Teksti suurus:

Taimetervise registri põhimäärus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.08.2019, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Taimetervise registri põhimäärus1

Vastu võetud 08.03.2019 nr 21
RT I, 12.03.2019, 56
jõustumine 15.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.07.2019RT I, 01.08.2019, 301.09.2019

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 30 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu nimetus ja eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on taimetervise register (edaspidi register).

  (2) Registri pidamise eesmärk on tagada taimetervise kaitse ja tõhus järelevalve taimetervisenõuete täitmise üle.

  (3) Registrisse kantakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 51 lõikes 1 nimetatud andmed järgmiste isikute ja nende tegevuse kohta:
  1) taimekaitseseaduse alusel majandustegevusteate esitanud ettevõtjad;
  2) taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse alusel majandustegevusteate esitanud või tegevusloa saanud ettevõtjad;
  3) geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse alusel majandustegevusteate esitanud ettevõtjad.
[RT I, 12.03.2019, 56 geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse osas jõust 16.03.2019]

  (4) Registrile kohaldatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses registri kohta sätestatut, arvestades taimekaitseseaduses, taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses ning geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses sätestatud erisusi.
[RT I, 12.03.2019, 56 geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse osas jõust 16.03.2019]

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium.

  (2) Registri vastutav töötleja majutab registrit ning korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist.

§ 3.  Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on Põllumajandusamet.

  (2) Registri volitatud töötleja töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab neid.

  (3) Registri volitatud töötleja järgib andmete töötlemisel vastutava töötleja juhiseid ja tagab andmekogu turvalisuse.

  (4) Registri volitatud töötleja tähistab iga ettevõtja kohta käivad registriandmed eraldi majandustegevuse registreerimise numbriga.

§ 4.  Registri kasutajad

  (1) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab registri vastutava töötleja ülesandeid, sealhulgas annab vastutava töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Administraatoril on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele.

  (2) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud peakasutajaks (edaspidi volitatud peakasutaja). Volitatud peakasutaja täidab registri volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas annab volitatud töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Volitatud peakasutajal on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (3) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda ligi andmetele ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

§ 5.  Registri turvaklass

  Registriandmete turvaklass on K1T1S1. Registri turbeaste on madal (L).

2. peatükk Registrisse kantavad andmed ja andmete allikad 

§ 6.  Üldandmed majandustegevuse kohta

  (1) Registrisse kantakse ettevõtja tegevusega seotud järgmised üldandmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–7, § 19 lõike 2 punktis 5 ja § 52 lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) taimekaitseseaduse § 31 lõikes 4 ning § 32 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud andmed;
  3) taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 66 lõikes 2 ja § 95 lõikes 3 nimetatud andmed;
  4) geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse § 283 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed;
[RT I, 12.03.2019, 56 - jõust. 16.03.2019]
  5) andmed hoolsuskohustuse täitmise kava kohta.

  (2) Registrisse kantakse ettevõtja ettevõtte või selle osa (edaspidi ettevõte) kohta järgmised üldandmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõikes 3 nimetatud andmed;
  2) taimekaitseseaduse § 31 lõike 4 punktis 2 nimetatud andmed;
  3) taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 66 lõike 2 punktis 2 nimetatud andmed;
  4) geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse § 283 lõike 3 punktis 2 nimetatud andmed.
[RT I, 12.03.2019, 56 - jõust. 16.03.2019]

  (3) Iga ettevõtja ja tema tegevuse kohta kantakse registrisse üksnes need andmed, mida ta on kohustatud esitama taimekaitseseaduse, taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse ning geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse alusel.

§ 7.  Andmed tegevusloa ja loakohustusest vabastamise kohta

  (1) Registrisse kantakse tegevusloa kohta majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 1 nimetatud andmed.

  (2) Registrisse kantakse loakohustusest vabastamise kohta majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 2 nimetatud andmed.

§ 8.  Andmed ettekirjutuse kohta

  Registrisse kantakse ettekirjutuse kohta majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 54 nimetatud andmed.

