2007
06.11.2008RT I 2008, 49, 27201.01.2009
30.09.2009RT I 2009, 49, 33101.01.2010
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
09.06.2010RT I 2010, 41, 24001.09.2010
17.06.2010RT I 2010, 44, 26201.09.2010
27.10.2010RT I, 18.11.2010, 201.01.2011
23.02.2011RT I, 25.03.2011, 101.01.2014; jõustumisaeg muudetud 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]
08.12.2011RT I, 29.12.2011, 101.01.2012, osaliselt 01.01.2014 ja 01.11.2014; jõustumisaeg osaliselt muudetud 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]
05.12.2013RT I, 22.12.2013, 101.01.2014
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014, osaliselt 23.03.2014
05.06.2014RT I, 29.06.2014, 101.07.2014
19.06.2014RT I, 12.07.2014, 101.01.2015
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.
18.02.2015RT I, 12.03.2015, 722.03.2015, osaliselt 01.05.2015 ja 01.01.2016

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab tubakatootele ja selle pakendile ning tubakatootega seonduvatele toodetele kohaldatavad nõuded, tubakatoote käitlemisele esitatavad erinõuded, spondeerimispiirangu ja tubakatoote müügiedenduse keelu ning keelud ja piirangud tubakatoote tarbimisele, samuti järelevalve seaduse täitmise üle ning vastutuse seaduse rikkumise eest. Käesoleva seaduse esmane eesmärk on tagada inimese tervise kaitse.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Tubakatoote müügipakend maksumärgistatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Käesolevas seaduses käsitatakse Euroopa Liidu territooriumi, liikmesriiki ning liiduvälist riiki alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 11 tähenduses.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (4) Käesolevas seaduses tubakatootele ja selle pakendile sätestatud nõudeid ei kohaldata:
  1) alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 27 lõike 1 punktis 11 nimetatud juhul;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  2) tubakatootele, mida vähemalt kaheksateistaastane reisija toimetab Eestisse koos temaga liikuvas pagasis kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  3) tubakatootele, mis saadetakse välisriigist vähemalt kaheksateistaastasele füüsilisele isikule Eestis kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil või mille füüsiline isik saadab mitteärilisel eesmärgil välisriiki;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  4) tubakatoote jaemüügil ühendusvälisel reisil laeva või õhusõiduki pardal.

  (5) Käesolevas seaduses tubakatoote pakendile sätestatud nõudeid ei kohaldata:
  1) tubakatoote jaemüügil liikmesriikidevahelisel reisil laeva või õhusõiduki pardal;
  2) tubakatoote jaemüügil tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis;
  3) tubakatoote kaugmüügil alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 212 lõike 1 tähenduses;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  4) tubakatootele, mida toodetakse või ladustatakse aktsiisilaos välisriiki võõrandamise eesmärgil.

  (6) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 2.   Tubakas

  Tubakas on taim, mis kuulub perekonda Nicotiana.

§ 3.   Tubakatoode

  (1) Tubakatoode on kas täielikult või osaliselt tubakast valmistatud toode suitsetamiseks, närimiseks, imemiseks või ninna tõmbamiseks.

  (2) Tubakatooted rühmitatakse suitsetatavateks ja suitsuvabadeks tubakatoodeteks.

  (3) Suitsetatavate tubakatoodete liigid on sigaret, sigar, sigarillo ning suitsetamistubakas alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 16 lõigete 2–41 tähenduses.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (4) Suitsuvaba tubakatoode on tubakatoode, sealhulgas närimistubakas, nuusktubakas ja suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas, mille tarvitamiseks ei ole vaja põlemisprotsessi.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

§ 31.  Tubakatootega seonduvad tooted

  (1) Tubakatootega seonduvad tooted on:
  1) tubakatootega sarnaselt kasutatavad tooted, millega imiteeritakse tubakatoodete tarbimist, ja tooted, mida kasutatakse tubakatoodete asendamiseks, sealhulgas elektrooniline sigaret, taimsed suitsetatavad tooted, erinevad materjalid vesipiibutubaka asendamiseks ja tubakavaba huuletubakas, sõltumata nende toodete nikotiinisisaldusest;
  2) otseselt tubakatoote tarvitamiseks mõeldud tooted, sealhulgas vesipiibud ja piibud, nende osad ja tarvikud, sigaretipaberid, sigaretihülsid ja nende täitmise seadmed, tubakatoodete juurde kuuluvad ja nendega ühendatavad filtrid, filtreerivad piibupesad ja filtripadrunid, sigari- ja sigaretipitsid ning nendega võrdsustatavad kaubad ja nende osad ning muud tooted.

  (2) Elektrooniline sigaret on toode, mida võib kasutada nikotiini sisaldava auru suuotsa kaudu tarbimiseks, või sellise toote komponent, sealhulgas täitekapslid, mahutid ja seade ilma täitekapsli või mahutita. Elektroonilised sigaretid võivad olla ühekordsed või täitepakendi või mahuti abil täidetavad või ühekordselt kasutatavate täitekapslitega laetavad.

  (3) Taimne suitsetatav toode on taimede, ravimtaimede või puuviljade baasil valminud toode, mis ei sisalda tubakat ja mida saab tarbida põlemisprotsessi abil.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 4.   Pakend

  (1) Tubakatoote müügipakend on tubakatoote pakend pakendiseaduse § 3 lõike 1 punkti 1 tähenduses.

  (2) Tubakatoote rühmapakend on pakend pakendiseaduse § 3 lõike 1 punkti 2 tähenduses.

§ 5.   Tootemark

  Tootemark käesoleva seaduse tähenduses on tubakatootele antud nimi koos tubakatoodet või selle müügipakendit iseloomustava laiendiga või ilma selleta.

