Teksti suurus:

Põllumajandusloomade registri põhimäärus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 63

Põllumajandusloomade registri põhimäärus1

Vastu võetud 08.03.2019 nr 28

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõigete 3, 4 ja 8 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu nimetus ja eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on põllumajandusloomade register (edaspidi register).

  (2) Registri eesmärk on pidada loomataudide ärahoidmiseks ja likvideerimiseks ning nende eest inimese kaitsmiseks arvestust ning teostada järelevalvet järgmiste isikute ja nende tegevuse kohta:
  1) loomatauditõrje seaduse alusel tegevusloa saanud või majandustegevusteate esitanud ettevõtja ja loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isik;
  2) loomakaitseseaduse alusel loomade vedamiseks ja loomade pikaajaliseks vedamiseks tegevusloa saanud ettevõtja ning katseloomadega varustamiseks, nende kasvatamiseks või kasutamiseks tegevusloa saanud ettevõtja;
  3) põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel tegevusloa saanud ettevõtja;
  4) toiduseaduse alusel põllumajanduslooma tapmise korraldamiseks tegevusloa saanud ettevõtja.

  (3) Registrile kohaldatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses registri kohta sätestatut, arvestades loomatauditõrje seaduses, loomakaitseseaduses ja põllumajandusloomade aretuse seaduses sätestatud erisusi.

  (4) Loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isiku ja tema tegevuse andmete töötlemisele registris kohaldatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses ettevõtja andmete töötlemise kohta sätestatut.

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium.

  (2) Registri vastutav töötleja vastutab registri haldamise seaduslikkuse ja andmekogu arendamise eest.

§ 3.  Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ning Veterinaar- ja Toiduamet.

  (2) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet registri volitatud töötlejana majutab registrit, korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist ning töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab, säilitab ja kustutab neid.

  (3) Veterinaar- ja Toiduamet registri volitatud töötlejana töötleb § 6 lõigetes 1–3 ning lõike 4 punktides 1 ja 3 ning majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-des 53–56 nimetatud andmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab ja muudab neid.

  (4) Registri volitatud töötleja järgib andmete töötlemisel vastutava töötleja juhiseid ja tagab andmekogu turvalisuse.

§ 4.  Registri kasutajad

  (1) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja, kes täidab registri vastutava töötleja ülesandeid, sealhulgas kontrollib registri pidamise seaduslikkust, ja kellel on kõigile registri andmetele ja logidele juurdepääsu õigus.

  (2) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab registri volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas annab volitatud töötleja ametnikule või töötajale registri tehnoloogilisele keskkonnale juurdepääsu õiguse. Administraatoril on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (3) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab, säilitab ja kustutab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda ligi andmetele ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

  (4) Registri volitatud töötleja annab juurdepääsuõiguse järgmistele isikutele ja andmetele:
  1) volitatud veterinaararstile tema tööülesannete täitmiseks vajalikele andmetele;
  2) aretusühingule ning jõudluskontrolli läbiviijale aretusprogrammi täitmiseks ja jõudluskontrolli läbiviimiseks vajalikele andmetele;
  3) halduslepingu alusel põllumajandusloomade identifitseerimisvahendeid väljastavale isikule tema ülesannete täitmiseks vajalikele andmetele;
  4) loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtjale tema ülesannete täitmiseks vajalikele andmetele.

§ 5.  Registri turvaklass

  Registriandmete turvaklass on K2T1S1. Registri turbeaste on keskmine (M).

2. peatükk Registrisse kantavad andmed ja nende allikad 

§ 6.  Üldandmed majandustegevuse kohta

  (1) Registrisse kantakse ettevõtja ja loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isiku tegevusega seotud järgmised üldandmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–7, § 19 lõike 2 punktis 5 ja § 52 lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) loomatauditõrje seaduse §-s 191 ja § 196 lõikes 1, loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 14 lõikes 1, loomakaitseseaduse § 201 lõikes 1 ja § 39 lõikes 1 ning põllumajandusloomade aretuse seaduse §-s 5 nimetatud tegevusala;
  3) loomatauditõrje seaduse §-s 192 ja § 196 lõikes 2, loomakaitseseaduse § 202 lõigetes 2 ja 3 ning § 40 lõikes 2 ning põllumajandusloomade aretuse seaduse §-s 6 nimetatud andmed ja dokumendid;
  4) munakanade pidamise ettevõtte maksimumvõimsus ja tootmisviisi kood;
  5) andmed hoolsuskohustuse täitmise kava kohta.

  (2) Registrisse kantakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõikes 2 sätestatud andmed järgmiste isikute kohta:
  1) loomakaitseseaduse § 421 lõikes 4 nimetatud isik;
  2) loomakaitseseaduse § 421 lõikes 5 nimetatud isik;
  3) nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 05.01.2005, lk 1–44), artikli 6 lõikes 5 nimetatud loomi vedava maanteeveovahendi juht ja saatja.