§ 9.  Andmed majandustegevuse keelu kohta

  Ettevõtja või ettevõtjaga seotud isiku majandustegevuse keelu kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 55 nimetatud andmed.

§ 10.  Andmed ärikeelu, tegutsemiskeelu ja ettevõtluskeelu kohta

  Seadusest või kohtulahendist tuleneva ärikeelu või kriminaalasjas jõustunud kohtuotsusega määratud tegutsemiskeelu või ettevõtluskeelu kohta kantakse registrisse iga keelu kohta eraldi majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 56 nimetatud andmed.

§ 11.  Andmekogudest saadavad andmed

  Riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks määratud andmed saadakse sellest andmekogust, milles neid põhiandmetena kogutakse.

§ 12.  Andmeandjatelt saadavad andmed

  (1) Ettevõtjalt saadakse, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhul, järgmised andmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–7 ja lõikes 3, § 19 lõike 2 punktides 4 ja 5 ning § 52 lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) taimekaitseseaduse § 31 lõikes 4 nimetatud andmed;
  3) taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 66 lõikes 2 ning § 95 lõikes 3 nimetatud andmed;
  4) geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse § 283 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed.
[RT I, 12.03.2019, 56 - jõust. 16.03.2019]

  (2) Keskkonnaametilt saadakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 63 lõikes 1 nimetatud kultiveerimismaterjali tarnija kohta järgmised andmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–7 ja lõikes 3, § 19 lõike 2 punktides 4 ja 5, § 52 lõikes 2 ning §-des 53–55 nimetatud andmed;
  2) taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 66 lõikes 2 nimetatud andmed.

  (3) Registri volitatud töötlejalt saadakse järgmised andmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-des 53–55 nimetatud andmed, välja arvatud lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) taimekaitseseaduse § 32 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud andmed.

3. peatükk Registriandmete töötlemine 

§ 13.  Andmete registrisse kandmine ja parandamine

  (1) Andmeid kannavad registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 57 nimetatud andmete registrisse kandjad.

  (2) Andmed kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 59 sätestatud tähtpäevaks.

  (3) Ebaõiged registriandmed parandatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 62 sätestatud korras.

§ 14.  Registriandmete kehtetuks tunnistamine ja säilitamine

  (1) Registriandmed tunnistatakse kehtetuks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 61 sätestatud juhtudel.

  (2) Kehtetuks tunnistatud registriandmeid ja nende alusdokumente säilitatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 64 lõikes 3 sätestatud korras ja tähtaja jooksul. Säilitustähtaja möödumisel registriandmed kustutatakse.

§ 15.  Juurdepääs registriandmetele

  (1) Registriandmed on avalikud, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed ja juurdepääsupiiranguga isikuandmed.

  (2) Avalikud registriandmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks Eesti teabevärava kaudu ja avalikustatakse ka registri volitatud töötleja veebilehel.

§ 16.  Registriandmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning kande tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates. Säilitustähtaja möödumisel logi kustutatakse.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 17.  Rakendussätted

  (1) Register on asutatud Vabariigi Valitsuse 20. septembri 2000. a määrusega nr 302 „Taimetervise register”.

  (2) Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruses nr 102 „Taimetervise registri põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesolevas määruses sätestatud andmete puhul.

§ 18.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

  (2) Määruse § 1 lõike 3 punkt 3 ja lõige 4 geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse osas, § 6 lõike 1 punkt 4 ja lõike 2 punkt 4 ning § 12 lõike 1 punkt 4 jõustuvad 16. märtsil 2019. a.


1 nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35), 2008/109/EÜ (ELT L 319, 29.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.09.2009, lk 51–54), 2009/143/EÜ (ELT L 318, 04.12.2009, lk 23–24 ), 2010/1/EL (ELT L 7, 12.01.2010, lk 17–20), 2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31), 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71), 2017/1279/EL (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62), 2017/1920 (ELT, L 271, 20.10.2017, lk 34–37), (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35), (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), (EL) nr 652/2014 (ELT L 189, 27.06.2014, lk 1–32) ja (EL) 2016/2031 (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104).
[RT I, 01.08.2019, 3 - jõust. 01.09.2019]

/otsingu_soovitused.json