§ 6.   Käitlemine

  (1) Tubakatoote käitlemine on:
  1) tubakatoote valmistamine, töötlemine ja pakendamine (edaspidi tubakatoote tootmine);
  2) tubakatootega kauplemine;
  3) tubakatoote hoidmine, ladustamine või edasitoimetamine kaubanduslikul eesmärgil või kaubanduslikus koguses.

  (2) Isiku valduses oleva tubakatoodete hulga määramisel kaubanduslikuks koguseks kohaldatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (21) Käitlemiseks mittelubatud suitsetatavaid tubakatooteid on suures koguses, kui nende tubakatoodete kogusele vastav arvestuslik aktsiis ületab sajakordselt või enam alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 56 lõikes 11 nimetatud aktsiisisumma.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (22) Käitlemiseks mittelubatud suitsuvabu tubakatooteid on suures koguses, kui nende tubakatoodete kogus ületab kolmekümnekordselt käesoleva seaduse § 24 lõike 2 punktis 1 märgitud kogust.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (3) Tubakatootega kauplemine on:
  1) tubakatoote müügiks pakkumine ja müük hulgikaubanduse korras (edaspidi tubakatoote hulgimüük);
  2) tubakatoote müügiks pakkumine ja müük jaekaubanduse korras (edaspidi tubakatoote jaemüük).

  (4) Kui ettevõtja võimaldab kasutada piipu, milles suits kulgeb läbi vedeliku (edaspidi vesipiip), sellekohase suitsetamistubaka (edaspidi vesipiibutubakas) tarvitamiseks, käsitatakse seda tubakatoote jaemüügiga seonduva teenusena, millele kohaldatakse tubakatoote jaemüügi kohta kehtivaid sätteid.

§ 7.   Suitsetamine

  Suitsetamine käesoleva seaduse tähenduses on sigareti, sigari, sigarillo või suitsetamistubaka eesmärgipärane tarvitamine sõltumata asjaolust, kas ja millist vahendit selleks kasutatakse.

2. peatükk TUBAKATOOTE KÄITLEMINE 

1. jagu Tubakatootele esitatavad nõuded 

§ 8.   Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldus

  (1) Sigarettide tõrvasisaldus on anhüdraatse nikotiinivaba suitsu toorkondensaadi hulk, mis ei tohi ületada kümmet milligrammi sigareti kohta.

  (2) Sigarettide nikotiinisisaldus on nikotiinsete alkaloidide hulk, mis ei tohi ületada ühte milligrammi sigareti kohta.

  (3) Sigarettide vingugaasisisaldus on põlemisel tekkiva vingugaasi hulk, mis ei tohi ületada kümmet milligrammi sigareti kohta.

§ 9.   Sigarettide koostise kontrollimine

  Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse laboriuuringute nõuded ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister .

§ 10.   Tubakatoote koostisest teatamine

  (1) Tubakatooteid võõrandamiseks Eestisse toov või Eestis tubakatooteid tootev ettevõtja esitab iga aasta 10. oktoobriks Sotsiaalministeeriumile kirjalikus vormis aruande tema poolt möödunud aasta neljandas kvartalis ning jooksva aasta kolmes esimeses kvartalis käideldud tubakatoodete koostisainete ja nende koguste kohta.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruanne koosneb kolmest nimekirjast:
  1) tähestikulises järjekorras esitatud nimekiri kõigist tubakatoodete koostisainetest, mida lisatakse tubakale, millest valmistatakse Eesti turul müüdavaid tubakatooteid; nimekirja märgitakse igas tootemargis kasutatava maksimaalse koguse põhjal koostisainete maksimaalne kogus ja funktsioon;
  2) masside kahanevas järjekorras esitatud nimekiri kõigist tubakatoodete koostisainetest, mis sisalduvad järgmistes materjalides, mida kasutatakse Eesti turul müüdavate tubakatoodete valmistamisel: sigaretipaber, küljeühenduse liim, monogrammitindid, filterpaberid, filtreerimismaterjal ja filtriliimid; nimekirja märgitakse iga kategooria maksimaalne kogus igas tootemargis kasutatava maksimaalse koguse põhjal;
  3) masside kahanevas järjekorras ja tootemarkide kaupa esitatud nimekiri tubakatoodete koostisainetest, mida kasutatakse iga Eesti turul müüdava tubakatoote valmistamisel; nimekirja märgitakse kasutatavad lõhna- ja maitseained eraldi liigina.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruandele tuleb lisada ettevõtjale kättesaadavad andmed tubakatoodetes kasutatavate koostisainete toksilisuse kohta nende ainete põletatud või põletamata kujul, viidates eelkõige nende tervisemõjule ja võttes arvesse nende sõltuvusttekitavat toimet.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigete 1–3 alusel esitatud andmed avaldatakse Sotsiaalministeeriumi veebilehel iga aasta 1. novembriks. Andmeid avaldades, välja arvatud tubakatoodete tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitlevate andmete puhul, arvestatakse tubakatoote koostisega seotud ärisaladuse kaitse vajadust.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigete 1–3 alusel esitatavad andmed edastab Sotsiaalministeerium igal aastal Euroopa Komisjonile.

2. jagu Tubakatoote pakendile esitatavad nõuded 

§ 11.   Tubakatoote pakendile esitatavad üldnõuded

  (1) Tubakatoote pakendi kuju ja märgistus ei tohi tarbijat pakendi sisu suhtes eksitada.

  (2) Tubakatoote pakendil ei tohi kasutada selliseid tekste, nimetusi, kaubamärke ja kujutisi või märke, mis jätavad mulje, et asjaomane tubakatoode on teistest tubakatoodetest vähem kahjulik.

