Teksti suurus:

Surma põhjuste registri põhimäärus

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 65

Surma põhjuste registri põhimäärus

Vastu võetud 06.07.2018 nr 36
RT I, 13.07.2018, 9
jõustumine 16.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.03.2019RT I, 12.03.2019, 4115.03.2019

Määrus kehtestatakse surma põhjuse tuvastamise seaduse § 32 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Registri pidamise eesmärk ja nimetus

  (1) Surma põhjuste register (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse Eestis surnud ja väljaspool Eestit surnud Eesti kodanike ning Eestis pikaajalise elaniku elamisluba ja alalist elamisõigust omanud isikute surma põhjuste registreerimiseks, riikliku sotsiaalpoliitika väljatöötamiseks, rahvastiku koostise ja terviseseisundi hindamiseks ning sotsiaal- ja tervisevaldkonna ennetustegevuse planeerimiseks.

  (2) Registri ingliskeelne nimetus on Causes of Death Register.

§ 2.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) juhib registri pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid ja korraldusi;
  2) [kehtetu - RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]
  3) teeb järelevalvet registri pidamise üle;
  4) kogub ja analüüsib registri pidamist käsitlevaid ettepanekuid;
  5) täidab muid vastutavale töötlejale omaseid ülesandeid.

§ 3.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on Tervise Arengu Instituut.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) tagab registri pidamise, haldamise ja majutamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  2) tagab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil registriandmete terviklikkuse ja autentsuse, registriandmete kaitse, säilimise ja arhiveerimise;
  3) korraldab elektroonilist andmevahetust riigi infosüsteemi teiste andmekogudega;
  4) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest ja menetleb isikute avaldusi ning teeb otsuse registriandmete väljastamiseks;
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]
  5) sõlmib andmevahetuse kokkulepped õigusaktides sätestatud ulatuses;
  6) peab arvestust andmete väljastamise üle;
  7) tagab registri haldamise, rakendustarkvara toimimise ja intsidentide käsitlemise;
  8) tagab turbealase info pideva analüüsimise ja turvariskide väljaselgitamise ning võtab viivitamata tarvitusele vajalikud abinõud rikkumise lõpetamiseks;
  9) teavitab registriandmete töötlemisel avastatud rikkumisest kohe vastutavat töötlejat ning võtab viivitamata tarvitusele kõik vajalikud abinõud rikkumise lõpetamiseks;
  10) korraldab registrit puudutava üldinfo avalikustamise;
  11) tagab andmete ja registri säilimise vastavalt kehtestatud nõuetele ning varukoopiate tegemise;
  12) teeb vajaduse korral registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri arendamiseks.

2. peatükk Registri ülesehitus ja andmete koosseis 

16.04.2019 17:28
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „koosseis“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

§ 4.   Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse nii paberil kui digitaalselt ning andmeid töödeldakse nii automatiseeritult kui käsitsi.

  (2) Register koosneb:
  1) digitaalsest andmebaasist;
  2) paberil alusdokumentidest;
  3) arhiveeritud andmetest.

  (3) Registri alusandmed on elektroonilised või paberil. Paberil alusdokumendid digiteeritakse ja kantakse digitaalsesse registrisse.

§ 5.   Registri turvameetmed ja turbeaste

  (1) Registri turvameetmed peavad tagama järgmised turvaklassid:
  1) konfidentsiaalsus – S2;
  2) terviklus – T1;
  3) käideldavus – K1.

  (2) Registri turbeaste on keskmine (M).

§ 6.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse tervise infosüsteemist surma faktiga seotud andmed kiirabikaardilt ja surmateatiselt ning surma põhjuse andmed surma põhjuse ja perinataalsurma põhjuse teatiselt.

