Teksti suurus:

Vee terviseohutuse infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.10.2022
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 20

Vee terviseohutuse infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 06.03.2019 nr 15

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 146 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Infosüsteemi asutamine, pidamise eesmärk ja nimetus

  (1) Vee terviseohutuse infosüsteem (edaspidi infosüsteem) rahvatervise seaduse alusel asutatud riiklik andmekogu.

  (2) Infosüsteemi peetakse joogi-, suplus- ja basseinivee, loodusliku mineraalvee ning allikavee kvaliteedi andmete kogumiseks, terviseohutuse analüüsiks, statistika ja teadusliku uurimistöö, sealhulgas epidemioloogiliste uuringute tegemiseks.

  (3) Infosüsteemi ametlik nimetus on vee terviseohutuse infosüsteem.

  (4) Infosüsteemi ingliskeelne nimetus on Water and Health Safety Information System.

§ 2.  Infosüsteemi vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Terviseamet.

  (2) Infosüsteemi volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

§ 3.  Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) juhib infosüsteemi pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid ja korraldusi;
  2) tagab andmete kogumise, haldamise, säilitamise ja arhiveerimise;
  3) tagab andmete töötlemise ainult selleks määratud isikutele ja kehtestab vajadusel infosüsteemi andmetele juurdepääsu, nende töötlemise ja väljastamise täpsema korra;
  4) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise ja infosüsteemi kantud andmete eest;
  5) menetleb isikute avaldusi infosüsteemist andmete väljastamiseks;
  6) peab arvestust väljastatud andmete üle;
  7) koostab andmete põhjal perioodiliselt statistilisi kokkuvõtteid, sealhulgas iga aasta kohta;
  8) tagab turbealase info pideva analüüsimise ja turvariskide väljaselgitamise ning volitatud töötleja sellekohase teavitamise;
  9) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele infosüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  10) täidab muid vastutava töötleja ülesandeid õigusaktides sätestatud ulatuses.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) teeb või hangib infosüsteemi pidamiseks vajalikud analüüsi- ja arendustööd ning korraldab tööde testimise;
  2) tagab infosüsteemi pidamise, haldamise ja majutamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  3) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks infosüsteemi turvanõuetele vastavaid turvameetmeid;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat infosüsteemi pidamist või kasutamist takistavatest probleemidest;
  5) kõrvaldab infosüsteemi kasutamise takistused ja tõrked ning taastab ja tagab infosüsteemi töö;
  6) tagab teenust puudutavate intsidentide käsitlemise ning teavitab infosüsteemi andmete töötlemisel avastatud rikkumistest kohe vastutavat töötlejat;
  7) korraldab elektroonilist andmevahetust riigi infosüsteemi teiste andmekogudega;
  8) sõlmib andmevahetuse kokkulepped õigusaktides sätestatud ulatuses;
  9) täidab muid volitatud töötleja ülesandeid õigusaktides sätestatud ulatuses.

2. peatükk Infosüsteemi ülesehitus 

§ 4.  Infosüsteemi ülesehitus

  (1) Infosüsteem koosneb:
  1) elektroonsetest alusandmetest;
  2) elektroonsest andmebaasist;
  3) arhiveeritud infosüsteemi andmetest.

  (2) Infosüsteemi peetakse elektroonselt.

§ 5.  Infosüsteemi andmete kaitse

  (1) Infosüsteemi andmete kaitse tagatakse käideldavuse (K), tervikluse (T) ja konfidentsiaalsuse (S) parameetrite hindamise kaudu vastavalt riigi infosüsteemide turvameetmete süsteemi nõuetele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesande täitmise tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Infosüsteemi turvaklass on K1T1S1.

  (4) Infosüsteemi turbeaste on madal (L).