  (3) Tootjapartii tähistus peab olema tubakatoote pakendil nähtav pakendit avamata ja tavapärase tähelepanu juures selgelt eristatav.

  (4) Märgistuse trükkimine tubakatoote pakendamisel kasutatud läbipaistvale ümbrisele on keelatud.

§ 12.   Tubakatoote pakendi märgistus

  (1) Tubakatoote müügipakendile ja rühmapakendile trükitakse:
  1) suitsetatava tubakatoote puhul valikuline terviseohu üldhoiatus ja valikuline terviseohu lisahoiatus, närimistubaka puhul suitsuvaba tubakatoote terviseohu hoiatus;
  2) tubakatoote liik, tootemark ja tükiarv või kogus grammides;
  3) mentooli või muu lõhna- ja maitseaine olemasolu (lõhna- ja maitseainega sigarettide puhul siis, kui vastava aine olemasolu ei kajastu tootemargis);
  4) filtri puudumine (filtrita sigarettide puhul siis, kui filtri puudumine ei kajastu tootemargis);
  5) tootjapartii tähistus.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule trükitakse sigarettide müügipakendile teave tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse kohta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 1 ei kohaldata sigarettide rühmapakendile, kui selleks on vaid läbipaistev ümbris.

  (4) Tubakatoote rühmapakendite paljususe korral kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõiget 1 vaid müügipakendit vahetult ümbritsevale rühmapakendile.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe võib sigari, sigarillo, suitsetamistubaka või närimistubaka müügipakendil ja rühmapakendil esitada kleebistel. Kleebise kasutamine on kohustuslik siis, kui eelnimetatud tubakatoote rühmapakendiks on vaid läbipaistev ümbris. Kleebis kinnitatakse nii, et seda ei ole võimalik pakendit kahjustamata eemaldada. Kleebisel esitatud tekst peab olema kulumiskindel.

§ 13.   Suitsetatava tubakatoote terviseohu hoiatused

  (1) Suitsetatava tubakatoote terviseohu hoiatused jagunevad terviseohu üldhoiatusteks ja terviseohu lisahoiatusteks.

  (2) Terviseohu üldhoiatused on järgmised eestikeelsed tekstid:
  1) «Suitsetamine võib tappa.»;
  2) «Suitsetamine kahjustab raskelt sinu ja sind ümbritsevate inimeste tervist.»

  (3) Terviseohu lisahoiatused on järgmised eestikeelsed tekstid:
  1) «Suitsetamine lühendab eluiga.»;
  2) «Suitsetamine ahendab artereid ning põhjustab südameinfarkti ja ajurabandust.»;
  3) «Suitsetamine põhjustab kopsuvähki.»;
  4) «Raseduse ajal suitsetamine kahjustab sinu last.»;
  5) «Kaitse lapsi: ära sunni neid hingama tubakasuitsu.»;
  6) «Suitsetamisest loobumiseks saad abi arstilt või apteekrilt.»;
  7) «Suitsetamine tekitab kergesti sõltuvust. Ära alusta!»;
  8) «Suitsetamisest loobumine vähendab ohtu haigestuda südame- ja kopsuhaigustesse.»;
  9) «Suitsetamine võib põhjustada aeglase ja valuliku surma.»;
  10) «Otsi abi suitsetamisest loobumiseks: küsi nõu oma perearstilt või apteekrilt.»;
  11) «Suitsetamine põhjustab vereringehäireid ja impotentsust.»;
  12) «Suitsetamisega kaasneb naha kiire vananemine.»;
  13) «Suitsetamine kahjustab spermat ja vähendab viljakust.»;
  14) «Tubakasuits sisaldab benseeni, nitrosoamiini, formaldehüüdi ja sinihapet.»

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud terviseohu üldhoiatus kantakse suitsetatava tubakatoote müügipakendile ja seda vahetult ümbritsevale rühmapakendile korrapäraselt vaheldumisi. Terviseohu üldhoiatus kantakse müügipakendi kõige nähtavamale pinnale ja müügipakendit vahetult ümbritseva rühmapakendi pinnale. Läbipaistvast ümbrisest rühmapakendile terviseohu üldhoiatust ei kanta.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 loetletud terviseohu lisahoiatus kantakse suitsetatava tubakatoote müügipakendile ja seda vahetult ümbritsevale rühmapakendile korrapäraselt vaheldumisi. Terviseohu lisahoiatus kantakse müügipakendi teisele hästi nähtavale pinnale ja müügipakendit vahetult ümbritseva rühmapakendi pinnale. Läbipaistvast ümbrisest rühmapakendile terviseohu lisahoiatust ei kanta.

§ 14.   Suitsuvaba tubakatoote terviseohu hoiatus

  (1) Suitsuvaba tubakatoote terviseohu hoiatus on järgmine eestikeelne tekst:

  «See tubakatoode kahjustab sinu tervist ja tekitab sõltuvust.»

  (2) Suitsuvaba tubakatoote terviseohu hoiatus kantakse müügipakendi kõige nähtavamale pinnale ning müügipakendit vahetult ümbritseva rühmapakendi pinnale. Läbipaistvast ümbrisest rühmapakendile terviseohu hoiatust ei kanta.

§ 15.   Teave sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisalduse kohta

  (1) Teave sigarettide tõrvasisalduse kohta väljendatakse milligrammides (ümardatult lähima täisarvuni) järgmise eestikeelse tekstina: «Tõrva ... mg».

  (2) Teave sigarettide nikotiinisisalduse kohta väljendatakse milligrammides (ümardatult lähima kümnendikuni) järgmise eestikeelse tekstina: «Nikotiini ... mg».

