Teksti suurus:

Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2019, 71

Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

Vastu võetud 26.09.2002 nr 114
RTL 2002, 115, 1660
jõustumine 14.10.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.06.2003RTL 2003, 75, 110201.07.2003
22.07.2004RTL 2004, 102, 165801.08.2004
04.08.2006RTL 2006, 63, 114601.09.2006
30.03.2007RTL 2007, 29, 53015.04.2007
12.09.2008RTL 2008, 77, 106801.10.2008
04.06.2009RTL 2009, 47, 67601.07.2009 , osaliselt 1.10.2009
24.03.2010RTL 2010, 15, 28801.04.2010 , osaliselt 1.10.2010
06.10.2010RT I 2010, 73, 56601.01.2011
19.07.2012RT I, 25.07.2012, 201.08.2012
18.12.2014RT I, 29.12.2014, 901.01.2015
02.03.2015RT I, 06.03.2015, 309.03.2015
16.06.2015RT I, 19.06.2015, 1401.07.2015
17.12.2015RT I, 22.12.2015, 2001.01.2016, osaliselt 01.07.2016
21.06.2017RT I, 28.06.2017, 1901.07.2017
19.12.2017RT I, 29.12.2017, 101.01.2018
05.03.2019RT I, 12.03.2019, 4115.03.2019

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 52 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

§ 2.   Töövõimetuslehe liigid ja väljakirjutamine

  (1) Töövõimetuslehe liigid on: haigusleht, hooldusleht, sünnitusleht ja lapsendamisleht.

  (2) Töövõimetuslehe väljakirjutamise õigus on «Ravikindlustuse seaduse» § 52 lõikes 2 nimetatud arstil ja ämmemandal, kes teeb kindlaks ravikindlustuse kindlustuskaitset omava isiku (edaspidi kindlustatud isik) ajutise töövõimetuse ja osutab talle tervishoiuteenust.
[RTL 2010, 15, 288 - jõust. 01.04.2010]

  (3) Töövõimetusleht kirjutatakse välja elektroonilisel kujul ja edastatakse töövõimetuslehe lõpetamisel viivitamata infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) liidese kaudu haigekassa andmekogusse. Töövõimetusleht kirjutatakse välja „Ravikindlustuse seaduse” § 5 lõike 2 punktide 1, 2, 4–51, lõike 3 või lõike 31 alusel kindlustatud isikule, kes ajutise töövõimetuse tõttu vajab töö- või teenistuskohustustest, majandus- või kutsetegevusest või füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalemisest ajutist vabastust. Töövõimetuslehe võib välja kirjutada paberile „Ravikindlustuse seaduse” § 52 lõikes 11 sätestatud juhul.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (31) Töövõimetuslehele märgitavate andmete koosseis on esitatud käesoleva määruse §-s 10.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

  (32) Töövõimetuslehtede numereerimise korra kehtestab neid väljakirjutav tervishoiuteenuse osutaja. Järjekorranumber on kuni kaheksakohaline arv, mis on ühe tervishoiuteenuse osutaja väljakirjutatud töövõimetuslehtede puhul kolme aasta jooksul unikaalne.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

  (4) [Kehtetu – RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

§ 3.   Töövõimetuslehe plank

  (1) Töövõimetuslehe plank trükitakse A4 formaadis valgele paberile käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi kohaselt. Töövõimetuslehe plangi vormi vorming ja formaat on kohustuslikud ega kuulu muutmisele.

  (2) Töövõimetuslehe plankide numereerimise korra kehtestab neid väljaandev tervishoiuteenuse osutaja. Järjekorranumber on kuni kaheksakohaline arv, mis on ühe tervishoiuteenuse osutaja väljaantud töövõimetuslehtede puhul kolme aasta jooksul unikaalne.

