Teksti suurus:

Maksukohustuslaste registri põhimäärus

Maksukohustuslaste registri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2024, 4

Maksukohustuslaste registri põhimäärus

Vastu võetud 07.03.2019 nr 21
RT I, 12.03.2019, 12
jõustumine 15.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.03.2020RT I, 25.03.2020, 128.03.2020
26.10.2020RT I, 06.11.2020, 101.01.2021
18.12.2020RT I, 23.12.2020, 301.01.2021
05.03.2021RT I, 10.03.2021, 115.03.2021, osaliselt 01.07.2021
21.06.2021RT I, 26.06.2021, 101.07.2021
09.07.2021RT I, 10.07.2021, 113.07.2021
22.09.2022RT I, 24.09.2022, 127.09.2022
01.12.2022RT I, 03.12.2022, 1801.01.2023, osaliselt 13.02.2023 ja 01.07.2023
05.01.2023RT I, 10.01.2023, 413.01.2023, rakendatakse 1. jaanuarist 2023. a.
29.05.2023RT I, 01.06.2023, 101.07.2023, osaliselt 01.10.2023
23.11.2023RT I, 28.11.2023, 101.12.2023
21.12.2023RT I, 29.12.2023, 701.01.2024, osaliselt 01.03.2024
01.04.2024RT I, 03.04.2024, 201.05.2024

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 17 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Maksukohustuslaste register ja selle pidamise eesmärgid

  (1) Maksukohustuslaste register (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mille pidamise eesmärgid on maksukorralduse seaduse § 17 lõike 11 kohaselt:
  1) andmete kogumine maksuseadustest ja teistest seadustest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  2) arvestuse pidamine maksude määramiseks, maksude tasumise õigsuse kontrollimiseks ja maksude sissenõudmiseks;
  3) maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud avalik-õiguslike rahaliste kohustuste üle arvestuse pidamine.

  (2) Register koondab Maksu- ja Tolliameti hallatavad rakendused, infotehnoloogilised süsteemid ja muud alamregistrid.

  (3) Registri ametlik nimetus on maksukohustuslaste register. Registri ametlik lühend on MKR.

  (4) Registri ingliskeelne nimetus on Register of taxable persons.

§ 2.   Registri ülesehitus ja andmete õiguslik tähendus
[RT I, 01.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (1) Register koosneb §-s 4 nimetatud üldandmetest ja 2. peatüki 2. jaos nimetatud alamregistritesse koondatud andmetest. Alamregistri koosseisu võivad kuuluda selle alamregistri alamregistrid.

  (2) [Kehtetu - RT I, 01.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

  (3) Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus. Registri andmetel on õiguslik tähendus seaduses ette nähtud juhul.

§ 3.   Registri subjektid
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]

  (1) Registrisse kantakse andmed järgmiste maksukorralduse seaduse § 17 lõikes 2 nimetatud isikute ja õiguslike moodustiste kohta:
  1) maksukohustuslane;
  2) sotsiaalmaksuseaduse alusel kindlustatav isik;
  3) töötuskindlustuse seaduse alusel kindlustatu, töötuskindlustusmakse maksja ja kinnipidaja;
  4) kohustatud isik, makse maksja ja makse kinnipidaja kogumispensionide seaduse tähenduses;
  5) maksuesindaja;
  6) mitteresident seoses tagastusnõude esitamisega;
  7) keskkonnatasude seaduse alusel saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu, keskkonnahäiringu hüvitamise tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu maksja;
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.07.2023]
  8) maksukorralduse seaduse § 1 lõikes 6 nimetatud rahaliste kohustuste tasumiseks kohustatud isik;
  9) juriidilise isiku staatuseta välismaine isikuteühendus või varakogum;
  10) isik, kelle andmeid töödeldakse maksualase teabevahetuse seaduse alusel;
  11) mitteresident seoses teekasutustasu kohustusega;
  12) isik, kelle andmeid töödeldakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse alusel riikliku maksuhalduri ülesannete täitmiseks;
  13) isik, kelle andmed kantakse hasartmänguseaduse alusel hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja, ja isik, kelle andmeid töödeldakse hasartmänguseaduse § 58 alusel;
  14) isik, kelle andmeid töödeldakse tolliseaduse § 13 lõikes 1 sätestatud alusel, samuti tolliseaduse §-s 4 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1–101) (edaspidi tolliseadustik), artiklis 3 sätestatud ülesannete täitmiseks;
  15) isik, kelle andmeid kogutakse vedelkütuse seaduse alusel;
  16) makseteenuse pakkuja käibemaksuseaduse § 361 tähenduses ja makse saaja, kelle andmeid töödeldakse käibemaksuseaduse § 361 alusel.
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]

  (11) Lisaks lõikes 1 nimetatule kantakse registrisse vastavalt maksukorralduse seaduse § 2510 lõikele 2 andmed ehitatava ehitise, ehitustööde, nende tellija ja ehitustöid tegevate alltöövõtjate ning ehitusplatsil viibivate isikute kohta.
[RT I, 28.11.2023, 1 - jõust. 01.12.2023]

  (2) Registri subjektina käsitatakse füüsilisi isikuid, juriidilisi isikuid, riigi-, valla- ja linnaasutusi ning maksukorralduse seaduse § 6 lõigetes 4 ja 6 nimetatud institutsioone, kelle kohta andmed käivad.
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]

2. peatükk Registri koosseis ja andmekoosseisud 

1. jagu Üldsätted 

§ 4.   Üldandmed

  (1) Üldandmed on andmed, mis kantakse registrisse lõikes 2 sätestatud koosseisus ja mida võib kasutada enam kui üks alamregister.

  (2) Üldandmete andmestikku kantakse järgmised andmed:
  1) füüsilise isiku identifitseerimiseks – ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünnikuupäev ja kodakondsus ning varasemad nimed, isikukoodid ja kodakondsused;
  2) füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE) identifitseerimiseks lisaks punktis 1 sätestatule – ärinimi, registrikood ning varasemad ärinimed ja registrikoodid;
  3) füüsilise isiku üldandmetena – elukoht, postiaadress, sidevahendi tüüp ja selle numbrid ja aadressid (edaspidi sidevahendid) ning kohaliku omavalitsuse üksus, mille eelarvesse kantakse tulumaksuseaduses sätestatud osa isiku makstavast tulumaksust;
  4) FIE kohta täiendavalt lisaks punktis 3 sätestatule – tegevusalad ja tegevuskohad, andmed majandustegevusteadete ja tegevuslubade kohta ning FIE-na tegevuse alustamise kuupäev või hooajaliselt või ajutiselt tegutsemise korral tegevuse algus- ja lõppkuupäev;
  5) juriidilise isiku, välisriigi äriühingu filiaali, õigusliku moodustise ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse identifitseerimise kohta – ärinimi, nimi või nimetus, õiguslik vorm, registrikood, varasemad ärinimed, nimed või nimetused ja varasemad registrikoodid;
  6) juriidilise isiku, välisriigi äriühingu filiaali, õigusliku moodustise ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse kohta – asukoht, postiaadress, sidevahendid, tegevusalad ja tegevuskohad, info majandustegevusteadetest ja tegevuslubadest, juhtorgani liikme ees- ja perekonnanimi ning isikukood, vähemalt 10% äriühingu aktsiate või osadega määratud hääli omav isik, osaluse suurus, teave sidus- ja tütarettevõtte kohta ning osaluse suurus sidus- või tütarettevõtte aktsia- või osakapitalis;
  7) käibemaksukohustuslase kohta – Eesti käibemaksukohustuslasena registreerimise number (edaspidi KMKR number) ja kehtivusaeg;
  8) tollis registreerimise kohta – väliskaubandusega tegelevate ettevõtete identifitseerimise number (edaspidi EORI number), selle kehtivusaeg ja volitatud ettevõtja (edaspidi AEO) loa tüüp;
  9) aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja ja registreeritud kaubasaatja kohta – identifitseerimistähis, tegevusloa kehtivusaeg ja loaga hõlmatud aktsiisikauba liik;
  91) sertifitseeritud kaubasaaja ja sertifitseeritud kaubasaatja kohta – registreeringu number, registreeringu kehtivusaeg, registreeringuga hõlmatud aktsiisikauba liik ja selle kogus;
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 13.02.2023]
  10) mitteresidendi kohta – mitteresidendina registreerimise alus ja periood, asjaomane teave vastavalt punktidele 1–8 nii Eesti kui ka residendiriigi kohta, identifitseerimistähis ning teave püsiva tegevuskoha ja tegutsemise kohta tööandjana Eestis;
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]
  11) e-residentsuse kohta – isiku päritoluriik ning e-residentsuse algus- ja lõppkuupäev;
  12) volituse kohta – esindaja ees- ja perekonnanimi ja isikukood, esindatav, volituse tüüp ning volituse algus- ja lõppkuupäev;
  13) kinnistu omaniku kohta – kinnistu number ja katastritunnus, omandiõiguse algus- ja lõppkuupäev ning kinnistu tüüp, aadress ja pindala.

  (3) Alamregistrid saavad lõikes 2 nimetatud asjaomaseid andmeid üldandmete andmestikust.

§ 5.   E-toll

  Paragrahvides 91, 11, 12, 14, 16, 22–222, 31, 36, 40, 421, 44, 46–51 ja 55 nimetatud alamregistreid käsitatakse kogumis e-tolli andmekoguna tolliseaduse § 13 tähenduses.
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.03.2024]

§ 51.   Maamaksu infosüsteem

  Paragrahvides 321 ja 322 nimetatud alamregistreid käsitatakse koos maamaksu infosüsteemina maamaksuseaduse § 51 tähenduses.
[RT I, 23.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

2. jagu Alamregistrid 

§ 6.   Aktsiisiandmete vahetamise rakendus

  (1) Aktsiisiandmete vahetamise rakenduse ametlik lühend on SEED.

  (2) Aktsiisiandmete vahetamise rakendusse kantakse aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, registreeritud kaubasaatja, maksuesindaja, sertifitseeritud kaubasaaja ja sertifitseeritud kaubasaatja andmed, mis on alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 41 lõike 2 alusel valdkonna eest vastutava ministri määruse kohaselt ette nähtud kanda Maksu- ja Tolliameti elektroonilisse infosüsteemi.
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 13.02.2023]

§ 7.   Aktsiisideklaratsioonide rakendus

  (1) Aktsiisideklaratsioonide rakenduse ametlik lühend on ADEK.

  (2) Aktsiisideklaratsioonide rakendusse kantakse:
  1) alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 25 lõike 9 alusel valdkonna eest vastutava ministri antud määruse kohase alkoholi aktsiisideklaratsioonis, tubaka aktsiisideklaratsioonis ja energia aktsiisideklaratsioonis ette nähtud andmed;
  2) alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 37 lõike 2 alusel valdkonna eest vastutava ministri antud määruse kohase alkoholi liikumise ja laoseisu aruandes, tubakatoote liikumise ja laoseisu aruandes ning kütuse liikumise ja laoseisu aruandes ette nähtud andmed.

§ 8.   Aktsiisikaupade liikumise kontrolli rakendus

  (1) Aktsiisikaupade liikumise kontrolli rakenduse ametlik lühend on EMCS.

  (2) Aktsiisikaupade liikumise kontrolli rakendusse kantakse:
  1) andmed, mis on ette nähtud komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2022/1636, millega täiendatakse nõukogu direktiivi (EL) 2020/262, kehtestades aktsiisikauba liikumisega seoses vahetatavate dokumentide ülesehituse ja sisu ning kauba laadist tuleneva kao piirnormi (ELT L 247, 23.09.2022, lk 2–56);
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 13.02.2023]
  2) elektroonilise saatelehe andmed, mis tuleb esitada lisaks punktis 1 nimetatud komisjoni määrusele alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 45 lõike 13 alusel valdkonna eest vastutava ministri antud määruse kohaselt;
  3) andmed, mida töödeldakse, kohaldades nõukogu määrust (EL) nr 389/2012, milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2073/2004 (ELT L 121, 08.05.2012, lk 1–15).

§ 9.   Aktsiisikaupade tollijärelevalve süsteem
[Kehtetu - RT I, 10.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

§ 91.   Automaatne ekspordisüsteem

  (1) Automaatse ekspordisüsteemi ametlik lühend on AES.

  (2) Automaatsesse ekspordisüsteemi kantakse:
  1) komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1–557), lisa B veergudes A1–C2 nimetatud andmed;
  2) tolliseaduse § 27 lõike 1 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega ette nähtud andmed, mis kantakse tollideklaratsioonile ekspordi, välistöötlemise ja liidu kauba tolliladustamise tolliprotseduuril, reekspordil ning kauba lähetamisel erikorraga maksustamisterritooriumile.
[RT I, 01.06.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

§ 10.   Automaatse teabevahetuse rakendus

  (1) Automaatse teabevahetuse rakenduse ametlik lühend on AITA.

