Teksti suurus:

Teenistus- ja tsiviilrelvade registri põhimäärus

Teenistus- ja tsiviilrelvade registri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 6

Teenistus- ja tsiviilrelvade registri põhimäärus

Vastu võetud 28.09.2018 nr 23
RT I, 02.10.2018, 6
jõustumine 05.10.2018, osaliselt 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2018RT I, 29.12.2018, 201.01.2019
08.03.2019RT I, 12.03.2019, 515.03.2019

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 24 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Registri nimetus

  (1) Registri ametlik nimetus on teenistus- ja tsiviilrelvade register (edaspidi register).

  (2) Registri ingliskeelne nimetus on Register of Service and Civilian Weapons.

§ 2.   Registri pidamise eesmärk

  (1) Registri pidamise eesmärk on koguda ja säilitada teavet järgmiste relvade ja isikute kohta:
  1) piiratud tsiviilkäibes olevad relvad, nende omanikud ja valdajad;
  2) relva- ja padrunikollektsiooni kuuluvad relvad, nende omanikud ja valdajad;
  3) laskekõlbmatud relvad, nende omanikud ja valdajad;
  4) tüübikinnituse saanud relva- ja padrunimudelid ning nende modifikatsioonid;
  5) teenistusrelvade ja nende valdajate kohta;
  6) relvaseaduse § 8333 lõikes 1 nimetatud tegevusluba omava ettevõtja soetatud või toodetud sõjarelvad, nende olulised osad, laskemoon ning lahingumoon;
[RT I, 02.10.2018, 6 - jõust. 01.01.2021]
  7) relvaseaduse §-des 26, 32 ja 34 sätestatud loa taotlejad.
[RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Relv käesoleva määruse tähenduses on piiratud tsiviilkäibes olev relv ja tulirelva oluline osa.

§ 3.   Registriandmete kaitse

  (1) Kaitstakse registriandmete:
  1) käideldavust, tagades andmete kasutatavuse ja õigeaegse kättesaadavuse selleks volitatud isikutele;
  2) terviklust, välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise;
  3) konfidentsiaalsust, tagades andmete kättesaadavuse üksnes volitatud isikutele.

  (2) Registriandmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registriandmete turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K2T2S2.

  (4) Registri turvalisuse tagamisel kohaldatakse Kaitsepolitseiameti teenistusrelvade suhtes riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides elektroonilise teabeturbe kohta sätestatut.

2. peatükk Registri töötlejad ja nende ülesanded 

§ 4.   Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 5.   Registri volitatud töötleja

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet on registri volitatud töötleja relvade, laskekõlbmatute relvade ning nende omanike ja valdajate ja relvaseaduse §-des 26, 32 ja 34 sätestatud loa taotlejate andmete suhtes.
[RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Tüübikinnitust tegev asutus on registri volitatud töötleja relva- ja padrunimudeli ning nende modifikatsioonide andmete suhtes.

  (3) Avalikku võimu teostavad valitsusasutused, sisekaitseline rakenduskõrgkool ja kohtud on registri volitatud töötlejad nende valduses olevate teenistusrelvade andmete suhtes.

  (4) Kohtutäiturid ja pankrotihaldurid on registri volitatud töötlejad relvade, mille käsutamisele on seatud piirangud, ja nende omanike andmete suhtes.

  (5) Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus on registri volitatud töötleja registriandmete suhtes ulatuses, mis on vajalik registri haldamise ja majutamise korraldamiseks.

  (6) Relvaseaduse § 66 lõike 1 punkti 1 alusel tegevusluba omavad isikud on registri volitatud töötlejad relvade, nende omanike ja valdajate andmete suhtes, mis on vajalik temalt soetatud relva isiku nimele registreerimiseks.

  (7) Relvaseaduse § 8333 lõikes 1 nimetatud tegevusluba omav ettevõtja on registri volitatud töötleja tema soetatud või valmistatud sõjarelvade, nende oluliste osade, laskemoona ja lahingumoona käibe jälgitavuse tagamiseks vajalike andmete suhtes.
[RT I, 02.10.2018, 6 - jõust. 01.01.2021]

§ 6.   Vastutava töötleja ülesanded

  Registri vastutav töötleja:
  1) tagab registri pidamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  2) rakendab organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid registriandmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks;
  3) tagab registriandmete säilimise ja arhiveerimise;
  4) kehtestab registriandmetele juurdepääsu ja nende töötlemise korra, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid ja korraldusi;
  5) vastutab koos volitatud töötlejaga isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest.

