Teksti suurus:

Narkomaaniaravi andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 25

Narkomaaniaravi andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 08.03.2019 nr 20

Määrus kehtestatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 111 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu asutamine, pidamise eesmärk ja nimetus

  (1) Narkomaaniaravi andmekogu (edaspidi andmekogu) peetakse narkomaania esinemise analüüsimiseks, narkomaania leviku ennetamiseks ja ravi tõhususe hindamiseks, tervishoiuteenuste korraldamiseks, diagnostika ja ravi käsitluse hindamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö, sealhulgas epidemioloogiliste uuringute tegemiseks.

  (2) Andmekogu ametlik nimetus on narkomaaniaravi andmekogu.

  (3) Andmekogu ingliskeelne nimetus on Estonian Drug Treatment Database.

§ 2.  Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Tervise Arengu Instituut.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

§ 3.  Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) juhib andmekogu pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid ja korraldusi;
  2) tagab andmete kogumise ja igapäevase haldamise;
  3) tagab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise;
  4) menetleb isikute avaldusi ning teeb otsuse registriandmete väljastamiseks;
  5) tagab arvestuse väljastatud andmete üle;
  6) koostab andmete põhjal perioodiliselt, sealhulgas iga aasta kohta statistilisi kokkuvõtteid;
  7) täidab muid vastutavale töötlejale omaseid ülesandeid.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) teeb või hangib andmekogu pidamiseks vajalikud analüüsi- ja arendustööd ning tööde testimise;
  2) tagab andmekogu tehnilise pidamise, haldamise ja majutamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  3) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid turvameetmeid;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat andmekogu pidamist või kasutamist takistavatest probleemidest;
  5) kõrvaldab andmekogu kasutamise takistused ja tõrked ning taastab ja tagab andmekogu töö;
  6) tagab teenust puudutavate intsidentide käsitlemise;
  7) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  8) vastutab andmete logimise eest.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmete koosseis 

§ 4.  Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogu koosneb andmebaasist ja arhiveeritud andmetest.

  (2) Andmekogu peetakse ühetasandilise andmekoguna.

  (3) Andmekogu peetakse kujul, mis ei võimalda andmekogusse kantud isiku tuvastamist.

§ 5.  Andmekogu andmete kaitse

  (1) Andmekogusse kantud andmete käideldavuse (K), tervikluse (T) ja konfidentsiaalsuse (S) tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Andmekogu turvaklass on K0T0S2.

  (3) Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

§ 6.  Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Narkomaaniaravi alustamisel kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) unikaalne kood, mis moodustatakse automaatselt isikukoodi või asenduskoodi alusel;
  2) tervishoiuteenuse osutaja andmed (registrikood ja nimi);
  3) tervishoiutöötaja andmed (tervishoiutöötajate riikliku registri kood);
  4) ravile pöördumise kuupäev;
  5) planeeritav ravi (kavandatav kestus, alustamine, määratud ravi, määratud ravimid, ravi liik, ravile pöördumise soovitaja);
  6) varem saadud narkomaaniaravi (varem saadud narkomaaniaravi, vanus esimest korda narkomaaniaravile pöördumisel, varem saadud asendus-/võõrutusravi, muu varasem ravi);
  7) diagnoos RHK-10 järgi (määratud diagnoos, kaasuv psühhiaatriline diagnoos);
  8) ravile pöörduja sotsiaal-demograafilised andmed (sugu, sünniaeg (kuu täpsusega), vanus, rahvus, kodakondsus, elamisviis, kooselu fakt uimastikasutajaga, eluaseme tüüp, elukoht, tegevusala, kõrgeim lõpetatud haridustase);
  9) andmed sõltuvusainete tarvitamise kohta (põhiuimasti ja selle tarvitamise viis, vanus põhiuimasti esmakordsel tarbimisel, põhiuimasti tarvitamise sagedus, teisene uimasti, teisese uimasti tarbimise sagedus);
  10) riskikäitumine (süstinud uimastit viimase 30 päeva, viimase aasta jooksul või korra elus, vanus uimasti esmakordsel süstimisel, ühissüstla kasutamine, ühise süstlanõela kasutamine);
  11) andmed andmete esitaja isiku kohta (ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja telefoninumber);
  12) andmete esitamise kuupäev.