§ 6.  Andmete õiguslik tähendus

  Infosüsteemi andmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk Andmete esitajad, andmete koosseis ja infosüsteemi kandmine 

§ 7.  Andmete esitajad ja nende esitatavad andmed

  (1) Infosüsteemi esitavad andmeid:
  1) joogivee käitleja;
  2) loodusliku mineraalvee või allikavee käitleja;
  3) supluskoha valdaja;
  4) ujula valdaja;
  5) äriregister;
  6) rahvastikuregister;
  7) aadressandmete süsteem;
  8) keskkonnaregister.

  (2) Joogivee käitleja esitab infosüsteemi:
  1) joogivee käitleja andmed;
  2) veevärgi või joogiveeallika andmed.

  (3) Loodusliku mineraalvee või allikavee käitleja esitab infosüsteemi:
  1) loodusliku mineraalvee või allikavee käitleja andmed;
  2) loodusliku mineraalvee või allikavee allika andmed;
  3) loodusliku mineraalvee või allikavee andmed.

  (4) Supluskoha valdaja esitab infosüsteemi:
  1) supluskoha valdaja andmed;
  2) supluskoha andmed.

  (5) Ujula valdaja esitab infosüsteemi:
  1) ujula valdaja andmed;
  2) ujula andmed;
  3) basseini andmed.

  (6) Äriregister esitab infosüsteemi käitleja või valdaja ärinime, registrikoodi ja kontaktandmed.

  (7) Rahvastikuregister esitab infosüsteemi andmete esitaja isikukoodi ja nime.

  (8) Aadressandmete süsteem esitab infosüsteemi aadressandmed käitleja või valdaja ning veevärgi või joogiveeallika, loodusliku mineraalvee või allikavee allika, ujula või supluskoha kohta.

  (9) Keskkonnaregister esitab infosüsteemi uute puurkaevude loomisel päriti katastrinumbri või registrikoodi alusel puurkaevu passinumber, põhjaveekiht koos stratigraafilise indeksiga, puurkaevu sügavus, puurkaevu olek (kasutuses, suletud, reservis) ja sanitaarkaitseala ulatus. Uute veekogude loomisel päriti veekogu nime, aadressi ja koordinaatide andmeid.

  (10) Infosüsteemi esitatakse andmed elektroonselt, lisades andmete esitaja allkirja, digitaalallkirja või asutuse e-templi. Riiklike andmekogude või infosüsteemide vaheline teabevahetus toimub vastavalt avaliku teabe seaduses või selle alusel määratud õigusaktis nimetatud nõuetele.

§ 8.  Andmete kandmine infosüsteemi

  (1) Vastutav töötleja kannab järelevalve käigus kogutud veeproovide ja nende kvaliteedi andmed infosüsteemi kohe pärast andmete esitamist või järelevalve tulemuste selgumist.

  (2) Infosüsteemi kantakse andmed järgmiste alusandmete alusel:
  1) joogivee kontrollikava ja joogiveeallika kontrollikava alusel võetud proovide, järelevalve käigus võetud proovide ning lisauuringute proovivõtu- ja katseprotokollid;
  2) loodusliku mineraalvee ja allikavee kvaliteedi kontrollimise proovivõtu- ja katseprotokollid;
  3) suplusvee seirekalendri täitmiseks võetud proovide ja lisauuringute proovivõtu- ja katseprotokollid;
  4) ujulavee kvaliteedi kontrollimise proovivõtu- ja katseprotokollid;
  5) järelevalve andmed;
  6) muud andmed.

  (3) Vastutavale töötlejale paberil esitatud alusandmed digiteeritakse.

§ 9.  Andmete täpsem koosseis

  (1) Joogivee käitleja andmed:
  1) ettevõtja korral ärinimi ja registrikood;
  2) juriidiline aadress;
  3) tegutsemispiirkond;
  4) tegevusaadress(id);
  5) esindaja ja/või vastutava isiku kontaktandmed;
  6) olek (tegutsev, tegevuse lõpetanud);
  7) vee erikasutusluba (number, kehtivuse kuupäev);
  8) joogivee käitleja valduses olevate veevärkide nimekiri;
  9) joogivee käitleja valduses/kasutuses olevate joogiveeallikate nimekiri;
  10) andmete esitaja nimi ja isikukood.