§ 7.   Volitatud töötleja ülesanded

  (1) Registri volitatud töötleja:
  1) tagab registri pidamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  2) vastutab registritoimingute õiguspärasuse eest;
  3) vastutab registrist andmete väljastamise nõuetekohasuse eest;
  4) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu registrile;
  5) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  6) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks.

  (2) Registri volitatud töötlejal on oma ülesannete täitmiseks piiratud ulatuses õigus:
  1) juurdepääsuks registriandmetele;
  2) kontrollida esitatud andmete tõepärasust;
  3) teha registrisse kandeid;
  4) saada registrile pandud ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid riigiasutustelt ja andmekogudest.

  (3) Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus tagab registri majutamiseks vajaliku infotehnoloogilise keskkonna ja selle tehnilise valmisoleku.

§ 8.   Andmeandja

  (1) Andmeandjad on:
  1) relva ja laskekõlbmatu relva omanik või valdaja;
  2) relvaseaduse §-des 26, 32 ja 34 sätestatud loa taotleja;
[RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]
  3) kohus relvaloa peatamisel;
  4) käsutamispiiranguid kohaldama õigustatud isik;
  5) registri volitatud töötleja;
  6) muu asutus või isik õigusaktis sätestatud juhul.

  (2) Seaduses ettenähtud ülesannete täitmiseks on registri volitatud töötlejal õigus esitada päringuid ning saada andmeid karistusregistrist, Eesti rahvastikuregistrist, isikut tõendavate dokumentide andmekogust, pärimisregistrist, Schengeni infosüsteemi riiklikust registrist ja teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  (3) Andmekogudega toimub andmevahetus X-tee kaudu või muul turvalist elektroonilist andmevahetust võimaldaval viisil.

§ 9.   Andmesaaja ja tema ülesanded

  (1) Andmesaaja on riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, muu avalik-õiguslik või avalikke ülesandeid täitev eraõiguslik juriidiline isik või relvaseaduse alusel tegevusluba omav isik, kellele on antud registriandmetele juurdepääsu õigus seaduses või seaduse alusel antud õigusaktiga ettenähtud ülesande täitmiseks.

  (2) Andmesaaja:
  1) määrab asutuses või ettevõttes isikud, kellel on õigus pärida registrist andmeid;
  2) annab registris ebaõigete, kaheldavate või mittetäielike andmete avastamise korral sellest viivitamata teada vastutavale või volitatud töötlejale;
  3) tagab, et registriandmetega tutvub ainult selleks õigustatud isik;
  4) võtab andmete turvalisuse tagamiseks registri turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning rakendab neid järjepidevalt.

  (3) Andmesaaja võib andmeid kasutada üksnes taotletaval eesmärgil ja kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega ning lähtudes talle andmete üleandmise korral kehtestatud andmekasutuspiirangutest.

  (4) Andmesaajal on keelatud registriandmeid edastada kolmandatele isikutele, kui see ei ole ette nähtud seaduse või seaduse alusel antud õigusaktiga.

3. peatükk Registri ülesehitus ja andmekoosseis 

§ 10.   Registri pidamise viis ja koosseis

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise elektroonilise andmekoguna.

  (2) Register koosneb:
  1) aktuaalsetest, käesoleva määruse §-des 15–23 nimetatud andmetest;
  2) arhiivist, milles hoitakse aktuaalsuse kaotanud andmeid ja andmetöötlusprotsesside kohta kogutud andmeid ning käesoleva määruse §-s 11 nimetatud andmete registrisse kandmise alusdokumente.

  (3) Registri koosseisu kuuluvad digitaalsed andmed.

  (4) Register on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (edaspidi X-tee).

