Teksti suurus:

Mahepõllumajanduse registri põhimäärus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 58

Mahepõllumajanduse registri põhimäärus

Vastu võetud 08.03.2019 nr 23

Määrus kehtestatakse mahepõllumajanduse seaduse § 11 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu nimetus ja eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on mahepõllumajanduse register (edaspidi register).

  (2) Registri eesmärk on mahepõllumajanduse nõuete täitmise üle tõhusa järelevalve teostamiseks pidada arvestust isikute ja nende mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud ettevõtete kohta.

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium.

  (2) Registri vastutav töötleja majutab registrit ning korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist.

§ 3.  Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad on Põllumajandusamet ning Veterinaar- ja Toiduamet.

  (2) Registri volitatud töötleja töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab neid.

  (3) Registri volitatud töötleja järgib andmete töötlemisel vastutava töötleja juhiseid ja tagab andmekogu turvalisuse.

§ 4.  Registri kasutajad

  (1) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab registri vastutava töötleja ülesandeid, sealhulgas annab vastutava töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Administraatoril on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele.

  (2) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud peakasutajaks (edaspidi volitatud peakasutaja). Volitatud peakasutaja täidab registri volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas annab volitatud töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Volitatud peakasutajal on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (3) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda ligi andmetele ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

2. peatükk Registri pidamine ja registri koosseis ning registrisse kantavad andmed ja andmete töötlemise kord 

§ 5.  Registri pidamise viis ja ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna digitaalselt.

  (2) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas;
  2) arhiveeritud registriandmed.

§ 6.  Registriandmete kaitse ja andmevahetus

  (1) Registri volitatud töötleja tagab registriandmete tervikluse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse, samuti registri pidamise ning registriandmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehniliste meetmetega.

  (2) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

  (3) Registriandmete turvaklass on K1T1S1. Registri turbeaste on madal (L).

§ 7.  Registrisse kantavad andmed

  Registrisse kantakse:
  1) mahepõllumajanduse valdkonnas tegutseva isiku (edaspidi isik) nimi, elu- või asukoha aadress, isiku- või registrikood, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress;
  2) isiku tegevuskoha aadress ja sidevahendite numbrid;
  3) ettevõtja esindaja nimi;
  4) andmed mahepõllumajanduse seaduse §-de 5–10 alusel tehtud otsuste kohta;
  5) üleminekuaja alguse kuupäev;
  6) andmed põllumassiivide ja põldude ning neil kasvatatavate taimeliikide kohta;
  7) andmed mitteharitavate alade ning neilt korjatavate taimede ja seente kohta;
  8) kasvatatavate loomade arv liikide ja vanusegruppide kaupa ning mesilasperede arv;
  9) andmed ette valmistatavate tootegruppide ja eelmisel aastal mahepõllumajanduse nõuete kohaselt ette valmistatud toodangu mahu kohta;
  10) andmed ettevõtte kontrollimise kohta;
  11) andmed ettevõttes eelmisel aastal üleminekuaja läbinud maal kasvatatud, mitteharitavatelt aladelt korjatud toodete, üleminekuaja läbinud loomadelt ja mesilastelt ning üleminekuaja läbinud vesiviljelusloomadelt ja merevetikatest saadud toodete koguste kohta;
  12) andmed mahepõllumajanduslike toodete turuleviimisega, sealhulgas importimisega ja pakendamata toote lõpptarbijale turustamisega tegeleva isiku tegevuste ja tootegruppide kohta;
  13) andmed vesiviljelusloomade ja merevetikate tootmise asukoha kohta;
  14) andmed kasvatatavate vesiviljelusloomade ja merevetikate liikide kohta;
  15) muud vajalikud andmed.

§ 8.  Registriandmete alusdokumendid

  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on:
  1) ettevõtte tunnustamise taotlus ja sellele lisatud dokumendid;
  2) ettevõtte tunnustamise otsus ja tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsus;
  3) ettevõttes valitsenud tingimuste muutmise, ettevõtte tegevuse peatamise või lõpetamise ning ettevõtte valduse ülemineku teade;
  4) mahepõllumajanduse seaduse § 14 lõikes 1 nimetatud nõusoleku taotlemise avaldus ning nõusoleku andmise või sellest keeldumise otsus;
  5) igal mahepõllumajandusega tegelemise jätkamise aastal mahepõllumajandusliku tegevuse jätkamiseks esitatavad dokumendid;
  6) järelevalve teostamisega seotud dokumendid;
  7) muud asjakohased dokumendid.

§ 9.  Andmete esitamine ja registrisse kandmine

  (1) Registrisse kantavate andmete esitajad on Põllumajandusamet, Veterinaar- ja Toiduamet ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

  (2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet esitab § 7 punktis 10 nimetatud andmed sellele registri volitatud töötlejale, kelle pädevuses on asjakohase ettevõtte tunnustamine, viivitamata pärast andmete aluseks oleva otsuse tegemist.

