Teksti suurus:

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu põhimäärus

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.04.2011, 1

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu põhimäärus

Vastu võetud 06.04.2011 nr 14

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 43 lõike 5 ning Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 2005. a määruse nr 28 „Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus” § 23 lõike 2 punkti 11 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

  (1) Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, mille peamine eesmärk on tagada teaduse, hariduse ja kultuuri (edaspidi sihtgrupp) jaoks vajalik infotehnoloogilise taristu areng ja stabiilne toimimine.

  (2) Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu nime ametlik tõlge inglise keelde on Estonian Education and Research Network.

  (3) Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu nime ametlik lühend on EENet.

§ 2.  Esindamine

  Oma ülesannete täitmisel esindab EENet riiki.

§ 3.  Aruandekohustuslikkus

  EENet on aruandekohustuslik haridus- ja teadusministri ees, kes suunab tema tegevust ning teostab tema üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

§ 4.  Pitsat, eelarve ja pangaarve

  EENetil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning oma eelarve ja pangaarved.

§ 5.  Asukoht

  EENet asub Tartus.

2. peatükk EENeti tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 6.  EENeti tegevusvaldkond

  EENeti tegevusvaldkond on sihtgrupi infotehnoloogilise taristu arendamine ja haldamine.

§ 7.  EENeti eesmärgid

  EENeti eesmärgid on tagada:
  1) sihtgrupi spetsiifilistele vajadustele vastava andmesidevõrgu (edaspidi akadeemiline andmesidevõrk) toimimine ning selle arendamine kooskõlas tehnoloogia üldise arenguga;
  2) sihtgrupi vajadustele vastavad andmeside- ja sisuteenused;
  3) infotehnoloogia kasutuse propageerimine.

§ 8.  EENeti tegevused

  Eesmärkide saavutamiseks EENet:
  1) arendab akadeemilist andmesidevõrku ning organiseerib selle ühenduse Internetiga;
  2) hoiab töös ja arendab sihtgrupile vajalikke andmeside- ja sisuteenuseid (näiteks veebi- ja postkastiteenus, e-õppe keskkonnad, kesksed andmebaasid jm);
  3) osaleb riikliku andmesidepoliitika kavandamises ja elluviimises;
  4) juhib ja koordineerib sihtgrupi andmesidet;
  5) esindab volituste piires sihtgruppi andmeside valdkonnas siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasemel;
  6) hangib ja haldab vajadusel klientide jaoks vajalikke tarkvaralitsentse ühiskasutamiseks;
  7) osaleb rahvusvahelistes projektides ja koostöös;
  8) teeb andmeside alal koostööd omavalitsustega, riigi-, haridus-, teadus- ja kultuuriasutustega;
  9) korraldab arvutusvõimsuste ühiskasutust;
  10) pakub ja vahendab autentimise ja digitaalse sertifitseerimise teenuseid;
  11) arendab seire-, turbe- ja muid tugiteenuseid andmeside valdkonnas;
  12) organiseerib andmeside valdkonnas koolitusi ja konverentse, annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise ning kirjastab Internetti ja infotehnoloogiat puudutavat kirjandust;
  13) uurib sihtgrupi vajadusi infotehnoloogiliste teenuste järele;
  14) korraldab magistraalvõrgust kliendini kulgeva sideteenuse konsolideerimist ja oma tegevusvaldkonnas klientide soovil nende esindamist kolmandate osapoolte ees.

§ 9.  EENeti kliendid

  EENet osutab teenuseid sihtgruppi kuuluvatele isikutele, asutustele, organisatsioonidele ja projektidele ning nende koordineerimise või juhtimisega seotud organitele (eelnevalt ja edaspidi kliendid). EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja korra kinnitab EENeti direktor.

3. peatükk EENeti juhtimine ja struktuur 

1. jagu EENeti direktor 

§ 10.  EENeti juhtimine

  (1) EENetti esindab ja selle tegevust juhib EENeti direktor.

  (2) Direktoriga sõlmib töölepingu haridus- ja teadusminister.

