Teksti suurus:

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 12.05.2015, 8

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus

Vastu võetud 08.05.2015 nr 58

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liigi „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks” raames antava mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

§ 2.   Riigiabi

  Toetus on regionaalabi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artiklite 13 ja 14 tähenduses.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda ettevõtja äriseadustiku tähenduses, kes vastab komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 I lisa artikli 2 punktis 2 sätestatud väikese suurusega ettevõtja või punktis 3 sätestatud mikroettevõtja nõuetele (edaspidi koos taotleja).

  (2) Taotleja põhitegevusalaks on äriregistri andmetel taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK)” kohaselt toiduainete tootmine (EMTAK-i jao C alajagu 10), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 102), või joogitootmine (EMTAK-i jao C alajagu 11).

  (3) Toetust võib taotleda ka mikroettevõtja, kes on põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud vähemalt kaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastat ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu koos või eraldi ületas mõlemal majandusaastal 14 000 eurot ning moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust.

  (4) Taotleja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses ja tema finantsnäitajate koondhinnang vastavalt lisas 1 esitatud majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudelile on vähemalt 0,6155.

  (5) Taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või riikliku maksu võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas.

  (6) Taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomakaitseseaduse §-des 661, 662 või §-s 666, tarbijakaitseseaduse §-des 45–471, väetiseseaduse §-s 37, jäätmeseaduse §-des 120–1201, §-des 125–1261 või §-s 1266, toiduseaduse §-des 531–536, söödaseaduse §-des 33–35 ning karistusseadustiku §-des 522, 551, 364, 365, 372 ja 375 sätestatud süütegude toimepanemise eest.

  (7) Taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

  (8) Taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas, sealhulgas määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 lõike 4 punktis a sätestatud juhul.

  (9) Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti.

  (10) Kui taotlejal on toiduseaduse või söödaseaduse alusel nõutud tegevusluba, siis peab tal olema Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA) õiend kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgse nõuetekohasuse kohta.

  (11) Taotlejal peab olema kaasomaniku kirjalik nõusolek investeeringu tegemiseks, kui investeeringuobjekt, mille kohta toetust taotletakse, asub kaasomandis oleval maal.

  (12) Taotlejal peab olema kaasomaniku kirjalik nõusolek, kui seade, mille kohta toetust taotletakse, asub kaasomandis olevas ehitises.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub Eestis:
  1) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisa või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine;
  2) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisa või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Toetust antakse sellise investeeringu tegemiseks, mis vastab määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 49 ja artiklis 14 sätestatud nõuetele.

  (3) Alkoholi töötlemise korral toetatakse lõikes 1 nimetatud tegevusi üksnes siis, kui valmistatakse Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” §-des 5 ja 10 nimetatud alkohoolseid jooke või põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi.

  (4) Kui investeeringuobjektiks on lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitis, peavad olema täidetud järgmised nõuded:
  1) ehitise kohta peab olema ehitusluba või kohaliku omavalitsuse kirjalik nõuolek, kui see on nõutav ehitusseaduse kohaselt;
  2) ehitis ja selle alune maa peab olema taotleja omandis või peab taotleja kasuks olema seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (5) Kui investeeringuobjektiks on seade, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, peab ehitis olema taotleja omandis või on seatud taotleja kasuks kasutusvaldus või sõlmitud kirjalik rendileping vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (6) Kavandatava investeeringu tegemist ei või alustada ja sellega seotud siduvaid kohustusi ei tohi olla võetud varem ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 5.   Abikõlblikud kulud

  (1) Paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad hinnapakkumuses esitatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ja investeeringuobjekti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 kohaseks tähistamiseks tehtavate kulude käibemaksuta maksumus.

  (2) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud seadme abikõlbliku kulu moodustab:
  1) seadme ning selle paigaldamise ja seadistamise maksumus;
  2) seadme kasutamiseks vajaliku tarkvara ja infotehnoloogilise seadme ning selle paigaldamise ja seadistamise maksumus.

  (3) Paragrahvi 4 lõikes 1 punktis 2 nimetatud ehitise abikõlbliku kulu moodustab:
  1) ehitise püstitamise maksumus;
  2) ehitise laiendamise maksumus;
  3) ehitise rekonstrueerimise maksumus;
  4) ehitise tehnosüsteemi või selle osa muutmise või tehnosüsteemi tervikliku asendamise maksumus.