  (2) Automaatse teabevahetuse rakendusse kantakse andmed:
  1) elukindlustustoodete kohta – poliisi, kindlustatu ja kindlustussündmuse üksikasjad;
  2) kinnisomandi omaniku ja kinnisvaratulu saajate kohta – kinnisvara ja omandi üksikasjad ning maksustamisaasta;
  3) pensionide saajate kohta – pensionisaaja, väljamakse tegija ja pensioniskeemi üksikasjad ning maksustamisaasta;
  4) töötasu ja juhtorgani liikme tasu saajate kohta – tasusaaja, väljamakse tegija ja töösuhte üksikasjad ning maksustamisaasta.

§ 11.   Eesti tollitariifistik

  (1) Eesti tollitariifistiku ametlik lühend on ETT.

  (2) Eesti tollitariifistiku andmekoosseis kehtestatakse määruse lisaga 1.

§ 12.   Ekspordikontrolli süsteem

  (1) Ekspordikontrolli süsteemi ametlik lühend on ECS2.

  (2) Ekspordikontrolli süsteemi kantakse:
  1) komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/341, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavate sätete üleminekueeskirjadega, kui vajalikud elektroonilised süsteemid veel ei toimi, ja muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 2015/2446 (ELT L 69, 15.03.2016, lk 1–313), 9. lisa liidetes A ja C1 nimetatud andmed;
  2) tolliseaduse § 23 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud mere- ja õhutranspordivahendiga Eestist välja toimetatavate kaupade loendi andmed.

§ 13.   Elektrooniline hasartmängu aruandluse süsteem

  (1) Elektroonilise hasartmängu aruandluse süsteemi ametlik lühend on EHMA.

  (2) Elektroonilisse hasartmängu aruandluse süsteemi kantakse hasartmänguseaduse § 36 lõike 5 ja § 58 lõike 10 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud andmed.

§ 14.   Elektrooniliste saabumisteadete töötlemise süsteem

  (1) Elektrooniliste saabumisteadete töötlemise süsteemi ametlik lühend on IMF.

  (2) Elektrooniliste saabumisteadete töötlemise süsteemi kantakse tolliseaduse § 23 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud meretranspordivahendi saabumisteate ja õhutranspordivahendi saabumisteate andmed.

§ 15.   Teenuse, ühendusesisese kaugmüügi, internetipõhise kauplemiskoha kaudu kauba võõrandamise ja ühendusevälisest riigist imporditud kauba kaugmüügi käibemaksuga maksustamise rakendus
[RT I, 10.03.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (1) Teenuse, ühendusesisese kaugmüügi, internetipõhise kauplemiskoha kaudu kauba võõrandamise ja ühendusevälisest riigist imporditud kauba kaugmüügi käibemaksuga maksustamise rakenduse ametlik lühend on OSS/IOSS.

  (2) Teenuse, ühendusesisese kaugmüügi ja internetipõhise kauplemiskoha kaudu kauba võõrandamise ja ühendusevälisest riigist imporditud kauba kaugmüügi käibemaksuga maksustamise rakendusse kantakse andmed, mis on ette nähtud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/194, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses erikorraga, mida kohaldatakse maksukohustuslaste suhtes, kes osutavad teenuseid mittemaksukohustuslastele, tegelevad kaupade kaugmüügiga ja teatavate riigisiseste kaubatarnetega (ELT L 40, 13.02.2020, lk 114–124), I ja III lisas.
[RT I, 10.03.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 16.   Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteem

  (1) Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteemi ametlik lühend on EORI.

  (2) Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteemi kantakse andmed:
  1) ettevõtja kohta – nimi, asutamis- või sünnikuupäev, registri- või isikukood, KMKR number, mitteresidendi identifitseerimistähis, põhitegevusala kood, ühendusevälise isiku tolli-ID, ettevõtja asukoht, sidevahendite andmed, Euroopa Liidu teises liikmesriigis väljastatud käibemaksukohustuslase registreerimisnumber (edaspidi VAT number), tema esindaja andmetest ees- ja perekonnanimi, isikut tõendava dokumendi number, ning kas on asutatud Euroopa Liidu tolliterritooriumil;
  2) EORI numbri taotlemise ja väljastamise kohta – EORI number, taotluse esitamise kuupäev, taotluse muutmise kuupäev, EORI numbri kehtivusaeg, kas taotluse andmed avalikustatakse, asjaomase teabe Euroopa Komisjoni EORI kesksüsteemi andmebaasi (edaspidi CDCO) saatmise kuupäev, CDCO-s kinnitatud kuupäev ning AEO loa tüüp.

§ 17.   Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise käibemaksualase teabevahetuse rakendus

  (1) Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise käibemaksualase teabevahetuse rakenduse ametlik lühend on VIES.

  (2) Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise käibemaksualase teabevahetuse rakendusse kantakse andmed:
  1) andmevahetuse sisu kohta – müüja tegevusala, müüja KMKR number ning käibemaksukohustuse algus- ja lõppkuupäev, deklareerimisperiood, ostja päritoluriik ja VAT number, kaupade maksustatav väärtus, kolmnurktehingute maksustatav väärtus ja teenuste maksustatav väärtus, samuti nõudmiseni varu soetaja VAT number ning nõudmiseni varu toimingu tunnus;
[RT I, 26.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  2) ostja tagasiside teise liikmesriigi müügitehingu kohta – müüja päritoluriik ja VAT number, ostja KMKR number, tagasiside kuupäev ja põhjus, tagasiside kirjeldus, deklareerimisperiood, kaupade maksustatav väärtus, kolmnurktehingute maksustatav väärtus ja teenuste maksustatav väärtus.

§ 18.   Euroopa Liidu teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagastamise rakendus

  (1) Euroopa Liidu teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagastamise rakenduse ametlik lühend on VATREFUND.

  (2) Euroopa Liidu teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagastamise rakendusse kantakse:
  1) käibemaksuseaduse § 35 lõike 10 alusel valdkonna eest vastutava ministri antud määruses nimetatud välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise taotluses ette nähtud andmed;
  2) andmed, mida töödeldakse kohaldades nõukogu direktiivi nr 2008/9/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ maksukohustuslastele, kelle asukoht ei ole tagastamisliikmesriigis (ELT L 44, 20.02.2008, lk 23–28).

§ 19.   Füüsilise isiku tuludeklaratsioonide rakendus

  (1) Füüsilise isiku tuludeklaratsioonide rakenduse ametlik lühend on FIDEK.

  (2) Füüsilise isiku tuludeklaratsioonide rakendusse kantakse tulumaksuseaduse § 22 lõike 6 ja § 44 lõike 7 ning sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ja selle lisades ette nähtud andmed.
[RT I, 26.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 20.   Füüsilise isiku tuludeklaratsioonide ametnikukeskne rakendus

  (1) Füüsilise isiku tuludeklaratsioonide ametnikukeskse rakenduse ametlik lühend on APEX-TTK.

  (2) Füüsilise isiku tuludeklaratsioonide ametnikukesksesse rakendusse kantakse andmed, mis on vajalikud füüsilise isiku tuludeklaratsiooni kohta otsuse tegemiseks, ning andmed menetluskäigu, menetluse käigus loodavate kontrollijuhtumite ja tagastusnõude erakorralise vabastamise kohta.

§ 21.   Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekiri

  (1) Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja ametlik lühend on HAMPI.

  (2) Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja kantakse:
  1) hasartmänguseaduse § 39 lõikes 5 nimetatud andmed;
  2) andmeandja fotoga dokumendi elektrooniline või paberkandjal koopia, mis on seotud ja mida tuleb säilitada koos esitatud avaldusega.

§ 211.   Hasartmängumaksu deklaratsiooni rakendus

  (1) Hasartmängumaksu deklaratsiooni rakenduse ametlik lühend on HMD.

  (2) Hasartmängumaksu deklaratsiooni rakendusse kantakse hasartmängumaksu seaduse § 4 lõike 4 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud hasartmängumaksu deklaratsiooni vormidel esitatud andmed.
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]

§ 22.   Impordikontrolli süsteem

  (1) Impordikontrolli süsteemi ametlik lühend on ICS.

  (2) Impordikontrolli süsteemi kantakse:
  1) komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/341 9. lisa liites A nimetatud andmed;
  2) tolliseaduse § 23 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud meretranspordivahendiga või õhutranspordivahendiga Eestisse toimetatava kauba manifestidel ja loenditel ette nähtud andmed.

§ 221.   Impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteem

  (1) Impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi ametlik lühend on IMPULSS.
[RT I, 10.03.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (2) Impordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi kantakse:
  1) komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/2446 lisa A veergudes 4c ja 8f ning lisa B veergudes H1–I2 nimetatud andmed;
  2) tolliseaduse § 27 lõike 1 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega ette nähtud andmed, mis kantakse tollideklaratsioonile kauba vabasse ringlusse lubamise, seestöötlemise, ajutise impordi, lõppkasutuse ja tolliladustamise tolliprotseduuril.
[RT I, 01.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

§ 222.   Kauba tollistaatuse dokumentide riskianalüüsi andmevahetuse rakendus

  (1) Kauba tollistaatuse dokumentide riskianalüüsi andmevahetuse rakenduse ametlik lühend on PoUS.

  (2) Kauba tollistaatuse dokumentide riskianalüüsi andmevahetuse rakendusse kantakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/2446 lisa B veerus E1 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.03.2024]

§ 23.   Keskkonnatasu nõuete rakendus

  (1) Keskkonnatasu nõuete rakenduse ametlik lühend on KKTA.

  (2) Keskkonnatasu nõuete rakendusse kantakse:
  1) andmed nõudega seonduva keskkonnatasu deklaratsiooni kohta – deklaratsiooni esitaja nimi, registri- või isikukood, deklaratsiooni liik ja number, deklaratsiooni esitamise kuupäev, hõlmatud periood, tasumise tähtpäev, viitenumber, Keskkonnaameti asjaomase loa number ja märkused;
  2) andmed nõude tasumisel laekuva raha jagunemise kohta tulusaajate (asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse ja riigieelarve) vahel – keskkonnatasu liik, tulusaaja kood vastavalt Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorile ning tulusaajatele üle kantavad summad.

§ 24.   Kliendiinfo registreerimise rakendus

  (1) Kliendiinfo registreerimise rakenduse ametlik lühend on CRM.

  (2) Kliendiinfo registreerimise rakendusse kantakse:
  1) andmed §-s 3 nimetatud isikute ning Maksu- ja Tolliameti teavitus- ja nõustamisalaste kontaktide kohta – kontakti kuupäev ja kellaaeg, kontakti kestus minutites, suhtluskanal, osalised, kontakti tinginud asjaolu ning sisukokkuvõte;
  2) kas isik soovib saada Maksu- ja Tolliametilt oma sidevahendile teda puudutavat informatiivse tähendusega teavet;
  3) kas isik on nõus andma tagasisidet Maksu- ja Tolliameti teenuste ja teeninduse kohta;
  4) isiku eelistatud suhtluskeel – eesti, vene või inglise keel.

§ 25.   Kogumispensioni rakendus

  (1) Kogumispensioni rakenduse ametlik lühend on KOPS.

  (2) Kogumispensioni rakendusse kantakse:
  1) andmed isikute kohta, kellele kogumispensioni makse üle kantakse – sisestamise kuupäev, viitenumber, koondsumma, sotsiaalmaksu summa, kogumispensioni summa, vanemahüvitise summa, Euroopa Liidu asutuste deklaratsioonidel kajastatud summad, pensionikeskuse kinnituse kuupäev ja ülekantavate summade registreerimisel tekkinud vea kood;
  2) isiku kogumispensioni kontokaardi andmed – isikukood, ees- ja perekonnanimi, periood, operatsiooni kuupäev, tööandja registrikood, tööandja nimi, makse protsent, tasutav kogumispensioni makse, tasutud kogumispensioni makse, pensionikeskusele üle kantud kogumispensioni makse, tasutav sotsiaalmaksu osa, tasutud sotsiaalmaksu osa, pensionikeskusele üle kantud sotsiaalmaksu osa ja ülekantud kogusumma.

§ 26.   Kontrollikeskkonna rakendus

  (1) Kontrollikeskkonna rakenduse ametlik lühend on KOKE.

  (2) Kontrollikeskkonna rakendusse kantakse andmed Maksu- ja Tolliameti vastava valdkonna ametnike teenistusülesannete kohta ning asjaomase menetluse ja seda toetava tegevuse kohta.

§ 27.   Käibedeklaratsiooni rakendus

  (1) Käibedeklaratsiooni rakenduse ametlik lühend on KMD.