§ 11.   Andmete alusdokumendid

  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on:
  1) isiku avaldus ja sellele lisatud dokumendid;
  2) relvaseaduse alusel läbiviidud haldusmenetluse dokumendid;
  3) relvaseaduses sätestatud load ja aktid;
  4) kohtumäärused või -otsused;
  5) muud seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud dokumendid ja andmed.
[RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

§ 12.   Andmete kandmine registrisse

  (1) Andmed kantakse registrisse füüsilise isiku, juriidilise isiku, ametiasutuse või haldusorgani volitatud töötlejale esitatud kirjaliku dokumendi alusel, andmevahetuse kaudu või elektroonilisel andmekandjal, kui selles on vastutava töötlejaga kokku lepitud.

  (2) Käesoleva määruse § 8 lõikes 2 nimetatud andmekogude põhiandmetega tehakse registritoiming X-tee vahendusel toimuva andmevahetuse kaudu või muul volitatud töötlejaga kokku lepitud elektroonilist andmevahetust võimaldaval viisil.

  (3) Andmete registrisse kandmiseks õigustatud isikud määrab volitatud töötleja, kes esitab vastutavale töötlejale põhjendatud taotluse võimaldada õigustatud isikule juurdepääs.

  (4) Volitatud töötleja võib registrikande teha seaduses või käesolevas määruses sätestatud aluse esinemisel.

  (5) Alusdokumentide üle peab arvestust registrikande teinud volitatud töötleja.

  (6) Registrikande õigsuse eest vastutab registriandmed sisestanud volitatud töötleja. Registrikande aluseks olevate andmete õigsuse eest vastutab andmed esitanud isik või asutus.

§ 13.   Andmete arhiveerimine

  (1) Relva ja laskekõlbmatu relva andmed arhiveeritakse, kui relv:
  1) on hävitatud;
  2) on lammutatud;
  3) alaliselt Eestist välja viidud;
  4) kantakse sõjaväerelvade registrisse;
  5) antakse riiklikule ekspertiisiasutusele ekspertiiside tegemiseks või riigi- ja munitsipaalmuuseumi relvakollektsiooni.

  (2) Isiku andmed arhiveeritakse, kui:
  1) isikule väljastatud luba kaotab kehtivuse ja isiku omanduses või valduses ei ole enam relvi;
  11) isiku relvaseaduse §-des 26, 32 ja 34 sätestatud loa taotlus jäetakse rahuldamata ja loa väljastamisest keeldutakse.
[RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]
  2) surnud isiku relv või laskekõlbmatu relv on kantud uue omaniku või valdaja nimele;
  3) juriidilise isiku valduses ei ole enam relvi või laskekõlbmatuid relvi.

  (3) Arhiveeritud andmed võib volitatud töötleja muuta aktuaalseks, kui:
  1) relva, laskekõlbmatu relva või isiku andmed, mis arhiveeriti, on muutunud uuesti aktuaalseks;
  2) andmed on arhiveeritud ekslikult.

§ 14.   Andmete säilitamine ja kustutamine

  (1) Relvade ja laskekõlbmatute relvade andmeid ning registrisse kantud isikute isikuandmeid säilitatakse 30 aastat pärast nende andmete arhiivi kandmist.

  (11) Nende isikute isikuandmeid, kes taotlesid relvaseaduse §-des 26, 32 ja 34 sätestatud luba ja kellele seda ei väljastatud, säilitatakse viis aastat pärast andmete arhiivi kandmist. Pädevatele asutustele tagatakse nendele andmetele juurdepääs, kui relvaseaduse alusel antakse luba või tunnistatakse see kehtetuks.
[RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed peavad olema kättesaadavad:
  1) pädevatele asutustele relvaseaduse alusel loa andmise ja kehtetuks tunnistamise eesmärgil ning pädevatele asutustele tollimenetluste tarbeks 10 aasta jooksul pärast nende kandmist registriarhiivi;
  2) asutustele, kes on pädevad kuritegude ennetamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise ning kriminaalkaristuste täitmisele pööramise valdkonnas, 30 aasta jooksul pärast nende kandmist registriarhiivi.

  (3) Arhiivi kandmisest 30 aasta möödumisel kustutab volitatud töötleja isikuandmed registrist.

§ 15.   Registrisse kantavad relvaandmed

  (1) Registrisse kantakse relva kohta järgmised andmed:
  1) registrisse kandmise kuupäev;
  2) Eestis valmistatud relva või tulirelva olulise osa tellijale üleandmise kuupäev;
  3) liik;
  4) mark;
  5) mudel;
  6) kaliiber;
  7) markeering;
  8) hoiukohad;
  9) märkused lammutamisele või hävitamisele määramise, ümbertegemise, kadumise ja teiste oluliste asjaolude kohta;
  10) käsutamisele seatud piirangud ja muud erimärkused.

