Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse jõustumisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 5

Siseministri määruste muutmine seoses isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse jõustumisega

Vastu võetud 08.03.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 8 lõike 3, § 19 lõike 1, § 20 lõike 2 ja § 251 lõike 3, relvaseaduse § 24 lõike 4 ning välismaalaste seaduse § 102 lõike 1 alusel.

§ 1. Siseministri 28. septembri 2018. a määruse nr 23 „Teenistus- ja tsiviilrelvade registri põhimäärus“ muutmine

Siseministri 28. septembri 2018. a määruse nr 23 „Teenistus- ja tsiviilrelvade registri põhimäärus“ § 8 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „pärimisregistrist“ tekstiosaga „, Schengeni infosüsteemi riiklikust registrist“.

§ 2. Siseministri 25. septembri 2018. a määruse nr 22 „Riigipiiri valvamise korraldamise andmekogu põhimäärus“ muutmine

Siseministri 25. septembri 2018. a määruses nr 22 „Riigipiiri valvamise korraldamise andmekogu põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Andmekogu pidamise eesmärk on reageeriva ressurssi planeerimine ja haldamine ning riigipiiri valvamine, piirirežiimi tagamine ning piiriolukorrast ülevaate saamine, sealhulgas piirirahu hoidmine, et avastada ebaseaduslikke piiriületusi, tuvastada objekte ja tõkestada piiriülest kuritegevust.“;

2) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) riigi personali ja palgaarvestuse andmekogu.“.

§ 3. Siseministri 10. detsembri 2015. a määruse nr 71 „Viisaregistri põhimäärus“ muutmine

Siseministri 10. detsembri 2015. a määruses nr 71 „Viisaregistri põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).

(2) Andmekogu volitatud töötlejad on Kaitsepolitseiamet, Välisministeerium ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).“;

2) paragrahvi 4 lõikest 2, §-st 15, § 20 lõikest 7, § 21 lõigetest 1 ja 2 ning § 25 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „Politsei- ja Piirivalveamet, “ vastavas käändes;

3) paragrahvi 20 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ning Politsei- ja Piirivalveameti“.

§ 4. Siseministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 93 „Schengeni infosüsteemi riikliku registri pidamise põhimäärus“ muutmine

Siseministri 22. detsembri 2009. a määruses nr 93 „Schengeni infosüsteemi riikliku registri pidamisepõhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Schengeni infosüsteemi riikliku registri põhimäärus“;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 20 lõike 2 alusel.“;

3) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registri pidamise eesmärk on tagada turvalisus Euroopa Liidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal, tagada kiire ja tõrgeteta teabevahetus liikmesriikide vahel, et tuvastada isikud, kes kujutavad ohtu avalikule korrale ja julgeolekule, tuvastada kolmanda riigi kodanikud, kellele on kehtestatud sissesõidukeeld, ning lihtsustada politseikoostööd ja kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd.

(2) Register on piiratud juurdepääsuga ja registrisse kantud andmed on ette nähtud asutusesiseseks kasutamiseks.“;

4) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Register vahetab andmeid järgmiste andmekogudega:
1) broneeringuinfo andmekogu;
2) Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu;
3) Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu;
4) elamislubade ja töölubade register;
5) Infosüsteem POLIS (edaspidi politsei andmekogu);
6) isikut tõendavate dokumentide andmekogu;
7) liiklusregister;
8) piirikontrolli infosüsteem (edaspidi piirikontrolli andmekogu);
9) sissesõidukeeldude riiklik register;
10) teenistus- ja tsiviilrelvade register;
11) viisaregister;
12) välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu.“;

5) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Registri andmete turbeaste on kõrge ja registri turvaklass on K3T2S2.“;

6) paragrahvi 9 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei ja piirikontrolli andmekogu, viisaregistri, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, elamislubade ja töölubade registri, Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu, broneeringuinfo andmekogu, teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;“;

7) paragrahvi 10 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei ja piirikontrolli andmekogu ja broneeringuinfo andmekogu ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks, viisaregistri, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, elamislubade ja töölubade registri ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu kaudu määruse 1987/2006 artiklis 27 lõikes 3 loetletud ülesannete täitmiseks ning Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu kaudu määruse 1987/2006 artiklis 30 nimetatud eesmärgi täitmiseks;“;