  (3) Töövõimetuslehe plangi vorm avaldatakse Eesti Haigekassa Interneti-koduleheküljel.
[RTL 2003, 75, 1102 - jõust. 01.07.2003]

2. peatükk TÖÖVÕIMETUSLEHE ANDMEKOOSSEIS NING REGISTREERIMISE, VÄLJAKIRJUTAMISE JA HAIGEKASSALE EDASTAMISE TINGIMUSED JA KORD 
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

§ 4.   Töövõimetuslehe registreerimine

  (1) [Kehtetu – RTL 2003, 75, 1102 - jõust. 01.07.2003]

  (2) [Kehtetu – RTL 2003, 75, 1102 - jõust. 01.07.2003]

  (3) Töövõimetuslehe väljakirjutamine registreeritakse väljakirjutamise kuupäeval tervishoiuteenust osutava juriidilise või füüsilise isiku kehtestatud korras.

  (4) Töövõimetuslehe väljakirjutamise kohta tehakse tervishoiuteenuse osutamist tõendavasse dokumenti sellekohane kanne. Kande tegemisel lähtutakse «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 42 lõike 2 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud korrast.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

§ 5.   Haiguslehe väljakirjutamine
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

  (1) Haigusleht kirjutatakse välja «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõike 1 punktides 1–3 ja 5 nimetatud kindlustusjuhtumi korral töövabastuse alguskuupäeval pärast haige läbivaatust ja terviseseisundi ning ajutise töövõimetuse kajastamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavates dokumentides määruse § 4 lõikes 4 nimetatud sotsiaalministri määrusega kehtestatud korras.
[RT I, 22.12.2015, 20 - jõust. 01.01.2016]

  (2) Üle ühe kuu kestva haiguse, vigastuse või töö- või teenistustingimuste ajutise kergendamise korral kirjutatakse välja uus haigusleht iga 30 kalendripäeva järel, kusjuures uus haigusleht kirjutatakse välja eelmisele järgnevana.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

  (21) Haigusleht kirjutatakse välja järgnevana ka juhul, kui «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõike 1 punktis 1 nimetatud kindlustusjuhtum leiab aset kindlustatud isiku välisriigis viibimise ajal ja isik pöördub sama haiguse või vigastuse ravimiseks arsti poole Eestis hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast isikut välisriigis ravinud arsti väljastatud tõendil (edaspidi välisriigi arsti tõend) märgitud viimast tervishoiuteenuse osutamise kuupäeva või välisriigi arsti tõendil märgitud ravi lõppemise eeldatavat kuupäeva.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

  (22) Lõikes 21 nimetatud juhul kirjutatakse välja järgnev haigusleht:
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]
  1) alates välisriigi arsti tõendil märgitud viimasest tervishoiuteenuse osutamise kuupäevast või ravi lõppemise eeldatavast kuupäevast;
  2) alates isiku läbivaatuse kuupäevast, kui välisriigi arsti tõendile märgitud ravi lõppemise eeldatav kuupäev on hilisem kindlustatud isiku Eestis läbivaatuse kuupäevast.
[RTL 2004, 102, 1658 - jõust. 01.08.2004]

  (3) Järgnevale haiguslehele märgitakse esmase haiguslehe töövabastuse alguskuupäev või välisriigi arsti tõendil märgitud ravi alustamise kuupäev.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

  (4) Kindlustatud isiku ajutise töövõimetuse ajal kindlaks tehtud teisest haigusest või vigastusest tingitud ajutise töövõimetuse korral lõpetatakse väljakirjutatud haigusleht ja kirjutatakse välja uus esmane haigusleht.

  (5) Kindlustatud isiku ajutise töövõimetuse ajal kindlaks tehtud teisest haigusest või vigastusest tingitud ajutise töövõimetuse korral sama tervishoiuteenuse osutaja juures lõpetab töövõimetuslehe selle väljakirjutanud arst või teda asendav arst. Teise tervishoiuteenuse osutaja juures töötaval arstil ei ole õigust lõpetada eelmise tervishoiuteenuse osutaja juures välja kirjutatud ajutise töövõimetuse lehte.

