Teksti suurus:

Päikesepaneelide investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.04.2018, 1

Päikesepaneelide investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 10.04.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on taastuvast energiaallikast toodetud elektri osakaalu kasv energiabilansis ning energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähendamine.

§ 2.   Riigiabi reeglite kohaldamine

  Määruse alusel antav toetus on vähese tähtsusega abi, millele kohaldatakse komisjoni määrust (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013), ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ehitusprojekt – ehitusprojekt ehitusseadustiku tähenduses;
  2) energiatootmisseade – päikese abil elektrit tootev taastuvenergia tootmisseade;
  3) hoone – hoone ehitusseadustiku tähenduses, milles hakatakse elektrit tootma energiatootmisseadmega, sealjuures peab elamu vastama vähemalt energiatõhususarvu klassile C, välja arvatud ehitusseadustiku kohane erand;
  4) taotlus – vormikohane ja taotleja esindaja allkirjastatud avaldus koos määruses nimetatud lisadokumentidega rahalise toetuse taotlemiseks.

§ 4.   Taotluste menetleja

  Taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet määruse nõuete järgimise üle teostab sihtasutus KredEx (edaspidi KredEx).

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 5.   Toetatavad tegevused, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Toetuse andmisel on toetatavateks tegevusteks energiatootmisseadme soetamine ja paigaldamine.

  (2) Abikõlblik kulu on:
  1) energiatootmisseadme paigaldamise projekteerimise kulu;
  2) energiatootmisseadme soetamise kulu;
  3) energiatootmisseadme paigaldamise kulu.

  (3) Toetatakse ainult tegevusi, mis on kirjeldatud ehitusprojektis.

  (4) Toetuse taotlemisel tuleb esitada energiatootmisseadme eeldatava energiatoodangu andmed KredExi kinnitatud vormil.

  (5) Projekteerijaks peab olema majandustegevuse registrisse kantud ettevõtja, kellel on kehtiv registreering vastava teenuse osutamiseks. Energiatootmisseadme ühendamisel hoone tehnosüsteemidega peab elektritööde tegija olema registreeritud majandustegevuse registri elektritööde tegevusalal.

  (6) Käibemaks on abikõlblik, välja arvatud juhul, kui taotleja on käibemaksukohustuslane.

  (7) Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja dokumenteeritud. Abikõlblikke kulusid tuleb tõendada vastava taotleja tasutud arve maksekorralduse või konto või krediitkaardi väljavõttega. Sularahatehingutest tulenev kulu ei ole abikõlblik.

  (8) Kulu arvestatakse tekkepõhiselt. Kulu tekkimise päevaks loetakse kuludokumendi koostamise kuupäeva.

  (9) Mitteabikõlblik kulu on:
  1) elektri- ja nõrkvoolusüsteemi töödega, välja arvatud abikõlblike töödega otseselt seotud elektritööde kulu;
  2) energiatootmisseadme võrguga liitumisega või liitumispunkti ümberehitamisega seotud kulu;
  3) kinnistu omandamise kulu;
  4) sularahamaksed, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja muu finantsteenusega seotud kulu;
  5) tasu taotleja enda, tema töötaja või liikme tehtud töö eest;
  6) kasutatud energiatootmisseadme soetamise kulu;
  7) keskkonnamõju hindamisega ja detailplaneeringu koostamisega kaasnev kulu;
  8) kulu, mis ei ole seotud toetatava tegevusega või on projekti elluviimise seisukohast põhjendamatu ja ebaoluline;
  9) riigihankekohustuslasest taotleja korral riigihanke läbiviimisega seotud kulu;
  10) ülemäärane, toreduslik või vääralt arvestatud kulu;
  11) kulu, mille finantseerimisallikaks on mõni muu riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või muu välisabi vahenditest rahastatav toetusmeede;
  12) hoone või eraldiasetseva energiatootmisseadme rajatise kindlustamise kulu.

§ 6.   Nõuded toetuse objekti hinnapakkumusele

  (1) Taotleja peab olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused, milles sisaldub tehniline spetsifikatsioon (edaspidi hinnapakkumus). Hinnapakkumused peavad olema pakkujatelt võetud mitte rohkem kui kahenädalase vahega, need peavad võrdlemisel olema kehtivad ja tehtud ettevõtjate poolt, kellel on õigus vastavas valdkonnas tegutseda.

