Teksti suurus:

Koostöökokkulepe ühistranspordi korraldamiseks Narva linnaliinidega teenindatavas piirkonnas nr 2020/4 (avaliku bussiliiniveo teenindamise leping nr 179 juurde)

Väljaandja:Ida-Viru Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2020, 3

Koostöökokkulepe ühistranspordi korraldamiseks Narva linnaliinidega teenindatavas piirkonnas nr 2020/4 (avaliku bussiliiniveo teenindamise leping nr 179 juurde)

Vastu võetud 27.02.2020


MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus (registrikood 80425950, aadress Keskväljak 1 Jõhvi), mida esindab juhatuse liige Heiki Luts (edaspidi Keskus)

ja

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (registrikood 75039729, aadress Peetri plats 3 Narva), mida esindab direktor Jelena Skulatšova (edaspidi Amet, eraldi nimetatud Pool ja koos Pooled), sõlmivad koostöökokkuleppe alljärgnevas:


1. Koostöökokkuleppe õiguslik alus

1.1. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti, registrikood 75029820, ja AS Atko Bussiliinid, registrikood 10926425, vahel on 05.10.2015 sõlmitud Narva linna avaliku bussiliiniveo teenindamise leping nr 179.
29.01.2016 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, registrikood 75029820, sõlmis AS-ga Atko Bussiliinid, (registrikood 10926425) avaliku teenindamise lepingu nr 179 juurde täpsustuse, mis tagab liinide nr 34, 36, 37, 38, 39 ja 41 teenindamise väljaspool Narva linna haldusterritooriumi.
Narva Linnavolikogu 25.08.2016 otsuse nr 223 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine” punktidest 3.1 ja 3.2 tulenevalt ning Narva Linnavolikogu 17.11.2016 määruse nr 25 „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti põhimäärus” § 7 p 41 kohaselt läksid alates 01.01.2017 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kui Tellija õigused ja kohustused üle Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile.

1.2. Koostöökokkulepe sõlmitakse ühistranspordiseaduse § 15 ning § 25 lg1 punkti 2 ja lõike 5 alusel.


2. Kokkuleppe eesmärk

2.1. Tagada Narva bussiliinide nr 34, 36, 37, 38, 39 ja 41 teenindamist, mis teenindavad maakonna elanikke väljaspool Narva linna haldusterritooriumi.


3. Koostöökokkuleppe ese

3.1. Pooled lepivad kokku, et Keskus toetab ülepiiriliste liinikilomeetrite teenindamist sihtotstarbeliselt summas kuni 49 340,00 eurot 2020. aastal ning toetuse summat punktis 1.1 nimetatud avaliku teenindamise lepingu kehtivuse ajal ei suurendata.

3.2. Amet esitab Keskusele elektroonselt ja töödeldaval kujul iga kalendrikuu 10-ndaks kuupäevaks aruande vastavalt käesoleva koostöökokkuleppe lisale 1 eelmise kalendrikuu liinide nr 34, 36, 37, 38, 39 ja 41 teenindamise läbisõidu ehk liinikilomeetrite kohta ning eraldi arvestuse väljaspool Narva linna haldusterritooriumit läbitud liinikilomeetrite kohta.

3.3. Keskus kontrollib esitatud aruande õigsust ning tasub iga kuu Ametile sihtotstarbelist toetust vastavalt teenindatud liinikilomeetritele. Aruanne on sihtotstarbelise toetuse väljamaksmise aluseks. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvelduskonto on SEB pank a/a EE101010220258554220.

3.4. Koostöökokkulepe kehtib tagasiulatuvalt alates 01.01.2020.a. kuni punktis 1.1 nimetatud avaliku teenindamise lepingu kehtivuse lõpuni kui Keskusele eraldatakse vastavad vahendid riigieelarvest.

3.5. Koostöökokkulepe on allkirjastatud digitaalselt.

   

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

 

 

Heiki Luts

Jelena Skulatšova

Juhatuse liige

Direktor

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus

Narva LV Linnamajandusamet

 

 

Lisa 1 Aruande vorm

/otsingu_soovitused.json