Teksti suurus:

Kaugliiniveo avaliku teenindamise otseleping nr 2

Väljaandja:Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.03.2020, 5

Kaugliiniveo avaliku teenindamise otseleping nr 2

Vastu võetud 20.12.2019


Mittetulundusühing Jõgevamaa Ühistranspordikeskus (edaspidi tellija), registrikood 80229484, juhatuse liikme Heldur Lääne isikus ja GoBus AS (edaspidi vedaja), registrikood 10085032, juhatuse liige Andrei Mändla isikus, kes tegutseb volikirja alusel, eraldi nimetatud pool ja koos nimetatuna pooled, sõlmisid käesoleva avaliku teenindamise otselepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:


1. Üldsätted

1.1. Lepingu eesmärgiks on reguleerida poolte suhteid, õigusi, kohustusi ning vastutust lepingu objektiks oleva kaugbussiliinil nr 110 Rakvere – Tudu – Rannapungerja – Mustvee – Kallaste bussiliiniveo korraldamisel.

1.2. Leping sätestab avaliku bussiliiniveo tingimused, tuginedes ühistranspordiseadusele ja tellija poolt läbiviidud riigihanke tingimustele ning vedaja edukaks tunnistatud hinnapakkumusele. Samuti sätestab leping tellija poolt vedajale sihtotstarbelise liinitoetuse (edaspidi nimetatud liinitoetus) maksmise korra.

1.3. Poolte esindajad kinnitavad, et neil on kõik õigused ja volitused sõlmida leping esindatava nimel ning nad ei tea ühtegi takistust lepinguga võetud ja selles sätestatud kohustuste täitmiseks.

1.4. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust ja lepingu lahutamatutest lisadest.

1.5. Käesoleva lepingu allakirjutamise hetkel on lepingule lisatud:
1.5.1. Lisa 1 – Avaliku kaugbussiliini nr 110 sõiduplaan;
1.5.2. Lisa 2 – Vedaja liinikilomeetri maksumuse arvestamine (vorm);
1.5.3. Lisa 3 – Avaliku liiniveo toetuse aruanne maanteetranspordi kohta (vorm);
1.5.4. Lisa 4 – Hinnapakkumus (edukaks tunnistatud pakkumus);
1.5.5. Lisa 5 – Liiniaruanne (vt lepingu punkt 3.1.1).


2. Lepingu objekt ja ühistransporditoetuse maksmine

2.1. Lepingu esemeks on ajavahemikul 01.04.2020–31.03.2022 vedaja poolt avaliku bussiliiniveoteenuse osutamine avalikul kaugliinil nr 110 Rakvere – Tudu – Rannapungerja – Mustvee – Kallaste.
Leping on sõlmitud ühistranspordiseaduse § 20 lõike 1 alusel. Lepingu tulemiks on kvaliteetne poolte vahel kokku lepitud tingimustele vastav sõitjatevedu kaugliinil.

2.2. Vedaja teostab avaliku liiniveo korraldamisel sõiduplaani järgset veoteenust lepingu lisas 1 toodud liinil ja mahus 87 418 liinikilomeetrit aastas ning korraldab piletimüüki kasutades aruandlust võimaldavaid piletimüügiaparaate.

2.3. Lepingu täitmiseks kohustub tellija maksma vedajale toetust üksnes osutatud veoteenuse eest vastava eelarveaasta riigieelarvest või muudest tuluallikatest selleks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvelt õigusaktides ja käesoleva lepingu punktis 3 sätestatud korras.


3. Vedaja toetuse arvestamine

3.1. Vedajale makstav toetus on vedajale lepingu kohustuste täitmise eest makstav hüvitis, mille tellija arvestab vedajale, korrutades lepingu objektiks olevatel bussiliinidel vastavalt sõiduplaanile tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu km) lepingus sätestatud liinikilomeetri maksumusega (euro/km) ilma käibemaksuta.
3.1.1. Täitja esitab alljärgneva vormi kohase liiniaruande üks kord kuus hiljemalt järgneva kuu 15. kuupäevaks.