  (2) Käibedeklaratsiooni rakendusse kantakse:
  1) käibemaksuseaduse § 27 lõike 1 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud käibedeklaratsiooni vormidel esitatud andmed;
  11) käibemaksuseaduse § 16 lõike 3 alusel Maksu- ja Tolliametile esitatud teadete andmed;
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]
  2) käibemaksuseaduse § 38 lõike 7 alusel valdkonna eest vastutava ministri määruses nimetatud käibemaksukohustuslasena või piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel Maksu- ja Tolliametile esitatavad andmed;
  3) käibemaksuseaduse § 38 lõike 8 alusel valdkonna eest vastutava ministri määruses nimetatud käibemaksukohustuslasena või piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimata isiku poolt aktsiisikauba teisest liikmesriigist soetamisel Maksu- ja Tolliametile esitatavad andmed;
  4) käibemaksuseaduse § 38 lõike 8 alusel valdkonna eest vastutava ministri määruses nimetatud käibemaksukohustuslasena registreerimata isiku poolt ilma kauba võõrandamiseta kauba maksuladustamise lõpetamisel Maksu- ja Tolliametile esitatavad andmed;
  5) käibemaksuseaduse § 38 lõike 8 alusel valdkonna eest vastutava ministri määruses nimetatud käibemaksukohustuslasena registreerimata isiku poolt aktsiisikauba aktsiisilaost väljatoimetamisel Maksu- ja Tolliametile esitatavad andmed.
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.07.2023]

§ 28.   Käibemaksukohustuslaste register

  (1) Käibemaksukohustuslaste registri ametlik lühend on KMKR.

  (2) Käibemaksukohustuslaste registrisse kantakse:
  1) käibemaksukohustuslasena registreerimise algus- ja lõppkuupäev;
  2) käibemaksukohustuslasena registreerimise otsuse kuupäev;
  3) KMKR number.

§ 29.   Käibemaksukohustuslaste registri avalduste rakendus

  (1) Käibemaksukohustuslaste registri avalduste rakenduse ametlik lühend on KMKRA.

  (2) Käibemaksukohustuslaste registri avalduste rakendusse kantakse:
  1) käibemaksuseaduse § 20 lõike 12 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduses ja käibemaksukohustuslasena registreerimise kohta tehtavas maksuhalduri otsuses ette nähtud andmed;
  2) käibemaksuseaduse § 21 lõike 6 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduses ja piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimise kohta tehtavas maksuhalduri otsuses ette nähtud andmed;
  3) käibemaksuseaduse § 26 lõike 14 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud käibemaksugrupina registreerimise avalduses ja käibemaksugrupina registreerimise kohta tehtavas maksuhalduri otsuses ette nähtud andmed;
  4) andmed käibemaksukohustuslasena registrist kustutamise kohta – juriidilise isiku või FIE nimi, registri- või isikukood, sidevahendite andmed, registrist kustutamise kuupäev, kustutamise põhjus, avalduse allkirjastaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  5) andmed piiratud käibemaksukohustuslasena registrist kustutamise kohta – juriidilise isiku või FIE nimi, registri- või isikukood, sidevahendite andmed, registrist kustutamise kuupäev, kustutamise põhjus, avalduse allkirjastaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  6) andmed kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra rakendamise teatise kohta – juriidilise isiku või FIE nimi, registri- või isikukood, sidevahendite andmed, kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorra rakendamise kuupäev, maksustatava käibe summa eelmisel kalendriaastal ja maksustatava käibe summa jooksval kalendriaastal;
  7) andmed kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorrast loobumise teatise kohta – juriidilise isiku või FIE nimi, registri- või isikukood, sidevahendite andmed ning kassapõhise käibemaksuarvestuse erikorrast loobumise põhjus ja kuupäev.

§ 30.   Kütuse käitlemise andmekogu

  (1) Kütuse käitlemise andmekogu ametlik lühend on KKS.

  (2) Kütuse käitlemise andmekogu andmekoosseis kehtestatakse määruse lisaga 2.

§ 31.   Ladustamisteadete süsteem

  (1) Ladustamisteadete süsteemi ametlik lühend on TERM2.

  (2) Ladustamisteadete süsteemi kantakse tolliseaduse § 24 lõike 2 alusel valdkonna eest vastutava ministri antud määruses nimetatud ladustamisteates ette nähtud andmed.

§ 32.   Laoarvestuse ja aruandluse andmekogu

  (1) Laoarvestuse ja aruandluse andmekogu ametlik lühend on LAAK.

  (2) Laoarvestuse ja aruandluse andmekogusse kantakse:
  1) kesksed andmed – laopidaja nimi ja registrikood, loa number ja liik, loa staatus, loa kehtivuse algus ja lõpp, tegevuskoha kood, tegevuskoha aadress, ladustatava kauba liik, koondaruande periood, koondaruande esitamise tähtaeg, esitamise kuupäev ja staatus, kande number ja kuupäev, kande liik ja staatus, kauba ajutise ladustamise tähtpäev, kauba lattu vastuvõtmise kuupäev, kauba laost väljastamise kuupäev, kauba arvestusest maha kandmise kuupäev, käitlemistoimingu liik, märkused ja andmete esitamise viis;
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]
  2) ladustatava kauba alusdokumendi andmed – dokumendi liik, number ja kuupäev;
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]
  3) ladustatava kauba alusdokumendil märgitud eelneva dokumendi andmed – dokumendi liik, number ja kuupäev;
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]
  4) ladustatava kaubaga seotud täiendava dokumendi andmed – dokumendi liik, number ja kuupäev;
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]
  5) seoste andmed – eelnev kanne koos eelneva kande numbri ja kuupäevaga, järgnev kanne koos järgmise lao koodi või loa numbriga ning järgmise kande numbri ja kuupäevaga;
  6) kauba omaniku andmed – nimi, registri- või isikukood, aadress, KMKR number ja majandustegevuse registri asjaomase loa number;
  7) kauba saaja andmed – nimi, registri- või isikukood ja aadress;
  8) kauba andmed – kaubaartikli number, ekvivalentkaup, ekvivalentkaubaga asendatud kaup, päritoluriigi kood, spetsifikatsiooni andmed koos kaubakoodi, kauba kirjelduse ning suvise või talvise kütuse puhul selle liik, teave kauba staatuse kohta koos tolli- ja maksustaatusega, teave vastavusdokumendi kohta koos numbri, väljastamise kuupäeva ja väljastaja andmetega, kauba asukoht, pakkeüksused koos liigi, arvu ja konteineri numbriga, kauba kaal koos neto- ja brutomassiga, täiendav mõõtühik, täiendav kogus, kauba väärtus ja valuuta nimetus ning kütuse koguselise jäägiarvestuse andmed;
  9) mahuti andmed – identifitseerimistunnus, maht, paigalduse ja konstruktsiooni kirjeldus, kasutuseesmärk, kasutuses olek, teave mahuti asukohaks oleva lao kohta, asukoha määratlus, mahuti number asendiplaanil ning mahuti valdaja nimi ja registri- või isikukood;
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]
  10) kannetes ja koondaruandes esinevatele puudustele viitavad andmed – infosüsteemis märguandena laopidajale ja ametnikule genereeritud teate tekst, kood, staatus ja prioriteet, teadet menetleva ametniku nimi, ametniku märkused, ametniku teade laopidajale ning märge koondaruande tagasilükkamise kohta ja selle kuupäev.
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]

§ 321.   Maamaksu alusandmete register

  (1) Maamaksu alusandmete registri ametlik lühend on MARE.

  (2) Maamaksu alusandmete registrisse kantakse:
  1) maa asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse andmed (kohaliku omavalitsuse üksuse nimi, valla või linna ametiasutuse registrikood, kontaktandmed);
[RT I, 26.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  2) maksumäärad (maksumäärad sihtotstarvete ja kõlvikute kaupa, kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu asjaomase määruse number ja kuupäev);
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]
  3) maksusoodustused (maamaksuseaduse § 11 lõigetest 5 ja 6 tulenevate maksusoodustuste määrad);
  4) maaüksuse andmed (maaüksuse nimetus, katastritunnus, aadress, pindala, teave hoonestuse ja asustustiheduse kohta, sihtotstarbed, kõlvikud, maksustamishind, teave maksuvabastuste kohta);
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]
  5) maakasutuse andmed (maakasutuse kood, liik, osakaal, kinnistu registriosa number, kood riigi kinnisvararegistris);
  6) maa omaniku või maa kasutaja andmed (nimi, isiku- või registrikood, kontaktandmed, teave maksusoodustuste saamiseks esitatud avalduste kohta).
[RT I, 23.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 322.   Maamaksu määramise rakendus

  (1) Maamaksu määramise rakenduse ametlik lühend on MAAIS.

  (2) Maamaksu määramise rakendusse kantakse:
  1) maamaksu arvutamisega seotud andmed (maa nimetus, maa tunnus, kirje identifikaator, omandiosa suurus, maksumäärad, maa pindala ja hind, soodustuste summad, maamaksu summa);
  2) maksumaksja andmed (nimi, isiku- või registrikood, kontaktandmed);
  3) maksuteate andmed (maksuteate number ja koostamise kuupäev, maksumaksja personaalne viitenumber, võimalike osamaksete summad ja tasumise tähtajad, teave maksuteate kättetoimetamise kohta);
  4) maa väärtuse andmed (maaüksuse nimetus, katastritunnus, aadress, pindala, sihtotstarbed, kõlvikud, maksustamishind, maa omaniku või maa kasutaja nimi ja isiku- või registrikood, omandiosa suurus, kuvatõmmis maaüksuse asukohast kaardil).
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]

§ 323.   Makseteenuste pakkujate aruannete rakendus

  (1) Makseteenuste pakkujate aruannete rakenduse ametlik lühend on CESOP.

  (2) Makseteenuste pakkujate aruannete rakendusse kantakse andmed, mis on ette nähtud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2022/1504, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses keskse elektroonilise makseteabe süsteemi (CESOP) loomisega, et võidelda käibemaksupettuste vastu (ELT L 235, 12.09.2022, lk 19–27), lisas.
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]

§ 33.   Maksualase teabevahetuse rakendus

  (1) Maksualase teabevahetuse rakenduse ametlik lühend on FATCA/DAC2/CRS/CbC/DAC6/DAC7.

  (2) Maksualase teabevahetuse rakendusse kantakse:
  1) maksualase teabevahetuse seaduse § 82 lõike 5, § 18 lõike 3, § 203 lõike 4 ja § 2013 lõike 6 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud deklaratsioonide vormidel ette nähtud andmed;
  2) maksualase teabevahetuse seaduse § 2026 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega ette nähtud andmed.
[RT I, 10.01.2023, 4 - jõust. 13.01.2023, rakendatakse 1. jaanuarist 2023. a.]

§ 34.   Maksuarvestuse pidamise ja võlamenetluse läbiviimise rakendus

  (1) Maksuarvestuse pidamise ja võlamenetluse läbiviimise rakenduse ametlik lühend on APEX-TELLER.

  (2) Maksuarvestuse pidamise ja võlamenetluse läbiviimise rakendusse kantakse:
  1) andmed maksude määramise kohta – dokumendi liik, dokumendi number ja kuupäev, koostaja, viitenumber, sisestamise kuupäev, kommentaar, nõude liik, nõue, tululiik, summa ja maksuperiood;
  2) andmed tagastustaotluse kohta – dokumendi liik, taotluse number ja kuupäev, kinnitaja, kinnitamise kuupäev, summa, selgitus, saaja registrikood, isikukood, saaja nimi ja saaja pangakonto;
  3) andmed tagastusotsuse kohta – dokumendi number ja kuupäev, allkirjastaja, saaja registri- või isikukood, saaja nimi, saaja pangakonto number, selgitus, kättetoimetamise kanal, elektroonilise kättetoimetamise kuupäev, taotluse summa ja otsuse summa;
  4) andmed vaide kohta – vaidlustatav dokument, dokumendi number ja kuupäev, summa, kommentaar, täitmise peatamise lisamisel täitmise peatamise kehtivuse algus- ja lõppkuupäev, sisestaja, sisestamise aeg, viimane muutja, viimane muutmise aeg ja selgitus;
  5) andmed ajatamise kohta – ajatatav summa, sisestamise kuupäev, dokumendi number ja kuupäev, graafiku algus- ja lõppkuupäev, makseintervall kuudes, intressimäära vähendus, soodusintressi algus, tagatis, koostaja ja viitenumber;
  6) andmed võlamenetluse kohta – võlasaldod ja -nõuded, võlatoimingud, vastused kolmandatelt isikutelt, üleminekukorraldused, pankrotivara hulka kuuluvad pankrotinõuded, tsiviilnõuded, ajatamise taotlused ja arestid.

§ 341.   Maksukäitumise hinnangute rakendus

  (1) Maksukäitumise hinnangute rakenduse ametlik lühend on HINNANG.

  (2) Maksukäitumise hinnangute rakendusse kantakse:
  1) kesksed andmed – maksukohustuslase nimi, registri- või isikukood, asutamise kuupäev, teave võimaliku pankroti- või likvideerimismenetluse kohta, aadress, esindusõigust omava isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) tegevusala andmed – põhitegevusala nimetus ja kood, KMKR number, EORI number, AEO staatus, majandustegevuse teated ja load ning andmed selle kohta, kas maksukohustuslane on aktsiisilao või maksulao pidaja või tolliteenuse pakkuja või kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja;
  3) tegevuse tulemiandmed – toimingute ja tehingute käibe kogusumma, töötajate arv, tasutud maksusummad ning nende andmete põhjal koostatud võrdlusstatistika;
  4) andmed tehingupartnerite kohta – käibedeklaratsiooni lisa vormil „KMD INF” märgitud andmed tehingupartnerite kohta;
  5) andmed täitmata maksukohustuste kohta ja ettevõtluspiirangud – esitamata maksudeklaratsioonid, võlad ning äri- ja ettevõtluskeelud;
  6) maksukuulekuse hinnang ja maksuasjade korrasoleku hinnang;
  7) andmed maksukäitumise hinnangute rakenduse kasutamise kohta – rakenduses sisalduvate andmete töötlemist kajastav teave ning Maksu- ja Tolliameti selgitused ja teated rakenduse kasutajatele.