  (2) Veevärgi andmed:
  1) nimetus;
  2) ID;
  3) koordinaadid;
  4) tarbijate arv;
  5) edastatav joogivee hulk m³/ööpäevas ja m³/aastas;
  6) varustatav piirkond (maakond/maakonnad, vald/vallad, asula/asulad);
  7) joogivee käitleja ärinimi / füüsilise isiku nimi;
  8) vastutav isik ja tema kontaktandmed;
  9) veevärgi ühisveevarustuse piirkonda kinnitava omavalitsuse otsuse number ja kuupäev;
  10) arengukava kinnitamise kuupäev ja kinnitaja;
  11) tüüp ettevõtte põhitegevusala järgi;
  12) järelevalve staatus;
  13) riskikategooria;
  14) joogivee kontrolli kava kooskõlastamise kuupäev ja aastad, mis ajani on kontrollikava kinnitatud;
  15) veevärgi torustiku ehitus;
  16) viimase inspekteerimise kuupäev ja inspekteerija;
  17) veevärgiga seotud veeallikad;
  18) rajatised;
  19) proovivõtukohad (proovivõtukoha nimi, aadress, koordinaadid, asukoha täpsustus, veeallika liik, proovivõtukoha liik, proovivõtukoha liigitus).

  (3) Veevärgivee kvaliteedi ja proovide andmed:
  1) proovi liik;
  2) uuritud vee liik;
  3) proovivõtukoht;
  4) proovivõtu kuupäev ja kellaaeg;
  5) joogivee proovivõtja nimi ja ametikoht;
  6) joogivee proovivõtja atesteerimistunnistuse number;
  7) uuritud näitaja;
  8) uuritud näitaja sisaldus/väärtus/ühik;
  9) proovivõtu eesmärk;
  10) proovivõtu metoodika;
  11) proovinõu numbrid;
  12) proovi transportimise tingimused;
  13) proovivõtuprotokolli number;
  14) kaaskirja number;
  15) katseprotokolli number;
  16) laboratoorse uuringu tehnilised andmed (proovi kood laboris, proovi laborisse saabumise aeg, kasutatud meetod, täpsuse nõuded, analüüsi tegemise aeg);
  17) laboratoorse uuringu tegija.

  (4) Joogiveeallika andmed:
  1) nimetus;
  2) katastri number;
  3) puurkaevu registrikood;
  4) passi number;
  5) joogivee käitleja / joogiveeallika valdaja;
  6) aadress;
  7) koordinaadid;
  8) veeallika tüüp;
  9) põhjaveekiht ja indeks;
  10) põhjaveekogum;
  11) kaevu sügavus;
  12) tootlikkus m³/ööpäevas;
  13) veeklass;
  14) sanitaarkaitseala ulatus meetrites;
  15) puurkaevu kaitstus reostuse eest (suue suletud, nähtav, kaitstud);
  16) majandustegevuse toimumine;
  17) olek (likvideeritud, kasutuses, reservis);
  18) vee töötlemise viis;
  19) joogiveeallika kontrollikava kehtivuse aeg;
  20) Terviseameti viimase inspekteerimise kuupäev ja inspekteerija;
  21) proovivõtukohad (proovivõtukoha nimi, aadress, koordinaadid, asukoha täpsustus, veeallika liik, proovivõtukoha liik, proovivõtukoha liigitus).

  (5) Joogiveeallika vee kvaliteedi ja proovide andmed:
  1) proovi liik;
  2) uuritud vee liik;
  3) proovivõtukoht;
  4) proovivõtu kuupäev ja kellaaeg;
  5) veeproovi võtja nimi ja ametikoht;
  6) joogivee proovivõtja atesteerimistunnistuse number;
  7) uuritud näitaja;
  8) uuritud näitaja sisaldus/väärtus/ühik;
  9) proovivõtu eesmärk;
  10) proovivõtu metoodika;
  11) proovinõu numbrid;
  12) proovi transportimise tingimused;
  13) proovivõtuprotokolli number;
  14) kaaskirja number;
  15) katseprotokolli number;
  16) laboratoorse uuringu tehnilised andmed (proovi kood laboris, proovi laborisse saabumise aeg, kasutatud meetod, täpsuse nõuded, analüüsi tegemise aeg);
  17) laboratoorse uuringu tegija.