  (2) Hinnapakkumus peab olema pakkuja poolt allkirjastatud ning sisaldama taotleja nime, pakkuja nime, pakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning kavandatava tegevuse ja energiatootmisseadme käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  (3) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla ebamõistlikult kõrge võrreldes sarnase tegevuse ja energiatootmisseadme tavalise hinnaga. Ebamõistlikult kõrgeks loetakse hinnapakkumus, mille hind on vähemalt 20 protsenti kõrgem kui sarnase energiatootmisseadme või tegevuse maksumus.

  (4) Väljavalitud hinnapakkumus peab olema põhjendatud.

  (5) Taotleja ja hinnapakkumuse tegija ning nende osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda teineteise juhatusse või nõukokku.

  (6) Hinnapakkumuse tegija ega tema osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkumuse tegija äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkumuse tegija juhatusse või nõukokku.

§ 7.   Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood

  (1) Enne KredExile taotluse esitamist taotleja kantud tegevuste ja võetud kohustuste kulu ei ole abikõlblik, välja arvatud projekteerimise kulu, mis on abikõlblik alates määruse jõustumisest.

  (2) Taotleja peab teostama toetatavad tegevused 12 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

  (3) Toetatavate tegevuste teostamisaega on KredExil võimalik pikendada üks kord kuni kuue kuu võrra põhjendatud juhul taotleja avalduse alusel tingimusel, et projekti elluviimisel saavutatav tulemus ei halvene.

§ 8.   Toetuse andmise põhitingimused

  (1) Toetuse saamiseks peab hoone olema taotleja omandis ning ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse. Hoonele peab olema väljastatud kasutusluba, kui ehitusluba selle püstitamiseks on väljastatud pärast planeerimis- ja ehitusseaduse jõustumist 1995. aasta 22. juulil.

  (2) Energiatootmisseadme soetamise kulu on abikõlblik järgmistel tingimustel:
  1) energiatootmisseadme suurus on kuni 200 kilovatti ning selle planeeritud aastane tootmismaht ei ületa tarbimiskoha viimase kolme aasta keskmist aastast elektri tarbimist;
  2) kui tarbimiskohas on tarbimine olnud lühem kui kolm aastat, võetakse punktis 1 nimetatud elektri tarbimise väljaselgitamisel aluseks tegelik elektri tarbimise aeg ning tarbimise puudumisel ehitusprojektis prognoositud tarbimine;
  3) energiatootmisseade paigaldatakse lõunasuunas vahemikus ±25 kraadi ja kaldenurgaga 15–45 kraadi;
  4) energiatootmisseade soetatakse selle valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja tunnustatud edasimüüjalt.

  (3) Toetuse saamiseks on vajalik ehitusprojekt energiatootmisseadme paigaldamiseks ja olemasolevate süsteemidega ühendamiseks.

  (4) Toetuse saamiseks tuleb energiatootmisseade paigaldada hoonele või kinnistule, mille oluliseks osaks on hoone, kus toodetud energiat tarbitakse.

  (5) Toetuse saamiseks peab energiatootmisseadme soetamisel müüja tagama vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja tagama vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele. Energiatootmisseade peab omama CE-sertifikaati.

  (6) Toetuse saamiseks peab energiatootmissüsteem võimaldama tarbimiseks toodetud energiatoodangu andmete mõõtmist ja salvestamist.

  (7) Toetuse saamiseks peab energiatootmisseade vastama võrguettevõtja kehtestatud nõuetele.

§ 9.   Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma

  (1) Toetuse määr on kuni 30 protsenti meetme raames toetatavate tegevuste abikõlblike kulude kogusummast, kuid mitte enam kui 30 000 eurot taotleja kohta.

  (2) Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad ei saa taotleda toetust kokku rohkem kui 30 000 eurot.

  (3) Toetuse andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (4) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.

  (5) Taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos määruse alusel antava toetusega ei tohi ületada 200 000 eurot.

3. peatükk Toetuse taotlemine, taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded 

§ 10.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotlus esitatakse KredExi kinnitatud vormil. Taotlus esitatakse KredExi e-keskkonna kaudu või digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga. Taotluse esitamise kuupäev ei tohi olla varasem taotluste vastuvõtmise alguskuupäevast.