  (6) Kindlustatud isiku ajutise töövõimetuse jätkumisel pärast statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist pikendab statsionaarset tervishoiuteenust osutanud arst haiguslehte ambulatoorse ravirežiimiga kuni kaheksaks kalendripäevaks.
[RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

  (7) Kindlustatud isiku pöördumisel vältimatu abi saamiseks arsti poole, kelle juurde ta ravile ei jää, väljastatakse kindlustatud isikule teatis tervishoiuteenuse osutamise aja (kuupäev, kellaaeg), haige kaebuste, objektiivse leiu, diagnoosi, ajutise töövõimetuse ja osutatud abi kohta. Edasist tervishoiuteenust osutaval arstil on õigus kahe kalendripäeva jooksul nimetatud teatise ning haige läbivaatuse alusel kirjutada välja haigusleht alates teatisel märgitud kuupäevast.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

  (8) Haigusleht lõpetatakse pärast haige läbivaatust töövõime taastumise kindlakstegemise päeval (kaasa arvatud), välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 6 ja 9 sätestatud juhtudel.
[RT I, 22.12.2015, 20 - jõust. 01.07.2016]

  (9) Haiguslehe lõpetamiseks pärast haige läbivaatust võib arst ambulatoorse tervishoiuteenuse osutamise korral kindlustatud isiku ajutisest töövõimetusest tingitud põhjustel pikendada haiguslehte ambulatoorseks raviks ja lõpetada haiguslehe haiget uuesti läbi vaatamata mitte rohkem kui 3 päeva ette.

  (10) [Kehtetu – RT I, 22.12.2015, 20 - jõust. 01.07.2016]

  (11) [Kehtetu – RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

  (12) Ajutiselt töövõimetu kindlustatud isiku suunamisel taastusravile märgib isikut ravile suunanud pere- või eriarst saatekirjale, et taastusravile suunatav kindlustatud isik on ajutiselt töövõimetu, märkides saatekirjas esmase töövõimetuslehe väljakirjutamise kuupäeva ja numbri. Ajutiselt töövõimetule taastusravi vajavale kindlustatud isikule kirjutab taastusraviteenust osutav arst välja haiguslehe eelmisele järgnevana taastusravi esimesest päevast ja lõpetab selle kindlustatud isiku töövõime taastumise või taastusravi viimase kuupäevaga.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

  (121) Ajutiselt töövõimetule kindlustatud isikule statsionaarse taastusraviteenuse osutamisel kirjutatakse talle välja esmane töövõimetusleht, kui pere- või eriarsti saatekirjale ei ole märgitud esmase töövõimetuslehe väljakirjutamise kuupäeva ja numbrit.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

  (13) Karantiini korral kirjutatakse haigusleht välja maavanema kehtestatud karantiini lõpetamise päevani.

  (14) Raseduse tõttu terviseseisundile vastava töö andmisel või teenistuja ajutiselt teisele ametikohale viimisel või teenistustingimuste ajutisel kergendamisel kirjutatakse haigusleht välja paranemiseni või rasedus- ja sünnituspuhkuseni, lähtudes käesoleva määruse § 5 lõikes 2 sätestatud tingimustest. Terviseseisundile vastava töö andmise, teenistuja ajutiselt teisele ametikohale viimise või teenistustingimuste ajutise kergendamise vajaduse jätkumisel kirjutatakse välja uus haigusleht eelmisele järgnevana.
[RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

  (15) Raseduse katkestamise korral meditsiinilistel näidustustel või raseduse iseeneslikul katkemisel enne raseduse 28. nädalat kirjutatakse välja haigusleht töövõimetuse ajaks, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 10 kehtestatud piirangutega.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

  (16) Enne raseduse 28. nädalat toimunud sünnituse korral kirjutatakse välja 28. nädalal elava lapse korral sünnitusleht. Haigusleht lõpetatakse sünnituslehe väljakirjutamise päevale eelneval päeval.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

§ 6.   Hoolduslehe väljakirjutamine
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

  (1) Hooldusleht kirjutatakse välja ravikindlustuse seaduse § 51 lõikes 4 nimetatud kindlustusjuhtumi korral lapse hooldamise või haige põetamise vajaduse tekkimise päevast pärast põetatava lapse, alla 19-aastase puudega isiku või perekonnaliikme läbivaatust ja terviseseisundi kajastamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavates dokumentides.
[RT I, 28.06.2017, 19 - jõust. 01.07.2017]

  (2) Hooldusleht kirjutatakse välja tegelikule põetajale või hooldajale (edaspidi põetaja), kui hooldamise või põetamise vajadus tuleneb põetatava või «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõike 4 punktis 3 nimetatud juhul lapse hooldaja tervise seisundist.