  (3) Lõike 2 punktis 6 sätestatut ei kohaldata mittetulundusühingutele, sihtasutustele ega füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes ei ole käibemaksukohustuslased.

  (4) Maksukäitumise hinnangute arvutamise alused sätestatakse Maksu- ja Tolliameti peadirektori käskkirjaga ning avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.
[RT I, 25.03.2020, 1 - jõust. 28.03.2020]

§ 35.   Maksumärkide andmekogu

  (1) Maksumärkide andmekogu ametlik lühend on MAIS.

  (2) Andmete kandmist maksumärkide andmekogusse tingivad toimingud ja vastavad andmekoosseisud kehtestatakse määruse lisaga 3.

§ 351.   Maksuresidentsuse rakendus

  (1) Maksuresidentsuse rakenduse ametlik lühend on MRR.

  (2) Maksuresidentsuse rakendusse kantakse:
  1) tulumaksuseaduse § 6 lõike 6 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud füüsilise isiku residentsuse määramise avalduse vormil ette nähtud andmed;
  2) andmed mitteresidentidele antud registrikoodide kohta – mitteresidendi registreerimiseks esitatud taotlusel tema kohta kajastatud teave (nimi, residendiriik ning sealne isiku- või registrikood ja aadress, sünniaeg või asutamise kuupäev ja residendiriigis käibemaksukohustuslasena registreerimise number), taotluse esitamise kuupäev, teave taotluse esitaja ja tema sidevahendite kohta (esinduse korral), väljastatud registrikood Eestis ning registrikoodi väljastamise kuupäev.
[RT I, 24.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

§ 36.   Mitterahaliste kohustuste rakendus

  (1) Mitterahaliste kohustuste rakenduse ametlik lühend on MIKO.

  (2) Mitterahaliste kohustuste rakendusse kantakse:
  1) komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1–557), artiklites 116 ja 178 sätestatud arvestuse väljavõtete ning selle määruse lisas 71-06 sätestatud protseduuri kokkuvõtte andmed;
  2) ajutise ladustamisega seonduvad andmed – vastava kande number ja kuupäev;
  3) tollilao ja vabatsooniga seonduvad andmed – vastava kande number ja kuupäev, kauba omaniku nimi, registri- või isikukood, tollilao puhul kauba statistiline väärtus ning ühendusevälise isiku nimi ja registri- või isikukood või selle puudumisel aadress;
  4) alkoholi ja energia aktsiisivabastuse loa aruandega seonduvad andmed – aktsiisivabastuse loa omaniku nimi ja registrikood, aktsiisivabastuse loa number, aktsiisivabastuse loa kehtivuse algus- ja lõppkuupäev, tehingu järjekorranumber ja kuupäev, infosüsteemis tehingu registreerimise kuupäev, võõrandatud kauba kombineeritud nomenklatuuri kood ja kogus, limiidi jääk võrreldes piirlimiidiga, aktsiisivabastuse loal nimetatud kauba ühikuna kilogramm või liiter, aktsiisivabastuse loa omanikule toimetatud kauba deklaratsiooni või saatelehe number ning võimaliku kohustuse tüüp ja periood.

§ 37.   Rahaliste ja mitterahaliste kohustuste eel- ja järelteavituse rakendus

  (1) Rahaliste ja mitterahaliste kohustuste eel- ja järelteavituse rakenduse ametlik lühend on IRIS.

  (2) Rahaliste ja mitterahaliste kohustuste eel- ja järelteavituse rakendusse kantakse:
  1) andmed isikute saabuvatest ja saabunud rahalistest ja mitterahalistest kohustustest teavitamise kohta ning asjaomaste haldusaktide koostamise kohta – esitamata ja vigased deklaratsioonid, võlad ja sidevahendid;
  2) andmed ulatuslikule isikuteringile edastatud teadete ja massteavituse kohta.

§ 38.   Raieõiguse ning metsamaterjali ostu- ja müügitehingute teatiste rakendus

  (1) Raieõiguse ning metsamaterjali ostu- ja müügitehingute teatiste rakenduse ametlik lühend on METSAINFO.

  (2) Raieõiguse ning metsamaterjali ostu- ja müügitehingute teatiste rakendusse kantakse metsaseaduse § 38 lõike 1 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud raieõiguse ning metsamaterjali müügi- ja ostutehingute teatises ette nähtud andmed.

§ 39.   Raskeveokimaksu rakendus

  (1) Raskeveokimaksu rakenduse ametlik lühend on RASKEVEOKIMAKS.

  (2) Raskeveokimaksu rakendusse kantakse:
  1) andmed veoauto omaniku, kasutaja või valdaja kohta – nimi ja registri- või isikukood;
  2) andmed veoauto ja haagise kohta – veoauto registreerimismärgi andmed, veoauto registri- või täismass, autorongi koosseisus olevate haagiste telgede arv ja haagiste suurim mass, veoauto mark, veoauto veotelje vedrustuse tüüp, veoauto telgede arv, veoauto registreerimise, registrikande muutmise või kustutamise kuupäev, raskeveokimaksu tasumise tähtpäev ja tasumisele kuuluv maksusumma.

§ 40.   Postipakkide ja reisijate lihtsustatud deklaratsioonide süsteem

  (1) Postipakkide ja reisijate lihtsustatud deklaratsioonide süsteemi ametlik lühend on SMARTDECL.

  (2) Postipakkide ja reisijate lihtsustatud deklaratsioonide süsteemi kantakse:
  1) komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/2446 lisa B veergudes H7 ja I1 nimetatud andmed;
  2) komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558–893), artiklis 217 nimetatud andmed;
  3) tolliseaduse § 27 lõike 1 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega ette nähtud andmed, mis kantakse tollideklaratsioonile kauba vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuril.
[RT I, 01.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

§ 41.   Reklaamimaksu rakendus

  (1) Reklaamimaksu rakenduse ametlik lühend on SALESTAX.

  (2) Reklaamimaksu rakendusse kantakse valla- või linnavolikogu määrusega kehtestatud reklaamimaksu maksudeklaratsiooni vormil ette nähtud andmed, samuti maksuotsuse andmed juhtudel, mil Maksu- ja Tolliamet ning valla- või linnavalitsus on sõlminud halduslepingu selle kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil kehtestatud reklaamimaksu kogumiseks ja haldamiseks.

§ 42.   Riiginõuete arvestusse kaasamise rakendus

  (1) Riiginõuete arvestusse kaasamise rakenduse ametlik lühend on NAP.

  (2) Riiginõuete arvestusse kaasamise rakendusse kantakse:
  1) e-toimikust saadud dokumentide andmed – link dokumendile, dokumendi liik, number ja kuupäev, dokumendi koostanud asutus, koostaja ja kinnitaja ning asja number ja dokumendi sisestamise kuupäev;
[RT I, 03.04.2024, 2 - jõust. 01.05.2024]
  2) Ametlike Teadaannete infosüsteemist saadud dokumentide andmed – dokumendi liik, number ja kuupäev, dokumendi koostanud asutus ja koostaja ning asja number ja dokumendi sisestamise kuupäev;
  3) Patendiameti infosüsteemist saadud dokumentide andmed – dokumendi liik, number ja kuupäev, dokumendi koostanud asutus ja koostaja ning asja number ja dokumendi sisestamise kuupäev;
  4) äri- ja ühinguregistri infosüsteemist saadud dokumentide andmed – link registriosakonna trahvimäärusele, dokumendi liik, number ja kuupäev, dokumendi koostanud asutus ja koostaja ning asja number ja dokumendi sisestamise kuupäev;
  5) kinnistusraamatust saadud dokumentide andmed – dokumendi liik, number ja kuupäev, dokumendi koostanud asutus ja koostaja ning asja number ja dokumendi sisestamise kuupäev;
  6) maksekäsu infosüsteemist saadud dokumentide andmed – link dokumendile, dokumendi liik, number ja kuupäev, dokumendi koostanud asutus, koostaja ja kinnitaja ning kohtuasja number ja dokumendi sisestamise kuupäev;
  7) täitemenetlusregistrist ja kohtutäiturite infosüsteemidest saadud dokumentide andmed – dokumendi liik, number ja kuupäev, dokumendi koostanud asutus ja koostaja ning kohtuasja number, täiteasja number ja dokumendi sisestamise kuupäev;
  71) kaitseväekohustuslaste registrist saadud dokumentide andmed – link dokumendile, dokumendi liik, number ja kuupäev, dokumendi koostaja ning asja number;
[RT I, 03.04.2024, 2 - jõust. 01.05.2024]
  8) nõude registreerimise andmed – nõude subjekt ja liik ning nõude määranud asutus, dokumendi kuupäev, nõude alusdokumendi jõustumise kuupäev ja tasumise tähtpäev, summa ja saldo, kas nõue on tasumisgraafikus, kas nõude täitmine on peatatud, kas nõude täitetoimingud on peatatud, viitenumber, solidaarselt vastutav isik, selgitus, nõude subjekti registri- või isikukood, alaealise vanema, eestkostja või kasvatusasutuse andmed, kui nõude täitmise eest vastutavad eelnimetatud isikud, vastutuse alguse ja lõpu kuupäev, nõude subjekti kontaktandmed ning elatisabi nõudel elatisabi saaja nimi ja isikukood.
[RT I, 26.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 421.   Sisenemisformaalsuste rakendus

  (1) Sisenemisformaalsuste rakenduse ametlik lühend on NES.

  (2) Sisenemisformaalsuste rakendusse kantakse:
  1) liiduväliste riikidega toimuva kaubavahetuse puhul – komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/2446 lisa B veergudes F ja G nimetatud andmed;
  2) Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kaubavahetuse puhul – tolliseaduse § 9 alusel andmete esitaja registrikood ja nimi, kauba viitenumber, kauba kirjeldus ja brutokaal, kauba väärtus (sellekohase teabe olemasolu korral), kauba saatja ja saaja nimi ning kontaktandmed.
[RT I, 24.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

§ 43.   Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem

  (1) Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektroonilise süsteemi ametlik lühend on SADHES.

  (2) Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektroonilisse süsteemi kantakse:
  1) alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 45 lõike 14 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud siseriiklikel aktsiisikauba saatedokumentidel ette nähtud andmed;
  2) alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 45 lõike 15 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega LRM-saatelehele kantavad andmed.
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 13.02.2023]

§ 44.   Sularaha deklaratsiooni süsteem

  (1) Sularaha deklaratsiooni süsteemi ametlik lühend on SDS.

  (2) Sularaha deklaratsiooni süsteemi kantakse andmed, mis on ette nähtud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/776, millega kehtestatakse teatavate vormide näidised ning tehnilised normid tõhusaks teabevahetuseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1672, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli (ELT L 167, 12.5.2021, lk 6–38).
[RT I, 26.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 45.   Sularahamakse registreerimise ja kaardimakse teostamise rakendus

  (1) Sularahamakse registreerimise ja kaardimakse teostamise rakenduse ametlik lühend on MTA KASSA.

  (2) Sularahamakse registreerimise ja kaardimakse teostamise rakendusse kantakse andmed Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas tasutud sularaha sissemakse ning sellega seonduva paranduskviitungi, inkassatsiooni ja kaardimakse kohta.

§ 46.   Tagatiste haldamise rakendus

  (1) Tagatiste haldamise rakenduse ametlik lühend on GARA/TAGATISED.

  (2) Tagatiste haldamise rakendusse kantakse:
  1) andmed Maksu- ja Tolliameti määratud tagatissummade kohta – dokumendi number, kuupäev ja koostaja, summa ning viitenumber;
  2) andmed esitatud tagatiste kohta – deposiidina tasutud summa ja selle laekumise kuupäev, käendaja, käendusdokumendi number, kuupäev, summa ja kehtivusperiood ning pandilepingu number, kuupäev, summa ja pandi ese;
  3) andmed tollideklaratsioonil deklareeritud maksude tagamise kohta – tollideklaratsiooni number, tolliprotseduur, tagatise broneeringu kuupäev ja summa, tollivõla limiit, üldtagatise tase, toimingukoefitsient ning tagatise broneeringu lõpetamise kuupäev.
[RT I, 01.06.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

§ 47.   Tollideklaratsioonide tasumise lihtsustamise rakendus

  (1) Tollideklaratsioonide tasumise lihtsustamise rakenduse ametlik lühend on KOONDVIITENUMBER.