  (2) Taotluste vastuvõtmise alguskuupäevast ning toetuse andmise üldtingimustest teavitab KredEx oma veebilehel vähemalt 10 päeva enne taotluste vastuvõtu algust. Taotluste vastuvõtmise peatamisest teavitab KredEx oma veebilehel, kui esitatud taotluste maht ületab toetuste eelarve.

§ 11.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotlejaks võib olla:
  1) riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus;
  2) mittetulundusühing;
  3) äriühing;
  4) sihtasutus;
  5) seltsing;
  6) korteriühistu.

  (2) Taotleja on Eestis registreeritud avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik, kelle tegevuseks on Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (edaspidi EMTAK) jagudes C, O, P, Q ja jao I grupis 551 sätestatud valdkond, välja arvatud ettevõtja, kes tegutseb kalandus- ja vesiviljelusvaldkonnas, mida reguleeritakse Euroopa nõukogu määrusega (EÜ) nr 104/2000 (EÜT L 17, 21.01.2000, lk 22–52), ja ettevõtja, kes tegeleb Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete tootmisega.

  (3) Toetust saab taotleda äriühing, kelle omandis olev hoone asub Tallinnas, vaid juhul, kui tema tegevusala on kantud EMTAKi jakku Q.

  (4) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja on täitnud kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
  2) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
  3) taotleja, välja arvatud korteriühistust või seltsingust taotleja, on enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta jooksul, millest taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta oli vähemalt 12 kuu pikkune;
  4) taotlejal ei ole täitmata sissenõutavaks muutunud kohustusi projektide osas, millele ta on saanud toetust riigieelarvelistest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest;
  5) taotleja ei ole taotluse esitamisele eelneva viie aasta jooksul rikkunud KredExiga sõlmitud lepingu tingimusi ega kasutanud eraldatud toetust mitte-eesmärgipäraselt.

  (5) Äriühingust taotleja peab lisaks vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
  2) taotleja omakapital vastab äriseadustikus kehtestatud nõuetele;
  3) taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne peab olema taotluse esitamise hetkeks äriregistrist kättesaadav, kui majandusaasta aruande äriregistrile esitamine on äriseadustiku alusel nõutav;
  4) taotleja viimase majandusaasta müügikäive kokku on vähemalt 50 000 eurot.

  (6) Kui äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta lõppes taotluse esitamise aastal ja selle kohta ei ole majandusaasta aruannet äriregistrile esitatud ning nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne, mis on äriregistrile esitatud.

  (7) Kui hoone on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab juriidilisest isikust omanik taotleda toetust vastavalt kinnisasja proportsionaalsele osale.

  (8) Toetuse taotleja peab olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja juriidilisest isikust omanik, kaasomandis olevate kinnisasjade puhul üks omanikest volitatud esindajana või kinnistu hoonestusõiguse juriidilisest isikust omanik.

§ 12.   Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud:
  1) esitama nõuetekohase taotluse;
  2) esitama KredExi või tema volitatud isiku põhjendatud nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet nõutud vormis ja tähtajal;
  3) võimaldama kontrollida enda vastavust nõuetele ning võimaldama teha hoone paikvaatlust;
  4) viivitamata teavitama KredExit taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest või ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist;
  5) esitama KredExi nõudmisel meetme raames toetatavate tegevuste teostamist tõendavad dokumendid.

