Teksti suurus:

Geenidoonori koeproovi, DNA kirjelduse, terviseseisundi kirjelduse ja depseudonüümimist võimaldavate andmete hävitamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 44

Geenidoonori koeproovi, DNA kirjelduse, terviseseisundi kirjelduse ja depseudonüümimist võimaldavate andmete hävitamise kord
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

Vastu võetud 17.12.2001 nr 128
RTL 2002, 1, 9
jõustumine 06.01.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2007RTL 2007, 28, 50913.04.2007
13.07.2010RT I 2010, 47, 29218.07.2010
05.03.2019RT I, 12.03.2019, 4115.03.2019

Määrus kehtestatakse «Inimgeeniuuringute seaduse» § 21 lõike 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Rakendamisala

  (1) Määrusega kehtestatakse geenivaramusse kantud koeproovide, sealhulgas DNA, DNA kirjelduste, terviseseisundi kirjelduste ja depseudonüümimist võimaldavate andmete hävitamise kord, sealhulgas hävitamisprotokolli vorm, selle täitmise ja säilitamise kord.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Määrusega kehtestatavad nõuded on täitmiseks kohustuslikud geenivaramu vastutavale töötlejale ja geenivaramu volitatud töötlejatele ning isikutele, kelle valduses on geenivaramust pärit koeproov, DNA kirjeldus või terviseseisundi kirjeldus.
[RTL 2007, 28, 509 - jõust. 13.04.2007]

2. peatükk KOEPROOVIDE, DNA KIRJELDUSTE, TERVISESISUNDI KIRJELDUSTE JA DEPSEUDONÜÜMIMIST VÕIMALDAVATE ANDMETE HÄVITAMINE 
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 2.   Üldnõuded

  (1) Kõik isikud, kelle valduses on koeproov, DNA kirjeldus ja terviseseisundi kirjeldus, on geenivaramu vastutava töötleja korraldusel kohustatud omal kulul viivitamatult hävitama konkreetse koeproovi, DNA kirjelduse või terviseseisundi kirjelduse.

  (2) Geenivaramu vastutav töötleja võib anda isikutele, kelle valduses on geenivaramust pärit koeproov, DNA kirjeldus või terviseseisundi kirjeldus, täiendavaid andmete hävitamisega seotud korraldusi, mille järgimine on koeproovide, DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste hävitamisel kohustuslik.

  (3) Geenivaramu vastutava töötleja esindajal on õigus viibida koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse hävitamise juures geenivaramu volitatud töötlejaga sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel.

§ 3.   Õigus nõuda koeproovide, DNA kirjelduste, tervisesisundi kirjelduste ja depseudonüümimist võimaldavate andmete hävitamist
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (1) Geenidoonoril on õigus igal ajal nõuda tema depseudonüümimist võimaldavate andmete hävitamist. Nimetatud andmed hävitab vastutav töötleja hiljemalt kahe nädala jooksul vastava kirjaliku taotluse saamisest.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Geenidoonoril on õigus nõuda tema koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse hävitamist, kui tema isiku salastatus on õigusvastaselt avalikustatud. Koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse hävitamist korraldab vastutav töötleja ühe kuu jooksul vastava kirjaliku taotluse saamisest. Vastutaval töötlejal on õigus koeproovi, DNA kirjeldust ja terviseseisundi kirjeldust mitte hävitada, kui ta tõendab et geenidoonori enda käitumine põhjustas tema isiku salastatuse avalikustamise.

  (3) Vastutaval töötlejal on õigus nõuda koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse hävitamist juhul, kui tal on põhjendatud kahtlus, et koeproovi, DNA kirjeldust ja terviseseisundi kirjeldust valdav või kasutav isik rikub «Inimgeeniuuringute seadust» või selle alusel kehtestatud õigusakte või kui tal puudub õiguslik alus nende valdamiseks või kui ei ole tagatud geenidoonorite salastatus ja õiguste kaitstus.

  (4) Mis tahes isik on kohustatud viivitamatult hävitama tema valduses oleva koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse, kui ta teab, et tal puudub õiguslik alus selle koeproovi, DNA kirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse valdamiseks.

§ 4.   Koeproovide hävitamine

  Koeproovide hävitamiseks inaktiveeritakse koeproovid autoklaavimise teel.

§ 5.   DNA kirjelduste ja terviseseisundi kirjelduste hävitamine

  (1) DNA kirjeldused ja terviseseisundi kirjeldused hävitatakse andmete infosüsteemist kustutamise teel nii, et ei oleks võimalik andmeid taastada.

  (2) Juhul kui kustutatavatest andmetest on tehtud väljatrükke, hävitatakse need väljatrükid viisil, mille järgselt ei ole andmete taasesitamine kaasaja tehnika taseme kohaselt võimalik. Purustamisel ei tohi paberiosakese laius olla suurem kui 0,8 mm ning pikkus suurem kui 1,3 cm. Samuti on lubatud paberkandja tuhastamine või lahustamine kasutades keemilisi ühendeid.

§ 6.   Depseudonüümimist võimaldavate andmete hävitamine
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  Depseudonüümimist võimaldavad andmed hävitatakse viisil, mis välistab nende andmete taastamise.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

3. peatükk HÄVITAMISPROTOKOLL 

§ 7.   Hävitamisprotokolli kantavad andmed ja hävitamisprotokolli vorm

  (1) Hävitamisprotokolli kantakse järgmised andmed:
  1) protokolli identifitseerivad ja iseloomustavad andmed;
  2) koeproovi, DNA kirjelduse, terviseseisundi kirjelduse ja depseudonüümimist võimaldavate andmete hävitamisviisi ja tehnoloogiat ning nimetatud andmete hävitajat või tema esindajat identifitseerivad andmed;
  3) hävitatavaid koeproove, DNA kirjeldusi, terviseseisundi kirjeldusi ja depseudonüümimist võimaldavaid andmeid identifitseerivad ja iseloomustavad andmed;
  4) hävitamisprotseduuri iseloomustavad andmed;
  5) hävitamise aeg ja koht;
  6) hävitaja avaldused;
  7) märge selle kohta, et protokolli ei tohi paljundada ilma geenivaramu vastutava töötleja kirjaliku loata;
  8) geenivaramu vastutavale töötlejale hävitamisprotokolli edastamise viis;
  9) muu oluline info seoses hävitamisprotsessiga.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

§ 8.   Hävitamisprotokolli koostamine ja edastamine

  (1) Hävitamisprotokoll koostatakse koeproovi, terviseseisundi kirjelduse või terviseseisundi kirjelduse hävitamise läbiviija poolt ühes eksemplaris. Hävitamisprotokoll jääb koeproovi, terviseseisundi kirjelduse või terviseseisundi kirjelduse hävitamise läbiviijale.

  (2) Hävitamisprotokoll koostatakse enne hävitamist ja kirjutatakse alla pärast hävitamise läbiviimist.

  (3) Kui hävitajaks ei ole geenivaramu vastutav töötleja, edastatakse allkirjastatud hävitamisprotokolli koopia viivitamatult geenivaramu vastutavale töötlejale kullerpostiteenust kasutades või muul geenivaramu vastutava töötleja poolt määratud viisil.

§ 9.   Hävitamisprotokolli säilitamine

  Hävitamisprotokolle ja nende koopiaid säilitatakse alaliselt, järgides «Inimgeeniuuringute seaduse» § 12 lõike 7 alusel sotsiaalministri määrusega geenidoonoriks saamise nõusoleku vormi säilitamisele kehtestatud nõudeid.

Lisa Hävitamisprotokoll
[Kehtetu - RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json