Lisa 5

Liin
Päevade
arv
Läbisõit liinil
km
Reisijate
arv
Muud tulud
km-ta
Tulu
kilomeetri
Riikliku
toetuse
tariif
Riikliku
toetuse
vajadus
Kokku:

3.2. Tellija poolt lepingu punkti 3.1 kohaselt tegelikult teostatud töömahu järgi arvestatud toetusest arvatakse maha lepingus sätestatud korras vähendatud toetussumma ja viivised. Üle plaanilise töö eest toetust ei maksta, välja arvatud eelnevalt tellijaga kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse toetuse maksmise küsimus iga juhtumi korral eraldi.

3.3. Vedaja riigieelarvest makstava sihtotstarbelise toetuse määr käibemaksuta on 0,962 eurot liinikilomeetri kohta.

3.4. Lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub tellija vedajale toetust üks kord kuus. Vedaja esitab liiniaruande eelmise kuu kohta viiendaks kuupäevaks ja tellija maksab toetuse vedaja pangakontole EE072200221012182931 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates vedaja poolt liiniaruande ning kõikide nõuetekohaste selgituste ja lisateabe esitamisest.

3.5. Tellijale riigieelarvest eraldatud ühistranspordi toetuse võib vedajale maksta ka ettemaksuna, tehes järgneva perioodi jooksul tasaarvelduse.


4. Avaliku bussiliiniveo tingimused

4.1. Vedaja teostab sõitjate avalikku bussiliinivedu kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja rahvusvahelise õigusega, riigihankel esitatud tingimustega ning käesoleva lepingu ja selle lisadega.

4.2. Vedajal peab olema kogu lepingu kehtivuse ajal kehtiv ühenduse tegevusluba. Tellijal on igal ajal õigus kontrollida vedajal ühenduse tegevusloa olemasolu. Kui vedaja ühenduse tegevusloa kehtivus lõpeb enne käesoleva lepingu tähtaja saabumist, siis kohustub vedaja esitama tellijale hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne ühenduse tegevusloa kehtivuse lõppemise tähtaega uue ühenduse tegevusloa. Kui vedaja ei ole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne ühenduse tegevusloa kehtivusaja lõppemist esitanud tellijale uut ühenduse tegevusluba, lõpeb leping alates ühenduse tegevusloa kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast ning tellijal on õigus nõuda vedajalt lepingu punktis 8.1 ettenähtud leppetrahvi.

