Teksti suurus:

Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 64

Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärus

Vastu võetud 08.03.2019 nr 23

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 271 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Tervishoiutöötajate riiklik register

  (1) Tervishoiutöötajate riiklik register (edaspidi register) on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel asutatud riiklik andmekogu.

  (2) Registrit peetakse tervishoiutöötajate registreerimiseks, et tagada tervishoiuteenuse tarbija riiklik kaitse ja tervishoiuteenuste osutamine selleks nõutavat kvalifikatsiooni omavate isikute poolt ning teha nende üle järelevalvet, samuti õigusaktidest tulenevate tervishoiuvaldkonna juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks ning tervishoiustatistika korraldamiseks.

  (3) Registri ingliskeelne nimetus on Estonian Health Care Professionals Register.

§ 2.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Terviseamet.

  (2) Registri volitatud töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

§ 3.  Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

  (1) Vastutav töötleja:
  1) juhib registri pidamist;
  2) vastutab registri haldamise seaduslikkuse ja arendamise eest;
  3) kehtestab registriandmetele juurdepääsu ja registriandmete töötlemise korra ning tagab andmete töötlemise ainult selleks määratud isikutele;
  4) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise ja registrisse kantud andmete õigsuse eest;
  5) tagab andmete kogumise, haldamise, säilitamise ja hävitamise;
  6) korraldab elektroonset andmevahetust riigi infosüsteemi teiste andmekogudega;
  7) sõlmib andmevahetuse kokkulepped õigusaktides sätestatud ulatuses;
  8) vastutab registritoimingute õiguspärasuse eest;
  9) täidab muid vastutava töötleja ülesandeid õigusaktides sätestatud ulatuses.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) teeb või hangib registri pidamiseks vajalikud analüüsi- ja arendustööd ning tööde testimise;
  2) tagab registri pidamise, haldamise ja majutamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  3) rakendab andmete turvalisuse tagamiseks registri turvanõuetele vastavaid turvameetmeid;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat registri pidamist või kasutamist takistavatest probleemidest;
  5) kõrvaldab registri kasutamise takistused ja tõrked ning taastab ja tagab registri töö;
  6) tagab teenust puudutavate intsidentide käsitlemise;
  7) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks.

2. peatükk Registri ülesehitus ja registrisse kantavad andmed 

§ 4.  Registri ülesehitus

  Registrit peetakse elektroonselt ja see koosneb:
  1) elektroonsest andmebaasist;
  2) paberil alusdokumentidest;
  3) arhiveeritud andmetest.

§ 5.  Registri andmete kaitse

  (1) Registri andmete kaitse hõlmab järgmist:
  1) käideldavus ehk andmete kaitse juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
  2) terviklus ehk andmete kaitse juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
  3) konfidentsiaalsus ehk andmete kaitse volitamata töötlemise eest.

  (2) Registrisse kantud andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Registri turvaklass on K2T1S1. Registri turbeaste on keskmine (M).

§ 6.  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  Alusdokumendid on järgmised:
  1) registreerimistaotlus;
  2) isikut tõendav dokument;
  3) kvalifikatsiooni tõendav dokument;
  4) erialast töökogemust tõendavad dokumendid;
  5) registreerimisotsus;
  6) kohtuotsus, millega on peatatud kvalifikatsiooni tõendavas dokumendis või registreerimistõendis märgitud erialal tegutsemise õigus;
  7) tervishoiutöötaja või tervishoiuteenuse osutaja poolt esitatud registriandmete muutumist tõendav dokument või rahvastikuregistri päring;
  8) Tervisameti otsus tervishoiutöötaja kutsealasele tegevusele piirangu seadmise kohta;
  9) Terviseameti otsus perearsti nimistu kinnitamise, teeninduspiirkonna ja nimistu piirsuuruse määramise või muutmise kohta;
  10) nimistu alusel tegutseva perearsti juures töötava õe puhul kliinilise farmakoloogia täienduskoolituse läbimist tõendav tunnistus;
  11) Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi pädeva asutuse väljastatud tõend tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni tunnustamise kohta.

§ 7.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Tervishoiutöötaja kohta kantakse alusdokumentidelt registri elektroonsesse andmebaasi järgmised eluloolised ja töökoha andmed:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) eelmine või eelmised ees- ja perekonnanimi või -nimed;
  4) kodakondsus;
  5) isikukood, selle puudumisel korral sünniaasta, -kuu ja -päev;
  6) sugu;
  7) isikut tõendava dokumendi nimetus ja number;
  8) tervishoiutöötaja kontaktandmed (aadress, telefon, e-post);
  9) eelmise töökoha riik;
  10) tööandja nimi (juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi või asutuse nimi ja registrikood);
  11) residentuuris õppija kohta õppekava kood ja nimetus ning kursuse number.

  (2) Tervishoiutöötaja kohta kantakse alusdokumentidelt registri elektroonsesse andmebaasi järgmised kvalifikatsiooni tõendavad andmed:
  1) eriala;
  2) eriala lisapädevus;
  3) kutse nimetus (arst, hambaarst, õde, ämmaemand);
  4) märge eriarstiks õppimise kohta;
  5) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi nimetus;
  6) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi number;
  7) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud õppeasutuse nimetus;
  8) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljaandmise aeg;
  9) kvalifikatsiooni tõendava dokumendi väljastanud riik;
  10) varasem kvalifikatsiooni tunnustamine Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi poolt.

  (3) Perearsti nimistu alusel tegutseva perearsti kohta kantakse alusdokumentidelt registri elektroonsesse andmebaasi perearsti tegevuskoht, teeninduspiirkond, perearsti nimistu piirsuurus ning perearstina tegutsemise ja üldarstiabi osutamise õiguslik vorm.

