Teksti suurus:

Taimekaitsevahendite registri põhimäärus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 61

Taimekaitsevahendite registri põhimäärus

Vastu võetud 08.03.2019 nr 26

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 80 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu nimetus ja eesmärk

  (1) Registri ametlik nimetus on taimekaitsevahendite register (edaspidi register).

  (2) Registri eesmärk on tagada Eestis turule lastud taimekaitsevahendite nõuetekohasus ja tõhus järelevalve turule lastud taimekaitsevahendite üle.

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium.

  (2) Registri vastutav töötleja majutab registrit ning korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist.

§ 3.  Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on Põllumajandusamet.

  (2) Registri volitatud töötleja töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab neid.

  (3) Registri volitatud töötleja järgib andmete töötlemisel vastutava töötleja juhiseid ja tagab andmekogu turvalisuse.

§ 4.  Registri kasutajad

  (1) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab registri vastutava töötleja ülesandeid, sealhulgas annab vastutava töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Administraatoril on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele.

  (2) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud peakasutajaks (edaspidi volitatud peakasutaja). Volitatud peakasutaja täidab registri volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas annab volitatud töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Volitatud peakasutajal on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (3) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda ligi andmetele ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

2. peatükk Registri koosseis ja pidamine ning registrisse kantavad andmed ja andmete töötlemise kord 

§ 5.  Registri pidamise viis ja ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna paberil ja digitaalselt ning andmeid töödeldakse nii automatiseeritult kui ka käsitsi.

  (2) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas;
  2) digitaalne kanderaamat;
  3) registritoimikud;
  4) arhiveeritud registriandmed.

§ 6.  Registriandmete kaitse

  (1) Registri volitatud töötleja tagab registriandmete tervikluse ja käideldavuse, samuti registri pidamise ning registriandmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehniliste meetmetega.

  (2) Registriandmete turvaklass on K2T2S2. Registri turbeaste on keskmine (M).

§ 7.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Taimekaitsevahendi tootja ja turustaja ning väga mürgise taimekaitsevahendi Eestisse toimetaja ja kasutaja kohta kantakse registrisse:
  1) nimi;
  2) asukoha aadress või elukoha aadress;
  3) tegevuskoha aadress (ettevõtte või selle osa asukoht);
  4) sidevahendite numbrid;
  5) juriidilise isiku puhul äriregistri või muu registri kood;
  6) füüsilise isiku puhul isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
  7) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutaja puhul kasutatava väga mürgise taimekaitsevahendi nimetus.

  (2) Taimekaitsevahendi kohta kantakse registrisse:
  1) nimetus;
  2) kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi kood;
  3) tootja nimi ja asukoht;
  4) turule lubamise otsuse number, turule lubamise kuupäev ja turule lubamise tähtaeg;
  5) andmed turule lubamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise kohta;
  6) andmed koostise kohta;
  7) andmed preparatiivse vormi kohta;
  8) andmed toime liigi kohta;
  9) andmed kasutamise aja ja viisi kohta;
  10) andmed kulunormi, pritsimiskordade arvu ja kasutamisjärgse ooteaja kohta;
  11) andmed turustamisviisi kohta (taimekaitsetunnistuse alusel või vabalt);
  12) andmed märgistuse kohta;
  13) andmed pakendi tüübi ja suuruse kohta;
  14) muud andmed vastavalt taimekaitsevahendi turule lubamiseks esitatud taotlusele.

  (3) Lõikes 1 ja lõike 2 punktides 1–13 nimetatud andmed kantakse registri digitaalsesse andmebaasi.

§ 8.  Registriandmete alusdokumendid

  (1) Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on:
  1) taimekaitsevahendi turule lubamise taotlus;
  2) teises Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud turule lubamise otsuse tunnustamise taotlus;
  3) taimekaitsevahendi kasutusala laiendamise taotlus;
  4) taimekaitsevahendi ajutise turule lubamise taotlus;
  5) taimekaitsevahendi lihtsustatud korras turule lubamise taotlus;
  6) taimekaitsevahendi turustaja ning väga mürgise taimekaitsevahendi Eestisse toimetaja ja kasutaja registrisse kandmise taotlus;
  7) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutaja puhul selle kasutamiseks vajaliku kvalifikatsiooni omandamist tõendava dokumendi koopia;
  8) taimekaitsevahendi turule lubamise otsus;
  9) teises Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud turule lubamise otsuse tunnustamise otsus;
  10) taimekaitsevahendi kasutusala laiendamise taotluse rahuldamise otsus;
  11) taimekaitsevahendi ajutise turule lubamise otsus;
  12) taimekaitsevahendi lihtsustatud korras turule lubamise otsus;
  13) taimekaitsevahendi turule lubamise otsuse muutmise ja kehtetuks tunnistamise otsus;
  14) muud kande tegemise aluseks olevad dokumendid.

  (2) Andmete registrisse kandmiseks peab alusdokumendil olema kuupäev ning vastutava isiku nimi ja allkiri.

§ 9.  Andmete esitamine ja esitaja

  (1) Registrisse kantavad andmed esitatakse registri volitatud töötleja veebilehel näidatud aadressil paberil või digitaalselt. Digitaalselt esitatud dokumendil peab olema digitaalallkiri.