4.3. Vedaja poolt lepingu alusel osutatav bussiliiniveoteenus peab vastama alljärgnevatele tingimustele:
4.3.1. vedaja tagab, et lepingu täitmisel kasutatavad sõidukijuhid:
4.3.1.1. on läbinud autoveoseaduse § 27 lõikes 1 sätestatud ametikoolituse ning omavad kõiki Eestis vajalikke bussijuhina töötamise õigust ja kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente;
4.3.1.2. annavad eesti keeles infot peatuste, sõiduplaani jm oluliste asjaolude kohta ning käituvad sõitjatega viisakalt ja vastutulelikult;
4.3.1.3. kütavad sõitjatesalongi selliselt, et oleks tagatud bussis suletud uste korral sisetemperatuur vähemalt 10º kraadi Celsiuse järgi;
4.3.1.4. lülitavad pimedal ajal sisse bussi sõitjatesalongi valgustuse;
4.3.1.5. ei häiri raadio kuulamisega sõitjaid;
4.3.1.6. toimetavad sõitjad sujuva ja ohutu sõiduga sihtkohta sõiduplaanis ettenähtud ajal, ning tagavad veoteenuse kvaliteedi;
4.3.1.7. tagavad väljaehitatud peatuste olemasolul peatustesse korrektse sisse- ja väljasõidu, s.t bussi peatamise nii, et buss ei oleks peale peatumist sõidutee äärest kaugemal kui 20 cm, juhul kui infrastruktuur seda võimaldab;
4.3.1.8. tagavad, et sõitjad siseneksid bussi esiuksest ja teevad endast kõik, et sõitjad registreeriksid sõidukaardiga oma sõidu juhi juures olevas validaatoris. Bussijuhid tagavad vajadusel sõitjatele sõidukaartide või „0” euro paberpileti müümise, et kõik reisijad bussis oleksid registreeritud. Sõidukaardi hind ei tohi ületada 2 (kahte) eurot. Sõitjate sihtpeatusi sisestatakse vastavalt reisija ütlusele, valideerimist ei nõuta ühistranspordiseaduse §-s 34 sätestatud sõitjate puhul;
4.3.2. vedaja tagab, et lepingu täitmisel kasutatavad bussid:
4.3.2.1. on kantud Eesti liiklusregistrisse;
4.3.2.2. on oma ehituselt sobivad sõitjate veoks kaugbussiliinidel ning vastama Ühistranspordiseaduses kehtestatud ja muudele Eestis sõidukitele kehtestatud nõuetele ning on läbinud sõidukite korralise tehnoülevaatuse;
4.3.2.3. on konstruktsioonilt sobilikud Eesti klimaatilistes tingimustes kasutamiseks;
4.3.2.4. on varustatud eelpingutiga turvavööde ja täispehmete tekstiilkatetega istemetega (s.t polstri ja tekstiiliga on kaetud nii kogu istmepõhi kui ka seljatugi);
4.3.2.5. on varustatud liinitööl valgustatud liininumbri ja -nimetuse sildiga bussi küljel ning valgustatud liininumbri sildiga bussi ees, kusjuures teksti tähe kõrgus peab olema vähemalt 3 cm. Liininimetus peab sisaldama liini alg- ja lõpp-punktide nimesid ning olulisemate vahepeatuste nimesid;
4.3.2.6. on piisava pagasiruumiga pagasi ja ühe kokkupakitud lapsevankri vedamiseks. Pagasiruumina ei käsitleta reisijate liikumiseks ettenähtud istemetevahelist käiku ja muid kohti, kus ei ole lubatud liiklusohutuse nõuetest tulenevalt pagasit vedada;
4.3.2.7. on varustatud vähemalt ühe istmerea kohal asetseva (paremal või vasakul pool kogu salongi pikkuses) pagasiriiuliga väikesema käsipagasi ja üleriiete vedamiseks;
4.3.2.8. on varustatud salongi valgustusega;
4.3.2.9. on varustatud salongi sundventilatsiooniga;
4.3.2.10. on varustatud töökorras salongi küttesüsteemiga (salongi osasse paigaldatud soojapuhurid või radiaatorid/soojuskonvektorid);
4.3.2.11. on varustatud pneumaatilise, hüdraulilise-või elektrilise ajamiga avatava ja sulgetava eesmise teenindusuksega, kusjuures ukse avab ja sulgeb juht;
4.3.2.12. bussides on sõitjatele nähtavas kohas vedaja andmed, bussijuhi nimi, teave vedaja infotelefoni ja valideerimata jätmise eest määratavate trahvimäärade kohta;
4.3.2.13. on varustatud vähemalt ühe prügikastiga salongi osas;
4.3.2.14. on liinile sõites nii seest kui väljast puhtad;
4.3.2.15. on korrektse välimusega (sh roosteplekkideta, märgatavate värviparandusteta kerel, korras istmetega jne);
4.3.2.16. on varustatud vähemalt 24 istekohaga;
4.3.2.17. ei ole vanemad kui 15 aastat ühelgi avaliku teenindamise lepingu kehtivuse hetkel arvates esmaregistreerimise kuupäevast;
4.3.2.18. omavad registreerimistunnistust, millele on märgitud istekohtade arv bussis.


