Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2013, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 03.06.2013 nr 41

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1, § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 ning muuseumiseaduse § 6 lõike 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 „Põllumajandusministeeriumi põhimäärus” § 8 lõike 2 punktiga 16.

§ 1.  Põllumajandusministri 21. juuli 2000. a määrust nr 52 „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 11 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) tagab sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise.”;

2) paragrahvi 17 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) siseauditi osakond, mille põhiülesanne on täita siseaudiitori kutsetegevusega seotud ülesandeid ametis; analüüsida ja hinnata ameti sisekontrollisüsteemide toimimist; teha ettepanekuid sisekontrollisüsteemi parandamiseks ning korraldada ja koordineerida siseaudiitori kutsetegevusega seotud ülesannete täitmist ametis eesmärgiga aidata kaasa ameti tegevuse täiustamisele ja eesmärkide saavutamisele;”.

§ 2.  Põllumajandusministri 13. juuni 2007. a määruse nr 91 „Veterinaar- ja Toiduameti põhimäärus” § 8 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) tagab Ameti sisekontrollisüsteemi rakendamise;”.

§ 3.  Põllumajandusministri 23. septembri 2009. a määruse nr 97 „Põllumajandusameti põhimäärus” § 8 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) tagab Ameti sisekontrollisüsteemi rakendamise;”.

§ 4.  Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määrust nr 1 „Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis” muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja tekstiosa „ning struktuur ja töötajate koosseis”;

2) paragrahvi 18 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) tagab Keskuse sisekontrollisüsteemi rakendamise.”;

3) paragrahv 21 sõnastatakse järgmiselt:

§ 21. Keskuse osakonna koosseisu võib kuuluda büroo, laboratooriumi koosseisu võib kuuluda sektor, katsekeskuse koosseisu võivad kuuluda sektor ja katsejaam. Osakonna, laboratooriumi ja katsekeskuse pädevus, ülesanded ja juhtimine sätestatakse selle põhimääruses, mille kinnitab direktor. Keskuse struktuuri võib kuuluda väljaspool struktuuriüksust asuv töökoht. Struktuuriüksuse juhi ja väljaspool struktuuriüksust asuva töökoha ülesanded, alluvus, õigused ja vastutus lepitakse kokku töölepingus.”;

4) määruse 7. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Põllumajandusministri 3. mai 2004. a määrust nr 82 „Jõudluskontrolli Keskuse põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) sõlmib ja lõpetab keskuse töötajaga töölepingu, kinnitab töötaja tööjuhendi ja tema töötasud, kohaldab talle ergutust ja teeb talle hoiatuse;
3) kehtestab keskuse struktuuriüksuse põhimääruse, keskuse asjaajamiskorra ning muud sisemist töökorraldust reguleerivad eeskirjad, korrad ja juhendid;”;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) tagab keskuse sisekontrollisüsteemi rakendamise.”.

§ 6.  Põllumajandusministri 14. oktoobri 2005. a määruse nr 102 „Maamajanduse Infokeskuse põhimäärus ja struktuur” § 7 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Keskuse direktor tagab keskuse sisekontrollisüsteemi rakendamise.”.

§ 7.  Põllumajandusministri 26. märtsi 2007. a määrust nr 27 „Eesti Põllumajandusmuuseumi põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „väljakujunenud profiili” sõnaga „kogumispoliitika”;

2) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) tagab muuseumi sisekontrollisüsteemi rakendamise.”;

3) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Muuseumi direktorit asendab tema äraolekul näituste ja muuseumiõppe osakonna juhataja. Direktori ning näituste ja muuseumiõppe osakonna juhataja samaaegsel äraolekul asendab direktorit kogude ja teadusosakonna peavarahoidja-osakonnajuhataja või nende kõigi äraolekul direktori ettepanekul ministri määratud asendaja.”;

4) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kogude ja teadusosakond, mille põhiülesanne on kogusid sihipäraselt täiendada, säilitada, süstematiseerida ja laenutada, kogude üle arvestust pidada ning hoida korras kartoteeke ja andmebaase, teha erialast teaduslikku ja metoodilist tööd, toimetada muuseumi väljaandeid, korraldada teadusüritusi ning teha koostööd teiste muuseumide, teadusasutuste ja organisatsioonidega, tagada koostöös majandusosakonna ning näituste ja muuseumiõppe osakonnaga museaalide säilitamis- ja eksponeerimistingimused ning nende tingimuste kontrollimine, samuti osaleda koostöös näituste ja muuseumiõppe osakonnaga erialaste haridusprogrammide, õpitubade ja kursuste väljatöötamisel, elluviimisel ning ekspositsioonide väljatöötamisel;”;

5) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) näituste ja muuseumiõppe osakond, mille põhiülesanne on valmistada ette näitusi ning eksponeerida ja tutvustada neid, korraldada muuseumi avalikke suhteid, reklaami ja turundustegevust, töötada erinevatele sihtgruppidele välja haridusprogrammid, õpitoad ja kursused ning rakendada need, arendada muuseumi teenuseid ning koostööd erinevate institutsioonidega;”.

§ 8.  Põllumajandusministri 23. juuli 2009. a määruse nr 83 „Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi põhimäärus” § 6 lõiget 2 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) tagab muuseumi sisekontrollisüsteemi rakendamise.”.

§ 9.  Põllumajandusministri 10. detsembri 2010. a määruse nr 115 „Eesti Piimandusmuuseumi põhimäärus” § 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 15 järgmises sõnastuses:

„15) tagab muuseumi sisekontrollisüsteemi rakendamise.”.

§ 10.  Põllumajandusministri 17. märtsi 2010. a määruse nr 30 „Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olevate riigimuuseumide struktuur ja töötajate koosseis” § 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.  Määrus jõustub 1. juulil 2013. a, välja arvatud § 7 punktid 3–6 ja § 10, mis jõustuvad 1. septembril 2013. a.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json