  (4) Kasutatud seadme ostmine loetakse abikõlblikuks juhul, kui seade ei ole taotluse esitamise hetkel vanem kui kolm aastat, selle ostmiseks ei ole kasutatud toetust riigieelarvelistest või Euroopa Liidu vahenditest või muud tagastamatut riigiabi ja selle hind on väiksem kui uue samaväärse seadme hind.

  (5) Paragrahvi 4 lõikes 1 punktis 2 nimetatud toetatava tegevuse puhul on abikõlblikud ka ehitusseaduse alusel tehtava omanikujärelevalve kulud.

  (6) Käibemaks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punkti c kohaselt abikõlblik üksnes siis, kui see ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi nõutav.

  (7) Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

§ 6.   Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) tasu taotleja enda või tema töötaja tehtud töö eest;
  2) toetuse taotlemiseks ettevalmistava töö tegemiseks tehtud kulud;
  3) veovahendi ja selle haagise ostmise kulud, välja arvatud veovahendile paigaldatava sellise seadme ostmise kulud, mille eripära tuleneb taotleja töödeldavast tootest;
  4) standard tark- ja riistvara ning sidevahendi, sealhulgas mobiiltelefoni, ostmise kulud;
  5) lepingu sõlmimisega, intressiga, kindlustusega seotud kulud;
  6) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole kolme aasta möödudes arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2023. a, üle läinud toetuse saajale;
  7) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  8) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist käibemaksuseaduse alusel;
  9) rendi-, kütuse-, koolitus-, side- ja veo- või sõidukulud ning muud üldkulud;
  10) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenustega seotud muu kulu;
  11) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ning rentimise kulud;
  12) õigusteenuse ja raamatupidamisteenuse ning teostatavusuuringu kulud;
  13) reklaamikulud;
  14) notaritasu;
  15) riigilõiv, trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  16) keskkonnamõju hindamisega või detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud;
  17) ehitise lammutamisega seotud kulud;
  18) ehitise juurde kuuluva teevalgustusrajatise ostmiseks ja paigaldamiseks tehtud kulutused, juurdepääsutee või parkla tegemiseks tehtud kulutused, veevarustus-, kanalisatsiooni- või reoveepuhastussüsteemi tegemiseks tehtud kulud, kui nimetatud tegevus ei moodusta osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest;
  19) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimise või investeeringuobjektiga otseselt seotud.

§ 7.   Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumusele

  (1) Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, pakkuja nime, pakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva, hinnapakkumuse kehtivusaega, kavandatava investeeringuobjekti või tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  (2) Taotleja peab olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumus).

  (3) Kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.

  (4) Kui taotleja taotleb toetust kasutatud seadme ostmiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse kasutatud seadme kohta ja kahe uue samaväärse seadme hinnapakkumuse.

  (5) Kui taotleja taotleb toetust ehitise ehitamiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad ehitistegevuse hinnapakkumused lisas 3 esitatud vormil.

  (6) Väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga. Taotleja peab väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumust põhjendama.

  (7) Investeeringuobjekti hinnapakkumuses peab iga tegevuse ja investeeringuobjekti hind olema eraldi välja toodud.

  (8) Kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu investeeringuobjekti hinnapakkumusi, peab ta seda põhjendama.

  (9) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

  (10) Hinnapakkuja ega hinnapakkuja osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkuja äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkuja juhatusse või nõukokku.

§ 8.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  (2) Kui taotleja ettevõte on tunnustatud mahepõllumajanduse valdkonnas ja kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajanduslike toodete töötlemine või töötlemine ja turustamine, siis suurendatakse toetuse määra viie protsendipunkti võrra, aga mitte rohkem kui 45 protsendini.

  (3) Kui taotleja on saanud sama investeeringuobjekti kohta tagastatavat riigiabi või mis tahes muud riigiabi või vähese tähtsusega abi, arvestades § 3 lõikes 7 sätestatut, ei tohi toetuse suurus koos nimetatud abiga ületada 45 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  (4) Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul on 500 000 eurot ühe taotleja kohta.

  (5) Taotleja ning taotlejaga ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad loetakse üheks ettevõtjaks, kes saavad kokku toetust taotleda lõikes 4 sätestatud suuruse ulatuses.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 9.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le kirjalikult paberil või elektrooniliselt avalduse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).

