Teksti suurus:

Väikelaeva registreerimiseelse ülevaatuse teostamise ja andmete töötlemise leping nr 3.2-5/23/1005-1

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2023
Avaldamismärge:RT I, 12.05.2023, 1

Väikelaeva registreerimiseelse ülevaatuse teostamise ja andmete töötlemise leping nr 3.2-5/23/1005-1

Vastu võetud 10.05.2023


Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, aadressiga Valge tn 4, 11413 Tallinn, mida volituse aluse esindab Märten Surva,

ja

Xraft OÜ, registrikoodiga 16253080, aadressiga Kasesalu, Kukruse küla, 30623 Toila vald (edaspidi „Teostaja”), mida esindab juhatuse liige Risto Paesalu,

Transpordiamet ja Teostaja, keda edaspidi nimetatakse eraldi „Pool” või koos „Pooled”,

võttes aluseks:
• „Meresõiduohutuse seaduse” (edaspidi „MSOS”), eelkõige selle § 36 lg 5 punkti 2;
• „Liiklusseaduse” (edaspidi „LS”) § 192;
• majandus- ja kommunikatsiooniministri 10.04.2014 määruse nr 29 „Väikelaeva, alla 12-meetrise kogupikkusega laeva ja jeti registreerimise eeskiri”;
• majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.07.2011 määruse nr 72 „Väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kord ning väikelaeva ja jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavate andmete loetelu” (edaspidi koos „Määrused”),

sõlmisid käesoleva väikelaeva registreerimiseelse ülevaatuse teostamise ja andmete töötlemise lepingu (edaspidi „Leping”) alljärgnevas:


1. MÕISTED

Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid järgmises tähenduses:

1.1. Ülevaatus – väikelaeva registreerimiseelne ülevaatus MSOS mõttes;

1.2. Volitatud isik – Teostajaga töö-, käsundus- või töövõtulepingu või muu sarnase teenuse osutamise lepingu sõlminud isik, kes on Teostaja poolt Lepingus sätestatud korras määratud Ülevaatust teostama ning Andmeid esitama;

1.3. Veesõiduk – väikelaev, millele Teostajal on tulenevalt Lepingust õigus teostada Ülevaatust;

1.4. Andmed – Veesõiduki andmed.


2. LEPINGU EESMÄRK JA ESE

2.1. Lepinguga annab Transpordiamet Teostajale õiguse Lepingu alusel teostada Ülevaatust ja esitada Andmeid Transpordiametile Lepingus sätestatud tingimustel.

2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele Xraft marki Veesõidukitele.

2.3. Pärast Ülevaatuse teostamist peab Teostaja esitama Andmed Transpordiametile kirjalikult.

2.4. Teostaja tegutseb Ülevaatuse teostamisel ning Andmete esitamisel Transpordiametile enda poolt Lepingus sätestatud tingimustel määratud Volitatud isikute kaudu, kes peavad vastama Lepingu tingimustele.


3. LEPINGU DOKUMENDID

3.1. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja Lepingu lisadest.

3.2. Pooled juhinduvad Lepingu täitmisel lisaks punktis 3.1 nimetatud dokumentidele ka Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest ja standarditest ning vajadusel muudest vastava valdkonna tehnilistest dokumentidest.


4. TEOSTAJA KOHUSTUSED

4.1. Teostaja on kohustatud teostama Ülevaatust ja juhinduma seejuures eelkõige MSOSst ja Määrustest.

4.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust üksnes Eesti Vabariigi territooriumil ja tema poolt müüdavatele esmakordselt kasutusele võetavatele Veesõidukitele.

4.3. Ülevaatuse teostamisel peab Teostaja kontrollima Andmete vastavust dokumentidele.

4.4. Teostaja peab ise olema Veesõidukite tootja, omama Veesõidukite tootjaga (valmistajatehasega) sõlmitud lepingut või tootja volitust, mis annab õiguse Väikelaevade müügiks Eestis, või olema tootja või tema esindaja poolt tunnustatud levitaja või importija „Toote nõuetele vastavuse seaduse” mõttes.

4.5. Teostaja kohustub määrama Lepinguga samas vormis Transpordiametile esitatava taotluse alusel Volitatud isikud, kes hakkavad Ülevaatust teostama ning Andmeid esitama.

4.6. Teostaja edastab Transpordiametile Andmed kirjalikult. Andmete esitamisel täidab ja edastab Teostaja Transpordiametile Lepingu lisa 1 kohase registreerimiseelse ülevaatuse akti. Teostajal ei ole lubatud edastada Andmeid kolmandatele isikutele.

4.7. Teostajal peab olema Volitatud isikuga sõlmitud töö-, käsundus- või töövõtuleping või muu sarnane teenuse osutamise leping. Teostaja kohustub tagama, et Ülevaatust teostaksid ja Andmeid esitaksid ainult Volitatud isikud.