5. Vedaja õigused ja kohustused

5.1. Vedaja on kohustatud:
5.1.1. tõendama hiljemalt 3 (kolm) kalendripäeva enne teenindusperioodi algust, et tal on võimalus kasutada igal ajal avaliku teenindamise otselepingu kehtivusperioodi jooksul avaliku kaugliiniveo teostamiseks lepingu esemeks olevatel bussiliinidel sõitjateveoks busse, mis vastavad lepingus sätestatud tingimustele;
5.1.2. korraldama lepingu kehtivuse perioodil sõitjatevedu lepingus sätestatud tingimustel ning sõiduplaanis ettenähtud liinil ja kellaaegadel;
5.1.3. arvestama lepingu punktis 6.1.6 nimetatud tellijapoolsete sõiduplaanimuudatustega;
5.1.4. tagama sõitjate igakülgse ohutuse;
5.1.5. tagama lepingu kehtivuse perioodil töötajate töötasu ning töö- ja puhkeaja korralduse vastavuse kollektiivlepingu seaduse tähenduses vedaja tegevusalale laiendatud kollektiivlepinguga sätestatud nõuetele;
5.1.6. korraldama kuni 2 euro väärtuses sõidukaartide müüki ja „0” euro paberpiletite välja andmist;
5.1.7. informeerima esimesel võimalusel sõitjaid ja tellijat lepingu punktides 5.2.1 ja 5.2.2 nimetatud olukorrast, põhjendades ajutiste muudatuste tegemise vajadust. Vedaja poolt liiniveo peatamine või ajutised muudatused busside liikluses ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestvus ning nende asjaolude äralangemisel tuleb jätkata koheselt sõiduplaani järgset sõitjatevedu või kasutada võimalusel asendusbusse;
5.1.8. ning korraldama järelevalvet valideerimise üle;
5.1.9. pidama läbipaistvuse suurendamiseks ja ristsubsideerimise vältimiseks lepingu objektiks oleva bussiliiniveoteenuse raamatupidamisarvestust eraldi muude tegevuste raamatupidamisarvestusest, millega vedaja on seotud selliselt, et oleks täidetud järgmised tingimused:
5.1.9.1. kõikide tegevusvaldkondadega seotud raamatupidamisearvestused on eraldatud ning vastavad varad ja püsikulud on jaotatud vastavalt kehtivale raamatupidamis- ja maksustamiskorrale;
5.1.9.2. kõiki muutuvkulusid, põhjendatud osa püsikuludest ning mõistlikku kasumit, mis on seotud vedaja mis tahes muu tegevusega, ei saa ühelgi tingimusel seostada lepingu alusel teostatava bussiliiniveoteenusega;
5.1.10. esitama tellijale andmed ja informatsiooni, mis on seotud lepingu täitmise ja ühistransporditoetuse kasutamisega;
5.1.11. tagastama toetusraha ühistranspordiseaduses sätestatud korras;
5.1.12. määrama eesti keelt valdava kontaktisiku ning olema tellijale kättesaadav vähemalt esmaspäevast reedeni kella 08.00-st kuni 17.00-ni;
5.1.13. sõlmima oma nimel vastavad lepingud, mis on vajalikud veoteenuse osutamiseks liinirajatiste kasutamiseks;
5.1.14. tagama sõitjate ja vara kindlustamise.

5.2. Vedajal on õigus:
5.2.1. peatada liinil sõitjatevedu, kui ei ole tagatud ohutu liiklus või sõitjate ohutus kuni ohutuse taastumiseni;
5.2.2. teha ajutisi muudatusi busside liikluses lepingu objektiks oleval liinil, kui need muudatused on põhjustatud liiklustakistustest või ohtlikest liiklusoludest (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms);
5.2.3. teha tellijale ettepanekuid liinivõrgu, sõiduplaanide, marsruutide ja sõidupileti hindade muutmiseks;
5.2.4. katkestada teenuse osutamine ajutiselt juhul, kui tellija ei ole tasunud teenuse osutamise eest 2 kuu jooksul ning lõpetada leping koheselt ühepoolselt, kui tellija ei ole tasunud teenuse osutamise eest 3 kuu jooksul.


