Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2019. a määruse nr 10 „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 12.05.2021, 1

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2019. a määruse nr 10 „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“ muutmine

Vastu võetud 06.05.2021 nr 44

Määrus kehtestatakse elektrituruseaduse § 42 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2019. a määruses nr 10 „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 14 tunnistatakse kehtetuks;

2) määrust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

§ 141. Elektrisüsteemi tootmisvaru hindamine

(1) Tarbimisnõudluse rahuldamiseks vajaliku tootmisvaru hinnangu koostab süsteemihaldur, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr (EL) 2019/943, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (ELT L 158, 14.06.2019, lk 54–124), artiklist 24.

(2) Lõikes 1 nimetatud hinnangu koostamisel lähtutakse põhimõttest, et elektrisüsteemi varustuskindluse norm Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr (EL) 2019/943 artikli 25 mõistes ei ületa üheksat tundi aastas ning varustuskindluse tagamiseks tehtud tarbimise juhtimise ja muude toimingute tulemusena eelduslikult tarnimata jääv elektrienergia kogus ei ületa 4,5 gigavatt-tundi aastas.

(3) Kui lõikes 1 nimetatud hinnangu koostamisel selgub, et varustuskindluse norm või tarnimata jääv elektrienergia kogus on lõikes 2 sätestatust suurem, teavitab süsteemihaldur sellest viivitamata Konkurentsiametit ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi.“;

3) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Süsteemihaldur avaldab § 14 lõikes 1 ja § 141 lõikes 1 nimetatud hinnangu oma veebilehel hiljemalt iga aasta 15. detsembriks.“;

4) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Süsteemihaldur avaldab § 141 lõikes 1 nimetatud hinnangu oma veebilehel hiljemalt iga aasta 15. detsembriks.“;

5) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Võrguettevõtja, suletud jaotusvõrgu valdaja ja liinivaldaja tagab, et vähemalt järgmised mõõtepunktid on varustatud mõõteseadmega, mis mõõdab võrgust võetud ja võrku antud elektrienergia kogust 15-minutilise intervalliga:
1) ülekandevõrgu mõõtepunkt;
2) piirimõõtepunkt;
3) tootmisseadme, mille aktiivenergia tootmise võimsus on vähemalt 15 kW, mõõtepunkt;
4) 200-amprilise ja suurema peakaitsmega tarbija mõõtepunkt.“;

6) paragrahvi 29 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Võrguettevõtja, suletud jaotusvõrgu valdaja ja liinivaldaja tagab, et kõik võrgulepinguga mõõtepunktid on varustatud mõõteseadmega, mis mõõdab võrgust võetud ja võrku antud elektrienergia kogust vähemalt 15-minutilise intervalliga.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Paragrahvi 1 punktid 1 ja 4 jõustuvad 1. jaanuaril 2024. a.

  (2) Paragrahvi 1 punkt 5 jõustub 1. jaanuaril 2025. a.

  (3) Paragrahvi 1 punktid 6 ja 7 jõustuvad 1. jaanuaril 2031. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json