Teksti suurus:

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärus

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.04.2019, 5

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 03.01.2012 nr 28
RT I, 10.01.2012, 28
jõustumine 13.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.04.2019RT I, 12.04.2019, 115.04.2019; määruses asendatud läbivalt sõna „vaidlustusavaldus” sõnaga „avaldus” vastavas käändes.

Määrus kehtestatakse „Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse” § 40 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni staatus
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 2.  Apellatsioonikomisjoni pädevus
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 3.  Apellatsioonikomisjoni moodustamine ja koosseis
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 4.  Töökeel
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 5.  Apellatsioonikomisjoni töötingimused
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 6.  Apellatsioonikomisjoni pitsat
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 61.  Dokumentide esitamise üldnõuded

  (1) Kui seaduses või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, esitatakse apellatsioonikomisjonile dokument kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (2) Kaebus või avaldus esitatakse kirjalikus vormis.

  (3) Dokument esitatakse apellatsioonikomisjonile kohapeal, elektrooniliselt, posti või faksi teel, kui seaduses või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti. Elektrooniline esitamine hõlmab esitamist dokumentide esitamise portaali kaudu ja e-posti teel.

  (4) Põhjendatud kahtluse korral on apellatsioonikomisjonil õigus nõuda originaaldokumendi või selle notariaalselt või Patendiameti või apellatsioonikomisjoni poolt kinnitatud ärakirja esitamist.

  (5) Kui dokument esitatakse seaduses või määruses ettenähtud vorminõuet järgimata, loetakse see vorminõuet järgides esitatuks, kui samasisuline vorminõuet järgiv dokument saabub apellatsioonikomisjoni kolme tööpäeva jooksul esialgsest esitamisest arvates.

  (6) Dokumendile või dokumentide kogumile tehakse apellatsioonikomisjoni saabumisel pealdis, milles sisaldub selle saabumise kuupäev ja kaebuse või avalduse järjekorranumber.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

2. peatükk Kaebuse või avalduse esitamise kord 

§ 7.  Kaebuse või avalduse esitamine

  (1) Kaebus või avaldus koos sellele lisatud dokumentidega adresseeritakse apellatsioonikomisjonile ja esitatakse kohapeal, elektrooniliselt, posti või faksi teel.

  (2) Kaebuse või avalduse saabumise päevaks loetakse selle tegelik apellatsioonikomisjoni saabumise päev.

  (3) Paberkandjal esitatud kaebus või avaldus ja selle lisad esitatakse apellatsioonikomisjonile kahes eksemplaris ning lisaks esitatakse nendest koopiad vastavalt menetlusosaliste arvule.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 8.  Kaebusele ja avaldusele esitatavad nõuded
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 9.  Kaebuse ja avalduse registreerimine ning nendest teavitamine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 10.  Kaebuse või avalduse parandamine ja täiendamine ning kaitseulatuse piiramine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 11.  Kaebuse või avalduse tagasivõtmine ja tagasilükkamine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

3. peatükk Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni töökord 

§ 12.  Kaebuse või avalduse menetlusse võtmine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 13.  Eelmenetlus
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 14.  Menetlusosalised apellatsioonikomisjonis
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 15.  Menetlusosaliste kirjalikud seisukohad

  (1) Menetlusosalise kirjalikud seisukohad adresseeritakse apellatsioonikomisjonile ja esitatakse kirjalikult.

  (2) Paberkandjal esitatud kirjalikud seisukohad esitatakse apellatsioonikomisjonile kahes eksemplaris ning lisaks esitatakse nendest koopiad vastavalt menetlusosaliste arvule.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 16.  Lisadokumentide esitamine