6. Tellija õigused ja kohustused

6.1. Tellijal on õigus:
6.1.1. teostada järelevalvet vastavalt ühistranspordiseadusele ja kontrollida valideerimiskohustuse täitmist sõitjate poolt, liiniveo aluseks olevaid dokumente, sõiduplaanidest kinnipidamist, busside täituvust ja liinivedude teostamise kvaliteeti vastavalt hankedokumentides ja lepingus sätestatud nõuetele ja asjaomastele õigusaktidele, kaasates järelevale läbiviimisse vajadusel teisi pädevaid ametiasutusi;
6.1.2. kontrollida igal ajal kõiki majandustegevuse ja raamatupidamisarvestuse algdokumente, mis on seotud lepingu täitmise ja toetuse kasutamisega;
6.1.3. nõuda vedajalt lepingu täitmise kohta asjassepuutuvat informatsiooni, dokumente ja andmeid kogu lepingu kehtivuse perioodil;
6.1.4. ajakohastada nõudluse muutumisel ja rahastamise võimalustest tulenevalt sõiduplaani ja sõidutariife kahjustamata seejuures vedaja majandustegevust võrreldes vedaja poolt pakkumuses esitatuga;
6.1.5. muuta rongide sõiduplaanimuutustest tingitult käesoleva lepinguga seotud sõiduplaani kahjustamata seejuures vedaja majandustegevust võrreldes vedaja poolt pakkumuses esitatuga;
6.1.6. muuta kuni 20% ulatuses veomahtu võrreldes veomahuga, mille kohta vedaja tegi oma hinnapakkumuse, teatades sellest vedajale ette vähemalt 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva.

6.2. Tellija on kohustatud:
6.2.1. maksma vedajale liinitoetust lepingus ettenähtud korras ja tingimustel;
6.2.2. informeerima vedajat plaanilistest liikluse sulgemistest või ümberkorraldustest;
6.2.3. taotlema bussiliinidega hõlmatud teede vastavust liiklusohutuse nõuetele, bussipeatuste korrasoleku, busside manööverdamisvõimaluste ja seismise kohtade korrashoiu tagamist;
6.2.4. teavitama avalikkust muudatustest sõiduplaanides vähemalt 10 kalendripäeva ette.


7. Aruandlus

7.1. Vedaja on kohustatud esitama tellijale elektroonselt tellija nõudmisel ja tellija määratud ajaperioodi kohta kogu puudutava andmestiku vastavalt tellija poolt heakskiidetud vormile ja võimaldama tellija nõudmisel tellija volitatud isikutel tutvuda kogu andmestikuga kohapeal. Vedaja on kohustatud esitama tellijale viimase nõudel avaliku liiniveo ja avaliku liiniveoga seotud majandustegevuse kohta muud informatsiooni, mis on vajalik liikluse kavandamiseks ja transpordiuuringuteks.

7.2. Vedaja on kohustatud esitama tellijale üks kord kvartalis kvartalile järgneva kalendrikuu 20. kuupäevaks vormikohase aruande (lepingu lisa 3).

7.3. Informeerima tellijat viivitamatult liini teenindamisel esinevatest tõrgetest, sh väljumiste ärajäämine ning sõiduplaanist kõrvalekaldumine.


8. Vastutus ja sanktsioonid

8.1. Kui vedaja ei alusta veoteenuse osutamist lepingus ja selle lisades kokkulepitud korras ja mahus, samuti vedaja ühenduse tegevusloa tähtaja lõppemisel või loa kehtetuks tunnistamise korral, ütleb tellija lepingu ühepoolselt üles. Kõigil käesolevas punktis nimetatud juhtudel ja kui vedaja lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne lepingu kehtivuse lõppemist on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi kuni 3000 (kolm tuhat) eurot. Tellijal puudub õigus nõuda leppetrahvi, kui vedaja lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise vastavalt lepingu punktile 5.2.4.

8.2. Kui vedaja ei täida lepingu punkti 5.1.4 nõudeid ja on saanud vastava riikliku järelevalve tulemusena kaks või enam ettekirjutust või karistust aastase perioodi jooksul on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi kuni 600 (kuussada) eurot.

8.3. Vedaja poolt aruannete või teadete mittenõuetekohast esitamist, sh tõele vastavate andmete mitteesitamist, loetakse oluliseks lepingu rikkumiseks ning iga rikkumise korra eest on tellijal õigus nõuda leppetrahvi summas kuni 300 (kolmsada) eurot.

