Teksti suurus:

Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadusega seotud valdkonna eest vastutava ministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 41

Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadusega seotud valdkonna eest vastutava ministri määruste muutmine

Vastu võetud 05.03.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse inimgeeniuuringute seaduse § 18 lõike 2, § 20 lõike 4 ja § 21 lõike 6, kiirgusseaduse § 42 lõike 4, § 43 lõike 5 ja § 44 lõike 3, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 14 lõike 3, ravikindlustuse seaduse § 131 lõike 6, § 32 ja § 52 lõike 4, ravimiseaduse § 81 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 9 lõike 6 ja § 141 lõike 2, surma põhjuse tuvastamise seaduse § 32 lõike 5, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 1 punkti 3, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 3, § 17 lõike 3 punktide 3 ja 4 ning § 592 lõike 2, töövõimetoetuse seaduse § 22 lõike 4, Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ning vereseaduse § 7 lõike 5, § 9 lõike 2, § 11 lõike 2 ja § 12 lõike 5 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 22. juuli 2004. a määruse nr 94 „Euroopa ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord“ muutmine

Sotsiaalministri 22. juuli 2004. a määruses nr 94 „Euroopa ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 131 lõike 6 alusel.“;

2) paragrahvi 1 lõigetes 1 ja 2 ning § 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „ravikindlustuse andmekogusse“ sõnadega „haigekassa andmekogusse“.

§ 2. Sotsiaalministri 17. detsembri 2001. a määruse nr 127 „Geenidoonori kodeeritud koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse säilitamise tingimused“ muutmine

Sotsiaalministri 17. detsembri 2001. a määruses nr 127 „Geenidoonori kodeeritud koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse säilitamise tingimused“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja tekstis asendatakse läbivalt sõna „kodeeritud“ sõnaga „pseudonüümitud“;

2) paragrahvi 1 lõike 1 viimane lause jäetakse välja;

3) paragrahvi 2 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Sotsiaalministri 17. detsembri 2001. a määruse nr 128 „Geenidoonori koeproovi, DNA kirjelduse, terviseseisundi kirjelduse ja tagasikodeerimist võimaldavate andmete hävitamise kord“ muutmine

Sotsiaalministri 17. detsembri 2001. a määruses nr 128 „Geenidoonori koeproovi, DNA kirjelduse, terviseseisundi kirjelduse ja tagasikodeerimist võimaldavate andmete hävitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja tekstis asendatakse läbivalt sõna „tagasikodeerimist“ sõnaga „depseudonüümimist“;

2) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hävitamisprotokolli kantakse järgmised andmed:
1) protokolli identifitseerivad ja iseloomustavad andmed;
2) koeproovi, DNA kirjelduse, terviseseisundi kirjelduse ja depseudonüümimist võimaldavate andmete hävitamisviisi ja tehnoloogiat ning nimetatud andmete hävitajat või tema esindajat identifitseerivad andmed;
3) hävitatavaid koeproove, DNA kirjeldusi, terviseseisundi kirjeldusi ja depseudonüümimist võimaldavaid andmeid identifitseerivad ja iseloomustavad andmed;
4) hävitamisprotseduuri iseloomustavad andmed;
5) hävitamise aeg ja koht;
6) hävitaja avaldused;
7) märge selle kohta, et protokolli ei tohi paljundada ilma geenivaramu vastutava töötleja kirjaliku loata;
8) geenivaramu vastutavale töötlejale hävitamisprotokolli edastamise viis;
9) muu oluline info seoses hävitamisprotsessiga.“;

3) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Sotsiaalministri 17. detsembri 2001. a määruse nr 126 „Geenidoonori koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse väljastamise kord“ muutmine

Sotsiaalministri 17. detsembri 2001 määruses nr 126 „Geenidoonori koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse väljastamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „kodeeritud“ sõnaga „pseudonüümitud“;

2) määruse 3. peatüki pealkirjas ja §-s 7 asendatakse läbivalt sõna „tagasikodeeritud“ sõnaga „depseudonüümitud“;

3) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Depseudonüümitud DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse väljastamise kord

(1) Enne depseudonüümitud DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse väljastamise taotluse vastuvõtmist kontrollib geenivaramu vastutav töötleja geenidoonori ja kolmanda isiku õigust saada geenivaramust andmeid.