  (2) Narkomaaniaravi lõpetamisel kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) unikaalne kood, mis moodustatakse automaatselt isikukoodi või asenduskoodi alusel;
  2) tervishoiuteenuse osutaja asutuse andmed (nimi ja registrikood);
  3) tervishoiutöötaja andmed (tervishoiutöötajate riikliku registri kood);
  4) ravi lõpetamise või katkestamise või patsiendi edasisuunamise kuupäev;
  5) ravi lõpetamise põhjus (katkestamine, lõpetamine, patsiendi edasisuunamine);
  6) diagnoos (RHK-10 kood);
  7) tegevusala;
  8) eluaseme tüüp;
  9) andmed andmete esitaja isiku kohta (ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja telefoninumber);
  10) andmete esitamise kuupäev.

§ 7.  Andmete õiguslik tähendus

  Andmekogu andmetel on informatiivne tähendus.

3. peatükk Andmeandjad, andmete muutmine ja logimine 

§ 8.  Andmekogu andmeandjad

  (1) Andmekogusse esitavad andmeid psühhiaatria eriala tegevusluba omavad tervishoiuteenuse osutajad.

  (2) Andmete esitaja teavitab vastutavat töötlejat igast narkomaaniaravile pöördumise juhust ühe nädala jooksul pärast patsiendil F11–F19 häire diagnoosimist ning narkomaaniaravi määramist.

  (3) Andmete esitaja teavitab vastutavat töötlejat igast narkomaaniaravi lõpetamisest 30 päeva jooksul pärast ravi lõpetamist, katkestamist või patsiendi edasisuunamist.

§ 9.  Andmete õigsuse tagamine, andmete muutmine ja ebaõigete andmete parandamine

  (1) Andmekogusse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

  (2) Kui ravi käigus või ravi lõppemise järel selgub, et andmekogusse kantud andmeid on vaja muuta või täiendada, teavitab andmete esitaja sellest vastutavat töötlejat.

  (3) Kui vastutav töötleja tuvastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teatatud, korraldab ta viivitamata andmete parandamise, lisades võimaluse korral andmekogusse kirje või selgituse andmete parandamise põhjuse kohta.

  (4) Vastutaval töötlejal on õigus esitada andmeandjale järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete tõepärasuses.

  (5) Andmekogust väljastatavate andmete õigsuse eest vastutab vastutav töötleja.

§ 10.  Andmete logimine

  Andmekogu volitatud töötleja logib andmete töötlemise koos töötlemise kuupäeva, kellaaja ning töötlemistoimingu teinud isiku andmetega.

4. peatükk Juurdepääs andmetele, andmete väljastamine ja säilitamine 

§ 11.  Andmete väljastamine ja juurdepääs andmekogu andmetele

  (1) Õigust andmeid andmekogust saada hindab vastutav töötleja.

  (2) Vastutav töötleja on kohustatud pidama arvestust selle üle, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid andmeid väljastati.

  (3) Andmekogule juurdepääsu õigus on lisaks vastutavale ja volitatud töötlejale ka isikul, kes arendab või hooldab registrit, arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

§ 12.  Andmekogusse kantud andmete säilitamine

  (1) Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse 30 aastat.

  (2) Käesoleva määruse §-s 10 nimetatud logisid säilitatakse kolm aastat logi tekkimisest.

5. peatükk Andmekogu järelevalve, rahastamine ja lõpetamine 

§ 13.  Andmekogu järelevalve

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.

§ 14.  Andmekogu rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 15.  Andmekogu lõpetamine

  (1) Andmekogu lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Andmekogu lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmekogu lõpetatakse avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 16.  Üleminekusäte

  Käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktides 3 ja 11 ning lõike 2 punktides 3 ja 9 nimetatud isiku isikukoodi töödeldakse registris kuni 1. jaanuarini 2022. a. Nimetatud tähtaja möödudes need kustutatakse.

§ 17.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json