8.4. Tellija poolt tuvastatud iga kehtestatud sõiduplaanis sätestatud bussiliini marsruudi mittejärgimise, liiniveo peatamise või muudatuste tegemise eest busside liikluses on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi kuni 200 (kakssada) eurot. Leppetrahvi ei rakendata juhul, kui vedaja poolt teostatud ajutised muudatused busside liikluses lepingu objektiks olevatel liinidel olid põhjustatud liiklustakistustest või ohtlikest liiklusoludest (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms) vastavalt lepingu punktile 5.2.2. Vedaja poolt tehtud ajutised muudatused ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestvus. Leppetrahvi rakendatakse ka juhul, kui muudatused busside liikluses vedaja algatusel on tehtud ilma piisava põhjenduseta ja/või tellijat viivitamatult informeerimata.

8.5. Kui vedaja poolt osutatav bussiliiniveoteenus ja selle teostamiseks kasutatavad bussid ei vasta lepingu punktis 4.3.2 kehtestatud nõuetele, on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi iga päeva eest, millal vedaja poolt osutatav teenus või selle teostamiseks kasutatavad bussid ei vastanud nõuetele, summas, mis moodustab 2,5% järgmisel kalendrikuul vedajale maksmisele kuuluvast toetussummast.

8.6. Tellijal on õigus nõuda vedajalt leppetrahvi vedajast tingitud asjaolude tõttu ärajäänud veootsa kuni 3-kordsele maksumusele vastavas summas, kuid mitte vähem kui 30 eurot.

8.7. Tellijal on õigus nõuda vedajalt leppetrahvi 30 eurot iga tellija poolt avastatud puuduse eest, mis puudutavad sõidukitele või sõidukijuhtidele esitatavate nõuete mittetäitmist, kui käesoleva lepingu mõnes muust sättest ei tulene konkreetse rikkumise osas teistsugust sanktsiooni.

8.8. Kui lepingu täitmise kontrollimisel tellija või tema määratud kolmandate isikute poolt avastatakse sõiduõiguseta reisijaid lepingu objektiks olevate bussiliinide bussides, siis on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi iga piletita reisija kohta summas 50 eurot.

8.9. Lepingus ettenähtud maksetega viivitamisel on tellija kohustatud maksma vedajale viivist 0,1% päevas viivitatud summast. Viivise tasumine ei vabasta tellijat võlgu oleva summa tasumise kohustusest.

8.10. Leppetrahvi rakendamisel on tellijal õigus toetusena makstavat summat vastavalt vähendada.

8.11. Lepingus sätestatud viiviste ja leppetrahvide tasumine ei vabasta pooli lepingust ja selle lisadest tulenevate muude kohustuste täitmisest.

8.12. Lepingut rikkunud pool peab hüvitama teisele poolele lepingus ja selle lisades sisalduvate tingimuste rikkumise tagajärjel tekkinud kahjud osas, mis on jäänud leppetrahviga katmata.


9. Vääramatu jõud

9.1. Pooled vastutavad kohustuste rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et rikkumine ei ole vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui selle on põhjustanud prognoosimatud või poole tegevusest olenematud asjaolud (vääramatu jõud). Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

9.2. Vääramatu jõu esinemise korral muutuvad lepingus nimetatud tähtajad perioodi võrra, mille jooksul vääramatu jõu tegurid takistavad lepingu täitmist.

9.3. Pool, kes rikub kohustust vääramatu jõu asjaolude tõttu, peab vääramatu jõu asjaoludest ja nende mõjust viivitamata teatama teisele poolele pärast seda, kui pool sai teada või pidi teada saama vääramatu jõu asjaoludest. Poolel on kohustus võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud vääramatu jõu asjaolude ning nende tagajärjel tekitatava kahju vältimiseks või mõju vähendamiseks. Pool on kohustatud jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui vääramatu jõu asjaolud on kõrvaldatud.


10. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine

10.1. Käesolev leping jõustub pärast lepingu ja lepingu lisade mõlemapoolset allakirjutamist ja kehtib kuni 31.03.2022 või kuni poolte poolt võetud kõikide kohustuste nõuetekohase täitmiseni või lepingu ennetähtaegse lõpetamiseni Lepingus ja seaduses ettenähtud alustel.

10.2. Pooltel on õigus lepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud tellijal võimalik lepingu sõlmimise ajal ette näha ja lepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu lepinguga taotletud eesmärgi saavutamine.

