Teksti suurus:

Tolliseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.06.2021
Avaldamismärge:RT I, 12.05.2021, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
10.05.2021 otsus nr 731

Tolliseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 05.05.2021

§ 1.   Tolliseaduse muutmine

Tolliseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 27 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

ˮ(2) Isik, kes esitab tollideklaratsiooni enne kauba saabumist väikese väärtusega saadetise kohta, mille tegelik väärtus ei ületa 150 eurot, peab tollideklaratsiooni esitamisel tagama maksukohustuse täitmise, tasudes selleks ette nähtud kontole vajaliku summa ja euro vahetuskursi muutuste katteks lisaks seitse protsenti maksusummast. Ettemaksuna tasutud summa, mis ületab tollideklaratsiooni aktsepteerimisel tekkinud maksukohustuse suuruse, tagastatakse maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

(3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata isikutele, kellele on antud tolliseadustiku artiklis 110 ja käibemaksuseaduse § 38 lõikes 21 sätestatud õigus või kes rakendavad käibemaksuseaduse §-des 431 ja 432 sätestatud erikorda.ˮ;

2) paragrahv 29 tunnistatakse kehtetuks;

3) seadust täiendatakse §-ga 661 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 661. Sularaha ajutine kinnipidamine

Tollil on õigus sularaha kuni kolmeks tööpäevaks ajutiselt kinni pidada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1672, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005 (ELT L 284, 12.11.2018, lk 6–21), artikli 7 lõike 1 rakendamiseks.ˮ.

§ 2.   Seaduse jõustumine

  (1)  Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 3. juunil.

  (2)  Käesoleva seaduse § 1 punkt 1 jõustub 2021. aasta 1. juulil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json