  (3) Registrisse kantakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõikes 4 sätestatud andmed järgmiste sertifikaatide kohta:
  1) nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 18 lõikes 1 nimetatud maanteeveovahendi vastavussertifikaat;
  2) nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 artikli 19 lõikes 1 nimetatud loomaveolaeva vastavussertifikaat.

  (4) Registrisse kantakse ettevõtja ettevõtte või selle osa (edaspidi koos ettevõte) ja loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isiku tegevuskoha kohta järgmised üldandmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõikes 3 nimetatud andmed;
  2) geograafilise asukoha koordinaadid;
  3) registris registreerimise number (edaspidi registrinumber).

  (5) Lõike 4 punktis 3 nimetatud registrinumber koosneb Eesti ISO-koodi tähisest „EE” ja kuni 12 numbrist. Munakanade pidamise ettevõtte puhul koosneb registrinumber tootmisviisi märkivast numbriosast ning Eesti ISO-koodi tähisest „EE” ja kuni 12 numbrist.

  (6) Ettevõtja ja loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isiku ning nende tegevuse kohta kantakse registrisse üksnes need andmed, mida nad on kohustatud esitama loomatauditõrje seaduse, loomakaitseseaduse või põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel.

§ 7.  Andmed põllumajandusloomade kohta

  (1) Registrisse kantakse ettevõtja või loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isiku põllumajandusloomade kohta järgmised andmed ettevõtte või tegevuskoha kaupa:
  1) lammaste ja kitsede arv, sealhulgas eraldi utt-tallede, uttede ja jäärade ning kits-tallede, kitsede ja sikkude arv;
  2) sigade arv, sealhulgas eraldi põrsaste, kesikute, nuumsigade eluskaaluga 50 kuni 80 kilogrammi, üle 80 kuni 110 kilogrammi ja üle 110 kilogrammi, kultide, paaritamata nooremiste, paaritamata emiste, esimest korda paaritatud emiste ja korduvalt paaritatud emiste arv;
  3) mesilasperede arv;
  4) karja terviseandmed Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud juhul.

  (2) Registrisse kantakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktis nimetatud liiki, välja arvatud hobuslaste liiki kuuluva põllumajanduslooma kohta järgmised andmed:
  1) põllumajanduslooma liik, sünnikuupäev, sugu ja tõug või karva värvus;
  2) veise, lamba ja kitse identifitseerimisnumber ning tema ema identifitseerimisnumber;
  3) sea identifitseerimisnumber, kui seda kasutatakse;
  4) selle ettevõtte või tegevuskoha registrinumber, kus põllumajandusloom sündis;
  5) selle ettevõtte või tegevuskoha registrinumber, kus põllumajandusloom asub;
  6) põllumajanduslooma karjast väljaviimise, karja saabumise, kadumise või hukkumise kuupäev;
  7) põllumajanduslooma esmakordse poegimise kuupäev, kui järglast ei ole võimalik märgistada;
  8) põllumajanduslooma ühendusevälisest riigist impordi puhul põllumajanduslooma päritoluriik;
  9) põllumajanduslooma tapmise kuupäev ja eesmärk;
  10) põllumajanduslooma tapmist korraldava isiku nimi ja talle väljastatud tegevusloa number;
  11) veise elektroonilise identifitseerimisvahendi kasutamise korral selle liik.

  (3) Registrisse kantakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktis nimetatud liiki kuuluva põllumajanduslooma hukkumisel tema loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise ettevõttesse saatmise ja vastuvõtmise kohta järgmised andmed:
  1) saatmise kuupäev;
  2) saatja tegevuskoha aadress ja registreerimise number;
  3) põllumajanduslooma liik;
  4) põllumajanduslooma identifitseerimisnumber;
  5) identifitseerimisnumbrita põllumajandusloomade arv;
  6) loomseid kõrvalsaadusi ja nendest saadud tooteid käitleva isiku nimi, aadress ja tegevusloa number;
  7) vastuvõtmise kuupäev.

  (4) Registrisse kantakse hobuslase kohta lõike 2 punktides 9 ja 10, lõikes 3 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/262, milles sätestatakse hobuslaste identifitseerimise meetodeid käsitlevad eeskirjad kooskõlas nõukogu direktiividega 90/427/EMÜ ja 2009/156/EÜ (hobusepassi käsitlev määrus) (ELT L 59, 03.03.2015, lk 1–53), artikli 38 lõikes 1 sätestatud andmed.

  (5) Registrisse kantakse veisepassi, selle duplikaadi ja lisalehe kohta järgmised andmed:
  1) väljastamise kuupäev ja number;
  2) pärast veise kadumist, hukkumist, tapmist või eksporti ühendusevälisesse riiki volitatud töötlejale veisepassi esitamise kuupäev, esitaja andmed ja ekspordi sihtriik.

  (6) Lõikes 2 nimetatud põllumajanduslooma andmed on registris seotud teda pidava loomapidaja andmetega.

