Teksti suurus:

Riigihangete registri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2012, 1

Riigihangete registri põhimäärus

Vastu võetud 07.06.2012 nr 42

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 105 lõike 6 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Riigihangete registri ametlik nimi ja pidamise eesmärk

  (1) Registri ametlik nimi on riigihangete register (edaspidi register).

  (2) Registri ingliskeelne nimi on public procurement register.

  (3) Registri pidamise eesmärk on riigihangetealase teabe töötlemine, avalikustamine ja edastamine Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele (edaspidi väljaannete talitus).

§ 2.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutav ja volitatud töötleja on Rahandusministeerium.

§ 3.  Registriandmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on õiguslik tähendus riigihangete seaduses sätestatud ulatuses.

2. peatükk Registri ülesehitus, andmete kaitse ja ristkasutus 

§ 4.  Registriandmed

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna, mis koosneb digitaalsetest registriandmetest.

  (2) Registri digitaalne andmebaas koosneb registreerimise alusdokumentidest ja vaidlustusmenetluse tulemustest digitaalsel kujul.

§ 5.  Andmete registreerimise vormid

  (1) Registrisse esitatakse andmed vastavalt järgmistele teadete vormidele:
  1) eelteade;
  2) hanketeade;
  3) perioodiline eelteade võrgustikega seotud valdkonnas;
  4) hanketeade võrgustikega seotud valdkonnas;
  5) kvalifitseerimise süsteemi teade võrgustikega seotud valdkonnas;
  6) dünaamilise hankesüsteemi lihtsustatud hanketeade;
  7) ehitustööde kontsessiooni teade;
  8) hanketeade ehitustööde hankelepingute kohta, mille sõlmib kontsessionäär, kes ei ole hankija;
  9) ideekonkursi kutse;
  10) ideekonkursi tulemused;
  11) riigihanke aruanne;
  12) vabatahtlik eelnev avalikustamisteade;
  13) eelteade kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas;
  14) hanketeade kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas.

  (2) Lõikes 1 nimetatud teadete vormid kinnitatakse Euroopa Komisjoni määrusega.

  (3) Registrisse esitatavate andmete alusel moodustatakse registris järgmised dokumendid:
  1) kvalifitseerimistingimused;
  2) vastavustingimused;
  3) hindamise kriteeriumid;
  4) maksumuse vorm;
  5) hanketeade;
  6) elektroonilise oksjoni kutse;
  7) protokollid;
  8) pakkumus ja/või taotlus;
  9) süsteemi automaatsed teavitused;
  10) välisregistritesse tehtud päringute tulemused;
  11) aruanne ja selle lisa.

  (4) Registrisse esitatakse vajaduse korral ka järgmised riigihanke menetluse käigus vormistatavad dokumendid:
  1) protokollid;
  2) otsused;
  3) saadetud teated ja ettepanekud;
  4) küsimused ja vastused;
  5) lepingud.

§ 6.  Registriandmete kaitse

  (1) Vastutav töötleja tagab registriandmete andmeturbe, sealhulgas nende tervikluse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse, samuti registri pidamise ning registrisse kantud andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste meetmetega.

  (2) Registriandmete turvaklass on K2T2S2.

§ 7.  Andmete ristkasutus

  Registri vastutaval töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse andmekogudest.

3. peatükk Registrisse esitatavad andmed 

§ 8.  Registrisse esitatavad andmed

  (1) Registrisse esitatakse järgmised üldandmed:
  1) riigihanke eeldatav maksumus;
  2) teadete väljaannete talitusele edastamise andmed;
  3) riigihanke alustamise andmed;
  4) pakkumuste esitamise tähtaja lühendamise andmed;
  5) riigihanke lõppemise alus.

  (2) Registrisse esitatakse hankija, pakkuja või taotleja, ideekonkursi võitja ning nende kontaktisikute isiku- ja kontaktandmed.

  (3) Registrisse esitatakse hanke kohta järgmised andmed:
  1) hanke üldandmed;
  2) hankedokumentide andmed;
  3) huvitatud isikud;
  4) riigihanke Euroopa Liidu vahenditest rahastamise andmed;
  5) riigihanke struktuuritoetustest rahastamise andmed;
  6) keskkonnasäästlikkuse nõuete järgimise andmed;
  7) riigihanke kavandatav alguskuupäev.

  (4) Registrisse esitatakse hankelepingu ja raamlepingu kohta järgmised andmed:
  1) hanke eesmärk;
  2) hankelepingu või hanke lühikirjeldus;
  3) hankelepingu liik ja tarnimise, osutamise või teostamise koht, NUTS-kood, riigihanke menetluse liik, hanke eesmärk, teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta;
  4) teave raamlepingu kohta;
  5) ühtne riigihangete klassifikatsiooni kood (CPV);
  6) hankelepingu osadeks jaotamise andmed;
  7) alternatiivsete lahenduste andmed;
  8) hankelepingu eeldatav maksumus;
  9) teave täiendavate hankevõimaluste kohta;
  10) hankelepingu uuendamiste andmed;
  11) hankelepingu kestus või tähtaeg;
  12) hankelepingute kogumaksumus.