  (2) Tollideklaratsioonide tasumise lihtsustamise rakendusse kantakse:
  1) koondviitenumbri moodustamise aeg;
  2) moodustatud koondviitenumber;
  3) koondviitenumbriga tasumiseks valitud tollideklaratsioonide tasumata maksusumma;
  4) tollideklaratsiooni number;
  5) tollideklaratsioonil märgitud saaja;
  6) tasumata maksusumma;
  7) tasumise tähtpäev;
  8) tollideklaratsiooni viitenumber.

§ 48.   Ekspordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteem
[RT I, 10.03.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (1) Ekspordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi ametlik lühend on COMPLEX.
[RT I, 10.03.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (2) Ekspordi tollideklaratsioonide töötlemise süsteemi kantakse:
[RT I, 10.03.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  1) komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2016/341 9. lisa liidetes A ja C1 nimetatud andmed;
  2) tolliseaduse § 48 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud varude teate andmeelemendid.

§ 49.   Tolli-, aktsiisi- ja käibemaksu valdkonna lubade süsteem

  (1) Tolli-, aktsiisi- ja käibemaksu valdkonna lubade süsteemi ametlik lühend on LUBA.

  (2) Tolli-, aktsiisi- ja käibemaksu valdkonna lubade süsteemiga hõlmatud lubade loetelu ning vastavad andmekoosseisud kehtestatakse määruse lisaga 5.

§ 50.   Tollikontrolli ülesannete lahendamise süsteem

  (1) Tollikontrolli ülesannete lahendamise süsteemi ametlik lühend on TOTS2.

  (2) Tollikontrolli ülesannete lahendamise süsteemi kantakse:
  1) andmed esmase kontrollitoimingu kohta – üldteave, kontrollitavad isikud ja sõidukid, märge röntgeni kasutamise kohta, märge eriväljaõppega teenistuskoera kasutamise kohta, teenistuskoera nimi ja tema väljaõppe valdkond;
  2) andmed kontrolliülesande kohta – üldteave, kontrolliobjekt, seotud isikud ja sõidukid, asjaomased dokumendid ning tegevusjuhised ametnikule;
  3) andmed läbivaatuse akti kohta – üldteave, läbivaatuse koht, aeg, kirjeldus ja muud menetluslikud asjaolud, läbivaatuse objekt, seotud isikud ja sõidukid, nende liikumissuund ning asjaomased dokumendid;
  4) andmed eksperdiarvamuse küsimise kohta – ained ja esemed, mille kohta arvamust küsitakse, ainete ja esemete asukoht, ekspertiisi tegija, eksperdile esitatavad küsimused, eksperdile esitatavad dokumendid ning saabunud eksperdiarvamus;
  5) andmed proovivõtmise protokolli kohta – proovivõtu koht, aeg, meetod ja muud menetluslikud asjaolud ning proovivõtu objekt;
  6) andmed kauba riigi omandisse ülekandmise kohta – seotud isikud, kaup ning teave kauba riigi omandisse ülekandmise ja kauba faktilise üleandmise kohta;
  7) andmed kauba üleandmise akti kohta – seotud isikud, kaup, üleandmise koht, aeg, meetod ja muud menetluslikud asjaolud;
  8) andmed hoiustamise taotluse kohta – seotud isikud, kaup, kauba hoiustamise tähtaeg ning teave kauba tagastamise või kaubast loobumise kohta;
  9) andmed tooteohutuse teate kohta – üldteave, seotud isikud, kaup, pöördumine turujärelevalve asutuse poole, asjaomased dokumendid ja turujärelevalve asutuse otsus;
  10) andmed maksuotsuse kohta – seotud isikud, kaup, tollideklaratsiooni andmed, menetluskäik ja muud menetluslikud asjaolud ning määratud maksud või teave maksumenetluse lõpetamise kohta makse määramata;
[RT I, 26.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  11) andmed tollimaksu tagasimaksmise otsuse kohta – seotud isikud, kaup, tollideklaratsiooni andmed, taotluse põhjendus ja muud menetluslikud asjaolud, tagastatav maksusumma ning asjaomased dokumendid;
[RT I, 26.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  12) andmed tollimaksu vähendamise otsuse kohta – seotud isikud, kaup, tollideklaratsiooni andmed, taotluse põhjendus ja muud menetluslikud asjaolud, vähendatav maksusumma ning asjaomased dokumendid.
[RT I, 26.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 51.   Transiidi andmevahetuse süsteem

  (1) Transiidi andmevahetuse süsteemi ametlik lühend on NCTS.

  (2) Transiidi andmevahetuse süsteemi kantakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/2446 lisa B veergudes D1, D2 ja D4 nimetatud andmed.
[RT I, 01.06.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

§ 52.   Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni rakendus

  (1) Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni rakenduse ametlik lühend on TSD.

  (2) Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni rakendusse kantakse tulumaksuseaduse § 40 lõigete 5 ja 6, § 50 lõike 9, § 521 lõike 14, § 54 lõike 3, § 56 lõike 3, § 561, § 562 lõike 2, § 563, § 564 lõike 2, § 565 ja § 571 lõike 6, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7, töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 2 ning kogumispensionide seaduse § 11 lõike 12 punktide 1 ja 2 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud deklaratsioonide ja tõendite vormidel ette nähtud andmed.
[RT I, 26.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 53.   Töötamise register

  (1) Töötamise registri ametlik lühend on TÖR.

  (2) Maksukorralduse seaduse § 202 lõikes 2 ning § 251 lõigetes 4 ja 5 nimetatud isikute kohta kantakse töötamise registrisse:
  1) tööd tegeva isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) maksukorralduse seaduse § 251 lõike 4 punktis 16 nimetatud isiku puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood, isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  3) isikukoodi puudumisel kuni viiepäevase töötamise korral sünniaeg;
  4) tööd võimaldava isiku registri- või isikukood ja nimi;
  5) töötamise alustamise kuupäev;
  6) maksukorralduse seaduse § 251 lõikes 4 või 5 nimetatud töötamise liik;
  7) ametinimetus ja töökoha aadress, kui tegemist on kolmanda riigi kodakondsust või määratlemata kodakondsust omava isikuga, kes elab Eestis töötamist lubava tähtajalise elamisloa alusel, või kolmanda riigi kodakondsust või määratlemata kodakondsust omava isikuga, kes viibib Eestis viisa või viisavabaduse alusel ja kellel on õigus lühiajaliselt Eestis töötada;
  8) töötamise peatumise algus- ja lõppkuupäev ning peatumise alus;
  9) töötamise lõpetamise kuupäev ja alus;
  10) teave riigikaitselise töökohustuse kohta;
  11) tööaja määr;
  12) tööd tegeva isiku ametinimetus vastavalt riigisisesele ametite klassifikaatorile või selle puudumisel vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni rahvusvahelisele ametite klassifikaatorile 2008 (ISCO-08), klassifikaatorites sobiva klassifikatsiooni puudumisel lähim ametikoht, lähtudes tööülesannete sisust;
  13) töökoha asukoht.

  (3) Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvas valitsusasutuses või hallatavas riigiasutuses tööd tegeva isiku puhul kantakse töötamise registrisse tööd võimaldava isikuna ministeerium, kelle valitsemisalasse kuulub valitsusasutus või hallatav riigiasutus, kus tööd tegev isik töötab.

  (4) Lõike 2 punktides 11–13 sätestatut ei kohaldata maksukorralduse seaduse § 202 lõikes 2 ega § 251 lõike 4 punktides 2, 3, 16 ja 17 nimetatud isikute ning Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvas valitsusasutuses või hallatavas riigiasutuses tööd tegeva isiku töötamise registreerimisel.

§ 531.   Töövõtuahela ja töötamise kestuse andmekogu

  (1) Töövõtuahela ja töötamise kestuse andmekogu ametlik lühend on TTKI.

  (2) Töövõtuahela ja töötamise kestuse andmekogusse kantakse lõigetes 3–8 nimetatud andmed, võttes arvesse lõikes 9 sätestatud erandeid.

  (3) Peatöövõtja esitab või kinnitab vähemalt kolm tööpäeva enne aruandluskohustusega hõlmatud ehitustööde alustamist ehitise ja ehitustööde kohta järgmised andmed:
  1) peatöövõtja nimi ja registri- või isikukood või selle puudumise korral mitteresidendi kood, samuti residendiriik, aadress ning KMKR number või VAT number;
  2) ehitise nimetus, aadress ja tunnus;
  3) ehitustööde liik;
  4) ehitustööde ehitisregistri kood ja vastava dokumendi number, teede ehitamise puhul Transpordiameti TarkTee rakenduse kood;
  5) ehitustööde alustamise kuupäev ja ehitustööde eeldatav lõpetamise kuupäev ning ehitustööde lõppemisel tööde tegelik lõpetamise kuupäev;
  6) ehitustööde tellija nimi ja registri- või isikukood või selle puudumise korral mitteresidendi kood, samuti tema residendiriik, aadress, kontaktandmed ja KMKR number või VAT number;
  7) ehitusobjekti eest vastutava isiku nimi ja isikukood või selle puudumise korral mitteresidendi kood või sünniaeg, isiku roll (objektijuht, projektijuht või muu), tema tööandja, kui see on erinev peatöövõtjast, samuti tema residendiriik, kodakondsus ja kontaktandmed;
  8) kui ehitise üle tehakse omanikujärelevalvet, esitab peatöövõtja kokkuleppel tellijaga omanikujärelevalve tegija nime ja registri- või isikukoodi või selle puudumise korral mitteresidendi koodi, residendiriigi, aadressi, kontaktandmed ja KMKR numbri või VAT numbri;
  9) riigihanke objekti korral riigihanke viitenumber;
  10) kokkuleppe korral ehitustööde tellijaga märge selle kohta, kas ehitusobjekti puhul on tegemist riigikaitselise ehitisega või julgeolekuasutuse ehitisega;
  11) elektroonilise registreerimissüsteemi tüüp, kirjeldus ja identifitseerimistähis;
  12) märge mitmel lähestikku asuval ehitusobjektil ühtse registreerimissüsteemi rakendamise kohta;
  13) soovi korral andmed ehitustööde eeldatava maksumuse kohta, kui tegemist ei ole riigihanke objektiga.

  (4) Ehitusettevõtja esitab ehitustöid tegeva alltöövõtja kohta järgmised andmed:
  1) alltöövõtja nimi ja registri- või isikukood või selle puudumise korral mitteresidendi kood või sünniaeg;
  2) alltöövõtja residendiriik, aadress ja kontaktandmed, samuti KMKR number või VAT number, kui need on olemas.

  (5) Ehitusettevõtja esitab enne aruandluskohustusega hõlmatud ehitustööde alustamist andmed tema tellimisel tehtavate ehitustööde liigi kohta.

  (6) Ehitusettevõtja, ehitustööde tellija ja omanikujärelevalve tegija esitavad soovi korral oma esindaja või kontaktisiku nime ja registri- või isikukoodi või selle puudumise korral mitteresidendi koodi.

  (7) Ehitusettevõtja esitab ehitustöid tegeva füüsilise isiku kohta järgmised andmed:
  1) isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumise korral mitteresidendi kood või sünniaeg;
  2) isikuga seotud muude tuvastusvahendite numbrid;
  3) välisriigi residendi puhul lisaks tema ametinimetus ja töökoormus, residendiriik ja kodakondsus, isikut tõendava dokumendi number ning märge selle kohta, kas isik on lähetatud töötaja või renditöötaja;
  4) ehitustöid tegeva renditöötaja puhul lisaks renditööandja nimi, residendiriik ja registri- või isikukood või selle puudumise korral mitteresidendi kood või sünniaeg.

  (8) Peatöövõtja esitab ehitusplatsil viibimise aja kohta järgmised andmed:
  1) üks kord päevas iga isiku eelneval päeval ehitusplatsil viibimise summeeritud aeg;
  2) kuni kolm korda nädalas isikustamata kujul iga isiku eelneval perioodil ehitusplatsile sisenemise ja sealt väljumise kellaaeg;
  3) ehitusplatsil viibimise aeg vastavalt punktidele 1 ja 2 isikustamata kujul isikute kohta, kes viibisid ehitusplatsil seoses muude tööülesannetega või külastajana ja kes ehitustöid ei teinud.

  (9) Riigisaladuse ning riigikaitselise ehitise ja julgeolekuasutuse ehitisega seotud teabe kaitse tagamise eesmärgil kehtivad nende ehitiste ehitustöödega seotud andmete koosseisu ja esitamise kohta järgmised erandid:
  1) kui ehitustööde tellija on Siseministeeriumi valitsemisala valitsusasutus või hallatav riigiasutus, võib kanda ehitustööde tellijana andmekogusse Siseministeeriumi;
  2) kui ehitustööde tellija on Kaitseministeeriumi valitsemisala valitsusasutus või hallatav riigiasutus või Kaitseliit, võib kanda ehitustööde tellijana andmekogusse Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse;
  3) ehitusplatsil viibinud isiku kohta andmeid maksukorralduse seaduse § 2511 lõike 1 punktides 2 ja 3 ning lõikes 2 sätestatud korras ei koguta ning andmekogusse ei kanta;
  4) lõikes 3 nimetatud andmete esitamisel lähtutakse nende andmete ehitisregistris avaldamise piirangutest;
  5) ehitusplatsile lubatud tööd tegevaid isikuid ära ei märgita;
  6) tellija tagab teabe esitamise Maksu- ja Tolliametile selle kohta, kas ehitusobjekti puhul on tegemist riigikaitselise ehitisega või julgeolekuasutuse ehitisega.