  (2) Lisaks esitab taotleja PRIA-le avalduse ja kui asjakohane, siis ka lisas 2 esitatud vormi kohase ehitustegevuse eelarve ja lisas 3 esitatud vormi kohase ehitustegevuse hinnapakkumuse elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

  (3) PRIA koostab toetuse saamiseks esitatava avalduse vormi ja avaldab selle PRIA veebilehel.

  (4) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja PRIA veebilehel.

  (5) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht tegevust ja investeeringuobjekti.

  (6) Avalduse allkirjastab taotleja või tema esindusõigust omav isik elektrooniliselt esitatava taotluse puhul digitaalallkirjaga või paberil esitatava taotluse puhul omakäeliselt.

§ 10.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotleja esitab lõigetes 2–9 nimetatud dokumendid ning avalduse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) taotleja ärinimi, äriregistrikood, taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  2) kavandatava investeeringuobjekti eesmärk, sisu ja asukoht;
  3) investeeringuobjekti kogumaksumus, abikõlblikud kulud;
  4) teave alginvesteeringu nõude täitmise kohta;
  5) teave taotleja toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele vastavuse kohta;
  6) muud andmed, mida on vaja ettevõtja nõuetele vastavuse kontrollimiseks või seire- ja hindamisprotsessi läbiviimiseks.

  (2) Taotleja esitab finantsnäitajad, mis on vajalikud § 3 lõikes 4 nimetatud koondhinnangu arvutamiseks, lisas 1 toodud vormis.

  (3) Taotleja esitab hinnavõrdlustabeli, kus on toodud:
  1) andmed esitatud hinnapakkumuste kohta;
  2) andmed valitud parima hinnapakkumuse kohta;
  3) valitud parima hinnapakkumuse objektiivne põhjendus.

  (4) Kui taotlejal on toiduseaduse või söödaseaduse alusel nõutud tegevusluba, siis esitab ta § 3 lõikes 10 nimetatud VTA õiendi.

  (5) Taotleja esitab keskkonnamõju hindamise aruande, kui see on nõutav keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kohaselt. Keskkonnamõju hindamise aruande vajalikkuse või mittevajalikkuse tõendamiseks esitab taotleja investeerimisobjekti asukoha kohaliku omavalitsuse tõendi.

  (6) Kui taotleja kuulub kontserni, siis esitab ta taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakirja.

  (7) Kui investeeringuobjektiks on § 4 lõikes 1 punktis 1 nimetatud seade, esitab taotleja kavandatava investeeringu nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
  1) kasutatud seadme ostmise korral müüja dokumendid, mis tõendavad, et ostetav seade ei ole taotluse esitamise hetkeks vanem kui kolm aastat ning selle ostmiseks ei ole saadud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetud seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnast madalam;
  2) paragrahvi 7 lõigetes 2 ja 4 nimetatud juhtudel vähemalt kolme hinnapakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri ning § 7 lõikes 3 nimetatud juhul vähemalt ühe hinnapakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri;
  3) kirjaliku võlaõigusliku rendilepingu või kasutusvalduse lepingu, mille alusel tõendatakse § 4 lõikes 5 sätestatud nõude täitmist;
  4) kaasomaniku kirjaliku nõusoleku, kui seade asub kaasomandis olevas ehitises.

  (8) Kui investeeringuobjektiks on ehitis, esitab taotleja kavandatava investeeringu nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
  1) ehitusluba või kohaliku omavalitsuse kinnitus ehitusseaduses sätestatud tingimustel ja korras;
  2) väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseaduses sätestatud tingimustel ja korras;
  3) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et ehitise alune maa kuulub taotleja omandisse või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  4) kaasomaniku kirjalik nõusolek investeeringu tegemiseks, kui investeeringuobjekt, mille kohta toetust taotletakse, asub kaasomandis oleval maal;
  5) ehitustegevuse eelarve lisas 2 esitatud vormi kohaselt ning ehitise hinnapakkumus lisas 3 esitatud vormi kohaselt iga ehitise kohta eraldi.

  (9) PRIA koostab hinnavõrdlustabeli vormi ja avaldab selle PRIA veebilehel.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 11.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 12.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (2) PRIA esitab Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva toetust taotlenud füüsilisest isikust ettevõtjate nimekirja tuludeklaratsiooni vormi E andmete saamiseks. MTA edastab PRIA-le nimetatud füüsilisest isikust ettevõtjate taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta, vahetult eelnenud teise majandusaasta ja vahetult eelnenud kolmanda majandusaasta tuludeklaratsioonide vormi E andmed.