  (5) Registrisse esitatakse hanke juriidiliste, majanduslike, finantsiliste ja tehniliste näitajate kohta järgmised andmed:
  1) hankelepingu tingimused;
  2) osalemistingimused;
  3) reserveeritud hankelepingute andmed;
  4) teenuste hankelepingute eritingimused.

  (6) Registrisse esitatakse riigihanke menetluse, kvalifitseerimise süsteemi ja ideekonkursi kohta järgmised andmed:
  1) riigihanke menetluse liik;
  2) riigihanke menetluse liigi valiku alus ja põhjendus;
  3) nende taotlejate piirarv, keda kutsutakse pakkumusi esitama või menetluses osalema;
  4) läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus pakkujate arvu piiramise kriteeriumid;
  5) hankelepingu, kontsessiooni või ideelahenduse sõlmimisel kasutatavad kriteeriumid;
  6) teave elektroonilise oksjoni kasutamise kohta;
  7) riigihanke menetluse dokumentide viitenumber;
  8) hankelepingu, dünaamilise hankesüsteemi ja ideekonkursi kohta varem avaldatud teave;
  9) hankedokumentide saamise tingimused;
  10) pakkumuste või taotluste esitamise tähtaeg;
  11) kvalifitseeritud taotlejatele hankedokumentide või pakkumuste esitamise ettepaneku esitamise eeldatav kuupäev;
  12) keel või keeled, milles võib esitada pakkumuse või taotluse;
  13) pakkumuse minimaalne kehtivusaeg;
  14) pakkumuste avamise tingimused;
  15) kvalifitseerimissüsteemi kehtivusaeg ja tähtaja pikendamise võimalused;
  16) ideekonkursi auhinnad, komisjoni koosseis ja selle tegutsemise põhimõtted.

  (7) Registrisse esitatakse hankelepingu sõlmimise kohta järgmised andmed:
  1) hankelepingu üldandmed;
  2) hankelepingu sõlminud pakkuja andmed;
  3) hankelepingu maksumuse andmed;
  4) hankelepinguga kaasnevad allhanked ja nende tingimused;
  5) hankelepingu täitmise tähtaeg;
  6) võrgustikuhankija lepingu kohustuslikud andmed;
  7) ideekonkursi auhinna/auhindade maksumus;
  8) hankelepingu oluliste tingimuste muudatuste andmed;
  9) sõlmitud hankelepingu kogumaksumus;
  10) hankelepingu täitmise käigus esitatud pretensioonid;
  11) lisaandmed;
  12) raamlepingu alusel sõlmitud hankelepingute andmed;
  13) hankelepinguga kaasneva allhanke osakaalu andmed;
  14) allhankija andmed;
  15) allhankelepingu maksumuse andmed.

  (8) Registrisse esitatakse lisateabena järgmised andmed:
  1) korduva riigihanke menetluse andmed;
  2) vaidlustuste menetleja andmed;
  3) vaidlustuste esitamise kuupäev;
  4) vaidlustuste esitamise kohta teavet omava asutuse andmed;
  5) ideekonkursi autasude ja ideekonkursist osavõtjatele rahaliste auhindade maksmise andmed;
  6) kontaktandmed lisateabe saamiseks;
  7) kontaktandmed hankedokumentide saamiseks;
  8) kontaktandmed pakkumuste või taotluste esitamiseks;
  9) maksustamise kohta teavet andva valitsusasutuse andmed;
  10) keskkonnakaitse kohta teavet andva valitsusasutuse andmed.

  (9) Registrisse esitatakse vaidlustusmenetluse kohta järgmised andmed:
  1) vaidlustuse esitaja andmed;
  2) vaidlustaja esindaja andmed;
  3) vaidlustuse andmed;
  4) vaidlustuse läbivaatamisega seotud andmed ja otsus.

  (10) Registrisse esitatakse Euroopa Liidu Teatajas (edaspidi ELT) teate avaldamise järel järgmised andmed:
  1) ELT-s avaldamise kuupäev;
  2) ELT-s avaldamise sisukorra number.

4. peatükk Andmete registrisse esitamine ja avaldamine 

§ 9.  Andmete esitajad

  Registrile esitavad andmeid hankijad, pakkujad, taotlejad ja vaidlustuskomisjoni kantselei riigihangete seaduse tähenduses.

§ 10.  Andmete esitamine ja registris avaldamine

  (1) Hankija, pakkuja ja taotleja esitavad registrisse andmed registri veebilehe kaudu. Registrile esitatud andmed kinnitab enne avaldamist registri vastutav töötleja.

  (2) Andmed vaidlustusmenetluse tulemuste kohta esitab registri veebilehe kaudu vaidlustuskomisjoni kantselei vaidlustuse läbivaatamise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul.

  (3) Kõik registris teostatavad toimingud salvestatakse.