  (4) Perearsti nimistu alusel tegutseva perearsti juures töötava õe kohta kantakse alusdokumentidelt registri elektroonsesse andmebaasi andmed kliinilise farmakoloogia täienduskoolituse läbimise kohta.

  (5) Tervishoiutöötaja kohta kantakse alusdokumentidelt registri elektroonsesse andmebaasi järgmised registreerimisandmed:
  1) Terviseameti otsus tervishoiutöötaja registreerimise kohta koos otsuse numbri ja otsuse tegemise kuupäevaga;
  2) registreerimistõendi number;
  3) Terviseameti otsus registreerimistõendi kehtetuks tunnistamise kohta koos otsuse numbri ja otsuse tegemise kuupäevaga;
  4) Terviseameti otsus tervishoiutöötaja registreeringu peatamise kohta koos otsuse numbri ja otsuse tegemise kuupäevaga;
  5) tervishoiutöötaja registriandmete arhiveerimise kuupäev.

  (6) Terviseamet kasutab registrisse kantud andmete kodeerimisel:
  1) rahvusvahelist ühtset hariduse liigituse koodi – tervishoiutöötaja kvalifikatsiooni andmete puhul;
  2) Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorit – tervishoiutöötaja elukoha andmete puhul;
  3) riikide ja territooriumide klassifikaatorit – tervishoiutöötaja elulooliste andmete puhul.

  (7) Terviseamet annab registrisse kantud tervishoiutöötajale tervishoiutöötaja registrikoodi.

§ 8.  Andmete õiguslik tähendus

  Registrisse kantud andmetel on õiguslik tähendus tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatud ulatuses.

3. peatükk Andmete töötlemine ja logimine 

§ 9.  Registri andmeandjad

  (1) Rahvastikuregistrist on õigus saada käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktides 1–8 nimetatud andmeid.

  (2) Eesti Hariduse Infosüsteemist on õigus saada käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktis 11 nimetatud andmeid

  (3) Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade registrist on õigus saada andmeid tervishoiuteenuse osutaja kohta.

  (4) Terviseametil on õigus seaduses sätestatud korras saada andmeid teistest riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

§ 10.  Andmete esitamine ja registrisse kandmine

  (1) Registrile esitab andmeid registreerimist taotlev tervishoiutöötaja.

  (2) Andmed esitatakse registrile paberil või elektroonselt.

  (3) Terviseamet teeb kande registrisse kahe tööpäeva jooksul registreerimisotsuse tegemise päevast.

§ 11.  Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

§ 12.  Registri andmete õigsuse tagamine ja andmete parandamine

  (1) Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Terviseametil on õigus esitada andmete esitajale ja kolmandatele isikutele järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus andmete õigsuses.

  (3) Kui andmete esitaja, vastutav töötleja või volitatud töötleja tuvastab registris ebaõigeid andmeid või kui talle on nendest teatatud, korraldab vastutav töötleja viivitama andmete parandamise, lisades võimaluse korral registrisse kirje või selgituse andmete parandamise põhjuse kohta.

§ 13.  Logiandmete pidamine

  Volitatud töötleja logib andmete töötlemise sisu, andmete töötleja ja töötlemise aja.

4. peatükk Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine 

§ 14.  Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine

  (1) Vastutav töötleja tagab avalikkusele veebilehe kaudu juurdepääsu järgmistele tervishoiutöötaja andmetele:
  1) tervishoiutöötaja registri kood;
  2) eesnimi;
  3) perekonnanimi;
  4) tööandja nimi (juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi);
  5) kutse;
  6) eriala.

  (2) Andmete väljastamine registrist teise andmekogusse või teisele isikule toimub õigusaktides sätestatud korras. Registrist andmete väljastamise aja, andmesaajate ja andmete väljastamise viisi üle peetakse eraldi arvestust.

  (3) Andmete väljastamine registrist teise andmekogusse või teisele asutusele õigusaktiga ettenähtud ülesannete täitmiseks toimub asutustevahelise andmevahetuse kokkuleppe alusel. Kokkuleppes lepivad vastutav töötleja ja andmesaaja kokku väljastatavate andmete koosseisu ning andmete väljastamise tingimused, korra ja viisi.

5. peatükk Andmete säilitamine 

§ 15.  Registrisse kantavate andmete säilitamine

  (1) Registri elektroonsesse andmebaasi kantud andmeid säilitatakse 30 aastat pärast isiku surma.

  (2) Registri alusdokumente säilitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtajani.

  (3) Logiandmeid säilitatakse registris seitse aastat töötlemistoimingu tegemisest.

  (4) Selliseid tervishoiutöötaja registreerimise eesmärgil esitatud dokumente, mis on väljastatud kutse- või erialal registreerimata jätmise otsuse tegemise aluseks, säilitatakse kuus kuud otsuse tegemisest.

6. peatükk Registri järelevalve, rahastamine ja lõpetamine 

§ 16.  Järelevalve tegemine

  Järelevalvet registri pidamise üle tehakse õigusaktides sätestatud korras.

§ 17.  Registri rahastamine

  Registri arendus- ja hooldustööde tegemist rahastatakse Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse eelarvest.

§ 18.  Registri lõpetamine

  (1) Registri lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Registri lõpetamisel antakse andmed avalikku arhiivi või otsustatakse andmete üleandmine teise registrisse või hävitamine ning üleandmise või hävitamise tähtaeg.

7. peatükk Jõustumine 

§ 19.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. märtsil 2019. a.

Riina Sikkut
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json