  (10) Maksu- ja Tolliamet täidab käesolevas paragrahvis nimetatud andmestiku võimalikult suures ulatuses tema käsutuses olevate andmete alusel.
[RT I, 28.11.2023, 1 - jõust. 01.12.2023]

§ 54.   Vedelkütuse aruannete elektroonse esitamise ja töötlemise süsteem
[Kehtetu - RT I, 10.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

§ 55.   Väljumise manifesti süsteem

  (1) Väljumise manifesti süsteemi ametlik lühend on OMF.

  (2) Väljumise manifesti süsteemi kantakse tolliseaduse § 23 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud meretranspordivahendiga Eestist välja toimetatava kauba manifestis ja õhutranspordivahendiga Eestist välja toimetatava kauba manifestis ette nähtud andmed.

§ 56.   Ühendusesisese käibe aruande rakendus

  (1) Ühendusesisese käibe aruande rakenduse ametlik lühend on VD/VDP.

  (2) Ühendusesisese käibe aruande rakendusse kantakse käibemaksuseaduse § 28 lõike 4 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud ühendusesisese käibe aruandes ja ühendusesisese käibe muutmise aruandes ette nähtud andmed.

3. peatükk Andmete töötlemine 

1. jagu Andmete töötlemise korraldus 

§ 57.   Andmete kandmine registrisse

  (1) Registri alusandmed võib esitada digitaalsel kujul või paberkandjal. Andmeid säilitatakse digitaalsel kujul. Paberkandjal esitatud alusdokumendid digiteeritakse ja kantakse digitaalsel kujul registrisse. Pärast andmete registrisse kandmist tagastatakse paberkandjal dokumendid nende esitajale või hävitatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktiga on ette nähtud nende säilitamine.

  (2) Arvestust andmete registrisse vastuvõtmise üle peab volitatud töötleja.

  (3) Andmete vastuvõtmisel registreeritakse andmete vastuvõtmise aeg, andmete esitaja, dokumendi tüüp, registreerimiskande tegija ja registreerimise aeg.

  (4) Andmeandja vastutab tema esitatud andmete õigsuse eest nende esitamise ajal. Maksu- ja Tolliamet vastutab registrisse kantud andmete vastavuse eest andmeandja esitatud andmetele.

§ 58.   Andmeallikad

  (1) Andmeid saab register:
  1) registri subjekti enda käest;
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]
  2) kolmandatelt isikutelt ja asutustelt õigusaktis sätestatud juhtudel, samuti juhul, kui kolmandad isikud ja asutused esitavad andmeid vabatahtlikult või registri subjekti nõusolekul;
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]
  3) teistest riigi infosüsteemi kuuluvatest andmekogudest;
  4) Maksu- ja Tolliametilt ameti põhimääruses sätestatud ülesannete täitmisel;
  5) välisriikide või jurisdiktsioonide maksu- ja tolliasutustelt ning rahvusvahelistelt organisatsioonidelt rahvusvahelises lepingus sätestatud alustel.
[RT I, 10.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

  (2) Üldandmete andmestikku laekuvad andmed kõigist lõikes 1 nimetatud allikatest.

  (3) Registri subjekti enda käest saavad andmeid §-des 7, 8, 91, 12–16, 18, 19, 21–221, 24, 27–32, 323, 33, 341, 35–36, 38, 40, 41, 421, 43, 44, 46, 48–531, 55 ja 56 nimetatud alamregistrid.
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]

  (4) Kolmandatelt isikutelt ja asutustelt õigusaktis sätestatud juhtudel, samuti juhul, kui kolmandad isikud ja asutused esitavad andmeid vabatahtlikult või registri subjekti nõusolekul, saavad andmeid §-des 8, 91, 11, 12, 14–19, 22, 221, 23, 25, 28–30, 32–33, 341, 35, 38, 39, 41, 421, 44, 46, 48, 50–531 ja 55 nimetatud alamregistrid.
[RT I, 28.11.2023, 1 - jõust. 01.12.2023]

  (5) Teistest riigi infosüsteemi kuuluvatest andmekogudest saavad andmeid §-des 91, 10, 12, 14, 16, 19, 211, 22, 222, 24, 29, 31–322, 341, 40, 42, 48, 50, 51, 53, 531 ja 55 nimetatud alamregistrid.
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.03.2024]

  (6) Maksu- ja Tolliameti põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise tulemusel saavad andmeid §-des 6, 91, 10, 12, 14–16, 18, 20, 22–222, 24, 26, 28–32, 34, 341, 37, 42, 421, 44–51 ja 55 nimetatud alamregistrid.
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.03.2024]

  (7) Välisriikide või jurisdiktsioonide maksu- ja tolliasutustelt ning rahvusvahelistelt organisatsioonidelt saavad rahvusvahelises lepingus sätestatud alustel andmeid §-des 6, 8, 91–12, 15–18, 22–222, 33, 421, 44, 48–52 ja 55 nimetatud alamregistrid.
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.03.2024]

§ 59.   Koodtähised

  (1) Juriidilise isiku, riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse või muu õigusliku moodustise registreerimisel seadusest tuleneval alusel antakse talle registrikood. Selle pikkus on kaheksa sümbolit ja formaat:
  1) 6 + unikaalne kood registris + kontrolljärk;
  2) unikaalne kood registris pikkusega viis sümbolit;
  3) meetodiga 7-3-1 arvutatud kontrolljärk ühe sümbolina.

  (2) Füüsilise isiku registreerimisel seadusest tuleneval alusel antakse talle registrikood, mille pikkus on 11 sümbolit ja formaat on:
  1) A + unikaalne kood registris + kontrolljärk;
  2) unikaalne kood registris pikkusega üheksa sümbolit;
  3) meetodiga 7-3-1 arvutatud kontrolljärk ühe sümbolina.

  (3) Käibemaksukohustuslase registreerimisel antakse talle KMKR number, mille pikkus on 11 sümbolit ja formaat on:
  1) EE + unikaalne kood registris + kontrolljärk;
  2) unikaalne kood registris pikkusega kaheksa sümbolit;
  3) meetodiga 7-3-1 arvutatud kontrolljärk ühe sümbolina.

  (4) Isikule väljastatav EORI number koosneb EE-prefiksist ja tema registri- või isikukoodist.

§ 60.   Andmete parandamine

  (1) Kui andmeandja või andmete töötleja avastab puudulikud või ebaõiged andmed, võtab ta tarvitusele vajalikud meetmed nende täiendamiseks või parandamiseks.

  (2) Registri subjektil on õigus nõuda andmete töötlejalt ebaõigete andmete parandamist. Kui registri subjekti nõudmine on põhjendatud, parandab andmete töötleja registri subjekti ebaõiged andmed viivitamata. Kui registri subjekti nõudmine ei ole põhjendatud, keeldub andmete töötleja andmete parandamisest, põhjendades keeldumist kirjalikult.
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]

§ 61.   Andmetele juurdepääsu tingimused

  (1) Juurdepääs registri andmetele võimaldatakse registri kasutamise õiguse andmise, andmete avaldamise või Maksu- ja Tolliametilt andmete edastamisega. Juurdepääs on tasuta.

  (2) Registri andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88), avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega. Juurdepääs võimaldatakse tolliseadustikus, maksukorralduse seaduses või muus seaduses sätestatud korras ja ulatuses.

  (21) Maksuhaldur võib maksukohustuslase taotlusel tema kohta käivaid maksukäitumise hinnanguid:
  1) edastada Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas automatiseeritult maksukohustuslase määratud kolmandatele isikutele ja asutustele;
  2) avaldada määratlemata hulgale isikutele Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas ning Maksu- ja Tolliameti veebilehel.
[RT I, 10.07.2021, 1 - jõust. 13.07.2021]

  (3) Register on piiratud juurdepääsuga ametialaseks kasutamiseks, välja arvatud õigusaktiga sätestatud erandjuhud. Ametialase kasutamise eesmärgil on registrile juurdepääsu õigus vaid selgelt kindlaks määratud teenistus- või tööülesande täitmiseks.

  (4) Registri kasutamise õigus väljaspool Maksu- ja Tolliametit ametialase kasutamise eesmärgil eeldab andmete töötlemise lepingu sõlmimist Maksu- ja Tolliametiga. Lepingus kajastatakse vähemalt andmete kasutamise eesmärk, väljastatavate andmete loetelu, maht ja väljastamise kord, andmetele juurdepääsu tehnilised lahendused ning meetmed andmete kaitsmiseks.

  (5) Registri kasutamise õiguse annab ja selle äravõtmise otsustab Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud isik, lähtudes õigusaktides sätestatud alustest ja korrast.

§ 62.   Andmetele juurdepääsu erisused

  (1) Registrist võib väljastada:
  1) registri subjektile tema kohta käivaid andmeid;
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]
  2) registri subjekti kohta käivaid andmeid kolmandatele isikutele ja asutustele registri subjekti kirjalikul nõusolekul ja teadmisel;
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]
  21) maksukäitumise hinnangute andmeid § 61 lõikes 21 sätestatud alustel;
[RT I, 10.07.2021, 1 - jõust. 13.07.2021]
  3) maksukorralduse seaduse §-s 27 sätestatud avalikke andmeid;
  4) andmeid maksukorralduse seaduse §-des 28–30 sätestatud alustel;
  5) Eesti tollitariifistiku avalikke andmeid;
  6) e-tolli andmeid valitsusasutustele vastavalt lõikele 3 ning Euroopa Liidu liikmesriigi maksu- ja tolliasutustele, Euroopa Komisjonile ja rahvusvahelisele organisatsioonile tollialastes õigusaktides sätestatud korras;
  7) kütuse käitlemise andmekogu andmeid vedelkütuse seaduse § 51 lõikes 6 sätestatud alustel;
  8) hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja andmeid §-s 67 sätestatud alustel;
  9) töövõtuahela ja töötamise kestuse andmekogu andmeid §-s 711 sätestatud alustel.
[RT I, 28.11.2023, 1 - jõust. 01.12.2023]

  (11) Tolliformaalsuste käigus e-tolli andmete esitamisel võib kasutada isiku enda poolt eelnevatele deklaratsioonidele kantud ja registris olevaid asjaomase registri subjekti andmeid.
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]

  (2) Lõike 1 punktis 2 sätestatud juhtudel väljastatakse andmeid kirjaliku järelepärimise alusel. Kui järelepärimise on esitanud kolmas isik või asutus, peab järelepärimisele olema lisatud registri subjekti allkirjastatud nõusolek tema kohta registrisse kantud andmete avaldamiseks. Nõusolekus peavad olema märgitud andmed, mida registri subjekt lubab avaldada. Juriidilise isiku või asutuse nõusoleku peab olema allkirjastanud isik või asutuse juht või tema volitatud isik. Volitatud isiku järelepärimisele peab olema lisatud volikiri.
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]

  (3) Juurdepääs e-tolli andmetele on järgmistel valitsusasutustel neile seadusega pandud ülesannete täitmise korras ja ulatuses:
  1) Transpordiametil §-s 48 nimetatud alamregistri andmetele;
[RT I, 01.06.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]
  11) Põllumajandus- ja Toiduametil ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametil §-des 91 ja 48 nimetatud alamregistrite andmetele;
[RT I, 01.06.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]
  2) Statistikaametil §-s 11 nimetatud alamregistri andmetele;
  3) Rahapesu Andmebürool §-des 91, 12, 14, 22, 31, 36, 421 ja 44 nimetatud alamregistrite andmetele;
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]
  4) julgeolekuasutustel §-s 5 nimetatud alamregistrite andmetele.
[RT I, 10.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

  (4) Maksumärkide andmekogu andmeid võib avaliku päringu tegijale teha kättesaadavaks vaid alkoholi nimetuse, etanoolisisalduse ja müügipakendis sisalduva koguse kohta ning alkoholi tarbimisse lubamise kuupäeva kohta.

§ 63.   Andmete säilitamine ja hävitamine

  (1) Üldandmeid säilitatakse kümme aastat pärast füüsilise isiku surma või juriidilise isiku õigusvõime lõppemist.