§ 11.  Registri viitenumber

  (1) Riigihanke esmakordsel alustamisel registris antakse riigihankele kuuekohalisest numbrikombinatsioonist koosnev viitenumber.

  (2) Sama riigihanke kohta käivatele riigihanke andmebaasis koostatavatele dokumentidele ja vaidlustusmenetluse tulemustele antakse sama kuuekohaline numbrikombinatsioon.

§ 12.  Registrisse esitatud andmete avaldamine

  (1) Registri vastutav töötleja uuendab registrisse esitatud andmete alusel registris avaldatavaid andmeid vähemalt kord tööpäevas. Vaidlustusmenetluse tulemused avaldab registris vaidlustuskomisjoni kantselei.

  (2) Kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda või hankija soovib riigihanke kohta registris sisalduvate andmete saatmist väljaannete talitusele, siis saadab vastutav töötleja registri vahendusel enne vastavate andmete registris avaldamist need andmed väljaannete talitusele viimase poolt ette nähtud korras ja vormis.

  (3) Väljaannete talitusele saadetud andmete kohta saab lisateavet saata ainult juhul, kui vastav lisateave on laekunud registrile varem kui kuus päeva enne pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaega.

§ 13.  Registrile esitatud ja registris avaldatud andmete muutmine

  (1) Registrile esitatud andmeid saab hankija muuta või tagasi võtta enne nende avaldamist või § 12 lõikes 2 nimetatud juhtudel enne nende edastamist väljaannete talitusele.

  (2) Hankija võib muuta registris avaldatud andmeid, välja arvatud riigihanke aruannet ja ideekonkursi tulemusi, selliselt, et muudatused avaldatakse registris hiljemalt pakkumuste või riigihanke menetluses osalemise taotluste esitamise tähtpäevale eelneval tööpäeval. Registris avaldatud riigihanke aruannet ja ideekonkursi tulemusi võib hankija muuta selliselt, et muudatused avaldatakse registris hiljemalt andmete registri arhiivi kandmise päevale eelneval tööpäeval.

  (3) Muudatused esitatakse registrisse registri veebilehe kaudu.

  (4) Teateid, mis on saadetud avaldamiseks ELT-s, saab muuta alles pärast muudetava teate avaldamist ELT-s.

§ 14.  Registrisse esitatud andmete õigsuse tagamine

  (1) Esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Kui hankija esitatud andmed on ilmselt vastuolus riigihangete seaduses sätestatud nõuetega, saadab registri vastutav töötleja andmed esitanud hankijale vastavasisulise teate enne nende andmete avaldamist või § 12 lõikes 2 nimetatud juhul enne andmete edastamist väljaannete talitusele.

  (3) Registris avaldatud riigihanke alusdokumentides sisalduvatest ebaõigetest andmetest teadasaamisel teavitab registri vastutav töötleja sellest viivitamata e-posti teel andmete esitajat.

5. peatükk Juurdepääs registriandmetele ja andmete väljastamine 

§ 15.  Juurdepääs registriandmetele

  (1) Registriandmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (2) Andmed on avalikult kättesaadavad, kui neile ei ole seaduse alusel kehtestatud juurdepääsupiirangut.

  (3) Andmetele tagatakse ööpäevaringne juurdepääs registri veebilehel kuni kolme aasta möödumiseni riigihanke aruande lisa või ideekonkursi tulemuste avaldamise päevast arvates.

  (4) Registri veebilehel avalikustatav teave on esitatud viisil ja vormis, mis lubab teabe allalaadimist taaskasutataval ehk masintöödeldaval kujul.

§ 16.  Registriandmete väljastamise kord

  (1) Registriandmeid, sealhulgas registri arhiivi kantud andmeid, väljastatakse vastavalt avaliku teabe seaduses sätestatule.

  (2) Andmeid väljastatakse registrist tasuta.

6. peatükk Arhiiv 

§ 17.  Arhiveeritud registriandmed

  (1) Arhiveeritud registriandmed on digitaalsed.

  (2) Arhiivi kantakse riigihanke alusdokumendid, vaidlustusmenetluse tulemuste andmed ning digitaalselt esitatud riigihanke alusdokumendid viie aasta möödumisel hankelepingu või ideekonkursi lõppemisest arvates.

  (3) Arhiivi kantakse registris teostatud ja lõpetatud seisundit kandvate hangete andmed.

  (4) Registriandmeid ja nende alusdokumente säilitatakse vähemalt 25 aastat arhiivi kande tegemisest arvates.

7. peatükk Järelevalve registri pidamise üle, registri pidamise rahastamine ja registri tegevuse lõpetamine 

§ 18.  Järelevalve teostamine

  Andmekaitse järelevalveasutus ja vastutav töötleja teostavad registri pidamise üle järelevalvet vastavalt oma pädevusele.

§ 19.  Registri pidamise rahastamine

  Registri pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 20.  Registri tegevuse lõpetamine

  Registri tegevus lõpetatakse kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud määrusega.

8. peatükk Rakendussäte 

§ 21.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrus nr 158 „Riikliku riigihangete registri põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json