§ 8.  Andmed tegevusloa ja loakohustusest vabastamise kohta

  (1) Tegevusloa kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 1 nimetatud andmed.

  (2) Loakohustusest vabastamise kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 2 nimetatud andmed.

§ 9.  Andmed ettekirjutuse kohta

  Ettekirjutuse kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 54 nimetatud andmed.

§ 10.  Andmed majandustegevuse keelu kohta

  Ettevõtja või ettevõtjaga seotud isiku majandustegevuse keelu kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 55 nimetatud andmed.

§ 11.  Andmed ärikeelu, tegutsemiskeelu ja ettevõtluskeelu ning loomapidamise õiguse äravõtmise kohta

  (1) Seadusest või kohtulahendist tuleneva ärikeelu või kriminaalasjas jõustunud kohtuotsusega määratud tegutsemiskeelu või ettevõtluskeelu kohta kantakse registrisse iga keelu kohta eraldi majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 56 nimetatud andmed.

  (2) Loomapidamise õiguse äravõtmise kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 56 nimetatud andmed.

§ 12.  Andmekogudest saadavad andmed

  Riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks määratud andmed saadakse sellest andmekogust, milles neid põhiandmetena kogutakse.

§ 13.  Andmeandjatelt saadavad andmed

  (1) Ettevõtjalt ja loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isikult saadakse § 6 lõigetes 1 ja 2, lõike 4 punktis 1 ning § 7 lõikes 1, lõike 2 punktides 1–9 ja 11, lõike 3 punktides 1–6 ning lõike 5 punktis 2 nimetatud andmed.

  (2) Põllumajanduslooma tapmise korraldamiseks tegevusloa saanud ettevõtjalt saadakse § 7 lõike 2 punktides 9 ja 10 ning lõike 5 punktis 2 nimetatud andmed.

  (3) Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemiseks tegevusloa saanud ettevõtjalt saadakse § 7 lõike 3 punktides 2–7 nimetatud andmed.

  (4) Aretusühingult, kus tegeletakse hobuslaste identifitseerimisega, saadakse § 7 lõikes 4 viidatud Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis nimetatud andmed.

3. peatükk Andmete töötlemine 

§ 14.  Andmete registrisse kandmine ja parandamine

  (1) Andmeid kannavad registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 57 nimetatud andmete registrisse kandjad.

  (2) Andmed kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 59 sätestatud tähtpäevaks.

  (3) Ebaõiged registriandmed parandatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 62 sätestatud korras.

§ 15.  Andmete alusdokumendid

  Registrisse kantakse andmed järgmiste dokumentide alusel:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 58 nimetatud dokumendid;
  2) loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud andmeid sisaldav teade;
  3) loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 2 alusel kehtestatud õigusaktis nimetatud dokumendid põllumajandusloomade kohta.

§ 16.  Registriandmete kehtetuks tunnistamine

  (1) Registriandmed tunnistatakse kehtetuks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 61 sätestatud juhtudel.

  (2) Kehtetuks tunnistatud registriandmeid ja nende alusdokumente säilitatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 64 lõikes 3 sätestatud korras ja tähtaja jooksul.

  (3) Kehtetuks tunnistatud registriandmeid, mis sisaldavad isikuandmeid, säilitatakse lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul.

  (4) Säilitustähtaja möödumisel kehtetuks tunnistatud registriandmed kustutatakse.

§ 17.  Juurdepääs registriandmetele

  (1) Registriandmed on avalikud, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed ja juurdepääsupiiranguga isikuandmed.

  (2) Avalikud registriandmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks Eesti teabevärava kaudu ja avalikustatakse ka registri volitatud töötleja veebilehel.

§ 18.  Andmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning selle tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates. Säilitustähtaja möödumisel logi kustutatakse.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 19.  Rakendussätted

  (1) Põllumajandusloomade registrina käsitatakse põllumajandusloomade registrit, mis on asutatud loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 3 alusel 2000. aasta 6. juunil kehtinud redaktsioonis.

  (2) Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruses nr 103 „Põllumajandusloomade register” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesolevas määruses sätestatud andmete osas.

  (3) Paragrahvi 7 lõike 2 punkt 11 jõustub 18. juulil 2019. a.

  (4) Ettevõtja või loomatauditõrje seaduse § 196 lõikes 3 nimetatud isik, kes kasutab 18. juulil 2019. a § 7 lõike 2 punktis 11 nimetatud elektroonilist identifitseerimisvahendit, teavitab volitatud töötlejat selle liigist hiljemalt 1. jaanuariks 2020. a.

  (5) Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.


1 Komisjoni direktiiv 2002/4/EÜ nõukogu direktiiviga 1999/74/EÜ hõlmatud munakanasid pidavate ettevõtete registreerimise kohta (EÜT L 30, 31.01.2002, lk 44–46), muudetud direktiiviga 2006/83/EÜ (ELT L 362, 20.12.2006, lk 97–98).

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json