  (3) Ühe isiku või samaaegselt mitme isiku põetamiseks või hooldamiseks ühe haiguse korral (hooldusjuhtum) kirjutatakse üldjuhul välja üks hooldusleht. Kui ühe hooldusjuhtumi korral hooldab või põetab järjestikku mitu põetajat, kirjutatakse välja uus hooldusleht eelmisele järgnevana.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

  (31) Ravikindlustuse seaduse § 59 lõikes 11 sätestatud juhul üle ühe kuu kestva hooldusjuhtumi korral, kui last põetab hooldusjuhtumi ajal üks isik, kirjutatakse uus hooldusleht välja 30 kalendripäeva möödudes, kusjuures uus hooldusleht kirjutatakse välja eelmisele järgnevana.
[RT I, 19.06.2015, 14 - jõust. 01.07.2015]

  (4) Mitme alla 12-aastase haige lapse, alla 19-aastase puudega isiku või perekonnaliikme samaaegsel hooldamisel või põetamisel kirjutatakse tegelikule põetajale välja üks hooldusleht.
[RT I, 28.06.2017, 19 - jõust. 01.07.2017]

  (5) Mitme alla 12-aastase lapse, alla 19-aastase puudega isiku või perekonnaliikme osaliselt kattuval haigestumisel lõpetatakse eelmise hooldusjuhu hooldusleht ja kirjutatakse välja järgmise hooldusjuhu hooldusleht vastavalt haigestumise järjekorrale. Viimase hooldusjuhu hooldusleht lõpetatakse haigete laste hooldamise või perekonnaliikmete põetuse vajaduse lõppemise päevast.
[RT I, 28.06.2017, 19 - jõust. 01.07.2017]

  (6) Mitme alla 12-aastase lapse, alla 19-aastase puudega isiku või perekonnaliikme samaaegsel haigestumisel, kui üks haigetest paigutatakse haiglasse ja ta vajab perekonnaliikme põetust või hooldust, kirjutatakse vajadusel välja hooldusleht üheaegselt kahele tegelikule põetajale.
[RT I, 28.06.2017, 19 - jõust. 01.07.2017]

  (7) Kui haigestub isik, kellele on välja kirjutatud hooldusleht, kirjutatakse talle välja haigusleht ja hooldusleht lõpetatakse haiguslehe väljaandmise päevale eelneval päeval. Vajadusel kirjutatakse järgnev hooldusleht välja teisele põetajale.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

§ 7.   Sünnituslehe väljakirjutamine
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

  (1) Sünnitusleht kirjutatakse välja «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõikes 2 nimetatud kindlustusjuhtumi korral pärast terviseseisundi kajastamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavates dokumentides.

  (2) Sünnituslehe väljakirjutamise õigus on günekoloogil, perearstil ja ämmaemandal.
[RTL 2010, 15, 288 - jõust. 01.04.2010]

  (3) Kooskõlas «Töölepingu seaduse» §-s 59 sätestatuga kirjutatakse sünnitusleht rasedale välja 140 kalendripäevaks, kui ta on jäänud rasedus- ja sünnituspuhkusele vähemalt 30 kalendripäeva enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnitamiskuupäeva. Kui rase hakkab kasutama rasedus- ja sünnituspuhkust hiljem, kui 30 kalendripäeva enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnitamiskuupäeva, lühendatakse sünnituslehe kestust vastava arvu päevade võrra. Kooskõlas «Ravikindlustuse seaduse» § 58 lõikes 2 sätestatuga, kui rase, kellele on antud terviseseisundile vastavat tööd või kelle teenistustingimusi on raseduse ajal kergendatud, hakkab kasutama rasedus- ja sünnituspuhkust hiljem, kui 70 kalendripäeva enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnitamiskuupäeva, lühendatakse sünnituslehe kestust vastava arvu päevade võrra.
[RTL 2010, 15, 288 - jõust. 01.04.2010]