  (3) Põllumajandusametile ning Veterinaar- ja Toiduametile isiku esitatud alusdokumendis sisalduvad andmed ja Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti antud alusdokumendis sisalduvad andmed loetakse registri volitatud töötlejale esitatuks asjakohase alusdokumendi esitamise või alusdokumendi andmise päevast arvates.

  (4) Registri volitatud töötleja kannab temale esitatud andmed ning ettevõtte tunnustamise otsuse ja tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse andmed registrisse andmete saamisele või nende aluseks oleva otsuse tegemisele järgneva viie tööpäeva jooksul.

§ 10.  Andmekogudest saadavad andmed

  Riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks määratud andmed saadakse sellest andmekogust, milles neid põhiandmetena kogutakse.

§ 11.  Registriandmete muutumine

  (1) Registriandmete muutumisest teadasaamise korral esitab registriandmete esitaja uued andmed viivitamata registri volitatud töötlejale.

  (2) Registri volitatud töötleja muudab kande viie tööpäeva jooksul temale muutunud andmete esitamise päevast arvates.

§ 12.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Põhjendatud kahtluse korral, et registrisse kantud andmed ei vasta tegelikkusele või ei taga registriandmete terviklust, esitab volitatud töötleja registriandmete esitajale viie tööpäeva jooksul ebaõigete või registriandmete terviklust mitte tagavate andmete avastamise päevast arvates järelepärimise andmete kohta. Registriandmete esitaja on kohustatud esitama andmed volitatud töötlejale määratud tähtpäevaks.

  (2) Registri volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed viie tööpäeva jooksul õigete andmete esitamise päevast arvates ja säilitab ebaõigeid andmeid märkusega nende kasutamise aja kohta koos õigete andmetega.

  (3) Registri volitatud töötleja parandab registriandmed, mis ei vasta kande tegemise aluseks olnud dokumendile, viie tööpäeva jooksul puuduse ilmnemisest arvates.

§ 13.  Juurdepääs registriandmetele

  (1) Registriandmed on avalikud, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed ja juurdepääsupiiranguga isikuandmed.

  (2) Registriandmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (3) Avalikud registriandmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks registri volitatud töötleja veebilehel.

§ 14.  Registriandmete väljastamine

  (1) Avalikud registriandmed väljastatakse registrist avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (2) Avalikustamisele mittekuuluvaid registriandmeid võib väljastada isikule, kelle kohta need andmed käivad, ning isikule või asutusele, kellele on andmed vajalikud seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks.

§ 15.  Registriandmete kehtetuks tunnistamine

  (1) Isiku ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise või selle kehtivusaja lõppemise korral tunnistatakse registriandmed selle isiku ja tema ettevõtte kohta kehtetuks.

  (2) Registri volitatud töötleja tunnistab asjakohased registriandmed kehtetuks viie tööpäeva jooksul registri volitatud töötlejale isiku ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse andmete esitamisest või selle kehtivusaja lõppemise kohta andmete esitamisest arvates.

§ 16.  Arhiveerimine

  (1) Isiku ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise või selle kehtivusaja lõppemise tõttu kehtetuks tunnistatud registriandmed arhiveeritakse viivitamata pärast asjakohaste registriandmete kehtetuks tunnistamist.

  (2) Registriandmed arhiveeritakse digitaalselt.

  (3) Arhiveeritud registriandmeid säilitatakse viis aastat. Säilitustähtaja möödumisel registriandmed kustutatakse.

§ 17.  Andmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning kande tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates. Säilitustähtaja möödumisel logi kustutatakse.

§ 18.  Ülevaate koostamine

  Registri volitatud töötleja koostab ja avalikustab kooskõlastatult vastutava töötlejaga isiku otsest või kaudset identifitseerimist välistaval viisil ülevaated Eestis riikliku järelevalve tulemuste ning mahepõllumajanduse olukorra kohta.

3. peatükk Järelevalve registri pidamise üle ja registri lõpetamine 

§ 19.  Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ning avaliku teabe seaduse § 531 lõikes 1 nimetatud asutus. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

  (2) Järelevalvet teostama õigustatud isikul on õigus vastavalt oma pädevusele igal ajal kontrollida registri pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele ning saada teavet registriandmete väljastamise ja nende kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemise korral on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtpäevaks.

§ 20.  Registri lõpetamine

  Registri tegevus lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetega.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 21.  Rakendussätted

  (1) Register on asutatud Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001. a määrusega nr 331 „Mahepõllumajanduse registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus”.

  (2) Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 2006. a määruses nr 250 „Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesolevas määruses sätestatud andmete puhul.

§ 22.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json