§ 13.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlus on esitatud KredExi kinnitatud vormil;
  2) taotlus on esitatud määruses ettenähtud korras;
  3) toetust taotletakse § 5 lõikes 1 sätestatud toetatavatele tegevustele ja § 5 lõikes 2 kehtestatud kuludele;
  4) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
  5) taotluse on allkirjastanud taotleja või taotleja volitatud esindaja digiallkirjaga elektroonsel taotlusel.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja ärinimi, äriregistri kood, taotleja esindaja nimi ja tema kontaktandmed;
  2) hoone aadress, ehitisregistri kood ja kinnistusregistriosa number;
  3) andmed toetatava tegevuse kogumaksumuse, abikõlblike kulude, käibemaksu, toetuse määra ja toetuse suuruse kohta;
  4) energiatootmisseadme soetamise ja paigaldamise eelarve, ajakava ja andmed planeeritava paigaldaja kohta;
  5) energiatootmisseadme paigaldamise projekteerimise maksumus;
  6) vajadusel andmed taotluse esitamisele vahetult eelnenud taotleja kahe majandusaasta müügitulu kohta;
  7) mittetulundusühingu ja korteriühistu puhul üldkoosoleku otsus energiatootmisseadme paigaldamiseks ja toetuse kasutamiseks;
  8) teave taotluses nimetatud projekti kuludele teisest toetusmeetmest või muudest välisabi vahenditest toetuse taotlemise ja saamise kohta;
  9) taotleja andmed selle kohta, kas taotleja on autonoomne, partner- või seotud ettevõte;
  10) andmed taotleja kontserni liikmete ja taotleja üle lepingu või muul alusel valitsevat mõju omava ettevõtte kohta;
  11) kinnitus omafinantseeringu olemasolu kohta;
  12) taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
  13) taotleja kinnitus tehnosüsteemide muutmise või tervikliku asendamise korral ehitusteatise nõuetekohase esitamise kohta;
  14) teave hinnapakkumuse valikukriteeriumite kohta ja vajadusel põhjendus odavaima pakkumuse mittevalimise kohta;
  15) kinnitus, et taotleja on nõus haldusaktide, dokumentide ja teabe kättetoimetamisega elektrooniliselt;
  16) taotluse lisadokumendid.

  (3) Taotluse lisadokumendid on:
  1) energiatootmisseadme ja selle paigaldamise hinnapakkumused;
  2) andmed kinnistu ja selle oluliseks osaks oleva hoone kuuluvuse kohta, kui kinnistusraamatus ei ole vastavad andmed kättesaadavad;
  3) kohaliku jaotusvõrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine;
  4) energiatootmisseadme eeldatava aastase energiatoodangu andmed;
  5) energiatootmisseadme paigaldamise projekt;
  6) hoone energiamärgis;
  7) määruse § 8 lõike 2 punktide 1 ja 2 kohased tarbimiskoha elektri tarbimise andmed.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 14.   Taotluse menetlemine

  (1) KredEx teostab taotleja ja esitatud taotluse suhtes järgmisi toiminguid:
  1) taotluse registreerimine;
  2) taotluse läbivaatamine;
  3) selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste küsimine;
  4) taotluse muudatusettepanekute tegemine;
  5) hinnangu andmine riigiabi reeglitega kokkusobivuse kohta;
  6) taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine;
  7) taotluse hindamine;
  8) taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine;
  9) taotluse rahuldamise otsuse muutmine;
  10) taotluse rahuldamise otsuse osaline või täielik kehtetuks tunnistamine.

  (2) Taotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse taotluse ja selle lisadokumentide ning taotleja vastavust määruses kehtestatud nõuetele ja taotletava toetuse kulude abikõlblikkust.

  (3) KredEx võib taotluse läbivaatamise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses ja selle lisades esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, kui esitatud taotlus ei ole piisavalt selge või selles esineb puudusi, näidates ühtlasi, millised puudused vajavad kõrvaldamist. Taotlejale antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 10-tööpäevane tähtaeg vastavasisulise teate väljastamise kuupäevast arvates. Taotluse menetlustähtaja kulgemine peatub kuni puuduste kõrvaldamiseni.

  (4) Taotlus ja taotleja tunnistatakse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik määruses taotlusele ja taotlejale esitatud nõuded.

  (5) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks või see jäetakse läbi vaatamata, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotlus ei vasta taotlusele esitatavatele nõuetele ning eeltoodud puudust ei ole võimalik lõike 3 alusel määratud tähtaja jooksul kõrvaldada;
  2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab õigusvastaselt taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse nõuetele vastavust;
  4) taotleja ei ole lõike 3 alusel määratud tähtaja jooksul taotluses esinevaid puudusi kõrvaldanud.

  (6) Taotleja või taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb KredEx taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (7) KredEx hindab sisuliselt kõiki nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi. KredExil on õigus kaasata taotluse sisuliseks hindamiseks valdkondlikke eksperte.