  (3) Teave sigarettide vingugaasisisalduse kohta väljendatakse milligrammides (ümardatult lähima täisarvuni) järgmise eestikeelse tekstina: «Vingugaasi ... mg».

§ 16.   Terviseohu hoiatuste ning sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitleva teabe paigutus

  (1) Terviseohu üldhoiatus kantakse suitsetatava tubakatoote müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavamal pinnal valgele taustale, mis peab katma vähemalt 30 protsenti pakendi vastavast välispinnast.

  (2) Terviseohu lisahoiatus kantakse suitsetatava tubakatoote müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi teisel hästi nähtaval pinnal valgele taustale, mis peab katma vähemalt 40 protsenti pakendi vastavast välispinnast.

  (3) Suitsuvaba tubakatoote terviseohu hoiatus kantakse närimistubaka müügipakendi ja seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavamal pinnal valgele taustale, mis peab katma vähemalt 30 protsenti pakendi vastavast välispinnast.

  (4) Kui sigarite, sigarillode, suitsetamistubaka ja närimistubaka müügipakendi või seda vahetult ümbritseva rühmapakendi kõige nähtavam pind ületab 75 ruutsentimeetrit, peab valge taust, millele kantakse terviseohu hoiatus, katma vähemalt 22,5 ruutsentimeetrit sellest pinnast.

  (5) Sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitlev teave trükitakse sigarettide müügipakendi ühel külgpinnal asuvale valgele taustale, mis peab katma vähemalt 10 protsenti sellest külgpinnast.

  (6) Terviseohu hoiatused ning sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitlev teave trükitakse:
  1) valge tausta keskele;
  2) pakendi ülaservaga paralleelselt, välja arvatud käesoleva lõike punktis 3 nimetatud juhul;
  3) pakendi ülaservaga risti – sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitlev teave müügipakendil, mille külgpinna laius on alla 15 millimeetri;
  4) musta värviga;
  5) kasutades kirjatüüpi Helvetica ja kirjalaadi Bold;
  6) kasutades sellist kirja suurust, mis võimaldab katta nõutava teksti jaoks ettenähtud valgest taustast võimalikult suure osa.

  (7) Suitsetatava tubakatoote terviseohu hoiatuste ning sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitleva teabe puhul ümbritsetakse valge taust musta värvi raamiga, mille joone laius ei tohi olla väiksem kui kolm millimeetrit ja suurem kui neli millimeetrit. Raami ei loeta valge tausta sisse ja see ei tohi takistada valgel taustal esitatud teksti lugemist.

  (8) Terviseohu hoiatused ning sigarettide tõrva-, nikotiini- ja vingugaasisisaldust käsitlev teave peavad paiknema nii, et pakendi avamine ei muuda teksti loetamatuks, arusaamatuks või moonutatuks.

§ 17.   Sigarettide hulk müügipakendis

  Sigarettide müügipakend peab sisaldama vähemalt 20 sigaretti.

3. peatükk TUBAKATOOTE KÄITLEMISELE ESITATAVAD ERINÕUDED 

§ 18.   Teatamiskohustus

  (1) Tubakatoodete müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama järgmistel tegevusaladel:
  1) jaekaubandus;
  2) hulgikaubandus;
  3) toitlustamine.

  (11) Majandustegevusteadet ei esitata tubakatoodete müügiks avalikul üritusel.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Majandustegevusteates esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule järgmised andmed:
  1) kaup, mida soovitakse müüa (tubakatooted), ning andmed tubakatoodete impordi või ekspordi kohta alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses;
  2) tegevuskoht või tegevuskohad (tegevuskoha määrang, nimi, e-kaubanduse korral veebilehe aadress).
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Käesolevas paragrahvis sätestatud teatamiskohustus täidetakse Eesti teabevärava või notari kaudu.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014; lõiget 3 kohaldatakse alates 2016. aasta 1. juulist]

  (4) Kui majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 58 lõikes 1 nimetatud teadet ei esitata Eesti teabevärava kaudu, siis esitatakse see ettevõtja asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele, kes kannab teates sisalduvad andmed majandustegevuse registrisse.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014; lõiget 4 kohaldatakse 2016. aasta 1. juulini.]

§ 19.   Tubakatoote võõrandamine täite- või pankrotimenetluses

  (1) Kohtutäitur või pankrotihaldur võib arestitud või pankrotivara hulka kuuluva nõuetekohase tubakatoote võõrandada vastavalt täite- või pankrotimenetluses isikule, kellel on tubakatoote hulgi- või jaemüügi õigus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul kohaldatakse kohtutäiturile ja pankrotihaldurile kõiki hulgimüügiga tegeleva ettevõtja kohta käesoleva seadusega kehtestatud nõudeid, välja arvatud käesoleva seaduse § 18 lõikes 1 nimetatu.

§ 20.   Arveldamine tubakatoote hulgimüügil

  Tubakatoote hulgimüügil arveldatakse sularahata arvelduse korras.

§ 21.   Kaubadokumendile esitatavad erinõuded

  Tubakatoote kohta vormistatud saatedokumendil, sealhulgas ettevõttesisesel saatedokumendil, peab olema märgitud:
  1) selle tubakatoote tootjapartii tähistus;
  2) sigarettide puhul maksimaalne jaehind.

§ 22.   Keelud tubakatoote jaemüügil

  (1) Tubakatoote jaemüük on keelatud müügikohas, mis paikneb järgmiste asutuste ruumides või nende piiratud maa-alal:
  1) laste hoolekandeasutus;
  2) koolieelne lasteasutus, põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutus, huvikool, avatud noortekeskus või noorte püsilaager ja noorte projektlaager;
[RT I 2010, 44, 262 - jõust. 01.09.2010]
  3) haigla.

