Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses põhikooli lõpetamise ja hindamise korraldusega 2021/2022. õppeaastal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 12.04.2022, 7

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses põhikooli lõpetamise ja hindamise korraldusega 2021/2022. õppeaastal

Vastu võetud 11.04.2022 nr 43

Määrus kehtestatakse  Eesti Vabariigi haridusseaduse § 27 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 15 lõike 2 ja § 30 lõike 6 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” 6. peatükki täiendatakse §-ga 203 järgmises sõnastuses:

§ 203. Põhikooli lõpueksami tulemuse kandmine hinnetelehele 2021/2022. õppeaastal

(1) 2021/2022. õppeaastal kannab kool põhikooli lõpueksamite kohta hinnetelehele  põhikooli lõpueksamite ained ja õpilase tulemuse protsendina maksimaalsest tulemusest.

(2) Ühtse põhikooli eesti keele kui teise keele eksami puhul kannab kool hinnetelehele informatsiooni, kas õpilane sooritas B1- või B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keele kui teise keele eksami, ning eksamitulemuse protsendina maksimaalsest tulemusest.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 2010. a määruse nr 182 „Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 2010. a määrust nr 182 „Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava” täiendatakse §-ga 53 järgmises sõnastuses:

§ 53. Erisused põhikooli lõpetamisel 2021/2022. õppeaastal lihtsustatud õppes

(1) 2021/2022. õppeaastal lõpetab põhikooli õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad” või „arvestatud” ning kes on sooritanud eesti keele ja matemaatika koolieksami ning kooli poolt kohustuslike õppeainete hulgast valitud õppeaine koolieksami, sõltumata eksami tulemusest.

(2) Õppenõukogu otsusel võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud taotluse põhjal anda põhikooli lõputunnistuse lihtsustatud õppes õppivale õpilasele, kelle viimane aastahinne on kuni kahes õppeaines „nõrk” või „puudulik”.”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määrust nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava” täiendatakse §-ga 253 järgmises sõnastuses:

§ 253. Erisused põhikooli lõpetamisel 2021/2022. õppeaastal

(1) Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad” või „arvestatud”, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud § 15 lõikes 8 nimetatud loovtöö ning kes on sooritanud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt põhikooli lõpetamiseks nõutavad lõpueksamid, sõltumata eksami tulemusest.

(2) Õppenõukogu otsusel võib 2021/2022. õppeaastal õpilase või tema seadusliku esindaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud taotluse põhjal anda põhikooli lõputunnistuse ka õpilasele, kelle viimane aastahinne on kuni kahes õppeaines „nõrk” või „puudulik”.

(3) Põhikoolilõpetaja, kes eksamiplaanis ettenähtud eksami ajal haigestub või ei saa sellel osaleda kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel, sooritab korduseksami koolieksamina.”.

Kaja Kallas
Peaminister

Liina Kersna
Haridus- ja teadusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json