  (2) Andmete säilitamise tähtaeg on alamregistrite kaupa järgmine:
  1) üks kalendriaasta – §-s 21 nimetatud alamregistri andmete puhul;
  11) kolm kalendriaastat – §-s 323 nimetatud alamregistri andmete puhul;
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]
  2) viis kalendriaastat – §-des 15, 17, 341 ja 44 nimetatud alamregistrite andmete puhul;
[RT I, 26.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  3) seitse kalendriaastat – §-des 6, 91–14, 18, 211–25, 28, 29, 31, 321, 322, 33, 34, 351–38, 40–421, 45–51, 53, 531 ja 55 nimetatud alamregistrite andmete puhul;
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]
  4) kümme kalendriaastat – §-des 8, 16, 19, 20, 26, 30, 32, 35, 39, 43 ja 56 nimetatud alamregistrite andmete puhul;
  5) kakskümmend kalendriaastat – §-des 7 ja 27 nimetatud alamregistrite andmete puhul;
  6) seitsekümmend viis kalendriaastat – §-s 52 nimetatud alamregistri andmete puhul.

  (21) Põhjendatud juhtudel võib Maksu- ja Tolliamet pikendada §-s 44 nimetatud alamregistrisse kantud andmete säilitamise tähtaega kuni kolme aasta võrra.
[RT I, 26.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (3) Lõike 2 punktis 1 nimetatud juhul hakkab andmete säilitamise tähtaeg kulgema isiku hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirjast kustutamisest arvates. Lõike 2 punktides 11–6 nimetatud juhtudel hakkab andmete säilitamise tähtaeg kulgema andmete registrisse kandmisest arvates. Eelöeldu ei kehti §-s 53 nimetatud alamregistri andmete puhul, mil andmete säilitamise tähtaeg hakkab kulgema isiku surmast arvates.
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]

  (31) Registri subjektile väljastatud loa või muu antud õiguse kohta käivate andmete säilitamise tähtaeg hakkab kulgema vastava õiguse lõppemisest arvates.
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]

  (4) Andmed hävitatakse nende säilitamise tähtaja möödumisele järgneva kalendriaasta jooksul.

  (5) Andmed hävitatakse Maksu- ja Tolliameti teabehalduse korra kohaselt.
[RT I, 01.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

2. jagu Hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja andmete töötlemine 

§ 64.   Alusdokumendid, andmete esitamine ja nimekirja kandmine

  (1) Andmed kantakse hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja (edaspidi käesolevas jaos nimekiri) andmeandja kirjaliku avalduse ja lõikes 3 nimetatud lisa alusel:
  1) Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos;
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]
  2) õnnemängu või toto mängukohas.

  (2) Kirjaliku avalduse paberkandjal vastu võtnud isik kontrollib esitatud andmeid isikut tõendava dokumendi alusel ja tuvastab andmeandja isikusamasuse.

  (3) Avaldusele lisab andmeandja isikut tõendava dokumendi fotoga lehe koopia. Kui andmeandjal on mitu kehtivat isikut tõendavat dokumenti, millele kantud isikunime kirjapilt erineb, täidab andmeandja eraldi avalduse iga erineva isikunime kirjapildi kohta.

  (4) Lisaks lõikes 1 sätestatule on hasartmängu mängimise piirangut võimalik seada Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonnas või saates digitaalselt allkirjastatud avalduse elektronpostiga Maksu- ja Tolliametile.
[RT I, 26.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (5) Kui andmevahetust ei ole võimalik teostada riigi infosüsteemi andmevahetuskihi nõuetele vastavalt, esitab hasartmängu korraldaja viivitamata nimekirja kandmise avalduse koopia Maksu- ja Tolliameti elektronposti aadressile [email protected]. Avaldus koos lõikes 3 nimetatud lisaga edastatakse Maksu- ja Tolliametile viivitamata posti teel.

  (6) Andmeandja kantakse nimekirja kahe tööpäeva jooksul pärast avalduse esitamist Maksu- ja Tolliametile või avalduse koopia laekumist elektronposti aadressile [email protected].

§ 65.   Nimekirja kantud andmete muutmine

  (1) Nimekirja kantud ebaõigete või puudulike andmete avastamise korral on andmeandja kohustatud teavitama Maksu- ja Tolliametit ebaõigetest või puudulikest andmetest ja esitama õiged andmed viivitamata, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva andmete ebaõigsusest või puudulikkusest teadasaamisest arvates.

  (2) Hasartmängu korraldaja võib teavitada Maksu- ja Tolliametit kahtlusest nimekirja kantud andmete õigsuses. Maksu- ja Tolliamet võib teha andmeandjale järelepärimisi nimekirja kantud või esitatud andmete õigsuse kohta.

  (3) Maksu- ja Tolliamet teeb vajalikud muudatused nimekirjas § 64 lõikes 6 sätestatud tähtaja jooksul.

  (4) Avalduse andmete nimekirjast kustutamiseks saab esitada Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos või Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna vastava teenuse kaudu või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile [email protected] pärast hasartmänguseaduse § 39 lõike 5 punktis 4 nimetatud tähtaja möödumist.
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.01.2024]

  (5) Andmeandja kustutakse nimekirjast kahe tööpäeva jooksul pärast sellekohase avalduse esitamist Maksu- ja Tolliametile.

§ 66.   Andmete üle arvestuse pidamine ning andmete ja alusdokumentide hävitamine

  (1) Maksu- ja Tolliamet peab arvestust andmete nimekirja kandmise aja, andmete koosseisu, andmeandjate ning avaldusi edastanud hasartmängukorraldajate üle digitaalselt.

  (2) Avaldustega seotud andmed ja alusdokumendid hävitatakse, võttes arvesse hasartmänguseaduse § 39 lõikes 9 sätestatut.

  (3) Andmete ja alusdokumentide hävitamise viisi otsustab Maksu- ja Tolliamet. Andmed ja alusdokumendid hävitatakse, arvestades teabekandja tüüpi ning vajadust kaitsta nimekirja andmete käideldavust, terviklust ja konfidentsiaalsust, kas:
  1) alusdokumentide füüsilise hävitamise teel purustamise, põletamise või muu sarnase meetodi abil või
  2) teabe kustutamisega selle kandjalt.

  (4) Andmete ja alusdokumentide hävitamiseks ettevalmistamisel koostab Maksu- ja Tolliamet alusdokumentide ja andmete hävitamiseks eraldamise akti (hävitamisakti).

  (5) Hävitamisaktis esitatakse hävitamiseks eraldatavate andmete ja alusdokumentide kohta:
  1) Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 181 „Arhiivieeskiri” § 14 lõikes 2 ette nähtud teave;
  2) avalduses määratud tähtaeg.

  (6) Hävitamisaktis märgitakse andmed hävitamiseks eraldatavate andmete ja alusdokumentide kohta viisil, mis võimaldab üheselt kindlaks teha hävitatavate andmete koosseisu ja hulga.

§ 67.   Juurdepääs nimekirjale

  (1) Nimekirja kantud andmed on hasartmänguseaduse § 39 lõike 6 ja isikuandmete kaitse seaduse kohaselt juurdepääsupiiranguga. Juurdepääs nimekirja kantud andmetele on:
  1) Maksu- ja Tolliameti ametnikul teenistusülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;
  2) korraldusluba omava hasartmängu korraldaja või tema lepingupartneri töötajal tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;
  3) isikul tema kohta nimekirja kantud andmete suhtes.

  (2) Nimekirjale juurdepääsu õigus on Maksu- ja Tolliameti määratud korras ja ulatuses ka isikul, kes arendab või hooldab nimekirja registri volitatud töötleja staatuses.

  (3) Hasartmängu korraldaja võib nimekirja kantud andmeid kasutada vaid hasartmängu mängimise piirangu olemasolu kontrollimiseks:
  1) isiku poolt hasartmängu mängukohta sisenemisel esitatud isikut tõendava dokumendi alusel;
  2) Maksu- ja Tolliametiga eelnevalt kooskõlastatud meetmete süsteemi alusel.

  (4) Hasartmängu korraldaja vastutab hasartmängu mängimise piirangu kontrollimisel, et tehtud päring on eesmärgipärane ja vastab talle esitatud isikut tõendava dokumendi andmetele.

  (5) Hasartmängu korraldaja määrab kindlaks enda või oma lepingupartneri töötajad, kellel on tööülesannete täitmiseks vajalik juurdepääs nimekirja kantud andmetele, ning teatab Maksu- ja Tolliametile nende töötajate ees- ja perekonnanime, isikukoodi ning ametinimetuse.

  (6) Lõike 3 punkti 2 rakendamisel esitab hasartmängu korraldaja Maksu- ja Tolliametile eelnevaks kooskõlastamiseks nimekirja kohaldamise meetmete süsteemi kirjelduse, milles on näidatud nimekirja töötlemisele rakendatavad turvameetmed ja võimalus nimekirja rakendamist kontrollida.

  (7) Hasartmängu mängimise piirangu olemasolu kontrollib hasartmängu korraldaja riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu.

  (8) Kui hasartmängu korraldaja ei saa vääramatu jõu tõttu hasartmängu mängimise piirangut kontrollida, tuleb seda teha esimesel võimalusel. Nimekirja kantud isiku hasartmängu mängimise võimaldamine tuleb lõpetada viivitamata pärast piirangu olemasolust teadasaamist. Piirangu kontrollimise võimatuse põhjustanud asjaolu ning vastav kuupäev ja kellaaeg tuleb fikseerida. Sellekohast teavet säilitatakse vähemalt kuus kuud piirangu kontrollimise võimatuse põhjustanud asjaolu mõju lõppemisest.

3. jagu Töötamise registri andmete töötlemine 

§ 68.   Andmevahetus

  (1) Paragrahvi 53 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed saadakse riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu rahvastikuregistrist.

  (2) Andmed valitsusasutustes, nende hallatavates riigiasutustes ning riigi personali- ja palgaarvestuse andmekoguga liitunud põhiseaduslikes institutsioonides tööd tegevate isikute kohta saadakse riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogust.

  (3) Lõikes 2 sätestatu ei laiene § 53 lõikes 3 nimetatud juhtudele, mil andmed saadakse vastavalt Maksu- ja Tolliameti ning puudutatud asutuste vahelisele kokkuleppele.

  (4) Osaledes riigikaitselise töökohustusega töö- või ametikohal töötavate isikute üle arvestuse pidamisel, vahetab töötamise register andmeid tsiviiltoetuse registri, kaitseväekohustuslaste registri ning riigi personali- ja palgaarvestuse andmekoguga. Andmevahetus toimub vastavalt Maksu- ja Tolliameti ning Kaitseministeeriumi või tema valitsemisalasse kuuluva valitsusasutuse vahelisele kokkuleppele.

§ 69.   Alusandmed

  Töötamise registrisse kannete tegemisel, samuti kannete muutmisel on alusandmeteks:
  1) tööd võimaldava isiku ja tööd tegeva isiku vaheline kokkulepe töötamise kohta või haldusakt avalikus teenistuses;
  2) tööd võimaldava isiku taotlus kande tegemiseks;
  3) jõustunud kohtulahend;
  4) töövaidluskomisjoni jõustunud otsus;
  5) maksuotsus.

§ 70.   Andmete esitamise kord

  (1) Andmeid töötamise registrisse esitavad tööd võimaldavad isikud enne tööd tegeva isiku tööle asumist järgmiselt:
  1) Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna kaudu;
  2) masin-masin-liidese kaudu;
  3) elektronposti teel, edastades digitaalselt allkirjastatud avalduse Maksu- ja Tolliameti veebilehel avaldatud elektronposti aadressile;
  4) teenindusbüroo kaudu;
  5) lihtsustatud korras telefoni teel Maksu- ja Tolliameti veebilehel avaldatud telefoninumbrile;
  6) lihtsustatud korras lühisõnumiga Maksu- ja Tolliameti veebilehel avaldatud telefoninumbrile.
[RT I, 26.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (2) Lihtsustatud korras telefoni teel või lühisõnumiga esitatakse üksnes tööd tegeva isiku isikukood ja töötamise alustamise kuupäev ning tööd võimaldava isiku registri- või isikukood.

  (3) Töötamise alustamise lihtsustatud korras registreerimisel edastab tööd võimaldav isik Maksu- ja Tolliametile ülejäänud § 53 lõikes 2 nimetatud andmed ühe lõike 1 punktides 1–4 nimetatud suhtluskanali kaudu seitsme kalendripäeva jooksul andmete lihtsustatud korras esitamisest arvates.
[RT I, 26.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 71.   Andmete parandamise kord

  (1) Töötamise registri andmeid parandatakse maksukorralduse seaduse §-s 256 sätestatud alustel.

  (2) Andmeid saab parandada või andmete parandamist taotleda selleks õigustatud isik:
  1) Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna kaudu;
  2) masin-masin-liidese kaudu, välja arvatud maksukorralduse seaduse § 256 lõikes 2 sätestatud juhtudel;
  3) elektronposti teel, edastades digitaalselt allkirjastatud avalduse Maksu- ja Tolliameti veebilehel avaldatud elektronposti aadressile;
  4) teenindusbüroo kaudu.
[RT I, 26.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

4. jagu Töövõtuahela ja töötamise kestuse andmekogu andmete töötlemine 
[RT I, 28.11.2023, 1 - jõust. 01.12.2023]

§ 711.   Juurdepääs töövõtuahela ja töötamise kestuse andmekogu andmetele

  (1) Peatöövõtjal on õigus tutvuda andmekogusse kantud enda, tellija ning omanikujärelevalve tegija töövõtuahela andmetega, samuti andmetega, mis võimaldavad tuvastada kõiki ehitusplatsile lubatud isikuid.