  (2) Tubakatoote jaemüük on keelatud:
  1) kandekaubanduses;
  2) müügiautomaadist;
  3) tänava- ja turukaubanduses kaubandustegevuse seaduse § 17 tähenduses;
  4) apteegis;
  5) aktsiisilaos.

  (3) Tubakatootega tükikaupa või avatud müügipakendist või lahtiselt kaalu järgi kauplemine on keelatud, välja arvatud:
  1) sigari jaemüügil avatud müügipakendist tingimusel, et sigarid on pakendatud ühekaupa ja iga sigar on eraldi maksumärgistatud;
  2) sigari jaemüügil toitlustusettevõttes avatud müügipakendist tingimusel, et sigar on pärit nõuetekohasest müügipakendist ja see pakend asub müügikohas;
  3) vesipiibutubaka jaemüügil toitlustusettevõttes või avaliku ürituse müügikohas kohapeal tarbimiseks tingimusel, et vesipiibutubakas on pärit nõuetekohasest müügipakendist ja see pakend asub müügikohas.

  (4) Keelatud on kaubelda tubakatootega ja muu tootega, mis asuvad ühtses pakendis.

  (5) Sigarettide jaemüügil on keelatud rakendada võtteid, mille eesmärgipärane või võimalik tulem on sigarettide maksimaalse jaehinna ületamine.

  (6) Müüjal on keelatud anda kasutusse vesipiibu suulist, mida on juba tarvitatud.

§ 23.   Ettevõtja kaasaaitamiskohustus

  (1) Ettevõtja, kes teostab tubakatoote jaemüüki kaupluses, rändkaupluses, kioskis või avaliku ürituse müügikohas, peab:
  1) võtma tubakatoote tarbimise leviku vähendamise ideed edendava riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, mittetulundusühingu või sihtasutuse esindajalt vastu Sotsiaalministeeriumiga kooskõlastatud trükised, mis on ette nähtud tasuta levitamiseks tubakatoote tarbimise leviku vähendamise eesmärgil;
  2) panema käesoleva lõike punktis 1 nimetatud trükised välja tarbija nägemis- ja käeulatusse kohas, kus tubakatoodet müügiks pakutakse.

  (2) Ettevõtja võib tubakatoote tarbimise leviku vähendamise ideed edendava riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, mittetulundusühingu või sihtasutuse esindajalt nõuda, et ta tõendaks oma isikut, volitust ja tema poolt üle anda soovitavate trükiste kooskõlastamist Sotsiaalministeeriumiga, ning tõenduse puudumisel keelduda trükiste vastuvõtmisest.

§ 24.   Suitsuvaba tubakatoote käitlemise piiramine

  (1) Suitsuvaba tubakatoote käitlemine on keelatud, välja arvatud suitsuvaba tubakatoote ladustamine ärilisel eesmärgil käitatava sellise laeva pardal, mis suundub riiki või lähtub riigist, kus laeval ladustatava suitsuvaba tubakatoote müük on lubatud.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (2) Käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet võib füüsiline isik mitteärilisel eesmärgil Eestisse tuua koos temaga liikuvas pagasis:
  1) teisest liikmesriigist maksimaalselt kümme pakki tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi;
  2) liiduvälisest riigist ühe paki tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (3) Käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet võib füüsiline isik mitteärilisel eesmärgil liiduvälisest riigist Eestisse tuua koos temaga liikuvas pagasis kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel Eestisse saabumisel.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

  (4) Suitsuvaba tubakatoote toimetamine Eestisse posti teel või muul samalaadsel viisil on keelatud.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 01.05.2015]

4. peatükk SPONDEERIMISPIIRANG JA TUBAKATOOTE MÜÜGIEDENDUSE KEELD 

§ 25.   Spondeerimispiirang ja sponsorteated

  (1) Keelatud on tubakatoote käitlemisega mitteseotud isiku või tegevuse spondeerimine, see tähendab mis tahes viisil materiaalne toetamine, kui sellise tegevuse eesmärk on edendada konkreetsete tubakatoodete müüki või tubakatoodete tarbimist.

  (2) Juhul kui spondeerijaks on tubakatoodete käitleja, võib spondeerimisega seoses avalikustada andmeid sponsori isiku või tema antud materiaalse toetuse kohta.

  (3) Tubakatoote käitleja võib spondeerimisega seoses avalikustada kaubamärki viisil, mis ei viita tubakatootele või selle tarbimisele.

§ 26.   Tubakatoote müügiedenduse keeld

  (1) Keelatud on tubakatoote müügi suurendamiseks avalikkusele suunatud tegevus, mis seisneb tarbijale tubakatoote või sellega seotud toote või teenuse tasuta või tubakatoote maksimaalsest võimalikust jaemüügihinnast oluliselt madalama hinnaga pakkumises või kingituste jagamises või müüki edendava tarbijavõistluse, -mängu või -loterii korraldamises (edaspidi müügiedendus).

  (2) Müügiedenduseks käesoleva seaduse tähenduses ei loeta:
  1) tubakatoote müügikohas antavat kaubanduslikku teavet kaubandustegevuse seaduse § 10 tähenduses, sealhulgas tubakatoote nimetust kaubamärgi kaudu ja teavet tubakatoote olulistest omadustest;
  2) tubakatoote käitleja tegevuskoha tähistust, sealhulgas käitleja tegevuskoha tähistamist käitlejale kuuluvate või tema poolt kasutatavate kaubamärkidega;
  3) tubakatoote hinnakujundust ja selle kohta teabe avalikustamist tubakatoote müügikohas;
  4) tubakatoote või sellega seotud informatsiooni edastamist tubakatoote käitlejatele suunatud erialases väljaandes või tubakatoote tutvustamist tubakatoote käitlejatele suunatud erialasel messil või näitusel või muul vastaval üritusel;
  5) tubakatoodete kaubandusega seotud mis tahes kommunikatsiooni või tegevusi, mis toimuvad vaid erinevate tubakatoodete käitlejate vahel.