(2) Geenidoonor esitab depseudonüümitud DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse väljastamiseks vastutavale töötlejale andmeväljastustaotluse viisil, mis võimaldab isikut üheselt tuvastada, ning märkides kellele ja milliste andmete väljastamist geenidoonor soovib.  Kui andmeid ei anta isiklikult geenidoonorile, tuleb andmete edastamisel tagada andmete konfidentsiaalsus neid krüpteerides või teisi asjakohaseid vahendeid kasutades.

(3) Vastutav töötleja dokumenteerib depseudonüümitud DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse väljastamise kuupäeva ning isiku, kellele need väljastati.“;

4) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Sotsiaalministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 61 „Immunohematoloogiliste uuringute tegemise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 29. aprilli 2005. a määruses nr 61 „Immunohematoloogiliste uuringute tegemise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõikes 1 nimetatud dokumentide täitmisel lähtutakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 3 alusel kehtestatud nõuetest.“;

2) paragrahvi 111 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Paragrahvis 7 nimetatud doonorivere kohustuslike uuringute nõudeid säilitatakse vähemalt 15 aastat.“.

§ 6. Sotsiaalministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 65 „Isiku doonoriks sobivuse kriteeriumid, hindamise tingimused ja kord ning vere loovutamist välistavate või piiravate haiguste ja muude tegurite loetelu” muutmine

Sotsiaalministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 65 „Isiku doonoriks sobivuse kriteeriumid, hindamise tingimused ja kord ning vere loovutamist välistavate või piiravate haiguste ja muude tegurite loetelu” § 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Verekeskus peab säilitama doonoritele antavat teavet ning doonori valiku kriteeriumide, sealhulgas §-des 3–9 sätestatud kriteeriumide kohta käivat teavet 15 aastat.“.

§ 7. Sotsiaalkaitseministri 9. veebruari 2016. a määruse nr 10 „Juhtumiplaanis sisalduvate andmete loetelu“ muutmine

Sotsiaalkaitseministri 9. veebruari 2016. a määruses nr 10 „Juhtumiplaanis sisalduvate andmete loetelu“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Lapse juhtumiplaanile lisatakse selgitus, kuidas on last kasvatavat isikut teavitatud ning kuidas on last kasvatav isik kaasatud lapse juhtumi menetlemisse.“;

2) paragrahvi 1 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Tervise- ja tööministri 18. detsembri 2018. a määruse nr 65 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend“ muutmine

Tervise- ja tööministri 18. detsembri 2018. a määruse nr 65 „Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhend“ § 3 lõike 5 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kiirabibrigaadi juhi juhendamisel ja vastutusel tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 43 lõike 1 punkti 2 alusel nimetatud arstiõppe IV kursuse, ämmaemanda II kursuse ja õeõppe II kursuse kohustuslikud ained läbinud üliõpilane, kes on saanud vähemalt 60-tunnise erakorralise meditsiini alase täienduskoolituse Terviseameti kooskõlastatud programmi alusel ja kellel on sellekohane tunnistus.“.

§ 9. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ tehakse järgmised muudatused:

13.03.2019 13:02
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus, välja jäetud tekstiosa „asendatakse sõnad „ravikindlustuse andmekogu““, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

1) paragrahvi 4 lõikest 3 jäetakse välja sõna „ravikindlustuse“;

2) määruses asendatakse läbivalt sõnad „ravikindlustuse andmekogu“ sõnadega „haigekassa andmekogu“.