4.8. Teostaja kohustub tagama, et Volitatud isikud esitaksid Transpordiametile ainult tõeseid Andmeid.

4.9. Teostaja kohustub tagama, et Volitatud isikud esitaksid Andmed, mis on vajalikud konkreetse Veesõiduki identifitseerimiseks, kirjalikult lisa 1 kohase registreerimiseelse ülevaatuse akti täitmisega. Lisaks Andmetele tuleb Teostajal Transpordiametile esitada Veesõiduki vastavusdeklaratsioon.

4.10. Teostaja kohustub järgima head klienditeeninduse tava, olema usaldusväärne ning tagama kõrge töö ja teeninduse kvaliteedi, samuti olema kursis kõigi seaduste ja muude õigusaktidega, mis käsitlevad Lepinguga reguleeritavat valdkonda.

4.11. Teostaja kohustub teavitama viivitamata Lepinguga samas vormis Transpordiametit probleemidest, mis takistavad või häirivad Lepingu täitmist.

4.12. Teostajal ei ole lubatud kasutada Transpordiameti nime, logosid, kujutisi või muid andmeid ilma Transpordiameti nõusolekuta.

4.13. Teostaja kohustub tagama, et Veesõidukid, mille kohta Teostaja esitab Andmed Transpordiametile, vastaksid Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele.

4.14. Teostaja kohustub tagama, et kolmandatel isikutel ei oleks juurdepääsu Andmetele.

4.15. Teostaja peab tagama Lepingu kehtivuse ajal ning ühe aasta jooksul pärast Lepingu lõppemist Transpordiametile viivitamatult ja takistusteta juurdepääsu kõikidele andmetele ja dokumentidele, mis puudutavad Ülevaatuse teostamist ja Andmete esitamist.

4.16. Teostaja on kohustatud viivitamata, s.o mitte hiljem kui 24 tunni jooksul teavitama Transpordiametit Volitatud isikuga sõlmitud lepingu lõppemisest või peatumisest, samuti muust olulisest informatsioonist, mis seab ohtu või võib ohtu seada Lepingu kohase täitmise.

4.17. Teostaja peab vajadusel võimaldama Volitatud isikute koolituse.

4.18. Teostaja peab vastama LS § 192 lõikes 1 sätestatud nõuetele, arvestades LS § 192 lõikes 2 sätestatud erisustega.


5. POOLTE ÕIGUSED

5.1. Teostajal on õigus saada Transpordiametilt informatsiooni Ülevaatuse teostamisega seonduvates küsimustes.

5.2. Transpordiametil on õigus kontrollida Lepingu täitmist Teostaja poolt ning esitatud Andmete ja dokumentide õigsust.

5.3. Transpordiamet võib esitada järelepärimisi Teostaja ja Veesõidukite kohta otse nende valmistajatehasele.

5.4. Transpordiametil on õigus keelduda Teostaja poolt esitatud Andmete ja dokumentide tunnustamisest, kui esineb kahtlus nende õigsuses.


6. POOLTE VASTUTUS

6.1. Teostaja vastutab Ülevaatuse teostamisel õigusaktides, eelkõige MSOS-s ja Määrustes kehtestatud nõuete rikkumise eest.

6.2. Teostaja on kohustatud Transpordiametile hüvitama Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju täies ulatuses.

6.3. Transpordiametil on Teostaja poolse Lepingu rikkumise korral õigus nõuda Teostajalt leppetrahvi kuni 1000 eurot iga rikkumise eest. Leppetrahvinõue või teade leppetrahvinõude esitamise kavatsuse kohta tuleb esitada 90 päeva jooksul vastavast rikkumisest teadasaamisest arvates.

6.4. Juhul kui Teostaja süül on liiklusregistrisse kantud ebaõigeid Andmeid, on Teostaja viivitamatult kohustatud esitama õiged andmed ja hüvitama ebaõigete Andmete esitamise tõttu tekkinud kahju, sealhulgas liiklusregistri andmete muutmise eest ettenähtud riigilõiv.

6.5. Transpordiamet vastutab Lepingu süülise rikkumise eest ja on kohustatud Teostajale hüvitama Lepingu süülise rikkumisega tekitatud kahju. Juhul, kui Transpordiamet tõendab, et ta ei ole kahju tekitamises süüdi, siis ta kahju tekitamise eest ei vastuta.

6.6. Pooled on kokku leppinud, et Teostaja kohustub hüvitama Lepingu täitmise käigus tekkinud kahju kolmandatele isikutele. Teostaja kohustub oma kulul esindama Transpordiametit Lepingu alusel täidetavate ülesannete või toimingutega seotud kõigis vaidlustes, sealhulgas kohtuvaidlustes kolmandate isikutega, ning kandma kõik sellega kaasnevad menetluskulud.