5. peatükk TUBAKATOOTE TARBIMISE KEELUD JA PIIRANGUD 

1. jagu Alaealisele kohaldatav keeld ja meetmed keelu tagamiseks 

§ 27.   Alaealisele kohaldatav keeld

  (1) Alla kaheksateistaastasel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Alaealisel on keelatud viibida suitsetamisruumis või suitsetamisalal.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 28.   Meetmed alaealisele kohaldatava keelu tagamiseks

  (1) Alaealisel on keelatud omandada, omada ja vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid.

  (2) Alaealisele on keelatud müüa ja müügiks pakkuda tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatoote kujuga sarnanevat toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid. Selle keelu järgimiseks on müüjal õigus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ning keelduda eelmises lauses loetletud toodete müümisest, kui dokumenti ei esitata.

  (3) Täisealine ei tohi alaealisele tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid osta, pakkuda ega üle anda.

  (4) Alaealist on keelatud rakendada töödel, mis on seotud tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste käitlemisega.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

2. jagu Suitsetamiseks keelatud ja lubatud kohad 

§ 29.   Suitsetamiseks keelatud kohad

  (1) Suitsetamine on keelatud:
  1) laste hoolekandeasutuse ruumides ja asutuse piiratud maa-alal;
  2) koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse või noorte püsilaager ja noorte projektlaager ruumides ning nende piiratud maa-alal;
[RT I 2010, 44, 262 - jõust. 01.09.2010]
  3) apteegi ruumides;
  4) ettevõtte tootmis- ja laoruumis;
  5) kaupluse ja rändkaupluse müügisaalis;
  6) toitlustusettevõttes, välja arvatud käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 sätestatud ruumis;
  7) ettevõttes, kus pakutakse kaubandustegevuse seaduse § 3 lõike 2 punktis 4 nimetatud teenuseid või muid teenuseid, klientidele avatud ruumis (välja arvatud majutusettevõttes);
  8) sportimiseks ettenähtud ruumis;
  9) riietusruumis ja tualettruumis, kui need ei ole erakasutuses;
  10) ühistranspordi ootekojas, reisijate ootesaalis ja reisiterminalis;
  11) sõitjateveoteenuse osutamiseks kasutatavas sõidukis, välja arvatud käesoleva seaduse § 30 lõike 2 punktis 6 nimetatud sõidukis;
  12) tanklaeva, kütusemahuti või tankuri vahetus läheduses;
  13) tule- või plahvatusohtlike kemikaalide läheduses, tule- või plahvatusohtlike ruumidega objektil, ohtlike veoste laadimise kohas, pealelaadimist ootavate saadetiste lähedal, seisva veoüksuse juures ja veoüksuses;
  14) lõhkematerjali lao territooriumil, lõhkematerjali hoidmiskohast laeval kuni 20 meetri kaugusel, pürotehniliste toodete lao ruumides või lõhkematerjali sisaldava laskemoona läheduses;
  15) kaevanduse kaeveõõntes, lambikodade ja laadimislaudade ruumides ning šahtisuudmele lähemal kui 20 meetrit;
  16) padrunite laadimisel püssirohu läheduses, relvahoidlas, relvalaos või relvaruumis;
  17) metsas ja muu taimestikuga kaetud alal tuleohtlikul ajal;
  18) jalakäijate tunnelis;
  19) korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis;
  20) õigusaktis ettenähtud muus kohas.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kohtades on tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 30.   Kohad, kus suitsetamine on piiratud

  (1) Käesoleva seaduse §-s 29 nimetamata juhtudel otsustab ruumis või piiratud maa-alal suitsetamise lubamise vastavalt ruumi või piiratud maa-ala valdaja enda äranägemisel, arvestades käesoleva paragrahvi lõikeid 3 ja 4 ning käesoleva seaduse § 31.

  (2) Järgmistes kohtades on suitsetamine lubatud üksnes suitsetamisruumis või suitsetamisalal:
  1) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ruumides;
  2) kõrgkooli ruumides;
  3) kultuuriasutuse ruumides;
  4) vabaajakeskuse ruumides;
  5) tervishoiuteenust osutava asutuse või ettevõtte ruumides;
  6) kohalikus rongis, kaugsõidurongis ja reisilaevas;
  7) ruumis, kus korraldatakse õnnemängu, kihlvedu või totalisaatorit;
  8) ettevõtte kontoriruumis ja muudes üldkasutatavates ruumides;
  9) spordihoones ning spordi- ja puhkerajatises.

  (3) Suitsetamisruum on ehitises või sõidukis asuv ruum, mille kohta kehtivad järgmised nõuded:
  1) ruum on tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga ning nähtaval kohal asub mõistlikus suuruses eestikeelne teave alaealisel suitsetamisruumis viibimise keelu kohta;
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]
  2) ruumis asub nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave: «Suitsetamine kahjustab tervist!»;
  3) ruum on alarõhuline;
  4) õhu väljatõmme ruumis on vähemalt 8,4 liitrit sekundis ruutmeetri kohta, kusjuures ruumi mittekasutamisel võib õhu väljatõmmet vähendada 25 protsendini normaalõhuvahetusest;
  5) õhu väljatõmbe ventilatsioonisüsteem on iseseisev ja pidev või ühendatud teiste pidevalt toimivate õhu väljatõmbe süsteemidega eraldi püstiku kaudu.