§ 10. Tervise- ja tööministri 19. detsembri 2018. a määruse nr 71 „Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded“ muutmine

Tervise- ja tööministri 19. detsembri 2018. a määruses nr 71 „Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 6 asendatakse tekstiosa „lõike 2“ tekstiosaga „lõike 3“;

2) paragrahvis 11 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „lõikes 2“ tekstiosaga „lõikes 3“.

§ 11. Tervise- ja tööministri 22. oktoobri 2015. a määruse nr 48 „Nakkustekitajate suhtes doonorivere ja verekomponentide uurimise kord“ muutmine

Tervise- ja tööministri 22. oktoobri 2015. a määruses nr 48 „Nakkustekitajate suhtes doonorivere ja verekomponentide uurimise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kõik laboris teostatud uuringuprotseduurid ja nende käigus saadud uuringutulemused tuleb dokumenteerida.“;

3) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Säilitusproovi säilitamine

Säilitusproovi tuleb säilitada madalamal temperatuuril kui −40 °C.“.

§ 12. Tervise- ja tööministri 14. detsembri 2017. a määruse nr 52 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus“ muutmine

Tervise- ja tööministri 14. detsembri 2017. a määruses nr 52 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „Ravikindlustuse andmekogust“ sõnadega „Haigekassa andmekogust“;

2) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Andmete logimine

Vastutav töötleja tagab infotehnoloogiliste vahenditega andmekogus tehtud logid kande vaatamise, lisamise, muutmise ja kustutamise kohta.“;

3) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Retseptikeskuses säilitatakse andmeid seitse aastat nende andmekogusse kandmise hetkest arvates.

(2) Retseptikeskuses säilitatakse logiandmeid kolm aastat töötlemistoimingu tegemisest arvates.“;

4) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „isikuandmetele“ sõnadega „ning tal on õigus keelata nende andmete edastamine välisriiki tervise infosüsteemi kaudu“;

5) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 13. Sotsiaalkaitseministri 27. detsembri 2017. a määruse nr 72 „Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus“ muutmine

Sotsiaalkaitseministri 27. detsembri 2017. a määruses nr 72 „Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrisse kantavaid andmeid töödeldakse elektroonselt.

(2) Registri alusandmed võivad olla elektroonsed või paberil. Paberil alusdokumentide andmed kantakse registrisse elektroonselt.“;

2) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõna „Sotsiaalministeerium“ sõnaga „Sotsiaalkindlustusamet“;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Vastutav töötleja:
1) juhib registri pidamist, andes volitatud töötlejatele selleks vajalikke juhiseid ja korraldusi;
2) kehtestab registriandmetele juurdepääsu ja registriandmete töötlemise korra ning tagab andmete töötlemise ainult selleks määratud isikutele;
3) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise ja enda poolt registrisse kantud andmete õigsuse eest;
4) korraldab koostöös Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega registri e-teenuste loomist ja elektroonset andmevahetust riigi infosüsteemi teiste andmekogudega;
5) koostab arendusvajaduste lähteülesanded koostöös volitatud töötlejatega ning osaleb registri muudatuste testimisel;
6) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised ja füüsilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
7) teavitab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskust teenust puudutavatest intsidentidest;
8) tagab koostöös Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega kasutajatoe toimimise ning juhendab ja koolitab registri kasutajaid;
9) koordineerib registrit puudutava info avalikustamist;
10) teeb järelevalvet registri pidamise üle ning täidab muid vastutava töötleja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.“;

5) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus volitatud töötlejana:
1) teeb või hangib kooskõlastatult vastutava töötlejaga registri pidamiseks vajalikud analüüsi- ja arendustööd ning tööde testimise;
2) osaleb arendustööde lähteülesannete koostamisel ning korraldab ja teeb registri muudatuste testimist;
3) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavaid turvameetmeid;
4) tagab registri pidamise, haldamise ja majutamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
5) tagab teenust puudutavate intsidentide käsitlemise;
6) tagab koostöös vastutava töötlejaga teabe edastamise ja statistiliste väljavõtete tegemise õigustatud isikutele;
7) korraldab andmete ja registri säilimise vastavalt kehtestatud nõuetele ja varukoopiate tegemise ning säilitustähtaja möödumisel andmete hävitamise;
8) teavitab registriandmete töötlemisel avastatud rikkumisest kohe vastutavat töötlejat ning võtab viivitamata tarvitusele kõik vajalikud abinõud rikkumise lõpetamiseks;
9) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks.