  (4) [Kehtetu – RTL 2004, 102, 1658 - jõust. 01.08.2004]

  (5) [Kehtetu – RTL 2004, 102, 1658 - jõust. 01.08.2004]

  (6) [Kehtetu – RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

  (7) [Kehtetu – RTL 2003, 75, 1102 - jõust. 01.07.2003]

  (8) Kui sünnitus toimub enne sünnituslehe väljakirjutamist ja rasedus on kestnud üle 28 nädala, kirjutatakse sünnitusleht välja alates sünnitamise päevast 140 kalendripäevaks.
[RTL 2009, 47, 676 - jõust. 01.07.2009]

  (9) [Kehtetu – RTL 2003, 75, 1102 - jõust. 01.07.2003]

§ 8.   Lapsendamislehe väljakirjutamine
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

  (1) Lapsendamisleht kirjutatakse välja «Ravikindlustuse seaduse» § 51 lõikes 3 nimetatud alusel kohtuotsuse alusel lapse perearsti poolt.

  (2) Lapsendamisleht kirjutatakse välja 70 kalendripäevaks alates lapsendamise kohtuotsuse jõustumise päevast.

§ 9.   Ajutise töövõimetuse hüvitise saamise piirangu kande tegemine töövõimetuslehel

  (1) Kui kindlustatud isiku või põetatava isiku haigestumine või vigastus on tingitud «Liiklusseaduse» alusel kehtestatud korras või arsti tehtud ekspertiisiga tuvastatud joobeseisundist, teeb arst haigus- või hoolduslehele sellekohase kande.
[RTL 2004, 102, 1658 - jõust. 01.08.2004]

  (2) Kui kindlustatud isik või põetatav isik eirab arsti määratud meditsiiniliselt põhjendatud ravi, mille tõttu on tervenemine takistatud, teeb arst haigus- või hoolduslehele sellekohase kande.
[RTL 2004, 102, 1658 - jõust. 01.08.2004]

  (3) Kui kindlustatud isik ei ilmu arsti poolt määratud ajal arsti vastuvõtule ilma mõjuva põhjuseta, teeb arst haigus- või hoolduslehele sellekohase kande.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

  (4) Kui kindlustatud isik ilmub arsti vastuvõtule pärast arsti poolt määratud vastuvõtu kuupäeva, jätkab arst kindlustatud isiku jätkuva ajutise töövõimetuse korral haiguslehte arsti vastuvõtule ilmumise kuupäevast.

  (5) Kui kindlustatud isik ilmub arsti vastuvõtule pärast arsti poolt määratud vastuvõtu kuupäeva töövõimelisena, lõpetatakse haigusleht arsti poolt määratud vastuvõtu kuupäevaga.

  (6) Kui kindlustatud isik ei ilmu arsti vastuvõtule kümne kalendripäeva möödumisel pärast arsti poolt määratud vastuvõtu kuupäeva, lõpetab arst haiguslehe arsti poolt määratud vastuvõtu kuupäevaga.

