Teksti suurus:

Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja nende täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 12.04.2011, 5

Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja nende täitmise ning maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord

Vastu võetud 05.04.2011 nr 22

Määrus kehtestatakse „Keskkonnatasude seaduse” § 333 lõike 3 ja „Maapõueseaduse” § 40 lõike 2 alusel.

§ 1.  Keskkonnatasu deklaratsioonide vormid

  Määrusega kehtestatakse järgmised keskkonnatasu deklaratsiooni vormid:
  1) vee erikasutusõiguse tasu deklaratsiooni vorm „Vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioon” (lisa 1);
  2) deklaratsiooni vorm saasteainete heitmisel veekogusse põhjavette või pinnasesse „Veesaastetasu deklaratsioon” (lisa 2);
  3) deklaratsiooni vorm saasteainete heitmisel välisõhku „Välisõhu saastetasu deklaratsioon” (lisa 3);
  4) maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsiooni ja maavaravaru kaevandamise mahu aruande vorm „Maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsioon ja maavaravaru kaevandamise mahu aruanne” (lisa 4);
  5) deklaratsiooni vorm jäätmete kõrvaldamisel ladestamise teel prügilasse või muude toimingutega jäätmete keskkonda viimisel „Saastetasu deklaratsioon jäätmete kõrvaldamisel” (lisa 5).

§ 2.  Keskkonnatasu deklaratsiooni vormi täitmine

  (1) Deklaratsiooni esitab isik, kellel on keskkonnatasu deklaratsiooni esitamise kohustus (edaspidi deklaratsiooni esitaja) iga keskkonnakasutuse valdkonna kohta eraldi.

  (2) Deklaratsiooni esitaja esitab keskkonnakasutuse toimumise kvartali eest makstava keskkonnatasu deklaratsiooni iga keskkonnaloa kohta eraldi.

  (3) Deklaratsiooni vorm peab olema täidetud loetavalt ja sellisel viisil, et kandeid ei ole võimalik kustutada. Andmete kustutamine ja ülekirjutamine on keelatud.

  (4) Deklaratsiooni vormi lahtris „Kinnitan esitatud andmete õigsust” kinnitab keskkonnatasu deklaratsiooni esitaja või tema volitatud esindaja oma allkirjaga esitatud andmete õigsust ning märgib oma ees- ja perekonnanime, ametinimetuse ja deklaratsiooni täitmise kuupäeva.

  (5) Märkides deklaratsiooni vormile e-posti aadressi, nõustub deklaratsiooni esitaja, et Keskkonnaamet saadab deklaratsiooni menetlemisega seotud informatsiooni märgitud e-posti aadressile.

§ 3.  Maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamine

  (1) Maavaravaru kaevandamise mahu aruande (edaspidi aruanne) esitab kaevandamisloa omanik maavaravaru kaevandamise mahu aruande vormil (lisa 4 tabel 1) koos maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsiooniga.

  (2) Aruanne tuleb esitada aruandekvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks olenemata sellest, kas kaevandamisloa omanikul on „Keskkonnatasude seadusest” tulenev kohustus keskkonnatasu deklareerida ning kas kaevandamine aruandeperioodil toimus või mitte.

  (3) Dolokivi, fosforiidi, kristalliinse ehituskivi, kruusa, liiva, lubjakivi, põlevkivi, järvelubja, turba ja savi kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud varu kogus märgitakse aruandes instrumentaalmõõdistamise tulemuste põhjal käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud sagedusega.

  (4) Instrumentaalmõõdistamiste vahearuannetes määratakse kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud maavaravaru hinnanguline kogus kaevandamise, tootmise, laoseisu või turba kaevandamisel tehtud aunade mõõdistamise tulemuste järgi. Kui kaevandaja teeb instrumentaalmõõdistamist käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatust sagedamini, tuleb aruanne koostada instrumentaalmõõdistamise tulemuste alusel.

  (5) Sõltuvalt kaevandamise aastamahust peab kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud maavaravaru koguse instrumentaalmõõdistamise sagedus karjääris või kaevanduses olema järgmine. Kui aastamaht on:
  1) üle 200 000 tonni/kuupmeetri (edaspidi ühik) – kord kvartalis;
  2) 50 000–200 000 ühikut – kord aastas;
  3) 10 000–50 000 ühikut – kord 2 aasta jooksul;
  4) alla 10 000 ühiku – kord 3 aasta jooksul.

  (6) Kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud turbavaru kogus mõõdistatakse ja arvutatakse üks kord kaevandamisloa kehtivusaja jooksul. Instrumentaalmõõdistamine tuleb läbi viia kolm aastat enne kaevandamisloa kehtivusaja lõppemist.

  (7) Kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud maavaravaru koguse instrumentaalmõõdistamisel tuleb lähtuda majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. detsembri 2003. a määruses nr 258 „Markšeideritöö kord” kehtestatud nõuetest.

  (8) Järve- ja meremuda kaevandamise korral märgitakse aruandesse kaevandatud, kasutatud või kasutuskõlbmatuks muudetud maavaravaru hinnanguline kogus, mille kaevandaja on määranud toodangu mahtude alusel.

  (9) Tasaarvestuse tegemisel tuleb lähtuda „Keskkonnatasude seadusega” kehtestatud kaevandamisõiguse tasu tasaarvestamise metoodikast.

  (10) Maavara kaevandamise loa omanik peab aruannet säilitama seitse aastat pärast maavara kaevandamise loa kehtivusaja lõppemist.

§ 4.  Aruande kontrollimine ja aruande edastamine keskkonnaregistrile

  (1) Kui kaevandamisloa andjal või Keskkonnaametil tekib põhjendatud kahtlus, et esitatud aruandes on märgitud ebatäpsed andmed, on tal õigus korraldada aruandega seotud alal kontrollmõõdistamine.

  (2) Kaevandamisloa andjal või Keskkonnaametil on õigus nõuda aruande aluseks olnud instrumentaalmõõdistamise dokumentatsiooni esitamist.

  (3) Keskkonnaamet edastab aruande andmed keskkonnaregistri volitatud töötlejale 20 päeva jooksul aruande esitamise päevast arvates.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 21. aprilli 2005. a määrus nr 26 „Maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise kord” (RTL 2005, 47, 647; 2009, 11, 131) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2011. aasta 1. aprillist.

Jaanus Tamkivi
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 1 Vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioon

Lisa 2 Veesaastetasu deklaratsioon

Lisa 3 Välisõhu saastetasu deklaratsioon

Lisa 4 Maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsioon ja maavaravaru kaevandamise mahu aruanne

Lisa 5 Saastetasu deklaratsioon jäätmete kõrvaldamisel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json