Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 106 „Riigikaitseobjekti kaitse kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 13

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 106 „Riigikaitseobjekti kaitse kord” muutmine

Vastu võetud 07.03.2019 nr 22

Määrus kehtestatakse riigikaitseseaduse § 87 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 106 „Riigikaitseobjekti kaitse kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruses nr 106 „Riigikaitseobjekti kaitse kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) isikuandmete töötlemise nõuded riigikaitseobjekti kaitseabinõude kohaldamisel;”;

2) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Isikuandmete töötlemine riigikaitseobjekti kaitseabinõude kohaldamisel

(1) Riigikaitseobjekti füüsilise kaitse miinimummeetmete ja muude kaitseabinõude kohaldamise eesmärgil on riigikaitseobjekti valdajal õigus töödelda riigikaitseobjekti külastava või teenindava isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise ja külastamise kohta järgmisi andmeid:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
3) isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg;
4) isiku kasutatava sõiduki registreerimisnumber, kui isik sisenes riigikaitseobjektile sõidukiga;
5) saabumise ja lahkumise kuupäev ja kellaaeg.

(2) Lõikes 1 kindlaks määratud andmete säilitamise tähtaeg kinnitatakse riigikaitseobjekti turvaplaanis. Tähtaja kinnitamisel arvestatakse, et:
1) A-, B-, C- või F-kategooria objekti valdaja säilitab andmeid vähemalt 12 kuud, kuid mitte kauem kui 10 aastat nende tekkimisest arvates;
2) D- või E-kategooria objekti valdaja säilitab andmeid vähemalt 10 aastat, kuid mitte kauem kui 25 aastat nende tekkimisest arvates.

(3) Säilitatud andmetele pääseb juurde ja neid võib töödelda:
1) riigikaitseobjekti valdaja või tema volitatud isik käesoleva määruse alusel riigikaitseobjekti kaitse korraldamiseks;
2) Politsei- ja Piirivalveamet ning Kaitsepolitseiamet käesolevas määruses ette nähtud ülesannete täitmiseks, süütegude menetlemiseks, riikliku ja haldusjärelevalve teostamiseks;
3) julgeolekuasutus julgeolekuasutuste seaduses sätestatud alusel riigi julgeoleku tagamiseks;
4) isikuandmete töötlemisele kehtestatud nõuete täitmise üle riiklikku ja haldusjärelevalvet teostav asutus seaduses sätestatud alusel ja korras.

(4) Andmete säilitamistähtaja möödumisel on riigikaitseobjekti valdaja kohustatud andmed kustutama ja hävitama.

(5) Kui riigikaitseobjektil rakendatakse politsei valvet, kohaldatakse käesolevas paragrahvis määratud andmete töötlemise nõudeid niivõrd, kuivõrd politsei ja piirivalve seaduses või selle alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses ei ole ette nähtud teisiti.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Indrek Saar
Kultuuriminister siseministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json