  (2) Laskekõlbmatu relva kohta kantakse registrisse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 3–7 nimetatud andmed ja järgmised andmed:
  1) laskekõlbmatust kinnitava tõendi number;
  2) laskekõlbmatuks muutmise teinud isiku nimi,
  3) laskekõlbmatuks muutmise kuupäev;
  4) laskekõlbmatuks muutmise riik;
  5) laskekõlbmatust kinnitava tunnistuse koopia;
  6) muud märkused.

§ 16.   Registrisse kantavad sõjarelva, selle olulise osa, sõjarelva laskemoona ja lahingumoona andmed

  (1) Sõjarelva ja selle olulise osa kohta kantakse registrisse peale käesoleva määruse § 15 lõikes 1 loetletud andmete järgmised andmed:
  1) valmistamisaasta;
  2) soetamisaeg, kui sõjarelv soetatakse.

  (2) Sõjarelva laskemoona ja lahingumoona kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ohtlike kaupade veoks antud soovituste kohane ohtliku aine või eseme identifitseerimisnumber;
  2) toote täisnimetus;
  3) laskemoona korral kaliiber;
  4) toote ohuklass ja sobivusrühm;
  5) toote üldkogus, sealhulgas lõhkeaine netomass.
[RT I, 02.10.2018, 6 - jõust. 01.01.2021]

§ 17.   Registrisse kantavad tüübikinnituse andmed

  (1) Tüübikinnituse saanud relvamudeli ning selle modifikatsiooni kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) liik;
  2) kaliiber (kui on olemas);
  3) mark;
  4) valmistaja;
  5) mudel;
  6) modifikatsiooni tähis;
  7) eristavad omadused;
  8) tsiviilkäibes lubatavus.

  (2) Tüübikinnituse saanud padrunimudeli ning selle modifikatsiooni kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) liik;
  2) kaliiber;
  3) pihtamislaengu liik;
  4) modifikatsiooni tähis;
  5) eristavad omadused.

§ 171.   Taotluse kohta registrisse kantavad andmed

  Relvaseaduse §-des 26, 32 ja 34 sätestatud loa taotluse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) taotluse registrinumber;
  2) taotluse eesmärk;
  3) taotletav luba;
  4) taotletav relvaliik, selle otstarve ja relvade arv;
  5) relvahoiutingimused;
  6) taotlusele lisatud dokumendi koopia.
[RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

§ 18.   Registrisse kantavad füüsilise isiku andmed

  Füüsilise isiku kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) sünniaeg;
  4) surmaaeg;
  5) kodakondsus;
  6) isikut tõendava dokumendi number, väljaandmise aeg ja väljaandja;
  7) elukoht;
  8) kontaktandmed;
  9) paralleelrelvaloa omaja (olemasolul).

§ 19.   Registrisse kantavad juriidilise isiku andmed

  Juriidilise isiku kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) ärinimi, nimi või nimetus;
  2) äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood;
  3) asukoht;
  4) kontaktandmed;
  5) ettevõtte juhi ja vastutava isiku andmed;
  6) relvahoidla või relvaruumi asukoht.

§ 20.   Registrisse kantavad loa andmed

  (1) Relvasoetamisloa kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) loa number;
  2) relva soetaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  3) soetada lubatud relva ja laskemoona andmed;
  4) loa kehtivuse lõpptähtaeg;
  5) loa pikendamise lõpptähtaeg;
  6) loa väljaandja ja väljaandmise aeg;
  7) müüdud relva ja laskemoona andmed;
  8) müüja ees- ja perekonnanimi ning tegevusloa number;
  9) relva ja laskemoona müümise kuupäev.

  (2) Relvaloa kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) loa number;
  2) loa omaniku ees- ja perekonnanimi;
  3) loa omaniku isikukood;
  4) relva hoiukoht;
  5) loa väljaandja;
  6) loa väljaandmise kuupäev;
  7) loa kehtivuse lõppkuupäev;
  8) relva otstarve, liik, mudel, kaliiber;
  9) relva number.