  (2) Surma fakti, surma põhjuse ja perinataalsurma teatiselt kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) meditsiinidokumendi number ja kinnitamise aeg;
  2) meditsiinidokumendi koostaja andmed – tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi, tervishoiutöötaja registreerimistõendi number, tervishoiutöötaja kontakttelefon, tervishoiuasutuse nimi, tervishoiuasutuse äriregistri kood, tervishoiuasutuse aadress või konkreetse korpuse (praksise) tegevuskoha aadress;
  3) surnu andmed – isikukood või unikaalne kood (tundmatu isiku või surnult sündinu puhul), ees- ja perekonnanimi, sugu, sünniaeg ja tegelik elukoht;
  4) surmaandmed – surmakuupäev ja kellaaeg või surnu leidmise kuupäev.

  (3) Surma fakti kohta kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele järgmised andmed:
  1) surnu andmed – sugu; sünniaeg ja tegelik elukoht;
  2) surmaandmed – surmakoha aadress ja suremispaik.

  (4) Surma põhjuse teatiselt kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele järgmised andmed:
  1) surnu mass - lapse (loote) sünnimass kuni ühe kuu vanuses surnutel/ sünnimassi andmete puudumisel mass surma põhjuse tuvastamisel lahangul;
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]
  2) surma põhjuse andmed – vahetu ja varasema surmapõhjuse andmed, surma algpõhjuse ja välispõhjusest tingitud täpsustavad andmed ning surma soodustanud oluliste seisundite andmed, surma põhjuse määramise alus, surma tingitud asjaolud ning põhjuse tuvastaja.

  (5) Perinataalsurma põhjuse teatiselt kantakse registrisse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele järgmised andmed:
  1) surnu andmed – lapse (loote) mass surma põhjuse tuvastamisel, andmed lapse (loote) matseerumise kohta, vastsündinu ajalisus, ema isikukood ning ees- ja perekonnanimi;
  2) surmaandmed – perinataalsurma saabumine, raseduse kestus surma hetkel, sündinud laste arv;
  3) surma põhjuse andmed – lapse (loote) haigused ja seisundid, mis põhjustasid surma; ema haigused või seisundid, mis põhjustasid lapse (loote) surma, muud kaasnevad seisundid; välispõhjusest tingitud täpsustavad andmed; surma põhjuse määramise alus, surma tingitud asjaolud ning põhjuse tuvastaja.

3. peatükk Andmete registrisse kandmine 

§ 7.   Andmete esitajad

  (1) Tervishoiuteenuse osutajad ja riiklik ekspertiisiasutus esitavad surma fakti tuvastamisel surmateatise andmed ning surma põhjuse tuvastamisel surma põhjuse teatise või perinataalsurma põhjuse teatise andmed tervise infosüsteemi vahendusel registrile.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete dokumenteerimisel ja vahetamisel lähtutakse kokkulepitud klassifikaatoritest, loenditest ning tervise infosüsteemi standarditest.

  (3) Välisministeerium esitab registrile andmed väljaspool Eestit surnud Eesti kodaniku või Eestis pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust omanud isiku surma kohta juhul, kui Välisministeeriumi on nende isikute surmast konsulaarsuhete Viini konventsiooni alusel teavitatud.

§ 8.   Registrile andmete edastamise viis

  (1) Tervishoiuteenuse osutajad ja riiklik ekspertiisiasutus esitavad andmed tervise infosüsteemi elektrooniliselt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel sätestatud andmekoosseisus. Kui andmete edastamine registrile ei ole tervise infosüsteemi vahendusel objektiivsel põhjusel võimalik, esitatakse andmed registrile paberil kolme tööpäeva jooksul pärast seda, kui tervishoiutöötaja on asjakohase dokumendi kinnitanud.

  (2) Tervise infosüsteem edastab andmeid registrile elektrooniliselt.