  (2) Tellijal on õigus tutvuda andmekogusse kantud enda, peatöövõtja ning omanikujärelevalve tegija töövõtuahela andmetega, samuti andmetega, mis võimaldavad tuvastada tema poolt ehitusplatsile lubatud isikuid.

  (3) Omanikujärelevalve tegijal on õigus tutvuda andmekogusse kantud enda, peatöövõtja ning tellija töövõtuahela andmetega, samuti andmetega, mis võimaldavad tuvastada tema ja tema alltöövõtjate poolt ehitusplatsile lubatud isikuid.

  (4) Ehitustöid tegeval alltöövõtjal on õigus tutvuda järgmiste andmekogusse kantud andmetega:
  1) tema kuulumise kohta peatöövõtja, tellija või omanikujärelevalve tegija töövõtuahelasse;
  2) teda töövõtuahelasse kandnud isiku nimi;
  3) enda alltöövõtuahela andmed;
  4) tema ja tema alltöövõtjate poolt ehitusplatsile lubatud isikuid tuvastada võimaldavad andmed.

  (5) Riigikaitselise ehitise ja julgeolekuasutuse ehitise ehitustöödega seotud andmetele võib anda juurdepääsu ainult Tööinspektsioonile ning Politsei- ja Piirivalveametile maksukorralduse seaduse § 2510 lõikes 1 sätestatud ülesannete täitmise tagamiseks ehitustööde tellija nõusolekul. Vajaduse korral annab ehitustööde tellija nõusoleku ehitustööde tellijana andmekogusse kantud asutuse kaudu.
[RT I, 28.11.2023, 1 - jõust. 01.12.2023]

4. peatükk Registri vastutav ja volitatud töötleja 

§ 72.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Maksu- ja Tolliamet.

  (2) Registri volitatud töötleja on asutus või isik, kellel on seadusest tulenev alus andmetele juurdepääsuks ning kellega Maksu- ja Tolliamet on sõlminud lepingu andmete töötlemiseks.

§ 73.   Registri vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Registri vastutav töötleja:
  1) juhib registri pidamist, andes volitatud töötlejale registri kasutamiseks vajalikke juhiseid ja korraldusi;
  2) kehtestab registri andmetele juurdepääsu ja nende töötlemise korra ning tagab andmete töötlemise ainult selleks määratud isikutele;
  3) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise ja registrisse sisestatud andmete õigsuse eest;
  4) koostab arendusvajaduste lähteülesanded koostöös volitatud töötlejaga ja osaleb registri muudatuste testimisel;
  5) sõlmib andmevahetuse kokkuleppeid õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses;
  6) korraldab koostöös volitatud töötlejaga e-teenuste loomist ja registri elektroonilist andmevahetust teiste andmekogudega;
  7) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised ja füüsilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  8) teavitab volitatud töötlejat intsidentidest teenuste osutamisel;
  9) tagab koostöös volitatud töötlejaga kasutajatoe toimimise ning juhendab ja koolitab registri kasutajaid;
  10) täidab muid vastutava töötleja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Registri volitatud töötleja, vastavalt oma pädevusele:
  1) teeb või hangib kooskõlastatult vastutava töötlejaga registri pidamiseks vajalikke projekteerimis- ja arendustöid;
  2) osaleb arendustööde lähteülesannete koostamisel ja korraldab registri muudatuste testimist;
  3) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  4) tagab registri hooldamise ja majutamise;
  5) täidab vastutava töötleja poolt andmete turvaliseks töötlemiseks ning registri hooldamiseks ja majutamiseks antud juhiseid ja korraldusi;
  6) käsitleb ja lahendab intsidente teenuse osutamisel ning tagab koostöös vastutava töötlejaga kasutajatoe toimimise;
  7) korraldab andmete säilimise ja varukoopiate tegemise vastavalt kehtestatud nõuetele.

5. peatükk Andmete kaitse ja järelevalve 

§ 74.   Infosüsteemi turvaklass ja infosüsteemi turbeaste

  (1) Registris sisalduvate andmekoosseisude töötlemiseks kasutatava infosüsteemi turvaklass üldandmete andmestiku puhul on K2T2S2.

  (2) Infosüsteemi turvaklass on alamregistrite kaupa järgmine:
  1) K0T1S2 – §-s 47 nimetatud alamregistri puhul;
  2) K1T2S1 – §-s 38 nimetatud alamregistri puhul;
  3) K1T2S2 – §-des 13, 18, 25, 26, 321–322, 341 ja 45 nimetatud alamregistrite puhul;
[RT I, 23.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]
  4) K2T1S1 – §-des 17 ja 56 nimetatud alamregistrite puhul;
[RT I, 10.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  5) K2T2S0 – §-des 6, 11 ja 28 nimetatud alamregistrite puhul;
  6) K2T2S1 – §-des 8, 20, 23 ja 41 nimetatud alamregistrite puhul;
[RT I, 10.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  7) K2T2S2 – §-des 7, 91, 10, 12, 14–16, 19, 21, 211, 22–222, 24, 27, 29–32, 323, 33, 34, 35–37, 39, 40, 42–44, 46, 48–531 ja 55 nimetatud alamregistrite puhul.
[RT I, 29.12.2023, 7 - jõust. 01.03.2024]

  (3) Infosüsteemi turbeaste on keskmine (M).

§ 75.   Turvameetmed

  (1) Registrisse kantud andmete kaitse hõlmab:
  1) käideldavust, mis tähendab, et andmed on kaitstud juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) terviklust, mis tähendab, et andmed on kaitstud juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsust, mis tähendab, et andmed on kaitstud volitamata töötlemise eest.

  (2) Registri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Andmete sisestamise ja päringute tegemise õiguste tase määratakse lähtuvalt teadmisvajadusest teenistus- ja töökohustuste täitmiseks. Õigusi võib määrata kasutajagruppide kaupa või isikuliselt.

  (4) Registri kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliste ja organisatsiooniliste meetmete abil. Iga registrisse tehtud päringu või kande kohta säilitatakse auditlogis andmete lisamise, muutmise, sulgemise või kustutamise kohta vähemalt:
  1) kasutaja ees- ja perekonnanimi;
  2) päringu või kande tegemise kuupäev ja kellaaeg;
  3) päringu või kande objektiks olnud andmekoosseis.

  (5) Lõikes 4 nimetatud andmeid säilitatakse andmete töötlemise õiguspärasuse kontrolliks kaks aastat.

  (6) Andmete edastamisel Maksu- ja Tolliameti poolt tuleb eelnevalt mõistlike pingutustega veenduda, et andmete soovijal on õigus neid andmeid saada. Põhjendatud ja püsiva kahtluse, samuti sellekohase õiguse puudumise korral soovitud andmeid ei väljastata.

§ 76.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad Riigi Infosüsteemi Amet ja Andmekaitse Inspektsioon avaliku teabe seaduses ja isikuandmete kaitse seaduses sätestatud korras.

  (2) Rahandusminister teostab teenistuslikku järelevalvet Maksu- ja Tolliameti toimingute üle registri pidamisel Vabariigi Valitsuse seaduses sätestatud korras.

6. peatükk Registri rahastamine ja likvideerimine 

§ 77.   Registri rahastamine

  Registri pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest eraldatud vahenditest.

§ 78.   Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse asjaomane akt.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 79.   Andmete töötlemise jätkamine

  Kuni 15. märtsini 2019. a kehtinud Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määruses nr 240 „„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesoleva määruse kohaselt.

§ 80.   Andmekogude ümberkujundamine registri alamregistriteks ja andmete töötlemise jätkamine

  (1) Registri alamregistriteks kujundatakse ümber järgmised andmekogud:
  1) siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektrooniline süsteem – vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 45 lõikele 145;
  2) maksumärkide andmekogu – vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 496 lõikele 4;
  3) hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekiri – vastavalt hasartmänguseaduse § 39 lõikele 1;
  4) laoarvestuse ja aruandluse andmekogu – vastavalt maksukorralduse seaduse § 259 lõikele 11;
  5) kütuse käitlemise andmekogu – vastavalt vedelkütuse seaduse § 51 lõikele 11.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmekogude põhimäärustes sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesoleva määruse kohaselt.

§ 81.   Töötamise registri andmekoosseisude rakendamine

  (1) Paragrahvi 53 lõike 2 punkti 11 ei kohaldata enne 1. jaanuari 2019. a töötamise registrisse kantud tööd tegevate isikute töötamise registreerimisel.

  (2) Paragrahvi 53 lõike 2 punkte 12 ja 13 kohaldatakse alates 1. juunist 2019. a.

  (3) 31. mai 2019. a seisuga töötamise registrisse kantud tööd tegevate isikute kohta kantakse § 53 lõike 2 punktides 12 ja 13 sätestatud andmekoosseisud töötamise registrisse 30. juuniks 2019. a.

§ 811.   Aktsiisikaupade tollijärelevalve süsteemi ning vedelkütuse aruannete elektroonse esitamise ja töötlemise süsteemi andmete säilitamine ja hävitamine

  Kuni 15. märtsini 2021. a peetavate aktsiisikaupade tollijärelevalve süsteemi ning vedelkütuse aruannete elektroonse esitamise ja töötlemise süsteemi andmeid säilitatakse kuni 31. detsembrini 2026. a. Pärast seda kuupäeva andmed hävitatakse viivitamata.
[RT I, 01.06.2023, 1 - jõust. 01.07.2023]

§ 812.   Tolli-, aktsiisi- ja käibemaksu valdkonna lubade süsteemist eemaldatavad load ning asjaomaste andmete säilitamine ja hävitamine

  31. detsembrini 2026. a säilitatakse ja seejärel hävitatakse viivitamata tolli-, aktsiisi- ja käibemaksu valdkonna lubade süsteemist eemaldatud järgmiste lubade andmed:
  1) tolliseadustiku artikli 110 alusel antav maksusumma tasumise edasilükkamise luba;
  2) tolliseadustiku artikli 148 lõike 1 alusel antav ajutise ladustamise koha luba;
  3) tolliseadustiku artikli 166 lõike 2 alusel antav lihtsustatud deklaratsiooni kasutamise luba;
  4) tolliseadustiku artikli 182 lõike 1 alusel antav deklarandi arvestuskande luba;
  5) tolliseadustiku artikli 211 lõike 1 punkti a alusel antav ajutise impordi luba;
  6) tolliseadustiku artikli 211 lõike 1 punkti a alusel antav lõppkasutuse luba;
  7) tolliseadustiku artikli 211 lõike 1 punkti a alusel antav seestöötlemise luba;
  8) tolliseadustiku artikli 211 lõike 1 punkti a alusel antav välistöötlemise luba;
  9) tolliseadustiku artikli 211 lõike 1 punkti b alusel antav tollilao luba;
  10) tolliseadustiku artikli 230 alusel antav volitatud kaubasaaja luba TIR-vedudel;
  11) tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punkti a alusel antav volitatud kaubasaatja luba transiidil;
  12) tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punkti b alusel antav volitatud kaubasaaja luba transiidil;
  13) komisjoni delegeeritud määruse 2015/2446 artikli 120 alusel antav regulaarlaevaliini avamise luba;
  14) komisjoni delegeeritud määruse 2015/2446 artikli 128 lõike 1 alusel antav volitatud väljastaja staatuse luba;
  15) 30. aprillini 2016. a kehtinud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50), artikli 85 alusel sätestatud tollikontrolli all töötlemise luba;
  16) 30. juunini 2017. a kehtinud tolliseaduse (RT I 2004, 28, 188) § 1 lõike 5 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määruses (RTL 2009, 47, 675) ette nähtud sisenemisdeklaratsiooni esitamise luba.
[RT I, 24.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

§ 813.   Transiidi andmevahetuse süsteemist eemaldatud andmete säilitamine ja hävitamine

  Andmeid, mis kuulusid transiidi andmevahetuse süsteemi andmekoosseisu kuni 1. oktoobrini 2023. a, säilitatakse 31. detsembrini 2030. a. Pärast seda kuupäeva andmed hävitatakse viivitamata.
[RT I, 01.06.2023, 1 - jõust. 01.10.2023]

§ 82.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 83.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

Lisa 1 Eesti tollitariifistiku andmekoosseis

Lisa 2 Kütuse käitlemise andmekogu andmekoosseis
[RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 01.01.2023]

Lisa 3 Andmete kandmist maksumärkide andmekogusse tingivad toimingud ja vastavad andmekoosseisud

Lisa 4 Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektroonilises süsteemis tehtavad toimingud ja vastavad andmekoosseisud
[Kehtetu - RT I, 03.12.2022, 18 - jõust. 13.02.2023]

Lisa 5 Tolli-, aktsiisi- ja käibemaksu valdkonna lubade süsteemiga hõlmatud lubade loetelu ning vastavad andmekoosseisud
[RT I, 24.09.2022, 1 - jõust. 27.09.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json