Teksti suurus:

Kinnistusraamatu ja äriregistri infosüsteemi kasutajaõiguste andmisega ning kinnistusraamatu andmetega tutvumisega seotud justiitsministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 12.04.2011, 10

Kinnistusraamatu ja äriregistri infosüsteemi kasutajaõiguste andmisega ning kinnistusraamatu andmetega tutvumisega seotud justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 05.04.2011 nr 24

Määrus kehtestatakse „Kinnistusraamatuseaduse” § 1 lõike 2, „Äriseadustiku” § 67 lõike 4 punkti 1 ja § 541 lõike 2, „Erakonnaseaduse” § 81 lõike 6, „Mittetulundusühingute seaduse” § 111 lõike 2 ning „Kommertspandiseaduse” § 37 alusel.

§ 1. Justiitsministri 30. juuni 2010. aasta määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruses nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” (RT I 2010, 44, 263; 53, 341) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) esitab Registrite ja Infosüsteemide Keskusele käesoleva määruse § 17 lõigetes 2 ja 3 nimetatud taotlusi;”;

2) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kinnistusraamatu infosüsteemi kasutaja (edaspidi kinnistusraamatu kasutaja) on kohtunik, kohtunikuabi, kinnistusosakonna või Justiitsministeeriumi teenistuja, kes kasutab oma seadusest tulenevate ülesannete või tööülesannete täitmiseks kinnistusraamatu infosüsteemi.”;

3) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kinnistusraamatu kasutajale antakse sellised kinnistusraamatu infosüsteemi kasutajaõigused, mida ta vajab oma seadusest tulenevate ülesannete või tööülesannete täitmiseks.”;

4) paragrahvi 17 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registrite ja Infosüsteemide Keskus muudab kinnistusraamatu kasutaja kasutajanime, samuti muudab või lõpetab kinnistusraamatu kasutaja kasutajaõigused tema vahetu juhi taotlusel.”;

5) paragrahvi 63 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Tutvumistellimus täidetakse kolmekümne päeva jooksul.”;

6) paragrahvi 63 lõiget 5 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Käesoleva paragrahvi lõiget 3 kohaldatakse vastavalt.”

§ 2. Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” (RT I, 06.01.2011, 23) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Isiku erakonna liikmete nimekirja lisamiseks sisestab nimekirja esitaja isiku isikukoodi ja erakonda astumise aja, mille on ette andnud kohtute registriosakonna infosüsteem.”;

2) paragrahvi 13 lõike 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Isiku liikmelisuse lõppemisega erakonnas sisestab nimekirja esitaja väljaarvatava või väljaastuva isiku isikukoodi ja väljaarvamise või väljaastumise aja, mille on ette andnud kohtute registriosakonna infosüsteem.”

§ 3. Justiitsministri 28. augusti 2002. aasta määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruses nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord” (RT I, 31.12.2010, 59) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) vajaduse korral esitab Registrite ja Infosüsteemide Keskusele käesoleva kodukorra § 301 lõigetes 1 ja 31 nimetatud taotlusi;”;

2) paragrahvi 298 tekst loetakse lõikeks 2;

3) paragrahvi 298 täiendatakse lõikega 1 järgmises sõnastuses:

„(1) Registriosakonna infosüsteemi kasutaja on kohtunik, kohtunikuabi, registriosakonna või Justiitsministeeriumi teenistuja, kes kasutab oma seadusest tulenevate ülesannete või tööülesannete täitmiseks registriosakonna infosüsteemi.”;

4) paragrahvi 301 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 301. Kasutajaõiguste andmine ja lõpetamine”;

5) paragrahvi 301 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrite ja Infosüsteemide Keskus annab registriosakonna infosüsteemi kasutajale registriosakonna juhataja taotlusel IT-abi kaudu tööülesannete täitmiseks registriosakonna infosüsteemi kasutajanime ja isikliku salasõna ning seejärel kasutajaõigused. Tehniliste võimaluste olemasolu korral võib toimingu teha ka registriosakonna juhataja.

(2) Salasõna saanud registriosakonna infosüsteemi kasutaja on kohustatud esialgse salasõna viivitamata välja vahetama.”;

6) paragrahvi 301 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses

„(31) Registriosakonna infosüsteemi kasutaja töölt lahkumisel taotleb registriosakonna juhataja viivitamata Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt IT-abi kaudu lahkuva kasutaja kasutajaõiguste lõpetamist. Tehniliste võimaluste olemasolu korral teeb registriosakonna juhataja toimingu viivitamata ise.”;

7) paragrahvi 301 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Laevakinnistusraamatu infosüsteemi kasutajaõiguste andmisele ja lõpetamisele kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikeid 1 ja 31.”;

8) paragrahvi 311 lõiget 1 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) „Äriseadustiku” §-s 63 nimetatud Interneti-kodulehe aadress – isiku poolt esitatud andmete alusel.”

Rein Lang
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json