  (8) KredExil on õigus teha taotlejale ettepanek taotlust muuta, kui taotluse täielik rahuldamine ei ole võimalik toetuse eelarve ammendumise tõttu või põhjendatud, arvestades taotletud toetuse summat, kavandatavaid tegevusi, kulusid ja saavutatavaid tulemusi. Taotleja mittenõustumisel taotluse muutmise ettepanekuga on KredExil õigus jätta taotlus rahuldamata.

  (9) Taotluse menetlemise tähtaeg on 30 tööpäeva alates nõuetele vastava taotluse esitamisest KredExile.

§ 15.   Taotluse rahuldamine, osaline rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Taotlus rahuldatakse otsusega kas osaliselt või täielikult. Taotluse rahuldamata jätmise korral teeb KredEx taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (2) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhtudel ja tingimusel, et toetuse andmise eesmärk on saavutatav ka taotluse osalisel rahuldamisel. Taotluse osalisel rahuldamisel võib taotleja nõusolekul toetuse summat vähendada. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa muutmisega, teeb KredEx taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (3) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui esineb üks või mitu alljärgnevat asjaolu:
  1) taotluse rahaline maht ületab toetuste eelarve vaba jäägi;
  2) toetust taotletakse kuludele, mis ei ole abikõlblikud, või vastava ekspertiisi alusel leiab tõendust kulude oluline mittevastavus turuhinnale;
  3) abikõlblike kulude täielikul hüvitamisel ei oleks tagatud toetuse eesmärgipärane ja efektiivne kasutamine;
  4) omafinantseeringu tagamine ei ole taotluses esitatud eelarve mahus võimalik.

  (4) Taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses märgitakse alljärgnevad andmed:
  1) toetuse eraldaja;
  2) toetuse saaja;
  3) toetatavad tegevused;
  4) toetuse maksimaalne suurus ja maksimaalne toetusmäär;
  5) tegevuste planeeritud abikõlblik kogumaksumus;
  6) toetatavate tegevuste elluviimise tähtaeg;
  7) asjaolu, et toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 3 tähenduses;
  8) otsuse vaidlustamise alused ja tähtaeg;
  9) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number.

  (5) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui:
  1) taotluse hindamisel selgub, et toetuse eraldamine ei täida määruse §-s 1 kehtestatud toetuse andmise eesmärki ning teostatavad tegevused ei vasta määruse nõuetele;
  2) taotluses on esitatud valeandmeid või taotleja on mõjutanud õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) toetuse eelarve on ammendunud.

  (6) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) otsuse tegija;
  2) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
  3) taotluse esitaja;
  4) otsuse tegemise õiguslikud ja faktilised alused;
  5) taotluse rahuldamata jätmise põhjendus;
  6) otsuse vaidlustamise alused ja tähtaeg.

  (7) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus toimetatakse taotlejale kätte elektrooniliselt.

§ 16.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks KredExi algatusel või toetuse saaja taotluse alusel.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud taotlema KredExilt taotluse rahuldamise otsuse muutmist järgmistel juhtudel:
  1) soovitakse pikendada tegevuste elluviimise tähtaega pikemaks kui määruse § 7 lõikes 2 sätestatud tähtaeg;
  2) toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata, misjuhul on toetuse saajal õigus saada toetust juba tehtud nõuetele vastavate tööde eest, mis on tehtud ja vastu võetud kooskõlas algse taotluse rahuldamise otsusega.

  (3) KredExil on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab oluliselt meetme eesmärgile vastavat oodatavat tulemust ja mõju.

  (4) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab KredEx 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuse võib KredEx kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses või õigusaktides sätestatud tingimusi või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel;
  2) toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtaja jooksul abikõlblikke tegevusi ellu viinud;
  3) toetuse saaja esitab toetusest loobumise avalduse;
  4) toetuse saaja on projekti raames ellu viinud tegevusi, mis ei vasta taotluses märgitule;
  5) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või oleks taotlus rahuldatud osaliselt;
  6) taotlemisel või projekti elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  7) toetuse saaja taotlust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata.

5. peatükk Toetuse väljamaksmise tingimused 

§ 17.   Toetuse väljamaksmise tingimused

  (1) Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele.