10.3. Tellijal on õigus vastavalt haldusmenetluse seaduse § 102 lõikele 2 lepingut ühepoolselt muuta või ennetähtaegselt lõpetada, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist.

10.4. Tellijal on õigus leping ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada:
10.4.1. kui vedaja on ükskõik millist lepingust tulenevat kohustust rikkunud korduvalt või oluliselt ja see on põhjustanud olulise kahju kolmandale isikule või tema varale;
10.4.2. kui vedaja ei täida talle seaduse ja lepinguga pandud kohustusi nõuetekohaselt, sealhulgas jätab esitamata punktis 4.2 nimetatud korras uue ühenduse tegevusloa ja vedaja ei ole ühe kuu jooksul tellija vastavasisulisest nõudest asunud seadusest ja lepingust tulenevaid kohustusi täitma;
10.4.3. kui kontrolli tulemusel selgub, et vedaja ei vasta ühistranspordiseaduse §-s 43 sätestatud ühenduse tegevusloa omaniku hea maine nõudele;
10.4.4. Tellijal on õigus lepinguperioodil leping üles öelda 3 kuulise etteteatamistähtajaga, kui langeb ära või väheneb märgatavalt käesoleva lepingu punktis 2.4 nimetatud rahastamisalus. Märgatav rahastamise vähendamine tähendab rahalist mahtu, mis teeb tellijal võimatuks käesoleva lepingu objektiks oleva liiniveo eest tasumise.

10.5. Vedajal on õigus leping ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada juhul, kui tellija ei ole kolme kalendrikuu vältel vedajale maksnud käesolevas lepingus ettenähtud korras ja alustel liinitoetust.


11. Vaidluste lahendamine

11.1. Kõik lepingu täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse läbirääkimiste teel.

11.2. Kui läbirääkimistega kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras tellija asukohajärgses kohtus. Lepingu sisu puhul kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

11.3. Lepingu tõlgendamisel lähtutakse poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb sõnade tavapärasest tähendusest. Kui poolte ühist tegelikku tahet ei õnnestu kindlaks teha, tuleb lepingut tõlgendada nii, nagu lepingu teise poolega samasugune mõistlik isik pidi lepingut mõistma samade asjaolude esinemise korral.

11.4. Lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub lepingu kui terviku tähendusest. Lepingu tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks.


12. Teabe vahetamine

12.1. Pooled kohustuvad teist poolt teavitama kõikidest asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada lepingus sätestatud kohustuste täitmist või õiguste realiseerimist.

12.2. Kõik lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja info on ametlikult ning kooskõlas lepinguga esitatud, kui nimetatud teated on poolele edastatud kirja (sh elektronkirja) või faksi teel või antud teisele poolele üle allkirja vastu lepingus märgitud või pärast lepingu sõlmimist kirjalikult teatatud aadressil või faksinumbril.

12.3. Kõigist muudatustest lepingus nimetatud andmetes teatatakse teisele poolele 2 (kahe) tööpäeva jooksul muudatuste tegemisest arvates. Kui üks pool rikub käesolevat sätet, siis loetakse kohaselt saadetud teateks teadet, mille teine pool on edastanud lepingus märgitud aadressile või faksile.


13. Muud sätted

13.1. Kumbki pool ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi anda üle kolmandale isikule ilma teise poole nõusolekuta.

13.2. Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.


14. Poolte volitatud esindajad

14.1. Tellija volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Heldur Lääne, telefon 5290469, e-post Heldur@uhistransport.ee.

14.2. Vedaja volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Andrei Mändla.

14.3. Juhul kui tellija või vedaja asendab oma esindaja teisega, teatab ta sellest teisele poolele koheselt kirjalikult.

   

Tellija:

Vedaja:

   

………………………

………………………

Heldur Lääne

Andrei Mändla

juhatuse liige

juhatuse liige

09.12.2019

09.12.2019

 

 

Lisa 2 Vedaja liinikilomeetri maksumuse arvestamine (vorm)

Lisa 3 Avaliku liiniveo toetuse aruanne maanteetranspordi kohta (vorm)

/otsingu_soovitused.json