7. JÄRELEVALVE LEPINGU TÄITMISE ÜLE

7.1. Lepingu täitmise järelevalve teostamise ja Ülevaatuse kvaliteedi kontrolli õigus on Transpordiametil volitatud järelevalveametnike kaudu.

7.2. Puudus(t)e avastamisel on Transpordiameti esindajal õigus teha Teostajale ettekirjutus puudus(t)e kõrvaldamiseks ettekirjutuses määratud tähtaja jooksul, kusjuures tähtaja määrab esindaja lähtuvalt puuduste iseloomust.


8. LEPINGU MUUTMINE

8.1. Lepingut saab muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised. Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana.

8.2. Transpordiamet võib Lepingut muuta ühepoolselt juhul, kui see on vajalik tulenevalt MSOS, Määruste või muu õigusakti muutumisest.


9. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

9.1. Leping jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist ja kehtib 3 aastat. Juhul kui ei esine aluseid Lepingu pikendamata jätmiseks, pikeneb Leping automaatselt 3 aastaks. Lepingu pikendamata jätmise aluseks on muu hulgas punktis 4.18 nimetatud kohustuse rikkumine Teostaja poolt. Lepingu pikendamata jätmise kohta peab Transpordiamet Teostajale esitama vastavasisulise teate vähemalt 2 kuud enne Lepingu tähtaja saabumist.

9.2. Pool võib Lepingu korraliselt üles öelda, teatades sellest teisele Poolele ette vähemalt 1 kuu.

9.3. Transpordiamet võib Lepingu erakorraliselt üles öelda juhul, kui Teostaja rikub oluliselt Lepingut.

9.4. Pooled on kokku leppinud, et oluliseks Lepingu rikkumiseks loetakse muu hulgas, kuid mitte ainult, järgmisi asjaolusid:
9.4.1. korduv ebaõigete Andmete esitamine;
9.4.2. Transpordiameti poolt Lepingu täitmise üle järelevalve teostamise käigus tuvastatud korduv Lepingu tingimuse mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine;
9.4.3. punktis 7.2 nimetatud ettekirjutuse tähtajaks täitmata jätmine.

9.5. Pooled on kokku leppinud, et Transpordiamet võib Lepingu erakorraliselt üles öelda ka järgmistel juhtudel:
9.5.1. Teostaja kaotab kasvõi ajutiselt punktis 4.4 nimetatud õiguse;
9.5.2. Teostaja tegevusala muutub;
9.5.3. Teostaja tegevus Veesõidukite toomisel Eesti Vabariiki või nende müümisel Eesti Vabariigis on õigusvastane;
9.5.4. Eesti Vabariigi seaduste või muude õigusaktide muutmise tõttu muutub Lepingu täitmine võimatuks.

9.6. Leping loetakse lõppenuks, kui Teostaja lõpeb või kuulutatakse välja Teostaja pankrot.

9.7. Käesoleva Lepingu sõlmimisega loetakse lõppenuks kõik Poolte vahel varasemalt sõlmitud lepingud ja kokkulepped Ülevaatuse teostamise ning Andmete töötlemise valdkonnas.


10. LÕPPSÄTTED

10.1. Leping on sõlmitud elektroonilises vormis ja allkirjastatakse Poolte poolt digitaalselt. Pooltevaheline asjaajamiskeel on eesti keel.

10.2. Lepingu sisu on avalik teave, välja arvatud juhul, kui Teostaja ei teavita Transpordiametile hiljemalt Lepingu allkirjastamise hetkeks seaduslikku alust, mille kohaselt saab juurdepääsu Lepingu sisule osaliselt või täielikult piirata.

10.3. Pooltevahelised Lepinguga seonduvad teated peavad olema Lepinguga samas vormis, välja arvatud Lepingus otseselt sätestatud juhtudel või juhul, kui need on informatiivse iseloomuga, millel ei ole õiguslikke tagajärgi. Transpordiamet võib edastada Ülevaatusega seonduvat informatsiooni, sealhulgas Ülevaatust puudutavaid juhendeid või soovitusi punktis 11.1 nimetatud elektronposti aadressile e-kirjaga. Nimetatud e-kiri loetakse kättesaaduks selle saatmisele järgneval tööpäeval.

10.4. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada Lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, mitte kahjustades seejuures Poolte Lepingust ja seadusest tulenevaid õigusi ega huve. Kui kokkulepet nimetatud viisil ei saavutata, lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt kohtus.

10.5. Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud Lepinguga, juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.


11. POOLTE KONTAKTANDMED

11.1. Teostaja poolt Risto Paesalu, e-post: [email protected], tel (+372) 53043666

11.2. Transpordiameti poolt Märten Surva, e-post: [email protected], tel 5151977


12. ALLKIRJAD:

Transpordiameti:

Teostaja:

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

…………………………

…………………………

 

 

Lisa 1 Registreerimiseelse ülevaatuse akt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json