Teksti suurus:

Regionaalministri perioodi 2007−2013 meetme tingimuste määruste muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 12.05.2015, 1

Regionaalministri perioodi 2007−2013 meetme tingimuste määruste muutmine

Vastu võetud 05.05.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse perioodi 2007−2013 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 4 ja § 19 lõike 4 alusel.

§ 1. Regionaalministri 22. oktoobri 2007. aasta määruse nr 8 „Meetme „Kohalike avalike teenuste arendamine“ tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord“ muutmine

Regionaalministri 22. oktoobri 2007. aasta määruses nr 8 „Meetme „Kohalike avalike teenuste arendamine“ tingimused ning perioodi 2007–2013 kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava koostamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevaks võib olla käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud kuupäevast kuni 48 kuud hilisem kuupäev, kuid mitte hilisem kui 31. detsember 2015. aastal. Projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäeva on võimalik erandkorras pikendada täiendavalt juhtudel, kui viivitused projekti elluviimises on toimunud toetuse saajast sõltumatutel põhjustel ning täiendava tähtaja jooksul on projekti tegevused võimalik eesmärgipäraselt lõpule viia, kuid mitte hilisemaks kui 31. detsember 2015. aastal.“;

2) paragrahvi 122 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Siseministeerium teeb maakondade reservprojektide taotlejatele ettepaneku esitada kinnituskiri, milles reservprojekti taotleja kinnitab oma valmisolekut viia projekt ellu hiljemalt meetme abikõlblike tegevuste lõppkuupäevaks 31. detsembril 2015. aastal, ning esitab realistliku ajakava projekti elluviimiseks, vajaduse korral koos kavandatavate tegevuste muudatuste kirjeldusega.“;

3) paragrahvi 16 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) otsuse muutmise korral ei oleks projekti elluviimist võimalik lõpetada 31. detsembriks 2015. aastal;“;

4) paragrahvi 16 lõike 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) projekti ei ole võimalik lõpetada 31. detsembriks 2015. aastal;“.

§ 2. Regionaalministri 3. juuli 2009. aasta määruse nr 10 „Meetme „Kompetentsikeskuste arendamine“ tingimused“ muutmine

Regionaalministri 3. juuli 2009. aasta määruse nr 10 „Meetme „Kompetentsikeskuste arendamine“ tingimused“ § 10 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Projekti kavandatud tegevuste abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev ei tohi olla hilisem kui 31. detsember 2015. aastal.“.

§ 3. Regionaalministri 10. veebruari 2011. aasta määruse nr 3 „Meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades” tingimused“ muutmine

Regionaalministri 10. veebruari 2011. aasta määruses nr 3 „Meetme „Internetiühenduste kättesaadavuse parandamine uue põlvkonna elektroonilise side võrgu kasutuselevõtuga piirkondades” tingimused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev on taotluses määratud kuupäev, mis ei tohi olla hilisem kui 31. detsember 2015. aastal.“;

2) paragrahvi 121 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) otsuse muutmise korral ei oleks projekti elluviimist võimalik lõpetada 31. detsembriks 2015. aastal;“;

3) paragrahvi 121 lõike 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) projekti ei ole võimalik lõpetada 31. detsembriks 2015. aastal;“.

§ 4. Regionaalministri 28. septembri 2012. aasta määruse nr 7 „Meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimused“ muutmine

Regionaalministri 28. septembri 2012. aasta määruses nr 7 „Meetme „Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine” tingimused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevaks ei või olla hilisem kuupäev kui 31. detsember 2015. aastal.“;

2) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) otsuse muutmise korral ei oleks projekti elluviimist võimalik lõpetada 31. detsembriks 2015. aasta;“;

3) paragrahvi 13 lõike 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) projekti ei ole võimalik lõpetada 31. detsembriks 2015. aastal;“.

Arto Aas
Riigihalduse minister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json