  (4) Suitsetamisala on ehitises või sõidukis asuv piireteta ala, millel on paikne ventilatsioonisüsteem ja mille kohta kehtivad järgmised nõuded:
  1) ala on tähistatud suitsetamist lubava sõnalise teabe või sellekohase tingmärgiga ning nähtaval kohal asub mõistlikus suuruses eestikeelne teave alaealisel suitsetamisalal viibimise keelu kohta;
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]
  2) alal asub nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave: «Suitsetamine kahjustab tervist!»;
  3) toimiv ventilatsioonisüsteem tagab, et õhk liigub suitsetamisalalt otse väliskeskkonda.

§ 31.   Suitsetamine toitlustusettevõttes

  (1) Toitlustusettevõttes on suitsetamine lubatud üksnes suitsetamiseks ettenähtud suitsetamisruumis või toitlustusettevõtte müügikoha vahetus läheduses väljaspool siseruume asuval hooajalisel laiendusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud suitsetamisruumis ei toimu toitlustamist, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks.

  (3) Müüjal on õigus jätta teenindamata isik, kes eirab toitlustusettevõttes suitsetamise kohta kehtivaid keelde ja piiranguid, ning nõuda selle isiku lahkumist.

6. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 32.   Riiklik järelevalve
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostavad:
  1) Maksu- ja Tolliamet – tubakatoote kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ja tubakatoote käitlemise korra ning tubakatoote käitlemisel kehtivate erinõuete järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses sätestatud ülesannetele;
  2) Tarbijakaitseamet – tubakatoote kohta kehtestatud nõuetest kinnipidamise ja tubakatoote käitlemise korra, tubakatoote käitlemisel kehtivate erinõuete ning suitsetamiskoha piiramise nõuete järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses kehtestatud ülesannetele, samuti spondeerimispiirangu ja tubakatoote müügiedenduse keelu järgimise üle;
  3) valla- ja linnavalitsused – tubakatoodete jaemüügiga seonduvate nõuete ning tubakatoodete tarbimise keeldude ja piirangute, välja arvatud suitsetamisruumile kehtestatud nõuded, täitmise üle oma haldusterritooriumil;
  4) Terviseamet – suitsetamisruumile ja suitsetamisalale kehtestatud nõuete järgimise üle vastavalt ameti põhimääruses sätestatud ülesannetele;
  5) politseiametnik – alaealise tubakatoote tarbimise keelu ja piirangute üle.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 33.   Riikliku järelevalve erimeetmed
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 44, 49, 50, 51 ja 52 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Maksu- ja Tolliamet võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud erimeetmetele kohaldada riikliku järelevalve teostamiseks ka korrakaitseseaduse §-s 45 sätestatud erimeedet korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

  (3) Politseiametnik võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud erimeetmetele kohaldada riikliku järelevalve teostamiseks ka korrakaitseseaduse §-des 47 ja 48 sätestatud erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Maksu- ja Tolliamet võib riikliku järelevalve teostamisel kohaldada vahetut sundi korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 331.   Riikliku järelevalve erisused

  (1) Maksu- ja Tolliamet, Tarbijakaitseamet ning valla- ja linnavalitsus võivad korrakaitseseaduse §-des 49 ja 50 sätestatud tingimustel siseneda üksnes tubakatoote käitleja valdusse ja avada tema veovahendeid käitleja või tema esindaja juuresolekul.

  (2) Korrakaitseorganil on õigus:
  1) plommida või pitseerida konfiskeerimisele kuuluda võiva tubakatoote hoiukoht;
  2) juhul, kui ta avastab mootorsõidukis või selle haagises tubakatoote, mis võib kuuluda konfiskeerimisele, suunata see mootorsõiduk tubakatoote mahalaadimiseks lähimasse kohta, kus on võimalik äravõetud tubakatoodet hoida.

  (3) Korrakaitseorganil on õigus võtta tasuta tubakatoote näidis ja vajaduse korral tellida ekspertiis. Ekspertiisi kulud kannab korrakaitseorgan. Kui tuvastatakse, et tubakatoode ei vasta nõuetele, hüvitab ettevõtja ekspertiisi dokumentaalselt tõendatud kulud.

  (4) Politseiametnikul on õigus korrakaitseseaduse §-s 52 sätestatud riikliku järelevalve erimeetme kohaldamisel korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras hoiulevõetud tubakatoode üle anda alaealise seaduslikule esindajale.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 34.   Järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutus
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 35.   Sunniraha
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 36.   Ettekirjutuse vaidlustamine
[Kehtetu - RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

7. peatükk VASTUTUS 

§ 37.   Tubakatoote koostisest teatamata jätmine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 38.   Tubakatoote kohta kehtestatud nõuete rikkumine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 39.   Tubakatoote käitlemise korra rikkumine

  (1) Maksumärgiga märgistamata või teistele nõuetele mittevastavas müügipakendis või keelatud tubakatoodetega kauplemise või nende hoidmise, ladustamise või edasitoimetamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 40.   Sigarettidega kauplemine ettenähtust kõrgema hinnaga

  (1) Sigarettide jaemüügi eest nende müügipakendile kinnitatud maksumärgile trükitud maksimaalsest jaehinnast kõrgema hinnaga –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 41.   Tubakatoote käitlemisel kehtivate erinõuete rikkumine

  (1) Käesoleva seadusega tubakatoote käitlemise kohta kehtestatud erinõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 42.   Spondeerimispiirangu rikkumine

  (1) Spondeerimispiirangu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 43.   Tubakatoote müügiedenduse keelu rikkumine

  (1) Tubakatoote müügiedenduse keelu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 44.   Alaealise kallutamine tubakatoote tarvitamisele