(2) Kohaliku omavalitsuse üksus ja sotsiaalteenuse osutaja volitatud töötlejana:
1) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete ja vastutava töötleja antud suuniste täitmise ning enda poolt registrisse sisestatud andmete õigsuse eest;
2) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
3) tagab andmete töötlemise volitatud töötleja juures ainult selleks määratud isikutele tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses ning lõpetab juurdepääsu registriandmetele hiljemalt teenistussuhte või töölepingu lõppemise päevale järgneval tööpäeval;
4) teavitab registriandmetes vea avastamise korral viivitamata vastutavat töötlejat, välja arvatud juhul, kui on võimalik viga iseseisvalt kõrvaldada või kui avastatud viga on ebaoluline;
5) menetleb isikute avaldusi registriandmete ühekordseks väljastamiseks ja peab arvestust andmete väljastamise üle lähtuvalt andmetest, millele volitatud töötlejal on juurdepääs;
6) teavitab registriandmete töötlemisel avastatud rikkumisest kohe vastutavat töötlejat ning võtab viivitamata tarvitusele kõik vajalikud abinõud rikkumise lõpetamiseks;
7) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks.“;

6) paragrahvi 8 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Registrisse kantakse järgmised andmed andmete töötleja kohta:
1) kohaliku omavalitsuse üksuse, sotsiaalteenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti puhul asutuse üldandmed ja registri kasutajate andmed;
2) kohaliku omavalitsuse üksuse ja Sotsiaalkindlustusmeti makstavate toetuste (sealhulgas arvestusaluste) ja osutatavate teenuste andmed;
3) sotsiaalteenuse osutaja osutatavate teenuste andmed;
4) kohaliku omavalitsuse üksuse, sotsiaalteenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti arveldusdokumentide andmed.“;

7) paragrahvi 11 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Sotsiaalkindlustusamet, kohaliku omavalitsuse üksus ja sotsiaalteenuse osutaja;“;

8) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) isiku pöördumine, avaldus või taotlus abi saamiseks;“;

9) paragrahvi 13 punktis 5 asendatakse sõnad „ravikindlustuse andmekogust“ sõnadega „haigekassa andmekogust“;

10) paragrahvi 13 punktis 9 asendatakse tekstiosa „riiklikust kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrist“ tekstiosaga „kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja kriminaalhooldusaluste andmekogust“;

11) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sotsiaalkindlustusamet ja kohaliku omavalitsuse üksus kannavad registrisse isiku esitatud andmed ning muud põhimääruses nimetatud andmed, mida ei kanna registrisse Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ja sotsiaalteenuse osutaja või mida ei kanta registrisse automaatselt riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu muudest andmekogudest.

(2) Sotsiaalteenuse osutaja kannab registrisse § 8 lõike 1 punktis 12 nimetatud andmed, § 8 lõike 7 punktis 1 nimetatud registri kasutajate andmed ning § 8 lõike 7 punktides 3 ja 4 nimetatud andmed.

(3) Paragrahvi 8 lõikes 11 nimetatud andmed tekivad registrisse sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõikes 4 sätestatud andmetöötluse tulemusel.

(4) Kohaliku omavalitsuse üksus kannab registrisse § 8 lõikes 12 nimetatud andmed.

(5) Sotsiaalkindlustusamet kannab registrisse § 8 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed.

