Teksti suurus:

Välismaiseid massiteabevahendeid esindavate ajakirjanike akrediteerimise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.05.2017, 1

Välismaiseid massiteabevahendeid esindavate ajakirjanike akrediteerimise tingimused ja kord

Vastu võetud 04.05.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse välissuhtlemisseaduse § 9 lõike 7 punkti 5 ja lõike 12 alusel.

1. peatükk AKREDITEERIMINE 

§ 1.   Akrediteerimise üldalused

  (1) Välismaist massiteabevahendit esindava ajakirjaniku (edaspidi ajakirjanik) akrediteerib Välisministeerium.

  (2) Akrediteerimise taotlemine on vabatahtlik.

§ 2.   Akrediteerimiseks esitatavad dokumendid

  (1) Ajakirjanik esitab elektroonselt või paberkandjal Välisministeeriumile järgmised dokumendid:
  1) Välisministeeriumi kodulehel avaldatud akrediteerimisankeet;
  2) massiteabevahendi peatoimetaja allkirjastatud taotlus ajakirjaniku akrediteerimiseks, milles kinnitatakse ajakirjaniku välispoliitika- või välismajanduspoliitikaalast pädevust ning märgitakse ajakirjaniku ja massiteabevahendi koostöö põhinäitajad;
  3) ajakirjaniku varem avaldatud artiklid, arvamuslood, intervjuud või muud näidised tehtud töödest;
  4) selle massiteabevahendi lühitutvustus, millele ajakirjanik teeb kaastööd.

  (2) Välisministeeriumil on õigus nõuda lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele muid dokumente ja andmeid, mis on vajalikud akrediteerimisotsuse tegemiseks.

  (3) Välisministeerium võib vajaduse korral kutsuda ajakirjaniku vestlusele.

  (4) Kui ajakirjanik on jätnud mõne dokumendi esitamata või esitanud puudulikud andmed, määrab Välisministeerium ajakirjanikule puuduste kõrvaldamise tähtaja, mis on vähemalt seitse kalendripäeva. Kui puudusi tähtaja jooksul ei kõrvaldata, on Välisministeeriumil õigus jätta taotlus läbi vaatamata.

§ 3.   Akrediteerimismenetluse tähtaeg

  Akrediteerimismenetluse tähtaeg on kuni 30 kalendripäeva arvates akrediteerimisankeedi esitamisest Välisministeeriumile. Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud lisadokumentide nõudmisel pikeneb tähtaeg lisadokumentide esitamiseks antud tähtaja võrra.

§ 4.   Akrediteerimisotsus

  (1) Otsus ajakirjanik akrediteerida (edaspidi akrediteerimisotsus) kehtib üks aasta, korduval akrediteerimisel kaks aastat.

  (2) Akrediteerimisest võib keelduda, kui:
  1) akrediteerimise taotlemisel on esitatud valeandmeid või võltsitud dokumente;
  2) ajakirjaniku esitatud akrediteerimistaotluse eesmärk ei vasta tegelikule Eestisse tuleku eesmärgile;
  3) ajakirjanik ei järgi või ei ole järginud Eesti põhiseaduslikku korda ega täida Eesti õigusakte;
  4) ajakirjanikul on kehtiv karistus Eestis tahtlikult toime pandud kuriteo eest;
  5) ajakirjanik on lõpetanud kaastöö akrediteerimist taotlenud massiteabevahendile;
  6) akrediteerimist taotlenud massiteabevahend on peatanud või lõpetanud oma tegevuse;
  7) ilmnevad muud akrediteerimist välistavad asjaolud.

  (3) Välisministeerium teavitab ajakirjanikku akrediteerimisotsusest elektroonselt akrediteerimisankeedis näidatud elektronposti aadressil viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (4) Akrediteerimisest keelduv otsus vormistatakse Välisministeeriumi kantsleri käskkirjaga.

§ 5.   Akrediteerimisotsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Välisministeerium võib akrediteerimisotsuse kehtetuks tunnistada käesoleva määruse § 4 lõikes 2 nimetatud alustel või kui ajakirjanik ise taotleb akrediteerimisotsuse kehtetuks tunnistamist.

  (2) Kui akrediteerimisotsus on kehtetuks tunnistatud § 4 lõike 2 punktides 1–4 nimetatud alustel, on Välisministeeriumil õigus edaspidi ajakirjaniku akrediteerimisest keelduda.

  (3) Välisministeerium teavitab ajakirjanikku akrediteerimisotsuse kehtetuks tunnistamise otsusest elektroonselt akrediteerimisankeedis näidatud elektronposti aadressil viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (4) Akrediteerimisotsuse kehtetuks tunnistamise otsus vormistatakse Välisministeeriumi kantsleri käskkirjaga.

§ 6.   Akrediteerimistõend

  (1) Välisministeerium väljastab akrediteeritud ajakirjanikule akrediteerimistõendi, mis on ajakirjaniku Välisministeeriumi juurde akrediteerimist tõendav dokument.

  (2) Akrediteerimistõendit võib kasutada ühe alusdokumendina välismaalaste seaduse § 181 lõike 1 punktis 2 nimetatud tähtajalise elamisloa taotlemiseks.

  (3) Akrediteerimistõendile kantakse järgmised andmed:
  1) akrediteerimistõendi kehtivusaeg;
  2) ajakirjaniku ees- ja perekonnanimi;
  3) ajakirjaniku sünniaeg;
  4) ajakirjaniku esindatava massiteabevahendi nimi;
  5) ajakirjaniku isikut tõendava dokumendi number.

  (4) Akrediteerimistõend kaotab kehtivuse akrediteeringu lõppemisel või akrediteerimisotsuse kehtetuks tunnistamise otsuse jõustumisel.

  (5) Ajakirjanik võib akrediteeringu lõppemisel taotleda uuesti akrediteerimist, mille järel vormistatakse uus akrediteerimistõend.

2. peatükk Rakendussätted 

§ 7.   Väljaantud pressikaartide kehtivus

  Välisministri 13. novembri 2006. a määruse nr 4 „Välismaiseid massiteabevahendeid esindavate ajakirjanike akrediteerimise tingimused ja kord“ alusel väljaantud pressikaardid kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni, välja arvatud juhul, kui esineb vähemalt üks käesoleva määruse § 4 lõikes 2 nimetatud alustest ja Välisministeerium tunnistab pressikaardi kehtetuks.

§ 8.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Välisministri 13. novembri 2006. a määrus nr 4 „Välismaiseid massiteabevahendeid esindavate ajakirjanike akrediteerimise tingimused ja kord” (RTL 2006, 82, 1516) tunnistatakse kehtetuks.

Sven Mikser
Minister

Rainer Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json