  (6) Ujula valdaja andmed:
  1) ärinimi;
  2) registrikood;
  3) kontaktandmed;
  4) esindaja ja tema kontaktandmed;
  5) olek (tegutsev, tegevuse lõpetanud);
  6) valdaja valduses olevad ujulad.

  (7) Ujula andmed:
  1) nimi;
  2) asukoht (maakond, vald, asula);
  3) aadress;
  4) koordinaadid;
  5) tüüp;
  6) kasutajad;
  7) valdaja;
  8) seotud joogiveevärk või joogiveeallikas;
  9) ujulas olevad basseinid;
  10) viimase inspekteerimise kuupäev;
  11) inspekteerija.

  (8) Basseini andmed:
  1) nimi;
  2) kood;
  3) rühma kood;
  4) tüüp;
  5) koormus;
  6) veevahetustüüp;
  7) suurus;
  8) viimase inspekteerimise kuupäev;
  9) inspekteerija;
  10) proovivõtukohad (proovivõtukoha nimi, aadress, koordinaadid, asukoha täpsustus, veeallika liik, proovivõtukoha liik).

  (9) Basseinivee kvaliteedi ja proovide andmed:
  1) proovi liik;
  2) uuritud vee liik;
  3) proovivõtukoht;
  4) proovivõtu kuupäev ja kellaaeg;
  5) veeproovi võtja nimi ja ametikoht;
  6) uuritud näitaja, selle sisaldus/väärtus/ühik;
  7) proovivõtu eesmärk ja metoodika;
  8) proovinõu numbrid;
  9) proovi transportimise tingimused;
  10) proovivõtuprotokolli number;
  11) kaaskirja number;
  12) katseprotokolli number;
  13) laboratoorse uuringu tehnilised andmed (proovi kood laboris, proovi laborisse saabumise aeg, analüüsi tegemise aeg, kasutatud meetodid, täpsuse nõuded);
  14) laboratoorse uuringu tegija.

  (10) Supluskoha valdaja andmed:
  1) ärinimi
  2) registrikood;
  3) kontaktandmed;
  4) esindaja ja tema kontaktandmed;
  5) olek (tegutsev, tegevuse lõpetanud);
  6) valduses olevad supluskohad.

  (11) Supluskoha andmed:
  1) nimi;
  2) ID;
  3) supluskohtade grupi ID;
  4) tüüp (avalik, mitteavalik);
  5) asukoht (maakond, vald, asula);
  6) koordinaadid;
  7) veekogu nimi, mille ääres supluskoht asub;
  8) veekogu tüüp;
  9) hinnatav suurim külastavate inimeste arv suplushooajal;
  10) rannajoone pikkus;
  11) seirekalendri kooskõlastamise kuupäev;
  12) viimase proovivõtu kuupäev;
  13) viimase inspekteerimise kuupäev;
  14) inspekteerija;
  15) proovivõtukohad (proovivõtukoha nimi, aadress, koordinaadid, asukoha täpsustus, veeallika liik, proovivõtukoha liik).

  (12) Supluskohavee kvaliteedi ja proovide andmed:
  1) proovi liik (järelevalve alusel);
  2) proovi liik (seirekalendri alusel);
  3) uuritud vee liik;
  4) proovivõtukoht;
  5) proovivõtu kuupäev ja kellaaeg;
  6) veeproovi võtja nimi ja ametikoht;
  7) uuritud näitaja;
  8) uuritud näitaja sisaldus/väärtus/ühik;
  9) proovivõtu eesmärk;
  10) proovivõtu metoodika;
  11) proovinõu numbrid;
  12) proovi transportimise tingimused;
  13) proovivõtuprotokolli number;
  14) kaaskirja number;
  15) katseprotokolli number;
  16) laboratoorse uuringu tehnilised andmed (proovi kood laboris, proovi laborisse saabumise aeg, kasutatud meetod, täpsuse nõuded, analüüsi tegemise aeg);
  17) laboratoorse uuringu tegija.