§ 10.   Töövõimetuslehe vormistamine

  (1) Töövõimetuslehe väljakirjutamise õigust omav arst, hambaarst või ämmaemand kirjutab töövõimetuslehe välja elektroonilisel kujul ja edastab töövõimetuslehe lõpetamisel selle infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) liidese kaudu haigekassa andmekogusse.
[RT I, 12.03.2019, 41 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Arst, hambaarst või ämmaemand märgib töövõimetuslehele järgmised andmed:
  1) dokumendi number;
  2) liik (haigusleht, hooldusleht, sünnitusleht või lapsendamisleht);
  3) eeldatav sünnitamiskuupäev (sünnituslehe korral) (pp.kk.aaaa);
  4) esmase lehe töövabastuse alguskuupäev (järgneva töövõimetuslehe korral märgitakse esmase töövõimetuslehe töövabastuse alguskuupäev (pp.kk.aaaa);
  5) kindlustatu isikukood, eesnimi ja perekonnanimi;
  6) hooldatava isikukood, eesnimi ja perekonnanimi (hoolduslehe korral); välismaalasest hooldatava korral, kui hooldataval puudub Eesti isikukood, sisestada isikukoodi kohale hooldatava sünniaeg kujul aaaa-kk-pp;
  7) diagnoosikood rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnenda väljaande (edaspidi RHK-10) järgi (haigus- või hoolduslehe korral);
  8) tööst vabastamise põhjus numbri ja sõnadega (1. haigestumine; 2. kutsehaigus; 3. olmevigastus; 4. liiklusvigastus; 5. tööõnnetus; 6. tööõnnetus liikluses; 7. tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine; 8. vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel; 10. karantiin; 12. haige perekonnaliikme põetamine kodus; 13. alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine, kui last hooldav isik on haige või talle osutatakse sünnitusabi; 14. alla 12-aastase haige lapse või alla 19-aastase puudega isiku põetamine; 15. rasedus- ja sünnituspuhkus; 16. alla 10-aastase lapse lapsendaja puhkus; 17. terviseseisundile vastava töö andmine või üleviimine kergemale ametikohale; 18. liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine; 19. haigestumine või vigastus raseduse ajal (märgitakse raseda kaardi või eriarsti poolt väljastatud tõendi alusel); 20. elundi või vereloome tüvirakkude annetus);
[RT I, 28.06.2017, 19 - jõust. 01.07.2017]
  9) ravi liik lühendina (A – ambulatoorne või päevaravi, H – haiglaravi, AT – ambulatoorne taastusravi, HT – statsionaarne taastusravi);
  10) töövabastuse alguse ja lõpu kuupäev (pp.kk.aaaa);
  11) ravi eiramised (joove; muu ravi eiramine; vastuvõtule mitteilmumine), eiramise kuupäev (pp.kk.aaaa);
  12) [Kehtetu – RT I, 22.12.2015, 20 - jõust. 01.07.2016]
  13) otsus töövõimetuslehe lõpetamisel numbri ja sõnadega (1. asuda tööle alates …… (pp.kk.aaaa), 2. suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja juurde, 3. välja kirjutatud järgnev leht, 4. surnud);
[RT I, 22.12.2015, 20 - jõust. 01.07.2016]
  14) [Kehtetu – RT I, 22.12.2015, 20 - jõust. 01.07.2016]
  15) [Kehtetu – RT I, 22.12.2015, 20 - jõust. 01.07.2016]
  16) [Kehtetu – RT I, 22.12.2015, 20 - jõust. 01.07.2016]
  17) tervishoiuteenuse osutaja äriregistri kood või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood;
  18) tervishoiuteenuse osutaja nimi;
  19) töövõimetuslehe välja kirjutanud arsti, hambaarsti või ämmaemanda eriala kood;
  20) töövõimetuslehe välja kirjutanud arsti, hambaarsti või ämmaemanda registreerimistõendi number;
  21) töövõimetuslehe välja kirjutanud arsti, hambaarsti või ämmaemanda ees- ja perekonnanimi;
  22) töövõimetuslehe välja kirjutanud arsti, hambaarsti või ämmaemanda telefoninumber.

