Teksti suurus:

Väetiseregistri põhimäärus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 60

Väetiseregistri põhimäärus

Vastu võetud 08.03.2019 nr 25

Määrus kehtestatakse väetiseseaduse § 19 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu nimetus ja eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on väetiseregister (edaspidi register).

  (2) Registri pidamise eesmärk on tagada väetise ohutus ning tõhus järelevalve väetise ja selle käitlemise nõuetekohasuse üle.

  (3) Registrile kohaldatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses registri kohta sätestatut, arvestades väetiseseaduses sätestatud erisusi.

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium.

  (2) Registri vastutav töötleja majutab registrit ning korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist.

§ 3.  Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on Põllumajandusamet.

  (2) Registri volitatud töötleja töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab neid.

  (3) Registri volitatud töötleja järgib andmete töötlemisel vastutava töötleja juhiseid ja tagab andmekogu turvalisuse.

§ 4.  Registri kasutajad

  (1) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja sisuadministraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab registri vastutava töötleja ülesandeid, sealhulgas annab vastutava töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Administraatoril on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja §-s 15 nimetatud logidele.

  (2) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud peakasutajaks (edaspidi volitatud peakasutaja). Volitatud peakasutaja täidab registri volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas annab volitatud töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Volitatud peakasutajal on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (3) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda ligi andmetele ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

§ 5.  Registri turvaklass

  Registriandmete turvaklass on K1T1S1. Registri turbeaste on madal (L).

2. peatükk Registrisse kantavad andmed ja andmete allikad 

§ 6.  Üldandmed majandustegevuse kohta

  Registrisse kantakse ettevõtja majandustegevuse kohta järgmised üldandmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–7 ja § 52 lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) väetiseseaduse § 21 lõikes 2 nimetatud andmed;
  3) andmed hoolsuskohustuse täitmise kava kohta.

§ 7.  Andmed ettekirjutuse kohta

  Registrisse kantakse ettekirjutuse kohta majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 54 nimetatud andmed.

§ 8.  Andmed majandustegevuse keelu kohta

  Ettevõtja või ettevõtjaga seotud isiku majandustegevuse keelu kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 55 nimetatud andmed.

§ 9.  Andmed ärikeelu, tegutsemiskeelu ja ettevõtluskeelu kohta

  Seadusest või kohtulahendist tuleneva ärikeelu või kriminaalasjas jõustunud kohtuotsusega määratud tegutsemiskeelu või ettevõtluskeelu kohta kantakse registrisse iga keelu kohta eraldi majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 56 nimetatud andmed.

§ 10.  Andmekogudest saadavad andmed

  Riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks määratud andmed saadakse sellest andmekogust, milles neid põhiandmetena kogutakse.

§ 11.  Andmeandjatelt saadavad andmed

  (1) Ettevõtjalt saadakse järgmised andmed:
  1) ettevõtja kontaktandmed: telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress;
  2) teise lepinguriigi või kolmanda riigi ettevõtja puhul asukoha aadress, kui see erineb postiaadressist;
  3) seadusest tulenev tegevusala nimetus;
  4) asjaomasel tegevusalal majandustegevuse alustamise kuupäev, kui see erineb majandustegevusteate esitamise kuupäevast;
  5) majandustegevuse lõpetamise kuupäev, kui majandustegevus on kavandatud teatud tähtajaks;
  6) majandustegevusest ajutise loobumise ja selle taasalustamise kuupäev;
  7) väetise nimetus koos kauba kombineeritud nomenklatuuri koodiga;
  8) väetise koostis ja valmistamise viis.

  (2) Volitatud töötlejalt saadakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-des 54 ja 55 nimetatud andmed.

3. peatükk Registriandmete töötlemine 

§ 12.  Andmete registrisse kandmine ja parandamine

  (1) Andmeid kannavad registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 57 nimetatud andmete registrisse kandjad.

  (2) Andmete registrisse kandmise aluseks olevad dokumendid on nimetatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 58.

  (3) Andmed kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 59 sätestatud tähtpäevaks.

  (4) Ebaõiged registriandmed parandatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 62 sätestatud korras.

§ 13.  Registriandmete kehtetuks tunnistamine ja säilitamine

  (1) Registriandmed tunnistatakse kehtetuks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 61 sätestatud juhtudel.

  (2) Kehtetuks tunnistatud registriandmeid ja nende alusdokumente säilitatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 64 lõikes 3 sätestatud korras ja tähtaja jooksul. Säilitustähtaja möödumisel registriandmed kustutatakse.

§ 14.  Juurdepääs registriandmetele

  (1) Registriandmed on avalikud, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed ja juurdepääsupiiranguga isikuandmed.

  (2) Avalikud registriandmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks Eesti teabevärava kaudu ja avalikustatakse ka registri volitatud töötleja veebilehel.

  (3) Registriandmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

§ 15.  Registriandmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning kande tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates. Pärast säilitustähtaja möödumist logi kustutatakse.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 16.  Rakendussätted

  (1) Register on asutatud Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 1998. a määrusega nr 234 „„Väetiste riikliku registri” asutamine”.

  (2) Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruses nr 101 „Väetiseregistri põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesolevas määruses sätestatud andmete puhul.

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json