  (13) Loodusliku mineraalvee või allikavee käitleja andmed:
  1) ärinimi;
  2) registrikood;
  3) aadress;
  4) esindaja kontaktandmed;
  5) olek (tegutsev, tegevuse lõpetanud);
  6) valduses olevad looduslikud mineraalvee ja/või allikavee allikad.

  (14) Loodusliku mineraalvee või allikavee allika andmed:
  1) puurkaevu nimetus;
  2) katastri number;
  3) puurkaevu registrikood;
  4) passi number;
  5) puurkaevu valdaja;
  6) puurkaevu aadress;
  7) koordinaadid;
  8) põhjaveekiht ja indeks;
  9) põhjaveekogum;
  10) kaevu sügavus;
  11) tootlikkus (m³/ööpäevas);
  12) sanitaarkaitseala ulatus meetrites;
  13) puurkaevu kaitstus reostuse eest (suue suletud, nähtav);
  14) olek (likvideeritud, kasutuses, reservis);
  15) vee töötlemise viis;
  16) puurkaevu viimase inspekteerimise kuupäev ja inspekteerija;
  17) proovivõtukohad (proovivõtukoha nimi, aadress, koordinaadid, asukoha täpsustus, veeallika liik, proovivõtukoha liik, proovivõtukoha liigitus).

  (15) Loodusliku mineraalvee või allikavee allika vee kvaliteedi ja proovide andmed:
  1) proovi liik;
  2) uuritud vee liik;
  3) proovivõtukoht;
  4) proovivõtu kuupäev ja kellaaeg;
  5) veeproovi võtja nimi ja ametikoht;
  6) uuritud näitaja;
  7) uuritud näitaja sisaldus/väärtus/ühik;
  8) proovivõtu eesmärk;
  9) proovivõtu metoodika;
  10) proovinõu numbrid;
  11) proovi transportimise tingimused;
  12) proovivõtuprotokolli number;
  13) kaaskirja number;
  14) katseprotokolli number;
  15) laboratoorse uuringu tehnilised andmed – proovi kood laboris, proovi laborisse saabumise aeg, kasutatud meetod, täpsuse nõuded, analüüsi tegemise aeg;
  16) laboratoorse uuringu tegija.

  (16) Loodusliku mineraalvee või allikavee andmed:
  1) käitleja ärinimi;
  2) toote nimetus;
  3) pakendatava vee hulk;
  4) loodusliku mineraalvee tunnustatus (jah/ei);
  5) loodusliku mineraalvee tunnustamise kuupäev;
  6) kasutatava allika nimi;
  7) kasutatava puurkaevu asukoht;
  8) seotud veeallikad;
  9) proovivõtukohad (proovivõtukoha nimi, aadress, koordinaadid, asukoha täpsustus, veeallika liik, proovivõtukoha liik, proovivõtukoha liigitus).

  (17) Loodusliku mineraalvee või allikavee kvaliteedi ja proovide andmed:
  1) proovi liik;
  2) uuritud vee liik;
  3) proovivõtukoht;
  4) proovivõtu kuupäev ja kellaaeg;
  5) veeproovi võtja nimi ja ametikoht;
  6) uuritud näitaja;
  7) uuritud näitaja sisaldus/väärtus/ühik;
  8) proovivõtu eesmärk;
  9) proovivõtu metoodika;
  10) proovinõu numbrid;
  11) proovi transportimise tingimused;
  12) proovivõtuprotokolli number;
  13) kaaskirja number;
  14) katseprotokolli number;
  15) laboratoorse uuringu tehnilised andmed (proovi kood laboris, proovi laborisse saabumise aeg, kasutatud meetod, täpsuse nõuded, analüüsi tegemise aeg);
  16) laboratoorse uuringu tegija.