  (2) Registrisse kantavate andmete esitajad on:
  1) taimekaitsevahendi tootja, turustaja, väga mürgise taimekaitsevahendi Eestisse toimetaja ja Eestis kasutaja § 7 lõikes 1 ja lõike 2 punktides 1–3 ning 6–14 nimetatud andmete puhul;
  2) Põllumajandusamet § 7 lõike 2 punktides 4 ja 5 nimetatud andmete puhul.

  (3) Registri volitatud töötleja tehtud otsuse alusel registrisse kantavad andmed loetakse esitatuks asjakohase otsuse tegemise päevast arvates.

§ 10.  Andmekogudest saadavad andmed

  Riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks määratud andmed saadakse sellest andmekogust, milles neid põhiandmetena kogutakse.

§ 11.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Andmed turule lubatud taimekaitsevahendi ja selle tootja kohta kantakse registrisse kümne tööpäeva jooksul turule lubamise otsuse tegemisest arvates.

  (2) Andmed taimekaitsevahendi turustaja ning väga mürgise taimekaitsevahendi Eestisse toimetaja ja Eestis kasutaja kohta kantakse registrisse kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (3) Registri volitatud töötleja registreerib registriandmete saamise aja, esitaja ja alusdokumentide loetelu digitaalses kanderaamatus.

§ 12.  Andmevahetus

  Paragrahvi 7 lõike 1 punktides 1–6 nimetatud andmete puhul toimub andmevahetus avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

§ 13.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Registriandmete muutumise korral taotleb andmete esitaja viivitamata registriandmete muutmist ja tasub riigilõivu.

  (2) Registriandmete muutumise või registris ebaõigete andmete ilmnemise korral sulgeb registri volitatud töötleja juurdepääsu ebaõigetele andmetele kuni nende parandamiseni.

  (3) Ebaõigete andmete avastamise korral teeb registri volitatud töötleja registrisse kantud isikule ettekirjutuse. Kui isik ei ole ettekirjutuse saamisest arvates kümne tööpäeva jooksul taotlenud registrikande muutmist või kehtetuks tunnistamist või kui ta ei ole ettekirjutust vaidlustanud, võib registri volitatud töötleja kannet muuta või kande kehtetuks tunnistada.

  (4) Registri volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed registris viie tööpäeva jooksul õigete andmete esitamisest arvates.

  (5) Registrisse kantud andmed, mis ei vasta kande tegemise aluseks olnud dokumendile, parandab registri volitatud töötleja iseseisvalt viie tööpäeva jooksul puuduse ilmnemisest arvates.

§ 14.  Registriandmete arhiveerimine

  (1) Registriandmed arhiveeritakse paberil ja digitaalselt.

  (2) Registriandmed ja alusdokumendid arhiveeritakse kümne tööpäeva jooksul andmete aktuaalsuse kadumisest arvates.

  (3) Arhiveeritud registriandmeid ja alusdokumente säilitatakse kümme aastat. Säilitustähtaja möödumisel registriandmed kustutatakse.

§ 15.  Registriandmete väljastamine

  (1) Registriandmed on avalikud, välja arvatud ärisaladust sisaldavad registriandmed, mida võib isikule väljastada temale seadusega või seaduse alusel pandud ülesande täitmiseks.

  (2) Registriandmed väljastatakse taotleja soovi kohaselt kas paberkandjal või digitaalselt. Väljastatud registriandmed kinnitatakse registri volitatud töötleja pädeva ametniku allkirjaga.

§ 16.  Arvestuse pidamine andmete registrisse vastuvõtmise ja registriandmete väljastamise kohta

  (1) Arvestust andmete registrisse vastuvõtmise ja registriandmete väljastamise kohta peetakse digitaalses kanderaamatus.

  (2) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreeritakse alusdokumendi kohta:
  1) järjekorranumber või kood;
  2) nimetus;
  3) väljaandmise kuupäev;
  4) väljaandja;
  5) registri volitatud töötlejale esitamise kuupäev.

  (3) Registriandmete väljastamisel registreeritakse:
  1) andmete koosseis;
  2) andmete kasutamise otstarve;
  3) andmete väljastamise aeg;
  4) andmed saanud isiku nimi.

§ 17.  Andmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning kande tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates. Pärast säilitustähtaja möödumist logi kustutatakse.

3. peatükk Järelevalve registri pidamise üle ja registri lõpetamine 

§ 18.  Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ning avaliku teabe seaduse § 531 lõikes 1 nimetatud asutus. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

  (2) Järelevalvet teostama õigustatud isikul on õigus oma pädevuse piires igal ajal kontrollida registri pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele ning saada teavet registriandmete väljastamise ja nende kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduse ilmnemise korral on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses märgitud puuduse määratud tähtpäevaks.

§ 19.  Registri lõpetamine

  Registri tegevus lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetega.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 20.  Rakendussätted

  (1) Register on asutatud Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 1999. a määrusega nr 91 „Taimekaitsevahendite riikliku registri asutamine”.

  (2) Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2004. a määrusega nr 327 „Taimekaitsevahendite registri pidamise põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesolevas määruses sätestatud andmete puhul.

§ 21.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json