Teksti suurus:

Uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatuse infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 18

Uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatuse infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 06.03.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 101 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Infosüsteemi asutamine, pidamise eesmärk ja nimetus

  (1) Uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatuse infosüsteem (edaspidi infosüsteem) on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse alusel asutatud infosüsteem.

  (2) Infosüsteemi peetakse uusi psühhoaktiivseid aineid (edaspidi aine) käsitleva teabe jälgimiseks, nendega seotud riskide hindamiseks ja kontrollmeetmete rakendamiseks ning teabe vahetamiseks ametkondade vahel.

  (3) Infosüsteemi ametlik nimetus on uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatuse infosüsteem.

  (4) Infosüsteemi ingliskeelne nimetus on Early-Warning System on New Psychoactive Substances.

§ 2.  Infosüsteemi vastutav töötleja

  Infosüsteemi vastutav töötleja on Tervise Arengu Instituut.

2. peatükk Infosüsteemi ülesehitus ja andmete koosseis 

§ 3.  Infosüsteemi ülesehitus

  (1) Infosüsteem koosneb:
  1) foorumipõhisest veebikeskkonnast;
  2) aktiivandmebaasist;
  3) arhiveeritud andmetest.

  (2) Infosüsteemi peetakse ühetasandilise infosüsteemina.

§ 4.  Infosüsteemi andmete kaitse

  (1) Infosüsteemi turvaklass on K0T1S1.

  (2) Infosüsteemi turbeaste on madal (L).

§ 5.  Infosüsteemi kantavad andmed

  (1) Aine identifitseerimiseks ja teistest ainetest eristamiseks kantakse infosüsteemi järgmised teadaolevad andmed:
  1) aine eesti- ja ingliskeelne nimetus ning lühend;
  2) aine kasutajate seas levinud nimetus;
  3) aine keemiline kirjeldus, olek ja välimus ning toote või preparaadi nimetus, kui aine sisaldub konkreetses tootes või preparaadis;
  4) teave aine analüüsi tulemuste kohta riiklikus ekspertiisiasutuses.

  (2) Aine tootmise, levitamise ja käitlemise kohta kantakse infosüsteemi järgmised teadaolevad andmed:
  1) aine konfiskeerimise sagedus, konfiskeeritud kogused, päritolumaa;
  2) aine tootmise viisid;
  3) aine levitamise viisid;
  4) teave aine varasema esinemise kohta Eestis;
  5) teave käitlemispiirangute kohta Euroopa Liidu liikmesriikides ja mujal maailmas;
  6) teave aine hinna kohta.

  (3) Aine kasutamise kohta kantakse infosüsteemi järgmised teadaolevad andmed:
  1) teave aine kasutajate ja kasutussituatsioonide kohta;
  2) aine manustamise viisid;
  3) aine seaduslik kasutus;
  4) aine ebaseaduslik kasutus.

  (4) Aine farmakoloogilise toime kohta kantakse infosüsteemi järgmised teadaolevad andmed:
  1) aine toime inimesele;
  2) sõltuvuse tekitamise risk ja võrdlus ainega, mis on juba kantud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 31 lõike 1 alusel kehtestatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja;
  3) teave aine tarvitamisega seotud võimalike tervisekahjustuste ja -riskide kohta.

  (5) Infosüsteemi lisatakse ettepanek aine suhtes käitlemispiirangute rakendamiseks koos põhjendusega.

§ 6.  Andmete õiguslik tähendus

  Infosüsteemi andmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk Andmeandjad, andmete muutmine ja logimine 

§ 7.  Infosüsteemi andmeandjad

  (1) Infosüsteemi andmeandjateks on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse §-s 102 nimetatud asutused.

  (2) Andmeandjad esitavad infosüsteemi andmed narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse §-s 102 sätestatud korras 14 päeva jooksul andmete saamisest arvates.

§ 8.  Andmete õigsuse tagamine, andmete muutmine ja ebaõigete andmete parandamine

  (1) Infosüsteemi esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

  (2) Kui vastutav töötleja tuvastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teatatud, korraldab ta viivitamata andmete parandamise, lisades võimaluse korral infosüsteemi kirje või selgituse andmete parandamise põhjuse kohta.

  (3) Vastutaval töötlejal on õigus esitada andmeandjale järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete tõepärasuses.

  (4) Andmete muutmiseks esitab andmeandja infosüsteemi viivitamata uued andmed.

  (5) Infosüsteemist väljastatavate andmete õigsuse eest vastutab vastutav töötleja.

§ 9.  Logiandmete pidamine

  Infosüsteemi vastutav töötleja tagab andmete töötlemise logi koos töötlemise kuupäeva, kellaaja ning töötlemistoimingu teinud isiku andmetega.

4. peatükk Juurdepääs andmetele, andmete väljastamine ning säilitamine ja arhiveerimine 

§ 10.  Andmete väljastamine ja juurdepääs infosüsteemi andmetele

  (1) Infosüsteemis sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmeteks.

  (2) Juurdepääs infosüsteemi kantud andmetele on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse §-s 102 nimetatud asutustel üksnes seadusega antud õiguse olemasolul seadusega kindlaks määratud ülesannete täitmiseks ning kooskõlas andmete töötlemise ja infosüsteemi kandmise eesmärgiga.

  (3) Välisriigile võib andmeid väljastada Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks või välislepingus ettenähtud juhtudel ja korras.

  (4) Infosüsteemile juurdepääsu õigus on isikul, kes arendab või hooldab registrit, arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

§ 11.  Infosüsteemi kantud andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Infosüsteemi kantud andmeid säilitatakse kuni andmeandjate ülesannete täitmiseni, kuid mitte kauem kui viis aastat andmete sisestamisest.

  (2) Infosüsteemi kantud andmetest koostatakse kokkuvõtted, mis arhiveeritakse ja mida säilitatakse 20 aastat.

  (3) Logi säilitatakse kolm aastat logi tekkimisest.

5. peatükk Infosüsteemi järelevalve, rahastamine ja lõpetamine 

§ 12.  Infosüsteemi järelevalve

  Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.

§ 13.  Infosüsteemi rahastamine

  Infosüsteemi pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse vastutavale töötlejale riigieelarvest eraldatud vahenditest.

§ 14.  Infosüsteemi lõpetamine

  (1) Infosüsteemi lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Infosüsteemi lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Infosüsteem lõpetatakse avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json