(6) Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus kannab registri volitatud töötleja ülesannete täitmise raames registrisse § 8 lõike 7 punktis 1 nimetatud asutuse üldandmed ja vajaduse korral registri kasutajate andmed ning § 8 lõike 7 punktis 2 nimetatud riiklikult kehtestatud toetuste arvestusaluste andmed.“;

12) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sotsiaalkindlustusamet, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, kohaliku omavalitsuse üksus ja sotsiaalteenuse osutaja kannavad § 8 lõike 7 punktis 2 nimetatud toetuste arvestusaluste andmed registrisse hiljemalt vastava arvestusaluse aluseks oleva õigusakti jõustumise päevale eelneval päeval.

(2) Sotsiaalkindlustusamet ja kohaliku omavalitsuse üksus kannavad § 8 lõigetes 1–6 nimetatud andmed registrisse viie tööpäeva jooksul pärast andmete saamist.

(3) Sotsiaalteenuse osutaja kannab andmed teenuse osutamise kohta registrisse hiljemalt teenuse osutamise kuule järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks.“;

13) paragrahvi 17 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Andmete töötlejatel on juurdepääs nende isikute isikuandmetele, kes on konkreetse töötleja poole pöördunud, kellele on abi osutatud või kes on teenust saama suunatud.“;

14) paragrahv 19 sõnastatakse järgmiselt:

§ 19. Registri logide ja alusandmete säilitamine

(1) Registrisse kantud menetluste logisid säilitatakse viis aastat pärast menetluse lõppkuupäeva.

(2) Sotsiaalhoolekande seaduse § 151 lõike 4 alusel registrisse kantud andmete logisid säilitatakse registris isikute 27-aastaseks saamiseni.

(3) Registrisse kantud lapsendamise ja hoolduspere sooviavalduste menetlusega seotud logisid säilitatakse viis aastat pärast menetluse lõppkuupäeva.

(4) Registrisse kantud alusandmeid säilitatakse kümme aastat.“;

15) määruse 7. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

7. peatükk
Järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise finantseerimine ja lõpetamine

 

§ 20. Järelevalve registri pidamise üle

(1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.

(2) Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusel on oma pädevuse ulatuses õigus kontrollida §-des 7, 17 ja 18 kehtestatud tingimuste täitmist töötlejate poolt, nõuda registriandmete või päringuvõimaluste väärkasutamise korral töötlejalt kasutaja registrile juurdepääsu piiramist, peatamist või lõpetamist ning teha ettepanekuid vastutavale töötlejale avastatud rikkumises süüdi olevate isikute väljaselgitamiseks ja vastutusele võtmiseks.

(3) Registri vastutaval töötlejal on õigus teha volitatud töötlejale ettekirjutusi registri pidamisel ja andmete töötlemisel tehtavate toimingute kooskõlla viimiseks õigusaktidega ja vastutava töötleja antud suunistega.

§ 201. Registri pidamise finantseerimine

Registri pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale ja volitatud töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 202. Registri pidamise lõpetamine

(1) Registri pidamise lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

(2) Registri pidamise lõpetamisel otsustatakse registriandmete üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi või andmete hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.“;

16) määruse 8. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

17) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 14. Tervise- ja tööministri 6. juuli 2018. a määruse nr 36 „Surma põhjuste registri põhimäärus“ muutmine

Tervise- ja tööministri 6. juuli 2018. a määruse nr 36 „Surma põhjuste registri põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest ja menetleb isikute avaldusi ning teeb otsuse registriandmete väljastamiseks;“;

3) paragrahv 6 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) surnu mass - lapse (loote) sünnimass kuni ühe kuu vanuses surnutel/ sünnimassi andmete puudumisel mass surma põhjuse tuvastamisel lahangul;“;

4) paragrahv 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Juurdepääs registri andmetele võimaldatakse järelevalvet teostavale isikule.