  Paberkandjal esitatud lisadokumendid esitatakse apellatsioonikomisjonile kahes eksemplaris ning lisaks esitatakse nendest koopiad vastavalt menetlusosaliste arvule.
[RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 17.  Omavahel seotud iseseisvate nõuete ühendamine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 18.  Menetluse peatamine, jätkamine ja lõpetamine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 181.  Menetlusosaliste lõplikud seisukohad
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 19.  Lõppmenetlus
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 20.  Istungi aeg ja istungi edasilükkamine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 21.  Istung
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 22.  Apellatsioonikomisjoni liikme taandamine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 23.  Apellatsioonikomisjoni otsuse tegemine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 24.  Apellatsioonikomisjonile esitatud tõendid
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 25.  Apellatsioonikomisjoni otsuse sisu
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 26.  Apellatsioonikomisjoni otsuse teatavakstegemine
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 27.  Apellatsioonikomisjoni otsuse jõustumine kaebuse korral
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

§ 28.  Apellatsioonikomisjoni otsuse jõustumine avalduse korral
[Kehtetu - RT I, 12.04.2019, 1 - jõust. 15.04.2019]

4. peatükk Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni liikmete tasustamise kord 

§ 29.  Apellatsioonikomisjoni liikmete töö tasustamine

  Apellatsioonikomisjoni esimehele, aseesimehele, liikmetele ja komisjoni teenindavale sekretärile makstakse komisjonis töötamise eest tasu komisjoni eelarvest.

§ 30.  Tasu määramise alus

  (1) Apellatsioonikomisjoni liikmete töö tasustamisel määratakse tasu kahes osas, esimese moodustab kuutasu ja teise osa lisatasu.

  (2) Apellatsioonikomisjoni esimehe, aseesimehe, liikmete ja sekretäri kuutasu suuruse määramisel lähtutakse riigiteenistujate palgaastmestiku 35. astme palgamäärast ja käesoleva määrusega kehtestatud vastava koefitsiendi korrutisest järgmiselt:
  1) apellatsioonikomisjoni esimees – koefitsient 0,22;
  2) apellatsioonikomisjoni aseesimees – koefitsient 0,18;
  3) apellatsioonikomisjoni liige – koefitsient 0,18;
  4) apellatsioonikomisjoni sekretär – koefitsient 0,18.

  (3) Lisatasu apellatsioonikomisjoni liikmetele makstakse apellatsioonikomisjoni eelarve vabade vahendite arvelt alljärgnevate täiendavate tööde eest:
  1) apellatsioonikomisjoni esimehele, aseesimehele ja liikmetele kaebuste ja avalduste läbivaatamise, otsuse koostamiste, selgituste või vastuskirjade koostamise eest kohtule ja apellatsioonikomisjoni esindamise eest kohtus;
  2) apellatsioonikomisjoni esimehele eelotsuste koostamise eest;
  3) aseesimehele apellatsioonikomisjoni esimehe asendamise eest.

§ 31.  Tasu väljamaksmise kord

  (1) Apellatsioonikomisjoni liikmete kuutasu ja lisatasu makstakse välja apellatsioonikomisjoni esimehe allkirjastatud esildise alusel.

  (2) Apellatsioonikomisjoni esimehele, aseesimehele, liikmetele ja sekretärile makstakse tasu üks kord kuus mitte hiljem kui iga kalendrikuu 10. kuupäeval.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 32.  Üleminekusätted

  (1) Käesolevat määrust kohaldatakse enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile esitatud kaebuste ja avalduste edasisel menetlemisel, kui käesolevas määruses ei sätestata teisiti.

  (2) Enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse §-de 24 ja 241 alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele määrab apellatsioonikomisjoni esimees eelmenetleja 2005. aasta 1. maiks.

  (3) Kui enne 2004. aasta 1. maid on apellatsioonikomisjon määranud lisadokumentide esitamise tähtpäeva, ei kohaldata käesoleva määruse § 16 lõiget 2.

  (4) Enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse § 19 alusel esitatud avaldustele ning enne 2004. aasta 1. maid apellatsioonikomisjonile 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseaduse §-de 24 ja 241 alusel esitatud kaubamärgi registreerimise kehtetuks tunnistamise taotlustele kohaldatakse 2004. aasta 1. maini kehtinud kaubamärgiseadust ning nende läbivaatamise kohta kehtivaid avalduste läbivaatamist reguleerivaid sätteid.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json