4. peatükk Infosüsteemile ligipääs, andmete väljastamine ja säilitamine 

§ 10.  Andmete õigsuse tagamine ja muutmine

  (1) Vastutav töötleja sõlmib andmete esitajaga kokkuleppe, milles määratakse kindlaks enesekontrolli käigus võetud veeproovide andmete infosüsteemi sisestamise õigused ja kord. Vastutava töötleja laboril on veekäitleja või valdaja volituse alusel võimalik sisestada infosüsteemi enesekontrolli käigus võetud veeproovide analüüsi tulemused.

  (2) Infosüsteemile esitatud andmete õigsuse ja õigeaegsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (3) Infosüsteemi kantud andmete muutumise korral esitab andmete esitaja vastutavale töötlejale uued andmed või parandab need tulenevalt pooltevahelisest kokkuleppest ise.

  (4) Infosüsteemi kantud andmete õigsuse kontrollimiseks ja andmete tervikluse tagamiseks on infosüsteemi vastutaval töötlejal õigus teha andmete esitajale täpsustavaid päringuid.

  (5) Infosüsteemi kantud andmete vigade või ebatäpsuste avastamise korral parandab andmed vastutav töötleja kahe tööpäeva jooksul andmete saamisest. Andmete esitajal on võimalik sisestada ebatäpsuste korral uued andmed infosüsteemi enesekontrolli käigus võetud veeproovide kohta tulenevalt pooltevahelisest kokkuleppest ise.

  (6) Infosüsteemist väljastatavate andmete õigsuse eest vastutab vastutav töötleja.

§ 11.  Andmete logimine

  Volitatud töötleja tagab infotehnoloogiliste vahenditega infosüsteemis tehtud logid kande vaatamise, lisamise, muutmise ja kustutamise kohta, võimaldades tuvastada töötlemistoimingu teinud isiku ja töötlemise aja.

§ 12.  Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine

  (1) Juurdepääs infosüsteemi andmetele ja andmete väljastamine võimaldatakse kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega ning käesoleva määruse nõuetega.

  (2) Infosüsteemist väljastatavate andmete õigsuse eest vastutab vastutav töötleja.

  (3) Vastutav töötleja tagab avalikkusele veebilehe kaudu juurdepääsu infosüsteemi andmete põhjal koostatud statistilistele andmetele ja vee kvaliteedi andmetele.

  (4) Vastutav töötleja peab arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid andmeid on infosüsteemist väljastatud või muul moel töödeldud.

§ 13.  Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu või muul kokkulepitud elektroonset teabevahetust võimaldavat viisil.

§ 14.  Andmete säilitamine

  (1) Infosüsteemi andmeid säilitatakse tähtajatult alates andmete infosüsteemi kandmisest.

  (2) Paberil alusandmeid säilitatakse viis aastat.

  (3) Logid säilitatakse viis aastat alates nende tekkimisest.

5. peatükk Infosüsteemi järelevalve, rahastamine ja lõpetamine 

§ 15.  Infosüsteemi järelevalve

  Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.

§ 16.  Infosüsteemi rahastamine

  Infosüsteemi pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest selleks vastutavale ja volitatud töötlejale eraldatud vahenditest.

§ 17.  Infosüsteemi lõpetamine

  (1) Infosüsteemi lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Infosüsteemi andmete üleandmisel tuleb eraldi otsusega määrata andmete üleandmise või hävitamise kord ning tegevuse tähtaeg.

  (3) Infosüsteem lõpetatakse avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 18.  Üleminekusätted

  Alates 1. jaanuarist 2023. a. kohaldatakse logide säilitamisele käesoleva määruse § 14 lõikes 3 nimetatud tähtaega ning logid mis on selleks ajaks vanemad kui 5 aastat, kustutakse.

§ 19.  Rakendussätted

  Määruse § 14 lõige 3 jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

§ 20.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json