  (2) Üldjuhul makstakse toetus välja ühes osas. Toetuse saaja soovil võib toetuse välja maksta kahes osas, kui toetuse summa on vähemalt 10 000 eurot ja meetme raames elluviidavad tegevused on selgelt eristatavad energiatootmisseadme paigaldamise etappide kaupa.

  (3) Osaline väljamakse tehakse vastavalt teostatud energiatootmisseadme paigaldamise osa üleandmise-vastuvõtmise aktile ning sellele vastavale arvele, sealjuures ei või toetuse esimene väljamakse olla väiksem kui 5 protsenti ja teine väljamakse väiksem kui 15 protsenti meetme raames elluviidava tegevuse kogumaksumusest. KredEx maksab toetust või teeb viimase makse tööde lõppemist kinnitava akti alusel ja tingimusel, et projekti tegevuste elluviimine on tõendatud, arvestades käesolevas paragrahvis kehtestatut.

  (4) Toetuse väljamakse või osalisel väljamaksel lõpliku väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud, vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde teostajaga, esitatud kasutusteatis või antud kasutusluba, esitatud kehtiv hoone või eraldiasetseva energiatootmisseadme rajatise kindlustuspoliis ning teenuse eest tasutud vähemalt osas, mida toetus ei kata. Osaline makse tehakse vastavalt teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktile ning sellele vastavale arvele.

  (5) Toetuse saaja peab KredExile esitama kulude tekkimist tõendavate dokumentide koopiad, milleks on:
  1) esitatud arve ja selle tasumist kinnitav maksekorraldus, konto või krediitkaardi väljavõte;
  2) töö üleandmise-vastuvõtmise akt ja ehitus- või töövõtuleping.

  (6) Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile toetuse väljamakse või osalisel väljamaksel lõpliku väljamakse taotluse 20 tööpäeva jooksul kasutusteatise esitamisest või kasutusloa andmisest arvates.

  (7) Pärast väljamaksetaotluse saamist kontrollib KredEx kulude tekkimist tõendavaid dokumente ja väljamaksetaotluse nõuetele vastavust ning nende vastavuse korral algatab väljamakse.

  (8) KredEx teeb väljamakse otsuse 20 tööpäeva jooksul väljamaksetaotluse esitamisest arvates ja teeb toetuse saaja kontole väljamakse 10 tööpäeva jooksul väljamakse otsusest arvates.

  (9) Kui teenuse eest tasuti väljamaksetaotluse esitamise hetkeks vaid osas, mida toetus ei kata, peab toetuse saaja esitama KredExile teenuse eest täielikku tasumist tõendava taotleja tasutud maksekorralduse või konto- või krediitkaardi väljavõtte 10 tööpäeva jooksul väljamakse tegemisest arvates.

  (10) KredEx võib teha toetuse väljamaksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse juhul, kui:
  1) esitatud väljamaksetaotlus või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele;
  2) esitatud kuludokumendid ei vasta toetuse taotluses esitatud projekti perioodile, tegevustele või eesmärkidele;
  3) teostatud tegevused ei vasta taotluse rahuldamise otsuses kirjeldatud tegevustele või nende toimumine või tulemuste nõuetele vastavus ei ole tõendatud.

  (11) Juhul kui meetme raames toetatavate tegevuste kulud ületavad märkimisväärselt analoogsete või sama meetme raames toetatavate samalaadsete tegevuste kulu või ei vasta energiatootmisseadme ja töö turuhinnale, on KredExil õigus vastava ekspertiisi tulemuste alusel toetuse väljamakse summat vähendada ning taotluse rahuldamise otsust muuta.

  (12) Juhul kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb odavamaks, kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust taotluse rahuldamise otsuses märgitud protsendi määras tegevuste tegelikust maksumusest lähtuvalt.

  (13) Juhul kui toetatavate tegevuste maksumus kujuneb kallimaks, kui toetuse taotluses märgitud summa, makstakse toetust taotluse rahuldamise otsuses märgitud summas.

§ 18.   Aruannete esitamise tähtajad ja kord

  (1) Toetuse saaja esitab KredExile energiatootmisseadme mõõdetud kuupõhised kalendriaasta energiatootmise andmed kord aastas 1. veebruariks kolmel aastal pärast toetuse väljamakse tegemist.

  (2) Toetuse saaja esitab energiatootmise andmed KredExile või tema volitatud isikule KredExi andmevahetussüsteemi kaudu digitaalselt allkirjastatult.

