Teksti suurus:

Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 59

Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus

Vastu võetud 08.03.2019 nr 24

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 23 lõike 12 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu nimetus ja eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on riigi toidu ja sööda käitlejate register (edaspidi register).

  (2) Registri eesmärk on pidada tõhusa ametliku kontrolli tagamiseks arvestust järgmiste isikute ja nende tegevuse kohta:
  1) toiduseaduse alusel tegevusloa saanud või majandustegevusteate esitanud toidu käitlejad ja toiduseaduse § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud ettevõtjad;
  2) söödaseaduse alusel tegevusloa saanud või majandustegevusteate esitanud sööda käitlejad.

  (3) Registrile kohaldatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses registri kohta sätestatut, arvestades toiduseaduses ja söödaseaduses sätestatud erisusi.

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium.

  (2) Registri vastutav töötleja majutab registrit ning korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist.

§ 3.  Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on Veterinaar- ja Toiduamet.

  (2) Registri volitatud töötleja töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab neid.

  (3) Registri volitatud töötleja järgib andmete töötlemisel vastutava töötleja juhiseid ja tagab andmekogu turvalisuse.

§ 4.  Registri kasutajad

  (1) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab registri vastutava töötleja ülesandeid, sealhulgas annab vastutava töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Administraatoril on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele.

  (2) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud peakasutajaks (edaspidi volitatud peakasutaja). Volitatud peakasutaja täidab registri volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas annab volitatud töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Volitatud peakasutajal on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (3) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda ligi andmetele ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

§ 5.  Registri turvaklass

  Registriandmete turvaklass on K1T1S2. Registri turbeaste on keskmine (M).

2. peatükk Registrisse kantavad andmed ja nende allikad 

§ 6.  Üldandmed majandustegevuse kohta

  (1) Registrisse kantakse isiku tegevusega seotud järgmised üldandmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–7, § 19 lõike 2 punktis 5 ja § 52 lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) andmed toidu käitleja tegevusala ning käitlemisvaldkonna ja toidugrupi kohta;
  3) toiduseaduse § 9 lõikes 2 nimetatud andmed;
  4) andmed toiduseaduse § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud ettevõtja tegevusala kohta ning toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete rühma kohta;
  5) andmed sööda käitleja tegevusala ja sööda käitlemisel kasutatava aine kohta;
  6) söödaseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud andmed;
  7) andmed hoolsuskohustuse täitmise kava kohta.

  (2) Registrisse kantakse isiku ettevõtte või selle osa (edaspidi koos ettevõte) kohta järgmised üldandmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõikes 3 nimetatud andmed;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005, millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded (ELT L 35, 08.02.2005, lk 1–22), või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), kohane ettevõtte tunnusnumber.

  (3) Iga isiku ja tema tegevuse kohta kantakse registrisse üksnes need andmed, mida ta on kohustatud esitama toiduseaduse või söödaseaduse alusel.

§ 7.  Andmed tegevusloa kohta ja loakohustusest vabastamise kohta

  (1) Tegevusloa kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 1 nimetatud andmed.

  (2) Loakohustusest vabastamise kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 2 nimetatud andmed.

§ 8.  Andmed ettekirjutuse kohta

  Ettekirjutuse kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 54 nimetatud andmed.

§ 9.  Andmed majandustegevuse keelu kohta

  Ettevõtja või ettevõtjaga seotud isiku majandustegevuse keelu kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 55 nimetatud andmed.

§ 10.  Andmed ärikeelu, tegutsemiskeelu ja ettevõtluskeelu kohta

  Seadusest või kohtulahendist tuleneva ärikeelu või kriminaalasjas jõustunud kohtuotsusega määratud tegutsemiskeelu või ettevõtluskeelu kohta kantakse registrisse iga keelu kohta eraldi majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 56 nimetatud andmed.

§ 11.  Andmekogudest saadavad andmed

  Riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks määratud andmed saadakse sellest andmekogust, milles neid põhiandmetena kogutakse.

§ 12.  Andmeandjatelt saadavad andmed

  (1) Ettevõtjalt saadakse järgmised andmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–7 ja lõikes 3, § 19 lõike 2 punktis 5 ning § 52 lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) andmed toidu käitleja tegevusala ning käitlemisvaldkonna ja toidugrupi kohta;
  3) toiduseaduse § 9 lõikes 2 nimetatud andmed;
  4) andmed toiduseaduse § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud ettevõtja tegevusala kohta ning toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete rühma kohta;
  5) andmed sööda käitleja tegevusala ja sööda käitlemisel kasutatava aine kohta;
  6) söödaseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud andmed;
  7) andmed hoolsuskohustuse täitmise kava kohta.

  (2) Registri volitatud töötlejalt saadakse järgmised andmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-des 53–55 nimetatud andmed;
  2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 kohane ettevõtte tunnusnumber.

  (3) Tarbijakaitseametilt saadakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-des 54 ja 55 nimetatud andmed.

3. peatükk Andmete töötlemine 

§ 13.  Andmete registrisse kandmine ja parandamine

  (1) Andmeid kannavad registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 57 nimetatud andmete registrisse kandjad.

  (2) Andmed kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 59 sätestatud tähtpäevaks.

  (3) Ebaõiged registriandmed parandatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 62 sätestatud korras.

§ 14.  Registriandmete kehtetuks tunnistamine

  (1) Registriandmed tunnistatakse kehtetuks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 61 sätestatud juhtudel.

  (2) Kehtetuks tunnistatud registriandmeid, sealhulgas isikuandmeid, ja nende alusdokumente säilitatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 64 lõikes 3 sätestatud korras ja tähtaja jooksul. Säilitustähtaja möödumisel kehtetuks tunnistatud registriandmed kustutatakse.

§ 15.  Juurdepääs registriandmetele

  (1) Registriandmed on avalikud, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed ja juurdepääsupiiranguga isikuandmed.

  (2) Avalikud registriandmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks Eesti teabevärava kaudu ning avalikustatakse ka registri volitatud töötleja veebilehel.

  (3) Registriandmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

§ 16.  Andmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning selle tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates. Säilitustähtaja möödumisel logi kustutatakse.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 17.  Riigi toidu ja sööda käitlejate register

  (1) Registrina käsitatakse riigi toidu ja sööda käitlejate registrit, mis on asutatud söödaseaduse § 23 lõike 1 alusel 2014. aasta 1. juulil kehtinud redaktsioonis.

  (2) Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruses nr 100 „Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesolevas määruses sätestatud andmete osas.

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json