(2) Isikustatud andmeid väljastatakse andmesubjekti pärija nõusolekul, teadus- ja ajaloouuringuks ning statistika vajadusteks, samuti kohtumenetluses tõe väljaselgitamiseks või haldusorganile tema ülesannete täitmiseks, kui selline vajadus tuleneb selgelt õigusaktist.

(3) Registri volitatud töötleja tagab avalikkusele veebilehe kaudu juurdepääsu registriandmete põhjal koostatud isikustamata statistilistele andmetele.

(4) Registri volitatud töötleja peab arvestust andmetöötlustoimingute üle, et tuvastada kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid isikuandmeid on registrist väljastatud.“.

§ 15. Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruse nr 73 „Tervise Arengu Instituudi põhimäärus“ muutmine

Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruse nr 73 „Tervise Arengu Instituudi põhimäärus“ § 4 punkt 91 sõnastatakse järgmiselt:

„91) tervisestatistika tegemine, sealhulgas tervishoiuteenuse osutajatelt tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete kogumine, asjakohaste juhendmaterjalide väljatöötamine, andmete töötlemine, analüüs, avaldamine ja säilitamine, vajaduse korral andmeesitajate ja tarbijate koolitamine ning osalemine valdkonna arendustegevuses ja rahvusvahelises koostöös. Tervisestatistilised andmed avaldatakse avaldamiskalendri kohaselt asutuse veebilehel. Tervisestatistika avaldamiskalender järgmise kalendriaasta kohta avaldatakse hiljemalt kolm kuud enne järgmise kalendriaasta algust. Avaldamiskalendri koostamisel arvestatakse avaldatava teabe kasutajate vajadustega ning see edastatakse arvamuse avaldamiseks Sotsiaalministeeriumile;“.

§ 16. Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ muutmine

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruses nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord“;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel.“;

3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrusega kehtestatakse tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord.“;

4) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) uuringu, protseduuri ja analüüsi saatekiri;“;

5) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

„19) ambulatoorse teenuse, sealhulgas e-konsultatsiooni saatekiri;“;

6) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktidega 23 ja 24 järgmises sõnastuses:

„23) iseseisva statsionaarse õendusabi ja koduõenduse saatekiri;
24) statsionaarse teenuse ja päevaravi (edaspidi haiglaravi) saatekiri.“;

7) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Uuringu, protseduuri ja analüüsi saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 3.“;

8) paragrahvi 3 lõige 19 sõnastatakse järgmiselt:

„(19) Ambulatoorse teenuse, sealhulgas e-konsultatsiooni saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 19.“;

9) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 23 ja 24 järgmises sõnastuses:

„(23) Iseseisva statsionaarse õendusabi ja koduõenduse saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 23.
(24) Haiglaravi saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 24.“;

10) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 23 ja 24 nimetatud iseseisva statsionaarse õendusabi ja koduõenduse saatekirja ning haiglaravi saatekirja esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. jaanuarist 2021. a.“;

12) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3;

13) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4;

14) määruse lisa 15 asendatakse käesoleva määruse lisaga 5;

15) määruse lisa 19 asendatakse käesoleva määruse lisaga 6;

16) määruse lisa 21 asendatakse käesoleva määruse lisaga 7;

17) määruse lisa 22 asendatakse käesoleva määruse lisaga 8;

18) määrust täiendatakse lisadega 23 ja 24, mis on vastavalt käesoleva määruse lisad 9 ja 10.

§ 17. Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ muutmine

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord“;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõigete 3 ja 6 alusel.“;

3) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Logiandmed ja säilitamine

(1) Tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemis logitakse andmete töötlemine järgmiselt:
1) andmetöötlemise sisu;
2) andmetöötleja andmed;
3) andmetöötlemise kuupäev ja kellaaeg.