  Täisealise isiku poolt alaealise ahvatlemise, ähvardamise või muu teoga mõjutamise eest alustama või suurendama tubakatoote tarvitamist või tubakatoote tarvitamisest mitte loobuma –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

§ 45.   Tubakatoote käitlemisel vanusepiirangu rikkumine

  (1) Tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatoote kujuga sarnaneva toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste käitlemisel vanusepiirangu rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 46.   Tubakatoote ostmine, pakkumine või üleandmine alaealisele

  Täisealise isiku poolt tubakatoote, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toote, tubakatootega sarnaselt kasutatava toote või selle osiste alaealisele ostmise, pakkumise või üleandmise eest, kui puudub käesoleva seaduse §-s 44 või 45 sätestatud väärteokoosseis, –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 47.   Tubakatoote tarvitamine alaealise poolt

  Alaealise poolt suitsetamise või suitsuvaba tubakatoote või tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 10 trahviühikut.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

§ 48.   Tubakatoote omandamine ja omamine alaealise poolt
[Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 49.   Suitsetamine selleks keelatud kohas

  Suitsetamise eest kohas, kus suitsetamine on keelatud, –
karistatakse rahatrahviga kuni 20 trahviühikut.

§ 50.   Suitsetamiskoha piiramise nõude rikkumine

  (1) Suitsetamise võimaldamise eest kohas, kus seaduse alusel ei ole suitsetamine lubatud, samuti suitsetamisruumile või suitsetamisalale kehtestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 51.   Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 39–50 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on valla- või linnavalitsus.

  (2) Käesoleva seaduse §-des 39–41 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Maksu- ja Tolliamet.

  (3) Käesoleva seaduse §-des 39–41 ja 44–50 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Politsei- ja Piirivalveamet.

  (4) Käesoleva seaduse §-s 50 nimetatud väärteo kohtuväline menetleja suitsetamisalale ja suitsetamisruumile kehtestatud nõuete osas on Terviseamet.

  (5) Käesoleva seaduse §-des 39–43 ja 50 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tarbijakaitseamet.

  (6) Käesoleva seaduse §-s 39 nimetatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud esemele kohaldab kohus, Maksu- ja Tolliamet või Politsei- ja Piirivalveamet konfiskeerimist.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

§ 52.   Konfiskeeritud tubakatootega tehtavad toimingud

  Konfiskeeritud tubakatoode hävitatakse tolliseaduse või väärteomenetluse seadustiku alusel kehtestatud korras.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

1. jagu Seaduse rakendamine 

§ 53.   Üleminekusätted

  (1) Kehtetuks tunnistatava tubakaseadusega tubakatootele ja selle müügipakendile ning müügipakendit vahetult ümbritsevale rühmapakendile kehtestatud nõuetele vastavate sigarettide jae- ja hulgimüüki võib teostada ühe aasta vältel, arvates käesoleva seaduse jõustumisest. Kehtetuks tunnistatava tubakaseadusega tubakatootele ja selle müügipakendile ning müügipakendit vahetult ümbritsevale rühmapakendile kehtestatud nõuetele vastavate sigarite, sigarillode, suitsetamistubaka ja närimistubaka jae- ja hulgimüüki võib teostada kahe aasta vältel, arvates käesoleva seaduse jõustumisest.

  (2) Kehtetuks tunnistatava tubakaseaduse § 7 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevusluba kehtib, kui tegevusloaga lubatud tegevus ei ole vastuolus käesolevas seaduses sätestatuga, kuni tema omaja kandmiseni hulgimüüjana majandustegevuse registrisse ning registri registreeringus tubakatoote hulgimüügi kohta, vajaduse korral ka tubakatoote impordi või ekspordi kohta märke tegemiseni, kuid mitte kauem tegevusloale märgitud tähtpäevast.

  (3) Käesoleva seaduse § 18 lõiget 4 kohaldatakse 2016. aasta 1. juulini.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Käesoleva seaduse § 18 lõiget 3 kohaldatakse alates 2016. aasta 1. juulist.
[RT I, 29.06.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

§ 531.   Seaduse kohaldamine närimistubakale

  Enne 2015. aasta 1. maid tarbimisse lubatud närimistubaka jae- ja hulgimüüki võib teostada kuni 2015. aasta 31. detsembrini.
[RT I, 12.03.2015, 7 - jõust. 22.03.2015]

2. jagu Erisätted 

§ 54.   Tubakatoodete tarbimise leviku vähendamise strateegiline tegevuskava

  (1) Vabariigi Valitsus kehtestab tubakatoodete tarbimise leviku vähendamise strateegilise tegevuskava käesoleva seaduse jõustumisest alates viie kuu jooksul.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuskava teostamise kulud nähakse ette sihtotstarbeliste kuludena riigieelarves.

§ 55.   Valdkonna eest vastutava ministri iga-aastane ettekanne

  (1) Valdkonna eest vastutav minister kannab kord aastas Riigikogu sotsiaalkomisjonile ette tubakatoodete tarbimise leviku suundumustest ning rakendatud ja kavandatavatest abinõudest, mille eesmärk on tubakatoodete tarbimise leviku vähendamine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekanne avaldatakse Sotsiaalministeeriumi veebilehel.

3. jagu Seaduste muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 56. – § 58. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

4. jagu Seaduse jõustumine 

§ 59.   Seaduse jõustumine

  Käesoleva seaduse § 22 lõige 4, §-d 25 ja 26, § 29 punkt 6 ning § 31 lõige 1 jõustuvad kahe aasta möödumisel käesoleva seaduse jõustumise päevast.


1 Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2001/37/EÜ tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 194, 18.07.2001, lk 26–35).

/otsingu_soovitused.json