Teksti suurus:

Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 62

Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” muutmine

Vastu võetud 08.03.2019 nr 27

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 2 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määrust nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja esitab registrile ettevõttesse vastu võetud põllumajanduslooma kohta seitsme päeva jooksul põllumajanduslooma ettevõttesse vastuvõtmise päevast arvates põllumajanduslooma ettevõttesse vastuvõtmise kuupäeva, andmed looma liigi kohta, vastuvõetud põllumajanduslooma identifitseerimisnumbri, märgistamata põllumajanduslooma puhul nende arvu ning loomapidaja nime ja aadressi.”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Loomapidaja, kes peab põllumajandusloomi majandustegevuse eesmärgil, esitab registrile enne põllumajanduslooma loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja juurde saatmist saatmise kuupäeva, selle loomakasvatushoone või -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala, millelt põllumajandusloom pärines, põllumajandusloomade registris registreerimise numbri, andmed looma liigi kohta, põllumajanduslooma identifitseerimisnumbri, märgistamata põllumajanduslooma puhul nende arvu ning loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtja nime ja aadressi.”;

3) paragrahvi 1 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Töötleja teeb andmete esitamiseks vajalikud taotluste ja teatiste vormid kättesaadavaks oma veebilehel.”;

4) paragrahvi 7 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Loomapidaja esitab veise, lamba ja kitse kohta registrisse kantud andmete muutumise ning sea ühest karjast teise või toiduseaduse alusel põllumajanduslooma tapmise korraldamiseks tegevusloa saanud ettevõtja ettevõttesse liikumise korral töötlejale andmed seitsme päeva jooksul andmete muutumisest või sea liikumisest arvates.ˮ;

5) paragrahvi 7 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

(8) Loomapidaja esitab töötlejale neli korda aastas teatise tema 31. märtsi, 30. juuni, 30. septembri ja 31. detsembri seisuga peetavate sigade kohta järgmise kuu 15. kuupäevaks, näidates ära tegevuskoha registreerimise numbri ja sigade arvu tegevuskohtade kaupa.”;

6) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 81–83 järgmises sõnastuses:

„(81) Loomapidaja esitab lisaks lõikes 8 nimetatud teatisele töötlejale üks kord aastas teatise tema peetavate sigade kohta 31. detsembri seisuga järgmise kuu 15. kuupäevaks, näidates lisaks lõikes 8 nimetatud andmetele tegevuskohtade kaupa ära järgmiste põllumajandusloomade arvu:
1) põrsad;
2) kesikud;
3) paaritamata nooremised;
4) paaritamata emised;
5) esimest korda paaritatud emised;
6) korduvalt paaritatud emised;
7) kuldid;
8) 50–80-kilogrammise eluskaaluga nuumsead;
9) üle 80–110-kilogrammise eluskaaluga nuumsead;
10) üle 110-kilogrammise eluskaaluga nuumsead.

(82) Loomapidaja esitab töötlejale kaks korda aastas teatise tema 1. mai ja 1. novembri seisuga peetavate mesilaste kohta sama kuu 15. kuupäevaks, näidates ära tegevuskoha registreerimise numbri ja mesilasperede arvu tegevuskohtade kaupa.

(83) Loomapidaja esitab töötlejale üks kord aastas teatise tema 1. jaanuari seisuga peetavate lammaste ja kitsede kohta sama aasta 15. jaanuariks, näidates ära tegevuskoha registreerimise numbri ja tegevuskohtade kaupa utt-tallede, uttede ja jäärade ning kits-tallede, kitsede ja sikkude arvu.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

  (2) Määruse § 1 punktid 3, 5 ja 6 jõustuvad 1. juulil 2019. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json