8) paragrahvi 11 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei ja piirikontrolli andmekogu, viisaregistri, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, elamislubade ja töölubade registri, Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu, broneeringuinfo andmekogu ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;“;

9) paragrahvi 12 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei ja piirikontrolli andmekogu, viisaregistri, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, elamislubade ja töölubade registri, Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu, broneeringuinfo andmekogu ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;“;

10) paragrahvi 13 lõike 9 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei ja piirikontrolli andmekogu, broneeringuinfo andmekogu ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks.“;

11) paragrahvi 14 lõige 18 sõnastatakse järgmiselt:

„(18) Lõigetes 8 ja 9 nimetatud andmetele on juurdepääs Politsei- ja Piirivalveametil viisaregistri, elamislubade ja töölubade registri, välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, isikut tõendavate dokumentide andmekogu ning broneeringuinfo andmekogu kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks.“.

§ 5. Siseministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus“ muutmine

Siseministri 22. detsembri 2009. a määruses nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Politsei andmekogu põhimäärus“;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 8 lõike 3 alusel.“;

3) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Infosüsteemis töödeldakse korrakaitse ja süüteomenetlusega seotud andmeid, et tagada avalik kord ja siseturvalisus.

(2) Politseilised ülesanded käesoleva määruse tähenduses on avaliku korra ja siseturvalisuse tagamiseks riigiasutusele pandud ülesanded.“;

4) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Infosüsteemi vastutav ja volitatud töötleja

„(1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja).

(2) Infosüsteemi volitatud töötleja on käesoleva määruse § 15 lõikes 2, § 19 lõikes 2 ja § 191 nimetatud asutus.“;

5) paragrahvi 19 lõike 2 punkte 2 ja 9 täiendatakse pärast sõna „tabamiseks“ tekstiosaga „,  teadmata kadunud isikute leidmiseks ja varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud sõidukite leidmiseks“;

6) paragrahvi 19 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna „sisejulgeoleku“ sõnaga „siseturvalisuse“;

7) paragrahv 21 sõnastatakse järgmiselt:

§ 21. Andmete edastamine välisriigile või rahvusvahelisele organisatsioonile

Välisriigile või rahvusvahelisele organisatsioonile võib andmeid saata Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks, rahvusvaheliste konventsioonide, välislepingute või riigiasutuste koostöölepinguga ettenähtud juhtudel ja korras.“;

8) paragrahvi 22 lõikes 1 asendatakse sõnad „„Isikuandmete kaitse seaduse““ tekstiosaga „isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide“;

9) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus tagab infosüsteemi majutamiseks vajaliku infotehnoloogilise taristu ja selle tehnilise valmisoleku ning teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid infosüsteemi arendamiseks.“;

10) paragrahvi 28 täiendatakse pärast sõna „töötlejale“ sõnadega „ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele“.

§ 6. Siseministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 83 „Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus“ muutmine

Siseministri 20. detsembri 2007. a määruses nr 83 „Piirikontrolli andmekogu pidamise põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Piirikontrolli andmekogu põhimäärus“;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Piirikontrolli andmekogu asutamise eesmärk on tagada siseturvalisus ja avalik kord isikute ning transpordivahendite piiriületusel kogutud andmete töötlemise kaudu.”;

3) paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 25 järgmises sõnastuses:

„25) riiklikus lihtsustusprogrammis osalemine.“;

4) paragrahvi 101 lõiget 2 täiendatakse punktidega 14–17 järgmises sõnastuses:

„14) rahvastikuregister;
15) riigipiiri valvamise korraldamise andmekogu;
16) broneeringuinfo andmekogu;
17) välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide esinduste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonide ning nende isikkoosseisu andmekogu.“;

5) paragrahvi 14 lõikes 1, § 15 lõike 1 punktis 2 ja § 17 lõikes 1 asendatakse sõnad „„Isikuandmete kaitse seadus““ tekstiosaga „isikuandmete kaitset reguleerivad õigusaktid“ vastavas käändes.

§ 7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. märtsil 2019. aastal.

Katri Raik
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json