Teksti suurus:

Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 12.05.2022, 3

Mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded1

Vastu võetud 21.10.2010 nr 151
RT I, 25.10.2010, 3
jõustumine 01.07.2011, jõustumine muudetud (RT I, 29.12.2010, 87)

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2010RT I, 29.12.2010, 8701.01.2011
22.01.2017RT I, 24.01.2017, 1027.01.2017
09.05.2022RT I, 12.05.2022, 115.05.2022

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 139 lõike 8 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab sõitjate veoks ettenähtud üle üheksa istekohaga (kaasa arvatud juhi koht) või veoste veoks ettenähtud üle 3500-kilogrammise lubatud suurima täismassiga auto või autorongi juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja järelevalve korralduslikud nõuded.

  (2) [Kehtetu - RT I, 24.01.2017, 10 - jõust. 27.01.2017]

§ 2.  Teel korraldatav järelevalve

  (1) Teel kontrollitakse:
  1) vähemalt üht Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ, mis käsitleb määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014 ning direktiivi 2002/15/EÜ rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.04.2006, lk 35–44), I lisa A-osas sätestatud asjaolu;
[RT I, 12.05.2022, 1 - jõust. 15.05.2022]
  2) [kehtetu - RT I, 12.05.2022, 1 - jõust. 15.05.2022]
  3) ettevõtja poolt väljastatud, komisjoni otsuse 2009/959/EÜ, millega muudetakse otsust 2007/230/EL vormi kohta, mida kasutatakse autovedudega seotud sotsiaalõigusnormide puhul (ELT L 330, 16.12.2009, lk 80–81), kohast dokumenti, mis on toodud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Teel kontrollitakse kõiki juhte ühetaoliselt, sõltumata kontrollitava sõiduki registreerimisriigist, juhi elukohariigist, ettevõtja asukohariigist, sõidu algus- ja sihtpunktist ning sõidumeeriku liigist (analoog- või digitaalne sõidumeerik).

  (3) Teel korraldatava kontrolli ajal võimaldatakse sõidukijuhil võtta ühendust vedaja veokorraldusjuhi või esindajaga, et vajaduse korral esitada lisaks sõidumeeriku salvestatud andmetele täiendavaid tõendeid.
[RT I, 12.05.2022, 1 - jõust. 15.05.2022]

  (4) Teel korraldatava kontrolli teostamisel kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ II lisas nimetatud tehnilisi vahendeid.
[RT I, 12.05.2022, 1 - jõust. 15.05.2022]

§ 3.  Ettevõtja juures korraldatav järelevalve

  (1) Ettevõtja juures kontrollitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ I lisa A- ja B-osas sätestatud asjaolusid.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ III lisas loetletud kõige raskema, väga raske või korduvate rikkumiste tuvastamisel kontrollitakse, kas:
  1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.04.2006, lk 1–14), artikli 10 lõikes 4 nimetatud isik järgib juhi töö- ja puhkeajale õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
  2) veoteenuste osutamiseks sõlmitud lepingud ja antud töökäsud võimaldavad täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist (ELT L 60, 28.02.2014, lk 1–33), nõudeid.

  (3) Ettevõtja juures korraldatava kontrolli teostamisel kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ II lisas nimetatud tehnilisi vahendeid.

  (4) Ettevõtja juures kontrolli teostamisega on võrdsustatud olukord, kus lõikes 1 nimetatud asjaolusid kontrollitakse väljaspool ettevõtja territooriumi tema esitatud dokumentide või andmete põhjal.
[RT I, 12.05.2022, 1 - jõust. 15.05.2022]

§ 4.  Järelevalve käigus kogutavad andmed
[Kehtetu - RT I, 12.05.2022, 1 - jõust. 15.05.2022]

§ 5.  Kontrollisüsteem

  (1) Käesoleva määruse kohased teel ja ettevõtja juures läbiviidud kontrollimised peavad hõlmama vähemalt 3% Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 165/2014 kohaldamisalasse kuuluvate sõidukite juhtide töötatud päevadest, kui Euroopa Komisjon ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ artikli 2 lõike 3 alusel kehtestatud rakendusmääruses sätestanud suuremat protsendimäära.
[RT I, 12.05.2022, 1 - jõust. 15.05.2022]

  (2) Lõikes 1 nimetatud kontrollitavate tööpäevade üldarvust toimub kontrollimine 37,5% ulatuses teel ja 62,5% ulatuses ettevõtja juures.