  (3) Paralleelrelvaloa kohta kantakse registrisse peale käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–9 loetletud andmete relva omaniku ees- ja perekonnanimi ning isikukood.

  (4) Juriidilise isiku relvaloa kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) loa number;
  2) juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  3) juriidiline aadress, vajaduse korral filiaali nimi ja asukoht;
  4) juriidilise isiku juhi ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  5) vastutava isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  6) relva hoiukoha aadress;
  7) relvade koguarv;
  8) loa väljaandja;
  9) loa väljaandmise kuupäev;
  10) loa kehtivuse lõppkuupäev;
  11) relva otstarve, liik, mark, kaliiber ja number.

  (5) Relvakandmisloa kohta kantakse registrisse peale käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–8 loetletud andmete juriidilise isiku nimi ja registrikood.

  (6) Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) loa number;
  2) kollektsiooni pidaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  3) kollektsiooni pidaja elu- või asukoha aadress;
  4) relvahoidla aadress;
  5) eritingimused;
  6) loa väljaandmise aeg;
  7) loa kehtivuse lõppkuupäev ja aastaarv;
  8) loa pikendamise tähtaeg;
  9) relva liik, mark, mudel, kaliiber ja number.

  (7) Relva võõrandamise, ümbertegemise, lammutamise, laskekõlbmatuks muutmise ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamise loa kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) loa number;
  2) loa väljaandja ja väljaandmise aeg;
  3) loa väljaandmise otstarve;
  4) loa kasutaja nimi, isikukood ja elukoht, juriidilise isiku nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  5) vastutava isiku nimi ja isikukood;
  6) relva liik, mark, kaliiber ja number;
  7) laskemoona kaliiber ja kogus;
  8) relva võõrandamise andmed;
  9) selle isiku nimi, kes teeb relva ümber, lammutab, muudab laskekõlbmatuks või kontrollib laskekõlbmatusnõuetele vastavust;
  10) eritingimused;
  11) relva ümbertegemise, lammutamise, laskekõlbmatuks muutmise või laskekõlbmatusnõuetele vastavuse kirjeldus;
  12) loa väljaandaja ja loa pikendaja ametikoht ning ees- ja perenimi.

§ 21.   Registrisse kantavad Euroopa tulirelvapassi andmed

  Euroopa tulirelvapassi kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) tulirelvapassi number ja kehtivusaeg;
  2) tulirelvapassi kehtivuse pikendamise lõpptähtaeg;
  3) tulirelvapassi omaniku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, kodakondsus ja elukoht;
  4) andmed tulirelva või selle olulise osa kohta (liik, mark, kaliiber, seerianumber, tulirelvaklass, tulirelvapassi märkimise kuupäev).

§ 22.   Registrisse kantavad kohtutäituri ja pankrotihalduri andmed

  Registrisse kantavad relvade käsutamispiiranguga seotud kohtutäituri ja pankrotihalduri andmed on:
  1) nimi;
  2) isikukood;
  3) asukoht.

§ 23.   Registrisse kantavad teenistusrelva valdaja andmed

  Teenistusrelva kohta kantakse registrisse iga relva valdava valitsusasutuse, sisekaitselise kõrgkooli või kohtu kohta järgmised andmed:
  1) valdaja nimi;
  2) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri kood.

4. peatükk Andmete töötlemine ja logimine 

§ 24.   Registriandmetele juurdepääs

  (1) Registris hoitavad isikustatud andmed on juurdepääsupiiranguga ja tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

  (2) Andmed tüübikinnituse saanud relva- ja padrunimudelite ning nende modifikatsioonide kohta on avalikud.

  (3) Registriandmetele on juurdepääs vastutava ning volitatud töötleja ametnikel ja töötajatel neile teenistus- ja tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses ning järelevalveasutusel talle seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

  (4) Registrile juurdepääsu õigus on registrit arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus kindlaks määratud ulatuses ja tingimustel.

  (5) Vastutav töötleja otsustab kolmandale isikule registriandmetele juurdepääsu andmise selleks seadusest või selle alusel antud õigusaktist tuleneva aluse olemasolu korral ning kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega. Vajaduse korral sõlmitakse andmete saajaga leping, kus määratakse kindlaks andmekoosseis, millele võimaldatakse juurdepääs, ning andmetele juurdepääsu andmise õiguslik alus, eesmärk, tingimused, kord ja viis.