(2) Tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemi logisid säilitatakse viis aastat.“;

4) paragrahvid 6, 23, 27, 321 ja 35, § 47 lõige 3, § 65 lõige 3, § 74 lõiked 1 ja 3 ning §-d 82, 87, 883, 886, 889, 90, 93, 96, 102, 105 ja 1063 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 30 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) teadaolevad nakkushaiguste esinemise ja haigustega seotud ohutegurid.“;

6) paragrahvi 30 lõiget 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) patsiendi terviseseisundi ülevaade.“;

7) paragrahvi 32 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) labori- ja patomorfoloogilise uuringu proovimaterjali andmed, sealhulgas proovimaterjali võtmise aeg, proovimaterjali tüüp, proovinõu või uuringu identifikaator, proovimaterjali adekvaatsuse hinnang ja proovimaterjali tagasilükkamise põhjus;“;

8) paragrahvi 32 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) laboriuuringu puhul uuringu kinnitamise või tühistamise märge ja märke selgitused.“;

9) paragrahvi 10613 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tervisetõendi koostamise aluseks on tervisedeklaratsioon, milles esitatud andmete põhjal hindab tervishoiuteenuse osutaja isiku terviseseisundit.

(2) Tervisetõendi saamiseks esitab tervisetõendi taotleja tervisetõendi koostajale tervisedeklaratsiooni. Tervisedeklaratsiooni võib esitada elektroonselt tervise infosüsteemi vahendusel tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 alusel kehtestatud andmekoosseisus või paberil määruse lisas 34 esitatud andmekoosseisus.

(3) Töötajate tervisekontrolli raames täidetav töötaja tervisedeklaratsioon koostatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 131 lõike 8 alusel kehtestatud andmekoosseisus.“;

10) paragrahvi 10617 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Saatekiri, millel puudub kehtivusaeg, ei ole kasutatav ühe aasta möödudes selle kinnitamisest.“.

§ 18. Tervise- ja tööministri 20. mai 2016. a määruse nr 40 „Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu asutamise ja pidamise põhimäärus“ muutmine

Tervise- ja tööministri 20. mai 2016. a määruses nr 40 „Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu asutamise ja pidamise põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõikes 6 asendatakse sõnad „Ravikindlustuse andmekogust“ sõnadega „Haigekassa andmekogust“;

2) paragrahvi 20 lõikes 4 asendatakse sõna „anonüümitakse“ sõnaga „pseudonüümitakse“;

3) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Andmekogusse kantud pseudonüümitud andmeid säilitatakse 65 aastat, mille möödumisel andmed anonüümitakse üks kord aastas säilitustähtaja möödumise kalendriaasta lõpus.“.

§ 19. Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord“ muutmine

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord“ § 2 lõike 3 esimeses lauses ja § 10 lõikes 1 asendatakse sõnad „ravikindlustuse andmekogusse“ sõnadega „haigekassa andmekogusse“.

§ 20. Sotsiaalministri 28. oktoobri 2005. a määruse nr 110 „Verevalvsuse ning verekomponentide tagasikutsumise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 28. oktoobri 2005. a määruse nr 110 „Verevalvsuse ning verekomponentide tagasikutsumise tingimused ja kord” § 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 21. Sotsiaalministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 62 „Vereülekande tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 62 „Vereülekande tingimused ja kord” § 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lõikes 1 nimetatud dokumentide täitmisel lähtutakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 3 alusel kehtestatud nõuetest.“.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Retseptikeskusesse esitatavate andmete koosseis

Lisa 2 Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse kantavate andmete loetelu

Lisa 3 Uuringu, protseduuri ja analüüsi saatekirja andmekoosseis

Lisa 4 Saatekirja vastuse andmekooseis

Lisa 5 Kiirabikaardi andmekoosseis

Lisa 6 Ambulatoorse teenuse, sealhulgas e-konsultatsiooni saatekirja andmekoosseis

Lisa 7 Surma põhjuse teatise andmekoosseis

Lisa 8 Perinataalsurma põhjuse teatise andmekoosseis

Lisa 9 Iseseisva statsionaarse õendusabi ja koduõenduse saatekirja andmekoosseis

Lisa 10 Haiglaravi saatekirja andmekoosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json