§ 11.  Direktori ülesanded

  Direktor:
  1) vastutab EENetile pandud ülesannete ja kohustuste õiguspärase ja otstarbeka täitmise eest;
  2) määrab kindlaks EENeti töötajate ülesanded, kohustused ja vastutuse;
  3) kinnitab EENeti töösisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ning muud töökorralduslikud dokumendid;
  4) annab välja käskkirju EENeti tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks;
  5) korraldab EENeti eelarve projekti koostamise ning esitab selle Haridus- ja Teadusministeeriumile;
  6) käsutab EENeti rahalisi vahendeid eelarve alusel ning volitab selleks vajadusel EENeti töötajaid;
  7) annab tegevusaruannete ja majandusaasta aruande esitamisega ministeeriumile aru EENeti tegevusest;
  8) kinnitab EENeti koosseisu ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud EENeti töötajatega;
  9) sõlmib, muudab ja lõpetab tsiviilõiguslikke lepinguid;
  10) kinnitab EENeti osakondade põhimäärused;
  11) kinnitab EENeti teenuste nimekirja ja hinnad;
  12) kinnitab EENeti kliendiks kvalifitseerumise tingimused ja korra;
  13) kinnitab EENeti võrgueeskirja;
  14) moodustab vajadusel nõuandva õigusega nõukogusid, komisjone ja töörühmi (edaspidi komisjon);
  15) täidab muid õigusaktidest tulenevaid või haridus- ja teadusministri või Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri poolt antud EENeti tegevusvaldkondadega seonduvaid ülesandeid.

§ 12.  Direktori asendamine

  Direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid direktori volitatud töötaja.

2. jagu EENeti osakonnad 

§ 13.  EENeti osakonnad

  (1) EENeti struktuuriüksusteks on osakonnad.

  (2) Osakonnal on põhimäärus.

§ 14.  Osakonnajuhataja

  Osakonnajuhataja:
  1) juhib vahetult osakonna tööd, tagab osakonna ülesannete täitmise ning vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;
  2) planeerib ja korraldab osakonna tööd;
  3) annab EENeti direktorile aru osakonna tegevusest;
  4) esindab osakonda ning esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
  5) teeb EENeti direktorile ettepanekuid komisjonide moodustamiseks osakonna ülesandeid puudutavate küsimuste lahendamiseks;
  6) korraldab alluvate töötajate tööd, nõutab selleks vajalikud tingimused;
  7) kontrollib osakonna töötajate töökohustuste täitmist ja annab nõusoleku nende osalemiseks täienduskoolitustel;
  8) teeb direktorile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, osakonna töötajatele töötasude, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
  9) käsutab direktori volitusel osakonna eelarvelisi vahendeid;
  10) täidab muid osakonna põhimäärusega talle pandud või direktori antud täiendavaid ülesandeid.

§ 15.  Osakondade ülesanded

  (1) Võrguosakonna põhiülesanne on tagada akadeemilise andmesidevõrgu häireteta töö, laiendamine, kasutamine ja seire.

  (2) Teenuste osakonna põhiülesanne on tagada andmeside- ja sisuteenuste (sealhulgas e-õppe keskkonnad ja materjalid, EENeti hallatavad infosüsteemid, e-post, domeeninimede registreerimine jm) töö ja arendamine, samuti korraldada turvaintsidentide lahendamist ja ennetamist.

  (3) Hajusarvutuste osakonna põhiülesanne on Eesti teadusarvutuse infrastruktuuri arvutusvõimsuste ja vajalike tugiteenuste arendamine.

  (4) Üldosakonna põhiülesanded on klientide teenindamine, asjaajamise korraldamine, sihtgrupi vajaduste uurimine ning EENeti tegevuse tutvustamine.

3. jagu Komisjonid 

§ 16.  Komisjonid

  (1) EENeti eesmärkide saavutamiseks või struktuuriüksuste töö koordineerimiseks võib direktor moodustada nõuandva õigusega komisjone.

  (2) Komisjonid moodustatakse direktori käskkirjaga, milles määratakse komisjoni ülesanded, esimees ja liikmed, teenindav struktuuriüksus ja töökord.

4. peatükk EENeti vara ning rahalised vahendid 

§ 17.  EENeti vara

  (1) EENeti vara on riigivara.

  (2) EENet on riigivara valitsema volitatud asutus. EENet valdab, kasutab ja käsutab vara õigusaktides sätestatud korras.

  (3) EENeti rahalised vahendid moodustuvad riigieelarvelistest vahenditest, sh majandustegevusest laekunud tuludest, ja muudest vahenditest.

5. peatükk Sisekontroll 

§ 18.  Sisekontroll

  EENeti sisekontrolli süsteemi rakendab ja selle tulemuslikkuse eest vastutab direktor.

6. peatükk Rakendussäte 

§ 19.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haridus- ja teadusministri 4. mai 2004. a määrus nr 25 „Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu põhimäärus” (RTL 2004, 63, 1046) tunnistatakse kehtetuks.

Tõnis Lukas
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json