  (6) Kolmandale isikule võimaldatakse registriandmetele juurdepääs tehniliste võimaluste piires sellises mahus, mis ei takista vastutavale või volitatud töötlejale pandud ülesannete täitmist.

  (7) Õigus registriandmeid saada ja kasutada on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusel, kohtul ja teistel juriidilistel isikutel nendele seadusega või seaduse alusel pandud ülesannete täitmiseks.

  (8) Isikul on õigus saada teavet selle kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid registris töödeldakse ning sellisel juhul õigus tutvuda registris enda kohta hoitavate andmetega isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud korras.

  (9) Juurdepääs registriandmetele on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse töötajatel neile tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses ning registrit arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus määratud ulatuses ja tingimustel.

  (10) Registriandmetele juurdepääs võimaldatakse juurdepääsuõiguse andmisega või andmete väljastamisega.

§ 25.   Registriandmetele juurdepääsu võimaldamise viisid

  (1) Juurdepääs registriandmetele võimaldatakse:
  1) autentimisega veebiportaali kaudu;
  2) X-tee, veebiteenuse või muu turvalise elektroonilise andmevahetuskanali kaudu;
  3) andmete väljavõte edastatakse paberil või digitaalselt.

  (2) Kasutajaõigused registrikannete tegemiseks antakse ainult registreeritud kasutajatele.

  (3) Registri vastutav töötleja annab registreeritud kasutajatele kasutajaõigused kasutajarollidele jagatud õiguste alusel.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kasutajaõigused peatatakse andmetele juurdepääsu vajaduse ära langemisel.

§ 26.   Registriandmete väljastamise kord

  (1) Andmed väljastatakse paberil või digitaalselt kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Registrisse tehtud digitaalsed päringud, paberil saadetud päringud ning kirjalikult antud vastused registreeritakse digitaalselt registri andmebaasis või volitatud töötleja dokumendiregistris.

  (3) Registriandmed väljastatakse tasuta, välja arvatud avaliku teabe seaduse § 25 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

  (4) Registriandmeid ei väljastata välisriiki, välja arvatud rahvusvahelist õigusabi reguleerivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja tingimustel.

§ 27.   Statistiliste andmete väljastamine

  (1) Vastutav töötleja võib õigusaktis ette nähtud juhtudel väljastada registriandmeid kasutamiseks statistilistel eesmärkidel.

  (2) Andmed väljastatakse kujul, mis ei võimalda isikuid tuvastada.

§ 28.   Registriandmete muutmine, ebaõigete andmete parandamine ja sellest teavitamine

  (1) Kui volitatud töötleja avastab registris ebaõiged andmed või teda teavitatakse või ta saab muul moel teada andmete ebaõigsusest, peab ta andmete õigsust kontrollima ja ebaõiged andmed kahe tööpäeva jooksul parandama.

  (2) Andmesubjektil on volitatud töötlejalt õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist. Võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, on andmesubjektil õigus nõuda viivitamata mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava õiendi esitamise teel.

  (3) Registriandmete muutmiseks või parandamiseks esitab andmete esitaja volitatud töötlejale uued andmed kas paberil või digitaalselt.

§ 29.   Andmete logimine

  (1) Iga registrisse tehtud päringu või kande kohta säilitatakse vähemalt järgmised logiandmed:
  1) toimingu tegija tuvastamist võimaldavad andmed;
  2) kuupäev ja kellaaeg;
  3) toimingu liik.

  (2) Logiandmeid säilitatakse kolm aastat päringu või kande tegemisest arvates.

5. peatükk Registri rahastamine ja likvideerimine 

§ 30.   Registri pidamise rahastamine

  Registri pidamist rahastatakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena vastutava töötleja eelarverealt.

§ 31.   Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise või reorganiseerimise ja registriandmete üleandmise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 32.   Määruse jõustumine

  (1) Käesolevat määrust rakendatakse alates 2018. aasta 1. juulist.

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punkt 6, § 5 lõige 7 ja § 16 jõustuvad 1. jaanuaril 2021. aastal.

/otsingu_soovitused.json