§ 19.   Toetuse tagasinõudmise alused ja kord

  (1) KredEx nõuab toetuse osaliselt või täielikult tagasi, kui määruse nõudeid ei ole täidetud.

  (2) KredEx võib toetuse tagasi nõuda osaliselt või täielikult, kui taotleja ei ole määruse § 18 lõike 1 kohast aruandluskohustust täitnud või ehitustööd ei ole määruse § 7 lõikes 2 ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajaks vastu võetud.

  (3) Toetuse tagasinõudmise või osalise tagasinõudmise otsus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) toetuse eraldaja;
  2) toetuse saaja nimi;
  3) projekti nimetus;
  4) tagasinõudmise alus;
  5) tagasinõutav toetuse summa;
  6) tagasinõudmise otsuse täitmise tähtaeg;
  7) tagasimakse tegemiseks konto number ja saaja nimi;
  8) otsuse vaidlustamise võimalused;
  9) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
  10) tagasinõudmisega seotud muu oluline teave.

  (4) Toetuse saaja peab tagasinõutava toetuse tagasi maksma 30 kalendripäeva jooksul tagasinõudmise otsuse kehtima hakkamisest arvates.

  (5) Kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksta, peab toetuse saaja maksma viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest.

6. peatükk Toetuse saaja ja KredExi õigused ja kohustused 

§ 20.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saaja õigused on:
  1) saada KredExilt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustuste täitmisega;
  2) esitada oma seisukoht vastavalt haldusmenetluse seaduse §-s 40 sätestatule.

  (2) Toetuse saaja kohustused on:
  1) viia teostatavad tööd ellu taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt;
  2) teavitada KredExit toetatavate tegevuste, eelarve ja tähtaegade muutmise vajadusest;
  3) kasutada toetust esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega vastavuses;
  4) maksta toetus tagasi tagasinõudmise otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks;
  5) vastata KredExi esitatud küsimustele toetuse saaja ja tööde teostamise kohta;
  6) esitada KredExile tähtaegselt tööde teostamisega seonduvat informatsiooni ja energiatootmisseadme mõõdetud energiatootmise andmed vastavalt §-s 18 sätestatule;
  7) tagada meetme eesmärgile vastava vara säilimine ja sihtotstarbeline kasutamine vähemalt kolme aasta jooksul arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest;
  8) kindlustada hoone vähemalt kolmeks järjestikuseks aastaks alates toetuse väljamaksmisest;
  9) säilitada taotlust ning toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni raamatupidamise seaduse §-s 12 sätestatud korras;
  10) võimaldada teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid (edaspidi järelevalve);
  11) võimaldada järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu toetuse saamisega seotud hoonesse, andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik tööde teostamisega seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul nõudmisest arvates;
  12) osutada auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
  13) viivitamata kirjalikult informeerida KredExit kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist. Juhul kui hoone võõrandatakse enne määrusest tulenevate toetuse saaja kohustuste lõppemist, kohustub toetuse saaja hoone võõrandamisel teavitama selle omandajat vastavatest kohustustest.

§ 21.   KredExi õigused ja kohustused

  KredExi õigused ja kohustused on:
  1) teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid ning sooritada paikvaatlust vähemalt 10 protsendi ulatuses toetuse väljamakse otsuste arvust;
  2) kontrollida toetuse sihtotstarbelist kasutamist;
  3) nõuda taotluses sisaldunud energiatootmisseadme paigaldamise kestuse, tegevuste, eesmärkide ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad tegevuste nõuetekohast teostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
  4) vähendada toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja poolt tööde teostamisel vähem kasutatud summa võrra, kui esitatud dokumentidest selgub, et toetuse saaja on osaliselt või täielikult jätnud tegemata planeeritud tegevusi, mille tulemusel on projekti eelarve võrreldes planeerituga vähenenud või teostatud tööd odavnenud;
  5) peatada toetuse väljamaksmine ja nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub määruses kehtestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
  6) vähendada väljamakstava toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja omafinantseeringu vähenemisel alla taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määra;
  7) säilitada toetuse andmisega seotud dokumente 10 aastat alates viimase abi andmise otsuse tegemisest.

Urve Palo
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json