§ 13.   Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) PRIA hindab taotlusi lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel enne Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 77 lõike 4 alusel taotleja, taotluse ja kavandatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist.

  (2) Hindamistulemuste põhjal moodustab PRIA taotluste paremusjärjestuse, mille koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (3) Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem. Kui ka taotletavad toetussummad on võrdsed, eelistatakse taotlejat, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal väiksem müügitulu.

§ 14.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa tegevusvaldkonna rahastamise eelarvet ja kui kõik taotlused on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) Minimaalne hindepunktide summa toetuse taotluse rahuldamiseks moodustab vähemalt 20 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast.

  (4) Taotlus on nõuetele vastav, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (5) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (6) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.

  (7) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ning toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 15.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) toetuse abil soetatud või ehitatud investeeringuobjekti säilitama ja sihtotstarbeliselt kasutama vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  2) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
  3) esitama järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  4) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  5) esitama toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
  6) säilitama toetusega seotud dokumente vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (3) Toetuse saaja peab vastama § 3 lõigetes 5 ja 9 sätestatud nõuetele.

  (4) Kui kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajanduslike toodete töötlemine või töötlemine ja turustamine, siis peab toetuse saaja ettevõte olema tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse alusel ning hiljemalt üks aasta pärast viimase toetusosa väljamaksmist peab toetuse saaja tehtud investeeringu tulemusena turustama mahepõllumajandustoodet.

§ 16.   Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) selle isiku väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö, kui investeeringuobjektiks on ehitis;
  4) lisas 5 esitatud vormil ehitustegevuse kulud iga ehitise kohta, kui investeeringuobjektiks on ehitis;
  5) hiljemalt koos viimaste investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega ehitise kasutusluba.

  (2) Maksetaotluses esitab toetuse saaja järgmised andmed:
  1) toetuse saaja ärinimi, äriregistri kood ja selle taotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  2) teave tehtud investeeringu maksumuse ja selle osalise või täieliku tasumise kohta;
  3) teave investeeringu tegemist tõendavate dokumentide kohta;
  4) andmed investeeringuobjekti kogumaksumuse muutumise kohta;
  5) teave müüjale või teenuse osutajale vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa tasumise kohta, kui toetust taotletakse § 18 kohaselt.

  (3) Toetuse väljamaksmiseks liisingulepinguga ostetud investeeringuobjekti puhul esitab toetuse saaja PRIAle pärast investeeringu täielikku tegemist ja selle eest täielikult tasumist liisingulepingus ettenähtud korras maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt liisinguandja ostis liisingueseme;
  2) liisinguandja ja toetuse saaja vahel sõlmitud liisinguleping, liisingueseme üleandmise akt ja maksegraafiku ärakiri;
  3) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.

  (4) Liisinguandja peab olema krediidiasutuste seaduse alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (5) Lõike 1 punktis 1 ja lõike 3 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal ning lõike 1 punktis 3 nimetatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (6) PRIA koostab lõikes 1 nimetatud maksetaotluse vormi ja avaldab selle PRIA veebilehel.

§ 17.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

  (2) PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole või liisingu puhul toetuse saaja nimetatud liisinguandja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates §-s 16 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (4) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 18.   Toetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemist

  (1) Toetuse võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 1 punkti 2 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest maksta välja pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on selle vastu võtnud ja selle eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata liisingulepinguga soetatava vara puhul.

  (2) Lõike 1 kohaselt toetuse väljamaksmist sooviv toetuse saaja esitab pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist PRIA-le maksetaotluse koos §-s 16 nimetatud dokumentidega.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (4) Paragrahvi 16 lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ning rahalise kohustuse tasumise teatis koos § 16 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest.

  (5) PRIA koostab lõikes 4 nimetatud rahalise kohustuse tasumise teatise ja avaldab selle PRIA veebilehel. Rahalise kohustuse tasumise teatisel on esitatud:
  1) andmed abisaaja kohta;
  2) teatise esitamise kuupäev, kuu ja aasta;
  3) kinnitus selle kohta, et PRIA poolt toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha on kuludokumentide alusel üle kantud sellele isikule, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa.

§ 19.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise mudel

Lisa 2 Ehitistegevuse eelarve

Lisa 3 Hinnapakkumus

Lisa 4 Hindamiskriteeriumid

Lisa 5 Ehitustegevuse kulud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json