Teksti suurus:

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määruste muutmise määrus

Väljaandja:Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.05.2020, 1

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri määruste muutmise määrus

Vastu võetud 07.05.2020 nr 15

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 ja riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.  Ettevõtlusministri 2. septembri 2015. a määruse nr 113 „Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlusministri 2. septembri 2015. a määruse nr 113 „Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord” § 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist mõjuval põhjusel käesoleva määruse §-s 21 kehtestatud korras ja tingimusel, et saavutatav tulemus seondub jätkuvalt meetme eesmärkidega ja projektiga. Abikõlblikkuse perioodi pikendamisel võib § 8 lõikes 3 sätestatud tegevused ellu viia pikema perioodi jooksul, kuid hiljemalt 2023. aasta 31. augustiks.”.

§ 2.  Ettevõtlusministri 12. novembri 2015. a määruse nr 131 „Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlusministri 12. novembri 2015. a määruses nr 131 „Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist mõjuval põhjusel ja tingimusel, et saavutatav tulemus seondub jätkuvalt meetme eesmärkidega ja projektiga ning projekti tegevused viiakse ellu hiljemalt 2023. aasta 31. augustiks.”;

2) paragrahvi 20 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „abikõlblikkuse perioodi kestel”.

§ 3.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 12. juuni 2018. a määruse nr 32 „Perioodi 2014–2020 välismessitoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 12. juuni 2018. a määruse nr 32 „Perioodi 2014–2020 välismessitoetuse andmise tingimused ja kord” § 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist mõjuval põhjusel ja tingimusel, et saavutatav tulemus seondub jätkuvalt meetme eesmärkidega ja projektiga ning projekti tegevused viiakse ellu hiljemalt 2023. aasta 31. augustiks.”.

§ 4.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10. septembri 2018. a määruse nr 52 „Tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise toetus” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10. septembri 2018. a määruses nr 52 „Tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise toetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 2 ja § 12 lõike 5 punktis 5 asendatakse arv „2020” arvuga „2021”;

2) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist mõjuval põhjusel ja tingimusel, et saavutatav tulemus seondub jätkuvalt meetme eesmärkidega ja projektiga ning projekti tegevused viiakse ellu hiljemalt 2021. aasta 31. detsembriks.”.

§ 5.  Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 17. aprilli 2019. a määruse nr 27 „Toetus digitaalsete tehnoloogiate, robotite ja automatiseerimise kasutamisele töötlevas tööstuses ning mäetööstuses” muutmine

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 17. aprilli 2019. a määruse nr 27 „Toetus digitaalsete tehnoloogiate, robotite ja automatiseerimise kasutamisele töötlevas tööstuses ning mäetööstuses” § 9 lõikes 2 ja § 14 lõike 2 punktis 5 asendatakse arv „2020” arvuga „2021”.

§ 6.  Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 27. mai 2019. a määruse nr 35 „Perioodi 2014–2020 tööstusettevõtja tootearenduse toetus” muutmine

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 27. mai 2019. a määruses nr 35 „Perioodi 2014–2020 tööstusettevõtja tootearenduse toetus” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Perioodi 2014–2020 ettevõtja tootearenduse toetus”;

2) paragrahvi 1 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist mõjuval põhjusel ja tingimusel, et saavutatav tulemus seondub jätkuvalt meetme eesmärkidega ja projektiga ning projekti tegevused viiakse ellu hiljemalt 2023. aasta 31. augustiks.”;

4) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 12 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõna „põhitegevusalast”.

§ 7.  Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 5. augusti 2019. a määruse nr 49 „Suurinvestori toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 5. augusti 2019. a määruse nr 49 „Suurinvestori toetuse andmise tingimused ja kord” § 10 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist mõjuval põhjusel ja tingimusel, et saavutatav tulemus seondub jätkuvalt meetme eesmärkidega ja projektiga.”.

Raul Siem
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json