Teksti suurus:

Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a määruse nr 61 „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 12.04.2011, 6

Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a määruse nr 61 „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 06.04.2011 nr 23

Määrus kehtestatakse „Veeseaduse” § 28 lõigete 3 ja 6 alusel.

Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a määruses nr 61 „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine” (RTL 1997, 3, 8; 2009, 11, 131) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„„Veeseaduse” § 28 lõigete 3 ja 6 alusel määran:”;

3) määruse punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kehtestada alates 1. jaanuarist 1997. a „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks” (juurde lisatud).”;

4) määruse lisa pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks”;

5) lisa punktid 1.10 ja 2.1.2 tunnistatakse kehtetuks;

6) lisa punktid 2.1.2.1 ja 2.1.2.2 loetakse punktideks 2.1.11 ja 2.1.12 ning need sõnastatakse järgmiselt:

„2.1.11. Juhul kui ühisveevärgi põhjaveehaarde projektikohane tootlikkus on väiksem kui 500 m3 ööpäevas, määratakse sanitaarkaitseala piirid vastavalt „Veeseaduse” §-le 28 ja sanitaarkaitsealal kehtivaid „Veeseadusest” või „Looduskaitseseadusest” tulenevaid majandustegevuse kitsendusi kirjeldatakse ühisveevärgi põhjaveehaarde projektis.

2.1.12. Juhul kui ühisveevärgi põhjaveehaarde projektikohane tootlikkus on suurem kui 500 m3 ööpäevas, koostatakse koos põhjaveehaarde projekti või põhjavee uuringu aruandega sanitaarkaitseala projekt. Projekti tellib veehaarde omanik või valdaja.”;

7) lisa punkt 2.2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2.2.1. Sanitaarkaitseala ulatus määratakse veehaarde projektiga või veehaarde sanitaarkaitseala projektiga „Veeseaduses” sätestatud korras.”;

8) lisa punktid 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6, 3.2 ja 4.4 tunnistatakse kehtetuks.

Jaanus Tamkivi
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json