§ 51.  Koostöö järelevalve teostamisel

  (1) Järelevalve teostamisel teeb liiklusseaduse § 139 lõikes 1 nimetatud järelevalve teostaja koostööd Euroopa Liidu teise liikmesriigi pädeva asutusega (edaspidi teise liikmesriigi pädev asutus) ja osaleb kooskõlastatud kontrollides, mida iga liikmesriigi pädev asutus viib läbi oma riigi territooriumil.

  (2) Teel läbiviidavates kooskõlastatud kontrollides osaletakse vähemalt kuuel korral aastas.

  (3) Teise liikmesriigi pädeva asutuse infopäringule vastatakse 25 tööpäeva jooksul päringu saabumise kuupäevast arvates, kui ei ole kokku lepitud lühemat tähtaega. Kiireloomulisele infopäringule või päringule, millele vastamiseks on andmed kättesaadavad avalikust andmekogust, vastatakse kolme tööpäeva jooksul päringu saabumise kuupäevast arvates.

  (4) Kui lõikes 3 nimetatud päring ei ole piisavalt põhjendatud, teavitatakse sellest päringu esitanud teise liikmesriigi pädevat asutust kümne tööpäeva jooksul päringu saabumise kuupäevast arvates. Kui päringu täiendamise järel on see endiselt ebapiisavalt põhjendatud, võib jätta päringule vastamata.

  (5) Kui lõikes 3 nimetatud päringule vastamine või teise liikmesriigi pädeva asutuse taotluse alusel järelevalve teostamine on võimatu, ebamõistlikult kulukas või töömahukas, teatatakse päringu või taotluse esitanud teise liikmesriigi pädevale asutusele päringule vastamisest või taotluse täitmisest keeldumisest koos põhjendusega kümne tööpäeva jooksul päringu või taotluse saabumise kuupäevast arvates.

  (6) Lõigetes 3–5 sätestatud päringud esitatakse ja neile vastatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1–11), kohase siseturu infosüsteemi kaudu.
[RT I, 12.05.2022, 1 - jõust. 15.05.2022]

§ 6.  Kontrollimiste tulemuste arvestamine

  (1) Ettevõtja juures korraldatavate kontrollimiste tulemusi arvestatakse järgnevate kontrollimiste kavandamisel.

  (2) Teel ja ettevõtja juures kontrollimise kavandamisel arvestatakse ettevõtja riskiastet, mis on arvutatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ artikli 9 lõike 1 alusel kehtestatud Euroopa Komisjoni rakendusmäärusele, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 561/2006 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 165/2014 kehtestatud nõuete ettevõtja poolt rikkumiste arvule ja raskusastmele ning teiste riikide pädevatelt asutustelt laekunud teabele rikkumiste kohta.
[RT I, 12.05.2022, 1 - jõust. 15.05.2022]

  (3) Kehtestatud nõuete rikkumiste hindamise aluseks tuleb võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/22/EÜ III lisas toodud rikkumiste liigitused ja nende raskusastmed.
[RT I, 24.01.2017, 10 - jõust. 27.01.2017]

  (4) Ettevõtjaid, kes on rikkunud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 561/2006 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 165/2014 kehtestatud nõudeid, kontrollitakse edaspidi põhjalikumalt ja sagedamini.
[RT I, 24.01.2017, 10 - jõust. 27.01.2017]

§ 7.  Järelevalve käigus kogutavate andmete esitamine Euroopa Komisjonile

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitab Euroopa Komisjonile vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 561/2006 artiklile 17 aruande liiklusjärelevalve infosüsteemi andmete põhjal teel ja ettevõtjate juures korraldatud järelevalve kohta.
[RT I, 12.05.2022, 1 - jõust. 15.05.2022]

§ 8.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.
[RT I, 29.12.2010, 87 - jõust. 01.01.2011]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/22/EÜ, mis käsitleb määruste (EÜ) nr 561/2006 ja (EL) nr 165/2014 ning direktiivi 2002/15/EÜ rakendamise miinimumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormidega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 88/599/EMÜ (ELT L 102, 11.04.2006, lk 35–44), muudetud komisjoni direktiividega 2009/4/EÜ (ELT L 21, 24.01.2009, lk 39–40), 2009/5/EÜ (ELT L 29, 31.01.2009, lk 45–50) ja (EL) 2020/1057 (ELT L 249, 31.07.2020, lk 49–65) ning komisjoni määrusega (EL) 2016/403 (ELT L 74, 19.03.2016, lk 8–27).
[RT I, 12.05.2022, 1 - jõust. 15.05.2022]

Lisa 1 Tõend tegevuste kohta

Lisa 2 Rikkumiste liigitus
[Kehtetu - RT I, 24.01.2017, 10 - jõust. 27.01.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json