Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 151 „Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 12.05.2022, 1

Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 151 „Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded“ muutmine

Vastu võetud 09.05.2022 nr 50

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 139 lõike 8 alusel.

Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruses nr 151 „Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) vähemalt üht Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ, mis käsitleb määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014 ning direktiivi 2002/15/EÜ rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.04.2006, lk 35–44), I lisa A-osas sätestatud asjaolu;“;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Teel korraldatava kontrolli ajal võimaldatakse sõidukijuhil võtta ühendust vedaja veokorraldusjuhi või esindajaga, et vajaduse korral esitada lisaks sõidumeeriku salvestatud andmetele täiendavaid tõendeid.

(4) Teel korraldatava kontrolli teostamisel kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ II lisas nimetatud tehnilisi vahendeid.“;

4) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ettevõtja juures kontrollitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ I lisa A- ja B-osas sätestatud asjaolusid.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ III lisas loetletud kõige raskema, väga raske või korduvate rikkumiste tuvastamisel kontrollitakse, kas:
1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.04.2006, lk 1–14), artikli 10 lõikes 4 nimetatud isik järgib juhi töö- ja puhkeajale õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
2) veoteenuste osutamiseks sõlmitud lepingud ja antud töökäsud võimaldavad täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT L 60, 28.02.2014, lk 1–33), nõudeid.

(3) Ettevõtja juures korraldatava kontrolli teostamisel kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ II lisas nimetatud tehnilisi vahendeid.

(4) Ettevõtja juures kontrolli teostamisega on võrdsustatud olukord, kus lõikes 1 nimetatud asjaolusid kontrollitakse väljaspool ettevõtja territooriumi tema esitatud dokumentide või andmete põhjal.“;

5) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määruse kohased teel ja ettevõtja juures läbiviidud kontrollimised peavad hõlmama vähemalt 3% Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 kohaldamisalasse kuuluvate sõidukite juhtide töötatud päevadest, kui Euroopa Komisjon ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ artikli 2 lõike 3 alusel kehtestatud rakendusmääruses sätestanud suuremat protsendimäära.“;

7) määrust täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Koostöö järelevalve teostamisel

(1) Järelevalve teostamisel teeb liiklusseaduse § 139 lõikes 1 nimetatud järelevalve teostaja koostööd Euroopa Liidu teise liikmesriigi pädeva asutusega (edaspidi teise liikmesriigi pädev asutus) ja osaleb kooskõlastatud kontrollides, mida iga liikmesriigi pädev asutus viib läbi oma riigi territooriumil.

(2) Teel läbiviidavates kooskõlastatud kontrollides osaletakse vähemalt kuuel korral aastas.

(3) Teise liikmesriigi pädeva asutuse infopäringule vastatakse 25 tööpäeva jooksul päringu saabumise kuupäevast arvates, kui ei ole kokku lepitud lühemat tähtaega. Kiireloomulisele infopäringule või päringule, millele vastamiseks on andmed kättesaadavad avalikust andmekogust, vastatakse kolme tööpäeva jooksul päringu saabumise kuupäevast arvates.

(4) Kui lõikes 3 nimetatud päring ei ole piisavalt põhjendatud, teavitatakse sellest päringu esitanud teise liikmesriigi pädevat asutust kümne tööpäeva jooksul päringu saabumise kuupäevast arvates. Kui päringu täiendamise järel on see endiselt ebapiisavalt põhjendatud, võib jätta päringule vastamata.

(5) Kui lõikes 3 nimetatud päringule vastamine või teise liikmesriigi pädeva asutuse taotluse alusel järelevalve teostamine on võimatu, ebamõistlikult kulukas või töömahukas, teatatakse päringu või taotluse esitanud teise liikmesriigi pädevale asutusele päringule vastamisest või taotluse täitmisest keeldumisest koos põhjendusega kümne tööpäeva jooksul päringu või taotluse saabumise kuupäevast arvates.

(6) Lõigetes 3–5 sätestatud päringud esitatakse ja neile vastatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1–11), kohase siseturu infosüsteemi kaudu.“;

8) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teel ja ettevõtja juures kontrollimise kavandamisel arvestatakse ettevõtja riskiastet, mis on arvutatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ artikli 9 lõike 1 alusel kehtestatud Euroopa Komisjoni rakendusmäärusele, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 561/2006 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 165/2014 kehtestatud nõuete ettevõtja poolt rikkumiste arvule ja raskusastmele ning teiste riikide pädevatelt asutustelt laekunud teabele rikkumiste kohta.“;

9) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitab Euroopa Komisjonile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 artiklile 17 aruande liiklusjärelevalve infosüsteemi andmete põhjal teel ja ettevõtjate juures korraldatud järelevalve kohta.“;

10) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014 ning direktiivi 2002/15/EÜ rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.04.2006, lk 35–44), muudetud komisjoni direktiividega 2009/4/EÜ (ELT L 21, 24.01.2009, lk 39–40), 2009/5/EÜ (ELT L 29, 31.01.2009, lk 45–50) ja (EL) 2020/1057 (ELT L 249, 31.07.2020, lk 49–65) ning komisjoni määrusega (EL) 2016/403 (ELT L 74, 19.03.2016, lk 8–27).“.

Kaja Kallas
Peaminister

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json