Teksti suurus:

COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede loodus- ja keskkonnahariduskeskustele

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.05.2021, 10

COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede loodus- ja keskkonnahariduskeskustele

Vastu võetud 11.05.2021 nr 21

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi (edaspidi kriis) leevendamiseks ette nähtud toetusmeede loodus- ja keskkonnahariduskeskustele.

  (2) Toetuse andmisel lähtutakse lisaks käesolevale määrusele riigieelarve seaduse § 812 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusest.

§ 2.   Toetusmeetme eesmärk

  Käesolevas määruses nimetatud toetuse (edaspidi toetus) eesmärk on toetada keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevaid loodus- ja keskkonnahariduskeskusi, välja arvatud valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused, COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikuga kaasnenud liikumispiirangute tõttu keskkonnahariduslike aktiivõppeprogrammide (edaspidi programmid) ärajäämisest tingitud mõjude leevendamiseks.

§ 3.   Rakendusüksus

  (1) Toetusvahendite kasutamist korraldab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK).

  (2) KIK menetleb taotlusi, otsustab taotluse rahuldamise, teeb väljamaksed ja järelevalvet toetuse kasutamise üle.

2. peatükk Toetuse taotlemine ja toetuse eraldamine 

§ 4.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võivad taotleda loodus- ja keskkonnahariduskeskused, välja arvatud valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused, kes pakuvad üldharidussüsteemi õpilastele juhendatud loodusteaduslikel alustel riiklikku õppekava toetavaid programme (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) ta on ennast registreerinud keskusena ning programmide pakkujana keskkonnahariduse portaalis www.keskkonnaharidus.ee hiljemalt 2020. aasta 31. detsembriks;
  2) pakkudes enam kui kümmet programmi, siis vähemalt 80% pakutavatest programmidest, muul juhul kõik pakutavad programmid, on läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu poolt korraldatava programmide kvaliteedihindamise või on esitatud hindamiseks hiljemalt projekti lõpuks;
  3) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
  4) tal puuduvad seoses saadud toetustega varasemad täitmata kohustused.

  (3) Taotleja on kohustatud:
  1) KIKi nõudmisel tõendama, et taotluses esitatud teave vastab käesolevas määruses ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetele ja tingimustele;
  2) esitama koos taotlusega nõutavad dokumendid ning KIKi nõudmisel lisateavet;
  3) võimaldama KIKil kontrollida taotluse ja taotleja vastavust nõuetele;
  4) teavitama KIKi viivitamata taotluses esitatud andmete muudatusest ja asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Taotleja peab taotluse esitama E-toetuse keskkonnas oleval taotlusvormil käesoleva määruse jõustumisest kahe nädala jooksul.

  (2) Taotleja peab taotlusele lisama järgmised dokumendid ja kinnitused:
  1) teave, kas taotleja on taotlenud toetust mõnest teisest kriisileevendusmeetmest või muudest riigieelarvelistest või kohaliku omavalitsuse üksuse vahenditest;
  2) kinnituse, et programmide läbiviimine jätkub ning panustatakse terviklikult keskkonnahariduse kvaliteedi suurendamisse, muuhulgas õppeprogrammide arendustegevustesse ning juhendajate pädevuste suurendamisesse.

§ 6.   Toetuse määramine ja kasutamine

  (1) Toetuse suurus määratakse KIKi infosüsteemis KIKAS olevate aastatel 2018–2020 keskkonnaprogrammi taotlusvoorudesse esitatud taotluste andmete alusel, arvestades taotleja programmide üldarvust ja programmide esitamise aastate arvust tulenevat aasta keskmist programmide arvu.

  (2) Toetust on õigus taotleda keskusel, mis on KIKi infosüsteemis KIKAS olevate
aastatel 2018–2020 keskkonnaprogrammi taotlusvoorudesse esitatud taotluste andmete alusel pakkunud programme vähemalt kahel aastal.

  (3) Toetuse suurus lõikes 1 nimetatud programmi kohta on 100 (sada) eurot.

  (4) Taotleja toetuse suurus arvutatakse korrutades lõike 1 alusel saadud keskmine programmide arvu lõikes 3 sätestatud ühe programmi toetuse suurusega.

  (5) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 5000 (viis tuhat) eurot.

  (6) Toetuse suurust on õigus põhjendatult vähendada, kui toetuse saaja saab toetust teisest kriisileevendusmeetmest või kui taotluste rahaline maht ületab rahastamise eelarvet.

  (7) Kui taotluste rahaline maht ületab rahastamise eelarvet, siis vähendatakse toetuse suurust proportsionaalselt kõigil taotlejatel.

  (8) Eraldatud toetust on taotlejal õigus kasutada tekkepõhiselt kuni 2021. aasta 31. detsembrini.

§ 7.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse välja pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

  (2) Toetuse saaja esitab väljamaksetaotluse E-toetuse keskkonna vahendusel.

3. peatükk Aruandlus ja toetuse tagasinõudmine 

§ 8.   Aruandlus

  Toetuse saaja esitab E-toetuse keskkonnas projekti lõpparuande hiljemalt 2022. aasta 31. jaanuariks.

§ 9.   Toetuse tagasinõudmine

  KIK võib toetuse taotlejalt tagasi nõuda, kui:
  1) taotleja on esitanud taotlemisel ebaõigeid andmeid või ebaõiget teavet või toetuse eraldamise aluseks olevaid andmeid või teavet varjanud;
  2) taotleja ei ole esitanud aruannet käesoleva määruse §-s 8 sätestatud kuupäevaks;
  3) taotleja suhtes algatatakse toetuse kasutamise perioodil pankroti- või likvideerimismenetlus;
  4) tagantjärele selgub, et toetuse saajal ei olnud õigust saada toetust väljamakstud mahus.

4. peatükk Määruse kehtetuks tunnistamine 

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 28. mai 2020. a määrus nr 30 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede loodus- ja keskkonnahariduskeskustele“ tunnistatakse kehtetuks.

Tõnis Mölder
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json