  (3) Kindlustatud isiku tööandja märgib töövõimetuslehele infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) liidese kaudu järgmised andmed:
  1) äriregistri kood või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri registrikood või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri registrikood või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja äriregistri kood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood;
  2) äriühingu ärinimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku nimi või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja äriregistri kood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi;
  3) kalendrikuu kokkulepitud töötasu suurus eurodes esmasele töövõimetuslehele märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval;
  4) arsti, hambaarsti või ämmaemanda otsuse alusel terviseseisundile vastava töö või kergemale ametikohale üleviimise perioodi alguse ja lõpu kuupäev (pp.kk.aaaa);
  5) arsti, hambaarsti või ämmaemanda otsuse alusel terviseseisundile vastava töö või kergemale ametikohale üleviimise perioodil tööandja poolt makstav töötasu eurodes;
  6) kuupäev, millest alates töötaja keeldus „Töölepingu seaduse” § 18 lõike 2 alusel ajutiselt tööülesannete täitmisest või „Avaliku teenistuse seaduse” § 48 lõike 2 alusel peatati ametniku avaliku võimu teostamise õigus;
  7) perioodi, millal kindlustatud isikul puudub „Ravikindlustuse seaduse” § 60 lõigetest 2 või 4 või § 61 lõikest 2 tulenevalt õigus saada hüvitist, alguse ja lõpu kuupäevad (pp.kk.aaaa);
  8) põhjus, miks kindlustatud isikul puudub ravikindlustuse seaduse § 6 lõikest 4, § 8 lõikest 3, § 60 lõikest 2 või 4 või § 61 lõikest 2 tulenevalt õigus saada hüvitist (ravikindlustuse kindlustuskaitse on peatunud ravikindlustuse seaduse § 6 lõike 4 või § 8 lõike 3 alusel; puhkus, hooldusleht puhkuse ajal; töötamine töövabastuse ajal).
[RT I, 29.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (4) Füüsilisest isikust ettevõtja märgib tema ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa töövõimetuslehele infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) liidese kaudu järgmised andmed:
  1) tööandja registrikood/isikukood;
  2) tööandja nimi;
  3) kuupäev.

  (5) Kui töövabastuse põhjusteks on 2. kutsehaigus, 5. tööõnnetus, 6. tööõnnetus liikluses, 7. tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine, siis kontrollitakse Tööinspektsiooni andmekogust X-tee liidese kaudu tööõnnetuse raporti olemasolu. Tööinspektsioon edastab töövõimetuslehele tööõnnetuse toimumise või kutsehaigestumise kuupäeva ja raporti numbri.

  (6) Kui väljakirjutatud töövõimetuslehel on vaja teha parandusi, esitab töövõimetuslehele parandamist vajava kande teinud kande tegija haigekassale kirjaliku õiendi. Esitatud õiendi alusel teeb haigekassa töövõimetuslehel parandused seitsme tööpäeva jooksul õiendi saamise päevast arvates. Kui töövõimetuslehe alusel on kohustatud tööandja „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § 122 alusel maksma haigushüvitist või töövõimetuslehel on parandatud tööst vabastamise põhjust, töövabastuse alguse või lõpu kuupäeva või märkeid esmane või järgnev, teavitab haigekassa töövõimetuslehel tehtud parandustest tööandjat seitsme tööpäeva jooksul õiendi saamise päevast arvates.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

3. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 11.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Töövõimetuslehe plankide kehtivus

  Käesoleva määruse lisades 1 ja 2 toodud töövõimetuslehe plankide vormid kehtivad kuni 1. augustini 2003. a. Nende vormistamisel kohaldatakse käesoleva määruse § 10 lõikes 6 toodud töövõimetuslehe andmeväljade täitmise nõudeid.
[RTL 2003, 75, 1102 - jõust. 01.07.2003]

§ 13.   Töövõimetuslehe vormistamine paberil

  (1) Alates 1. jaanuarist 2015. a võib töövõimetuslehe välja kirjutada paberil vaid „Ravikindlustuse seaduse” § 52 lõikes 11 sätestatud juhul.

  (2) Töövõimetuslehe plangi vorming ja formaat on kohustuslikud ega kuulu muutmisele.

  (3) Paberil välja kirjutatud töövõimetusleht antakse kindlustatud isikule esitamiseks tööandjale või füüsilisest isikust ettevõtjale, kui töövõimetusleht on antud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte tegevuses osalevale abikaasale.

  (4) Paberil olev töövõimetusleht täidetakse ladina tähestikus trükikirjas või loetavalt kirjutades.
[RT I, 29.12.2014, 9 - jõust. 01.01.2015]

  Lisa 1
[Kehtetu – RTL 2003, 75, 1102 - jõust. 01.08.2003]

  Lisa 2
[Kehtetu – RTL 2003, 75, 1102 - jõust. 01.08.2003]

Lisa 3 Töövõimetusleht
[RT I, 22.12.2015, 20 - jõust. 01.07.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json