§ 9.   Andmevahetus teiste andmekogudega

  (1) Rahvastikuregister tagab registri juurdepääsu järgmistele andmetele surnud isiku kohta:
  1) surnu ees- ja perekonnanimi;
  2) surnu isikukood;
  3) surmakuupäev;
  4) surma registreerimise kuupäev;
  5) surma registreerinud asutus;
  6) elukoha ja sideaadress;
  7) kodakondsus;
  8) sünnikoht;
  9) rahvus;
  10) kõrgeim omandatud haridustase.

  (2) Meditsiiniline sünniregister edastab registrile järgmised andmed:
  1) perinataalperioodis surnu – isikukood või unikaalne kood, sünnikuupäev (päev, kuu ja aasta) ja kellaaeg ning sünni kaal, pikkus ja seisund;
  2) perinataalperioodis surnu ema andmed – isikukood või selle puudumise korral sünniaeg, ees- ja perekonnanimi, raseduse kestus, sündinud laste arv, eelnevate sünnituste arv.

  (3) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

§ 10.   Andmete muutmine, ebaõigete andmete parandamine ja registrisse kantud andmete õigsuse tagamine

  (1) Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Registri volitatud töötleja vastutab tema poolt registrisse kantud andmete vastavuse eest andmete esitaja poolt paberil esitatud andmetele.

  (3) Registrisse kantud andmete õigsuse kontrollimiseks ja andmete terviklikkuse tagamiseks on registri vastutaval ja volitatud töötlejal õigus teha andmete esitajale täpsustavaid päringuid.

  (4) Registrisse kantud andmete vigade või ebatäpsuste avastamisel on volitatud töötlejal kohustus vead viivitamata parandada.

  (5) Registri volitatud töötleja säilitab teabe andmete registrisse lisamise ja nende parandamise kohta.

  (6) Registri andmetel on informatiivne tähendus.

4. peatükk Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine 

§ 11.   Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine

  (1) Juurdepääs registri andmetele võimaldatakse järelevalvet teostavale isikule.

  (2) Isikustatud andmeid väljastatakse andmesubjekti pärija nõusolekul, teadus- ja ajaloouuringuks ning statistika vajadusteks, samuti kohtumenetluses tõe väljaselgitamiseks või haldusorganile tema ülesannete täitmiseks, kui selline vajadus tuleneb selgelt õigusaktist.

  (3) Registri volitatud töötleja tagab avalikkusele veebilehe kaudu juurdepääsu registriandmete põhjal koostatud isikustamata statistilistele andmetele.

  (4) Registri volitatud töötleja peab arvestust andmetöötlustoimingute üle, et tuvastada kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid isikuandmeid on registrist väljastatud.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

5. peatükk Andmete säilitamine 

§ 12.   Registrisse kantud andmete säilitamine

  (1) Registrisse kantud andmeid säilitatakse tähtajatult alates andmete kandmisest registrisse.

  (2) Registrisse kantud andmete alusandmeid säilitatakse tähtajatult, sealhulgas neid mis on kantud registri arhiivi.

  (3) Registri logiandmeid säilitatakse kolm aastat logiandmete tekkimisest.

6. peatükk Registri järelevalve, rahastamine ja lõpetamine 

§ 13.   Registri järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teevad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri pidamises puuduste ilmnemise korral likvideerib volitatud töötleja järelevalvet teinud isiku viidatud puudused määratud tähtajaks.

§ 14.   Registri rahastamine

  Registri pidamise kulud kaetakse vastutava töötleja eelarvest.

§ 15.   Registri lõpetamine

  (1) Registri lõpetamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Register lõpetatakse avaliku teabe seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (3) Registri lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või Rahvusarhiivi või andmete hävitamine ja üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse asjakohane akt.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Üleminekusäte

  (1) Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määruse nr 245 „Surma põhjuste registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” alusel loodud registri andmeid säilitatakse tähtajatult.

  (2) Surmateatise, surma põhjuse teatise ja perinataalsurma põhjuse teatise elektrooniline andmevahetus tuleb tagada hiljemalt 2019. aasta 1. juuliks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json